अतृप्त वेदीका वहीनीची ईच्छापुर्ती ३

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असायलाच हव!! झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा अन मज्जा करा!! असेच झवत रहा!! झवुन घेत रहा!! आनंदी रहा!!

मित्र – मैत्रीनींनो उर्वरीत कहाणीचा पुढीलभाग आपल्या मनोरंजनासाठी घेउन आलोय, तो आपल्यासमोर सादर करत आहे. आपल्याला नक्कीच आवडेल. चला तर मग पाहुया पुढे काय होतय ते!!

जवळजवळ एक तासाच्या बेफाम अन पलंगतोड झवा झवीनंतर माझे आणी वेदीकाच एकाच वेळी वीर्यस्ख – लन झाल्यानंतर आंम्ही दोघही एकमेकांच्या बाहुपाशा त पडुन राहीलो होतो दोघेही खुप थकलो होतो. १५.० मिनीटांनंतर वेदीकाने माझ्या गांडीवरची पायांची मिठी काढुन मांड्या फाकवुन लांब केल्या.

तसमी मान वर करून तिच्याकडे निरखुन पाहु लागलो तर तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद! ओसंडुन वहात होता. तिच्या चेहऱ्यावर एक वेगळच तेज पहायला मिळालं होत. ती माझ्याकडे पाहुन स्मितहास्य करत आणी पाठीवरून हात फिरवत म्हणाली.

सौमित्र कस सांगु मी तुंम्हाला, माझ्या आपेक्षेपेक्षाही जास्त सुख तुम्ही एकाच शाँटमध्ये दिलत. मलातर अस वाटतयकी तुंम्ही दोन, तीन शाँट मारलेतर मला प्रेग्नंटच करून जाल तुंम्ही इथुन. मी तिच बोलण ऐकुन म्हटल हो वेदीका तुझी ईच्छा असेल तर मी तयार आहे. तुला माझ्या बाळाची आई बनवायला.

त्यावर वेदीकाने माझ चुंबन घेत म्हणाली मी तयार आहे सौमित्र, मला तुमच्यासारखच बाळ हवय, तुमची आयुष्यभर आठवण राहील मला. नाहीतरी तुमच्या मि त्राकडुन ही आपेक्षा पुर्ण होणार नाही, मग मी तुमच्याच कडे हट्ट करणार ना.

मग मी म्हटल वेदीका तु काळजी करू नकोस तुझ्या सर्व ईच्छा मी पुर्ण करणार आहे. शेवटी मित्राला मदत करण्याची संधी मला अशाप्रकारे मिळणार हे तर मी माझ भाग्यच समजतो. आणी तुपण मला पती मानलय मग पत्नीच्या ईच्छा पुर्ण करण हे पतीच कर्तव्यच आहे

त्यावर ती हसत म्हणाली हो का, बर झाल बाई कोणी तरी आहे माझी काळजी घेणार. बर उठा आता माझ्या अंगावरून, किती वाजलेत बघा आधी, कुणी आल तर दोघांनाही महागात पडेल. घड्याळात ४.१५ झले होते. मी उठुन गुडघ्यावर बसलो. अन हळुच माझा बुल्ला ति च्या पुच्चीतुन बाहेर काढला.

वेदीका उठुन पाहु लागलीतर उशी पुर्णपणे रक्तमिश्रीत वीर्याने भिजलेली होती. ते पाहुन तिने उशीच कव्हर काढल अन म्हणाली काय हे सौमित्र एकाच शाँटमध्ये माझ ५ वेळा पाणी काढुन माझी पुच्ची तृप्त करून टाकलीत. केव्हढा शक्तिशाली आहे तुमचा हा बुल्ला.

अस म्हणत ती माझ्या अर्धवट झोपलेल्या अन वीर्याने बरबटलेल्या बुल्ल्याकडे निरखुन बघत होती. मी म्हटल इतक काय पहातेय त्याला? तर ती म्हणाली मला या तुमच्या अमृत थेंबाची चव बघायचीय. मग मी म्हटल – अग मग त्यात विचारण्यासारख काय आहे. हा आता तुझाच आहे, तुला हव ते कर.

अस म्हणताच तीने माझा बुल्ला तोंडात घेउन चोखाय ला लागली अन दोन मिनीटांतच तो चाटुन साफ केला. पण तीने माझा बुल्ला असा काही चोखलाकी तो परत मुळरूपात आला होता ते पाहुन वेदीका म्हणाली अहो हा तर परत झटके मारायला लागलाय, आता काय करा यच हो?

त्यावर मी म्हटल तु तयार आहेस का दुसर्या राउंडला? तशी वेदीका म्हणाली – माझी तर धडगतच नाही बाई, एका राउंडमध्येच माझ्या कंबरेचे आणी पाठीचे मणके ढीले करून टाकलेत. आता नको रात्री घेईन मी त्याला. मग तिने उशीच्या कव्हरने तिची पुच्ची साफ करताना ती किंचाळली. तस मी म्हटल काय झाल वेदीका?

हे बघा ना किती सुजलीय व लालभडक झालीय माझी पुच्ची आणी दुखतेय सुध्दा. मगमी बेडवरून खाली उत रत तिला म्हटल काळजी करूनको वेदीका माझ्याकडे औषध आहे, होईल सगळं ठीक. मग तीपण खाली उतर ली. मग आंम्ही बाथरूममध्ये गेलो.

मग मी गरम पाण्याने तिची पुच्ची शेकुन काढली तेव्हा तिला बर वाटल. मग तीने ही माझा ताठलेला बुल्ला एका हातात धरून गरम पाण्याने शेकला तस मलाही हलक वाटु लागल होत. मग दोघही छान स्वच्छ होउन बाहेर आलो.

मग मी माझ्या बँगमधुन एक गोळी तिला दिली अन म्हटल ही घे आणी थोडावेळ झोप म्हणजे बर वाटेल तुला. मग तिला पाणी दिल अन तीने ती गोळी घेतली. मलाही खुप तहान लागली होती मग मी पण पाणी पिलो. इतक्यात वेदीका गाऊन घालायला लागली तस मी तिला थांब जरा घालु नको.

मग मी आणलेल क्रीम तिच्या पुच्चीवर लावल. तस तिला जरा थंड वाटु लागल. मग तिने गाऊन घालुन मला आलिंगन देत माझ्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणाली किती काळजी घेताय हो माझी सौमित्र. त्यावरमी तिला प्रतिसाद देतम्हटल पत्नीची काळजी घेण पतीच आध्य कर्तव्य आहे वेदीका तेच मी पार पाडतोय.

मग ती हसतच निघुन खाली गेली. चालताना जरा ती पाय फाकवुन चालत होती. मग मी ही माझी कपडे घालुन बेडवर झोपलो. मला कधी झोप लागली मलाच कळल नाही. आणी जाग आली तेंव्हा विलासने मला जाग केल होत. मी उठुन त्याला म्हटल अरे तु कधी आला कंपनीतुन विलास?

तर तो म्हटला आताच आलोय अन तुझी गाडी बघुन आधी आलो. म्हटल तुला भेटाव आधी. बर चल खाली ये फ्रेश होउन मी चहा बनवायला सांगतो वेदीका ला. आणी तो खाली गेला. आणी मीपण फ्रेश होउन खाली गेलो. इतक्यात काका, काकुपण शेतातुन आलेच. मग मी आणी विलास चहा घेत गप्पा मारत बसलो होतो.

नंतर काका, काकु पण फ्रेश होउन आले मग वेदीकाने त्यांच्यासाठी पण चहा दिला. अन चहा घेत घेत काकु विलास ला म्हटल्या अरे आपल्याला विशाखाकडे जायचय खुप दिवस झाल बाळाला पाहील नाही. मग विलास म्हटला जाउया आपण सगळे. मला ही जायच होतच विशुकडे. आता सौमित्र आलाय म्हटल्यावर त्याच्या गाडीतच जाऊया सर्वजण.

नंतर गप्पा मारत मारत ७ वाजले होते. आणी थंडीचे दिवस होते त्यामुळे सर्वत्र अंधार पसरला होता. मग मी आणी विलास वरती गेलो अन त्याच्या बेडवरच बसुन बोलु लागलो होतो. विलासने माझ्या मांडीवर हात ठेवत माझ्या बुल्ल्याला बोटांनी घासत म्हटला यार सौमित्र किती दिवस झालेत तुझा बुल्ला घेतला नाहीरे.

वर्ष दीड वर्ष झाल शेवटच घेतलेला. खुप आठवण येत होती रे तुझी अस म्हणत त्याने सरळ माझ्या बुल्ल्याव रच हात ठेवला. माझा बुल्ला त्याच्या स्पर्शाने ताठ होऊ लागला होता. मी त्याला म्हटल मलाही खुप आठवण येत होतीरे तुझी. माझ बोलण ऐकुन तो पँटवरूनच माझा बुल्ला चोळायला लागला होता.

माझा बुल्ला ताठ होताच विलासने माझी पँट खोलुन अंंडरपँटसहीत खाली ओढली तसा माझा बुल्ला उड्या मारू लागला होता. ते पाहुन विलासने गपकन माझा बुल्ला तोंडात घेउन चोखायला लागला होता आणी मी तसाच पाय खाली सोडुन मागे बेडवर झोपलो. मला खुप मजा येत होती.

विलासने आधाशासारखा बुल्ला चोखुन ओलाचिंब केला होता. १० मिनीट बुल्ला चोखुन झाल्यावर तो नागडा झाला अन त्याने त्याच्या गांडीच्या भोकावर तेल लावुन घेतले अन माझ्याकडे पाठ करून पाय फाकवुन माझ्या बुल्ल्यावर त्याची गांड घासत होता.

नंतर त्याने माझा बुल्ला भोकावर धरला अन त्यावर दाब देऊ लागला तस मी खालुन जोरदार धक्का मारला तसा माझा पुर्ण बुल्ला त्याच्या गांडीत घुसला होता. आणी तो जोरात किंचाळला होता. तो तसाच ५ मिनीट बुल्ल्यावर बसुन राहीला होता. त्यानंतर विलास त्याची गांड वरखाली करून बुल्ला त्याच्या गांडीत आत बाहेर करू लागला होता.

This content appeared first on new sex story .com

मी पण त्याला साथ देत खालुन धक्के मारत होतो. १५ – २० मिनीट मी कचाकच विलासची गांड झवत माझ पाणी आतमध्ये सोडल होत. पूर्ण पाणी सोडुन झाल्या )) वर विलास हळुच माझ्या बुल्ल्यावरून उठला. अन माझा बुल्ला त्याने तोंडात घेतला अन पुर्ण चाटुन साफ करून टाकला होता.

मग तो तसाच बाथरूममध्ये गेला अन साफ करून बाहेर आला अनतो कपडे घालुन मला म्हटला सौमित्र तु तुझ आवरून ये खाली, आणी तो खाली निघुन गेला. मग मी नागडाच बाथरूममध्ये गेलो. अन स्वच्छ होउन टाँवेल लाउन बाहेर आलो,

इतक्यात वेदीका वर आली होती. ती माझ्या टाँवेलम – धील बुल्ल्याच्या ऊभाराकड बघत म्हणाली. हा तर आताच तयारी करायला लागलाय रात्रीची. मग मी म्हट ल अस काहीनाही हा असाच आहे, अंडरपँन्ट काढलीय म्हणुन अस वाटतय तुला. तस ती जवळ आली आणी टाँवेलवरून माझा बुल्ला दाबला.

तसा मी तिचा हात धरला, अन म्हटल नको ना वेदीका ताठ झालातर ऐकणार नाही कुणाच. तर ती म्हणाली हो का ठीक आहे रात्री बघते त्याच्याकडे आणी हसत बोलली या लवकर खाली जेवायला. आणी निघुन गेली मग मीपण तयार होउन खाली गेलो.

ताट तयार करून ठेवलेली होती मग सर्वजन जेवायला बसलो अन गप्पा मारत जेवायला लागलो होतो. नंतर जेवण झाल्यावर बाहेर बसुन गप्पा मारत बसलो. थंड हवा अगाला जाणवत होती. काका म्हटले मी जाउन पडतो थंडी वाजतेय मला आणी दिवसभर शेतात हेल पाटे मारून पाय दुखायला लागलेत.

मग विलास म्हटला चल सौमित्र आपण वरती जाउन बोलत बसु. काकु आणी वेदीकाच आवराअवर चालु होती. मग आंम्ही दोघ वरती जाउन विलासच्या बेडवर गप्पा मारत बसलो. पण विलास सारखा माझ्या मांडीव र हात ठेऊन हाताची बोटे एकसारखी माझ्या बुल्ल्या ला घासत होता. आणी मला गरम करत होता.

मी त्याला म्हटल विलास आता नको अस काही करु वहीनी कधीही वरती येउ शकतात तर तो म्हटला तिला अजुन वेळ लागेल सौमित्र, आणी वातावरण पण अस थंडगार आहे की मला रहावत नाही रे, तुझा बुल्ला खुप आवडतोय मला, तु जवळ असला की मला चैनच पडत नाही.

मग मी त्याला म्हटल हे चांगल नाही विलास, तुझ लग्न झालय आता, आणी तु वहीनीला जास्त वेळ देत जा. तिच्या सर्व ईच्छा पुर्ण करत जा. त्यांना हव ते सुख दे आणी लवकारत लवकर मला काका बनव. माझ बोल ण ऐकुन तो माझा बुल्ला दाबत म्हटला हो रे सौमित्र मी लवकरच तुझी ईच्छा पुर्ण करेन.

इकडे माझ्या पँटमध्ये बुल्ला चांगलाच कडक झालेला होता अन त्याचा ऊभार चांगलाच पँटवर दिसत होता. ते पाहुन विलास बेचैन झाला होता अन माझा बुल्ला जोरजोराने दाबायला लागला होता. मलाही खुप मजा येत होती. पण वेदीका येण्याची मला भिती वाटत होती

रात्रीचे ९.३० वाजले होते, इतक्यात जिन्यातुन वेदीका येत असलेली मला चाहुल लागली तसा मी विलासचा हात दुर केलाअन वेदीका हातात दुधाने भरलेले ग्लास चा ट्रे घेउन दारात उभी होती. तिची नजर माझ्या उभा – रावरच खिळुन होती. मग ती स्मितहास्य करत आत आली आणी म्हणाली.

मला वाटलं झोपलात का काय भाऊजी, मी दुध घेउन आलेय आपल्यासाठी, थंडीही वाढलीय आज. मग तिने ट्रे टिपाँयवर ठेवत मला आणी विलासला दुधाचे ग्लास दिले अन तिने स्वताःचा ग्लास घेत समोरच खुर्चीवर बसली. मग आंम्ही गप्पा मारत दुध संपवल आणी त्या दोघांना म्हटल चला मी झोपतो आता आत जाउन.

मी आतल्या बेडरूममध्ये जाउन दार लावुन सर्व कपडे काढुन पुर्ण नागडा झालो अन अंगावर रजई घेउन बेड वर आडवा झालो, नंतर मला कधी झोप लागली कळा लच नाही. मला जेंव्हा जाग आली तेंव्हा माझ्या रजईत कुणीतरी घुसल्याच जाणवल. मी डोळे उघडुन रजई थोडी दुर करून पाहीलं.

तर वेदीका होती आणी ती सुध्दा नागडीच मला चिकट ली होती. मी काही बोलणार तोच तिचे ओठ माझ्या ओ ठांवर ठेवले तस मी तिला आलिंगन देत माझ्या अंगाव र ओढलं. तशी तिची पुच्ची माझ्या झोपलेल्या बुल्ल्या ला रगडुन गरम करत होती अन तिचे स्तन माझ्या छा – तीवर घासत मला उब देत होते.

दोघांचही नग्न शरीर एकमेकांना गरम करत होते. अन आमची थंडी हळुहळु गायब झाली होती. मी तिचे ओठ चोखत म्हटल वेदीका तु कशाला आलीस? अन विलास ने पाहीलतर!! तर वेदीका म्हणाली – अस काही होणार नाही, कारण मी त्यांना दुधातुन झोपेची गोळी दिलीय, अन ते गाढ झोपलेले पाहुनच मी आलेय.

रात्रीचे १ वाजलेले होते. आता आंम्ही दोघही इतके व्या कुळ झालो होतोकी वेदीका पुच्ची ओलिचिंब होऊन माझा ताठलेला बुल्ला करत होती. आता आंम्हाला थां बण शक्य नव्हत. मग मी वेदीकाला माझ्या अंगाखाली घेतल अन रजई अंगावर ओढुन कचकन माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत घातला तस ती किंचाळत म्हटली किती हा धसमुसळेपणा सौमित्र.

मग मी तिला हळुच म्हटल काय करू वेदीका तुझ्या पुच्चीचा स्पर्श झालाकी बुल्ला थांबतच नाही माझा. मग वेदीका म्हटली – माझीपण तीच अवस्था आहे हो. तुमचा बुल्ला पाहील की पुच्ची सारखी वळवळ करते आता खुप छान वाटतय. आता झवा कस झवायचय तस एकदम मनसोक्त.

मग मी घपाघप तिच्या पुच्चीला. दणके देत तिच्यावर उडत होतो. १५ – २० मिनीटांनी मी तिला डाँगी पोझिश न मध्ये घेउन गपकन माझा बुल्ला तिच्या फुललेल्या पुच्चीत घातला अन तिची नाजुक कंबर माझ्या दोंन्ही हातात धरून दणादण तिच्या पुच्चीला दणके मारत झवत होतो.

वेदीकालाही खुप मजा येत होती. नंतर तिचे दोन्ही स्तन हातात धरून जोरदार धक्के मारून तिची पुच्ची पुर्ण घायाळ करून टाकली होती. डाँगी पोझिशन मध्ये २० – २५ मिनीट झवल्यावर दोघांनीही एकाच वेळी पाणी सोडल अन एकमेकांच्या मिठीत झोपून राहीलो होतो.

क्षमस्व मित्र – मैत्रीनींनो!! उर्वरीत कहाणी आपण पुढच्या भागात वाचु शकता.

धन्यवाद!!

[email protected]

This story अतृप्त वेदीका वहीनीची ईच्छापुर्ती ३ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page