अतृप्त वेदीका वहीनीची ईच्छापुर्ती २

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असेच मजेत रहा!! असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा, मजा करा!! असेच झवत रहा आणी झवुन घेत रहा. आनंदी रहा!!

मित्र – मैत्रीनींनो कहाणीचा उर्वरीत भाग आपल्या समोर आपल्या मनोरंजनासाठी घेउन आलोय. आशा करतो की आपल्याला नक्कीच आवडेल. चलातर पाहुया पुढे काय होतय ते!!

माझ बोलण ऐकुन वेदीका खुपचखुश झाली होती त्या आनंदाच्या भरात माझ्या ओठांचे चुंबन घेउ लागली तस मी हळुहळु बेडवर उताणा झोपु लागलो. वेदीकाने माझ्या पायावर एक पाय टाकुन माझ्या नग्न छातीचे व माझ्या निपल्सची चुंबन घेत जीभ फिरवत होती. मला खुपच मजा येत होती.

तिची लुसलुशीत मांडी माझ्या बुल्ल्याला घासत होती त्यामुळे बाँक्सरमध्ये ताठलेल्या बुल्ल्याची घुसमट होत होती. मी माझे दोन्ही हात तिच्या पाठीवरून फिरवत तिचा गाऊन वरती सरकवत पाठीपर्यंत आणला, तस वेदीकाने ओळखल अन तिने तिची पाठ वर उचलु न मला मदत केली.

मग मी तिचा गाऊन डोक्यातुन काढुन टाकला. तशी ती एकदम नग्न झाली होती. तीने आतुन काहीच घातल नव्हतं. तिचे गोरेपान, गोलाकार आणी भरीव लोंबकळ – णारे स्तन, पाहुन माझ्या तोंडाला पाणी सुटल होत. मी एका झटक्यात पलटी मारून बेडच्या मधोमध मीतिला माझ्या अंगाखाली घेतली.

तसा माझा बुल्ला बाँक्सरमधुनच तिच्या पुच्चीवर रगड ला जाऊ लागला तस वेदीका आह् आह् स्स् किंचाळत म्हणाली – किती हा धसमुसळेपणा सौमित्र!! मी तिच चुंबन घेत म्हटलं काग काय झाल वेदीका? काही नाही आवडला मला तुमचा हा धसमुसळेपणा, असच करणा रा पती हवाय मला, आता तुंम्हीच माझे पती सौमित्र.

मग मी तिच्या शेजारी एका अंगावर तिला चिटकुन झोपत तिच एक स्तन तोंडात घेउन चोखायला लागलो अन दुसरे स्तन माझ्या हाताने हळुवारपणे दाबत होतो तस वेदीकाच्या तोंडुन आह् आह् स्स्स स्स्सस हु हुँ स्स् असे मादक आवाज निघत होते. असे आळीपाळीने मी तिचे दोन्ही स्तन रगडुन, चोखुन, लव्हबाईटस करून लालभडक केले होते.

वेदीका तिच्या स्तनांना बघत म्हणाली सौमित्र किती दिवस मी या क्षणाची वाट बघत होते की माझ्या पतीने माझ्या स्तनांना चोखुन, रगडुन आणी चावुन लाल करा वेत. खरच तुंम्ही खुपच रोमँटीक आणी सेक्सी आहात सौमित्र, म्हणजे माझी पहीली निवड एकदम योग्य होती ना सौमित्र. पण नशीबात नव्हत.

मग मी तिच्या छातीवर चुंबन घेत खाली खाली सरकत माझे ओठ तिच्या गोलाकार, खोलगट बेंबीवर ठेवले – तशी ती शहारून कंबर उचलु लागली होती. मग मी माझ्या जीभेच टोक ओल करून तिच्या बेंबीत घालुन गोलाकार फिरवु लागलो. तस तिला गुदगुल्या होऊ लागल्या होत्या. माझ डोक तिच्या हाताने बाजुला करत म्हणाली नको ना सौमित्र, नाही सहन होत मला.

मगमी तसच खाली सरकत तिच्याकंबरेवर चुंबन करत तिच्या गोर्यापान, भरगच्च, नितळ मांड्यावर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो होतो. तस वेदीका मोहरून गेली होती. तिच्या सर्वांगावर काटा उभा राहीला होता. तिला पहील्यांदाच असा अनुभव मिळत होता. वेदीका उठुन बसत माझ डोक धरून म्हणाली नको ना सौमित्र!!

मग मी थांबलो अन तिच्या मांडीवर बसत तिचे दीर्घ चुंबन घेत म्हटल काग काय झाल? तर ती इतक सगळ नाही हो सहन होत. थोड थांबा ना सौमित्र, आता मला तुमचा बघायचाय. मी तिच्या ओल्याचिंब झालेल्या पुच्चीवर हात ठेवत म्हटल, काय बघायचाय?

तशी ती लाजत म्हणाली – खुपच चावट आहात तुंम्ही, तुंम्हाला माहीत आहे की मला काय म्हणायचय ते!! तुमच्या बाँक्सर मधला बघायचाय मला, तस मी म्हटल अस नाही वेदीका, तु आता माझी पत्नी आहेस ना मग अशी लाजु नकोस बिनधास्त सांग, आपण दोघेच आहो त इथे, सांगना ग तुझ्या तोंडुन ऐकायला अधीर झालोय

तस ती म्हणाली तुमचा बुल्ला बघायचाय मला, खुप आतुर झालेय मी बघायला. तस मी म्हटल आता कसं खुप बर वाटल मला ऐकुन वेदीका. तस ती म्हणाली – चला तुमच आपल काहीतरीच!! मग मी म्हटल तुच बघ ना काढुन. तस तीने माझ्या बाँक्सर ला हात घालुन खाली खेचली.

मगषमी उभा राहीलो तस तीने माझी बाँक्सर खाली ओढली अन पायातुन काढुन टाकली. तसा माझा इत का वेळ घुसमटत बसलेला माझा बुल्ला मोकळेपणाने श्वास घेत उड्या मारू लागला होता. ते पाहुन वेदीका ने तोंडावर हात ठेवत म्हटल बापरे!! केव्हढा मोठा आहे!

अस म्हणत तिने दोन्ही हातात धरून त्याच्या लांबीचा आणी जाडीचा अंदाज घेत कुरवाळु लागली. तिच्या कोमल हातांचा माझ्या बुल्ल्याचा पहील्यांदाच स्पर्श झल्यामुळे बूल्ला अधीकच कडक अन मोठा होउन वेदीकाच्या हाताला झटके मारू लागला होता. ते पाहुन वेदीका घाबरली होती.

मला म्हणाली सौमित्र मला खुप भीती वाटतेय हो, हा तुमचा गोरापान, इतका जाडजुड आणी इतका लांबल चक बुल्ला नाही घेऊ शकणार, माझीतर फाडुन टाकेल हा. काय हाल करेल हा माझी, बाई ग कल्पनाच करू शकत नाही मी हो सौमित्र.

मगमी तिचे स्तन दाबत म्हटल हे बघ वेदीका तुला सर्व सुख देणार आहे मी आज, तुला थोडा त्रास तर सहन करावाच लागेल ना. फक्त एकदाच त्रास सहन कर मग बघ तो तुला बाहेर काढायची ईच्छाच होणार नाही. मग ती म्हणाली ठीक आहे सौमित्र. मला तुमच्याकडुन सर्व सुख उपभोगुन घ्यायचय हो सौमित्र. मी तयार आहे.

मग मी तिला खाली उताणी झोपवल आणी मी ६/९ पोझिशनमध्ये आलो. तसा माझा बुल्ला तिच्या तोंडावर लोंबकळत होता. तिने माझा बुल्ला दोंन्ही हातात धरुन हलवायला लागली. अन मी माझे तोंड तिच्या मांडीत खुपसले. तशा वेदीकाने तिच्या मांड्या दुर फाकवल्या.

तस मला तिच्या गोर्यापान, तुळतुळीत, फुगीर व कोमल पुच्चीचे दर्शन होताच माझ्या तोंडातुन लाळ टपकाय – ला लागली होती. अस वाटत होतकी १८ – १९ च्या वया तील मुलीची पुच्ची पहातोय, अजुन तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या सुध्दा नीटशा उमलल्या नव्हत्या. जस काही तिची पुच्ची अजुनही कुमारीकाच दिसत होती.

ते पाहुन मी अधाशासारखा तिच्या ओलसर पुच्चीच्या सभोवार चुंबनांचा वर्षाव करायला लागलो तस वेदीका मादक स्वरात किंचाळत होती. अन माझा बुल्ला जोर जोराने खालीवर हलवत होती. अन मला खुपच मजा येत होती. मग मी माझे दोंन्ही हात तिच्या गांडीखाली घालुन बोटांनी तिची नाजुक पुच्ची फाकुन धरली.

तस तिच छोटस आतुन गुलाबी भोक मला दिसलं अन तिच्या कोमल छोट्या पाकळ्या अलगद दुर झाल्या होत्या. मीतिच्या भोकावर माझे ओठ ठेवले अन माझ्या जीभेच टोक हळुवारपणे भोकात घालु लागलो तस तिने तिच्या दोन्ही मांड्यात माझ तोंड दाबुन धरलं.

अन बेचैन होउन तिने माझ्या बुल्ल्याची स्ट्राँबेरीसारखी दिसणारी सुपारी गपकन तोंडात घेउन चोखायला लाग ली. मलातर इतकी मजा येत होती की अस वाटत होत की मी स्वर्गसुख अनुभवतोय. माझ्या बुल्ल्याला झाले ला वेदीकाचा स्पर्श आणी तिच्या पुच्चीला होणारा हा अनपेक्षित स्पर्श दोघांनाही उत्तेजीत करत होता.

वेदीकाची पुच्ची भट्टीसारखी गरम झाली होती. मी सर्र कन माझीजीभ मुळासकट तिच्या गरम पुच्चीत घालुन गोल फिरवु लागलो अन क्षणार्धात तिच्या पुच्चीतुन गरम कामरसाचा बांध फुटुन सर्व रस माझ्या तोंडावर वहात येऊ लागला होता.

अन मी तो चविष्ट व सुगंधी कामरस गटागट पिऊ लाग लो होतो. तस वेदीकाने मांड्या बाजु ला करत तिच्या हाताने माझ डोक पुच्चीवर दाबुन धरल होत. अन खालु न तिची गांड उचलुन तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर दाब त होती. आणी इकडे आर्धा बुल्ला तोंडात घेउन चोखुन लालभडक केला होता.

अन मी तिचा कामरस पुर्ण पिल्यावर वेदीका शांत होत माझ्या डोक्यावरील हात काढुन घेतला अन दोंन्ही हात माझ्या गांडीवरून फिरवत तीने माझा बुल्ला तोंडातुन बाहेर काढला, अन म्हणाली सौमित्र आता नही सहन होत हो, तुमचा बुल्ला घालाना माझ्या पुच्चीत. अजुन किती तडपवणार आहात तुमच्या पत्नीला.

वेदीकाच्या तोंडुन असे अश्लील शब्द ऐकुन मलासुध्दा जोर आला होता, त्यात ६ महीन्यापासुन माझा बुल्ला उपाशी होता. सकाळी येताना विचार केला होता की विशाखाला झवुन उपास सोडावा पणतिचे सासु सासरे घरी असल्यामुळे माझा आपेक्षाभंग झाला होता. पण काही हरकत नाही म्हटल, वेदीकाच्या करकरीत पुच्ची झवुन माझा उपास सुटणार होता.

मग मी वेदीकाच्या अंगावरून उठलो अन माझा जाड – जुड अन लांबलचक बुल्ला एका हातात धरून हलवत मी तिच्या दोंन्ही मांड्यात गुडघ्यावर बसलो अन तिच्या गांडीखाली एक ऊशी ठेवली तशी तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्याच्या निशाण्यावर आली होती.

This content appeared first on new sex story .com

वेदीका डोक्याखाली उशी घेउन माझा फडफडणारा बुल्ला पहात होती. मग मी माझ्या एका हातात माझा बुल्ला हातात धरून माझ्या तोंडातील लाळ बुल्ल्यावर आणी पुच्चीवर सोडली. आणी माझा बुल्ला पुच्चीवर घासु लागलो तस वेदीकाने तिच्या हातानी पुच्ची फाक वुन धरली, तस मला तिच गुलाबी भोक चमकु लागल होत.

मी बूल्ला जोराने खालीवर घासत पुच्चीला तयार करत होतो. अन माझ्या लोखंडासारख्या कडक आणी गरम बुल्याच टोक तिच्या भोकावर ठेउन एक जोरात ठोका मारला तसा माझा ४ इंच बुल्ला वेदीकाची पुच्ची फाडु न आत घुसला होता, मी तिची कंबर दोन्ही हातांनी घट्ट पकडुन ठेवली होती.

बुल्ला आत घुसताच वेदीका जोरजोरात ओरडायला लागली होती अअआआआईईईगगगग मेलेलेलेगगगग आह् आह् उफ्फ् उफ्फ्फ आऊ आऊच् ऊँ ऊँ आआईई अस म्हणत मला दुर ढकलायचा प्रयत्न करत होती. पण मी तिची कंबर घट्ट धरून ठेवली होती. तरी ती तिची कंबर हलवत होती त्यामुळे बुल्ला अधीक आत घुसत होता.

मग मी वाकुन तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले तसे तीने डोळे उघडले, तिच्या डोळ्यातुन वहाणारे आश्रू मी ओठांनी टिपले. अन तिला धीर देत म्हटल आता परत इतका त्रास नाही होणार वेदीका. तिच्या डोळ्यात वेग – ळेच भाव दिसत होते. ती धक्क्यातुन सावरली होती.

अन स्मितहास्य करत म्हणाली – मला कल्पना होतीच अस होणार याची, कारण तुमचा इतका मोठा बुल्ला घ्यायचा म्हटल्यावर त्रास तर होणारच. इतक मोठ सुख उपभोगायच म्हटल्यावर थोडा त्रास सहन करायला हवाच ना सौमित्र. या दुखण्यातही मला एक वेगळाच आनंद आज मला मिळतोय. जो मला हवा होता.

अस म्हणत वेदीका माझ्या पाठीवरून तिचे हात फिर – वत खालुन तिची गांड हलवु लागली होती. मग मी पण तिच स्तन चोखत तिच्या पुच्चीत माझ्या बुल्ल्याने हळु हळु धक्के मारू लागलो. माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत एकदम फिट्ट बसलेला होता. मी हळुहळु धक्के मारत व आळीपाळीने दोन्हीस्तन चोखत आर्ध्यापेक्षा अधीक बुल्ला तिच्या पुच्चीत सरकवला होता.

वेदीकापण खालुन तिची गांड उचलुन मला साथ देत होती. तिची पुच्ची एकसारखी पाझरत होती. माझ्या प्रत्येक धक्क्याला तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्याला मार्ग खुला करून देत त्याच स्वागत करत होती. अशाप्रकारे १० – १५ मिनीटात बुल्ला पुर्ण आत जाताच वेदीकाच्या रसाळ पुच्चीने गरम कामरस माझ्या बुल्ल्यावर सोडला

वेदीका मादक आवाज काढत मला घट्ट मिठी मारत म्हणाली सौमित्र थोडावेळ असच पडुन रहा तुमचा हा बुल्ला माझ्या पुच्चीत ठेउन मला खुप छान वाटतय हो. मला अनुभव करायचय त्याला. बघा ना आत गेल्यावर खुप गरम आणी मोठा झालाय लबाड, आणी माझ्या पुच्चीने ही त्याला किती प्रेमाने तिच्या बाहुपाशात घट्ट पकडुन ठेवलय.

मी वेदीकाच्या तोंडात माझी जीभ घालुन तिच्या जिभे वर घासु लागलो तशी वेदीका मोहरून गेली होती अन उत्तेजीत होत ती माझ्या गांडीवरून तिचे कोमल फिर – वायला लागली होती आणी त्याबरोबरच हाताची बोट गांडीच्या फटीत घालुन फिरवत होती. त्यामुळे माझी उत्तेजना वाढत होती.

मग मी असेच तिच्या पुच्चीवर धक्के मारू लागलो, – तशी वेदीका म्हणाली – खुप भारी वाटतय तुमचा बुल्ला आत ठेउन आणी तुमच पीळदार, नग्न शरीराला मिठीत घेउन. अस वाटतयकी माझ पुर्ण शरीर तुमच्यात सामा – वुन गेलय आणी आपण दोघही एकरूप झालोय. मग वेदीका म्हणाली – सौमित्र ऐका ना, आता लवकर तुमच अमृत पाजुन माझ्या पुच्चीला एकदा तृप्त करा.

मग मी परत गुडघ्यावर येउन तिच्या मांड्या फाकवल्या अन हळुहळु माझा आर्धा बुल्ला बाहेर काढला आणी कचकन पुच्चीत घातला तस वेदीका मादक आवाजात आह् आह् किंचाळली. माझा बुल्ला पुर्ण ओला होता. आता मी वेगाने आर्धाच बुल्ला आतबाहेर करत जोरात धक्के मारत होतो.

आणी वेदीका माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत कसा आत बाहेर होतोय ते कुतुहलपुर्वक बघत होती. १० – १५ मिनी ट अशाप्रकारे वेदीकाची पुच्ची झवल्यानंतर. माझा पुर्ण बुल्ला बाहेर काढुन परत कचकन आत घातला होता. अन वेदीका आह् आह स्स्सस अशी मादक आवाजात किंचाळली अन परत एकदा तिच्या पुच्चीने कामरस सोडला होता.

पण आता मी न थांबता माझा पुर्ण बुल्ला आतबाहेर करत जोरजोराने तिच्या पुच्चीवर वेगाने दणके मारत होतो तस तिच्या पुच्चीतुन कामरस बाहेर येउन तिच्या फुललेल्या गांडीच्या भोकाला भिजवुन खाली टपकत होता. प्रत्येक दणक्यासह माझ्या अंडगोट्या तिच्या गां – डीच्या ओल्या भोकावर आपटत होत्या.

त्यामुळे अंडगोट्यापण चिकट झाल्या होत्या. आणी त्यांच्या होणाऱ्या आघाताने वेदीका अधीकाधीक उत्ते जीत होत तोंडातुन आह् आह् ऊँई ऊँ हुँ स्स्सस स्स्सस मादक आवाज निघत होते, त्यातच बुल्ल्याच पुच्चीत होणाऱ्या घर्षणाने निघणारा मादक पच् पच् पचक् पचा फच् फच् पुछ् फुछ् पच् आवाज वेदीकाच्या माद – आवाजात मिसळुन पुर्ण बेडरूम मादक आवाजाने दुमदुमुन गेली होती.

त्यामुळे आंम्हा दोघांचाही कामाग्नी चांगलाच भडकला होता. आणी मी बेधुंद होउन खपाखप वेदीकाची पुच्ची झवुन काढत होतो आणी वेदीका ही गांड उचलुन मला साथ देत किंचाळत होती. मधुनच मी माझी कंबर गोल फिरवत बुल्ला पुच्चीत घुसळत होतो. त्यामुळे दोघांना – ही खुप आनंद मिळत होता.

अशाप्रकारे बुल्ला पुच्चीत घुसळत मी तिच्या पुच्चीतुन निघणार्या कामरसाच पांढरशुभ्र पातळ दही तयार होत ते बाहेर येउन वहात होत. त्यामुळे बुल्ल्याला चांगलच वंगन होत होत आणी झवायला खुपच मजा येत होती. मी कचाकच वेदीकाची पुच्ची रगडत धक्के मारत होतो

माझ्या जबरदस्त धक्क्यांनी वेदीकाच्या ओटी पोटीचा भाग, गोर्या पुच्चीचा भोवातालचा भाग आणी मांड्या लालभडक झालेल्या होत्या. २० – २५ मिनीटांच्या घनघो र झवाझवीत मी दोन वेळा माझा बुल्ला बाहेर काढुन दोन मिनीट थांबलो होतो. वेदीकाने आतापर्यंत ४ वेळा कामरस सोडला होता.

आता शेवटच्या टप्प्यात माझा परमोच्च क्षण जवळ आला होता अन वेदीका पण कामरस सोडण्याच्या बेतात होती. दोघंही बेधुंद होऊन एकमेकांना झवत अंतीम क्षणाची वाट बघत होतो अन मी शेवटचे ४ – ५ जोरदार धक्के मारले तसा दोघांचाही ताबा सुटला होता.

अन वेदीका जोराने आआईईगगग आले होमी सौमित्र आह् आह् स्स्सस करत तिने कमरसाचा प्रवाह माझ्या बुल्ल्यावर सोडला अन त्या कामरसाच्या गरम स्पर्शाने माझ्या बुल्ल्याचाही बांध फुटला होता. आणी त्याने वेदीका पुच्चीत खोलवर गरम वीर्याच्या पिचकार्या मार ण्यास सुरवात केली होती.

माझ्या बुल्ल्याने पुच्चीत मारलेल्या वीर्याच्या पिचकार्यां ची जाणीव होताच वेदीकाने क्षणार्धात मला तिच्या बाहुपाशात कैद केल अन तिचे उंच करून माझ्या गांडीवर पायांची घट्ट मिठी मारली. अन माझा बुल्ला मुळासकट तिच्या पुच्चीत सामावुन घेतला होता. आता कुठे आंम्हा शांत होउन एकमेकांच्या बाहुपाशात पडुन राहीलो होतो.

क्षमस्व मित्र – मैत्रीनींनो!! उर्वरीत कहाणी आपण पुढील भागात वाचु शकता!!

धन्यवाद मित्र – मैत्रीनींनो!!

[email protected]

This story अतृप्त वेदीका वहीनीची ईच्छापुर्ती २ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page