अतृप्त वेदीका वहीनीची ईच्छापुर्ती ४

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे मजेत ना!! असायलाच हवं!! असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा!! मजा करा. असेच झवत रहा!! झवुन घेत रहा!! आनंदी रहा!!

चलातर मित्र – मैत्रीनींनो पाहुया कहाणीचा पुढील भाग

वेदीकाला डाँगी पोझिशनमध्ये २० – २५ मिनीट झवल्या नंतर दोघांचेही एकाच वेळी वीर्यपतन झाल होत. अन आंम्ही दोघंही थकलेलो होतो. त्यामुळे आंम्ही एकमेकां च्या मिठीत झोपुन राहीलो होतो. पहाटे चार वाजता वेदीकाला जाग आली अनती बेडवरून खाली उतरली

तस मी पण बेडवरून उतरलो तस ती म्हटली मी जाते आता. तस मी तिला मिठीत घेउन म्हटल थांब ना जरा मला अजुन एक शाँट मारायचाय. तर ती म्हणाली का अजुन शांत नाही झाला का तुमचा बुल्ला माझ्या लहा न पुच्चीची वाट लावलीय डाँगी पोझिशन मध्ये. पण एकदम भारी वाटल मला सौमित्र.

अस म्हणत तिने माझा बुल्ला हातात धरला तसा तो खाडकन उड्या मारायला लागला. तस मी वेदीकाला बेडजवळ नेऊन घोडी बनवल अन माझा ताठलेला बुल्ला मागुन तिच्या पुच्चीवर वरखाली घासु लागलो. तस वेदीकाने तिचे पाय अजुन लांब फाकवले आणी मी तिच्या ओल्या पुच्चीत एकाच धक्क्यात पुर्ण बूल्ला आत घातला.

मग मी वेदीकाच्या गांडीवर हात फिरवत तिची कंबर हातांनी धरून कचाकच तिची पुच्ची धक्के मारून झवत होतो आणी वेदीकाही मला गांड मागेपुढे करत मला साथ देत होती. अन नवीन अनुभव घेत मजा लुट त होती. २० – २५ मिनीटांच्या झवाझवीनंतर परत एकदा आमच दोघांचही एकाचवेळी वीर्यस्खलन झाल होत.

मग मी पाच मिनीट असाच तिच्या पाठीवर पडुन राही लो होतो. मग मी बाजुला झालो. अन वेदीकाने तिचा गाऊन घातला अन म्हणाली झोपा आता मी पण जावु न झोपते तुमच्या मित्राजवळ. अन ती निघुन गेली. अन मीपण बेडवर शांतपणे झोपुन राहीलो.

मला सकाळी जाग आली तेंव्हा ८.३० वाजलेले होते. शेजारी खिडकीतून पाहीलंतर विलास आणी वेदीका दोघही बेडवर नव्हते म्हणजे दोघही आवरून खाली गेलेले होते. मग मी बिनधास्त रजई अंगावरून काढुन बेडवरून खाली उतरलो. मी अजुनही नागडाच होतो,

मी रजईची घडी घालून ठेवावी म्हणुन मी ती उचलली अन इतक्यात वेदीका आत आली अन माझ्याकडे पहा त हसत म्हणाली – काय हे सौमित्र अजुन असेच नागडे आहात. मग मी म्हटल अग आता जाग आली मला मग काय करणार. तशी ती माझ्याजवळ येउन माझ्या हाता तील रजई घेत म्हणाली आधी बाथरूममध्ये जा आणी आवरून घ्या पटकन मी हे आवरते.

पण मला रहावल नाही मी तिला पाठीमागुन घट्ट मिठी मारून तिचे स्तन दाबु लागलो अन माझा बुल्ला तिच्या गांडीच्या फटीत जाउन घासत होता. ती तिला माझ्या मिठीतुन सुटण्याचा प्रयत्न करत म्हणाली सोडा ना हो मला खाली जाव लागेल. तुम्हांला जे काय हवय ते रात्री देईन ना सौमित्र.

या झोंबाझोबीत तिची गांड माझ्या बुल्ल्यावर रगडत होती अन माझा बुल्ला एकदम ताठ झालेला होता. ते पाहुन वेदीकाने मला दुर केल. अन ती खाली पळुन गेली. अन मी बाथरूममध्ये गेलो. १० – १५ मिनीटांनंतर मी तयार होउन खाली गेलो होतो.

इतक्यात विलासपण शेतातुन आला होता. मग सर्वांनी चहा नाष्टा घेतला अन काका काकुला म्हणाले बर तु आणी वेदीका तुमच आवरून तयार व्हा. आपल्याला विशाखाकडे जायचय ना. मग माझ्याकडे बघत म्हणाले कायरे सौमित्र तु तयार आहेस ना. मी हो म्हटल त्यांना.

मग आंम्ही सर्वजण १०.३० वाजता विशाखाकडे जाय ला निघालो होतो. वेदीका छान तयार झालेली पाहुन मी तिच्याकडे बघतच राहीलो होतो. तिने निळ्या रंगाची साडी अशीकाही घट्ट नेसली होतीकी तिचे सर्व अवयव उठुन दिसत होते. ब्लाउज सुध्दा इतका घट्ट होता की तिचे स्तन आणी त्यांची गोलाई नजरेत भरत होते.

तीने माझ्याकडे पाहील तशी ती लाजुन लाल झाली होती. मग सर्वजण कारमध्ये बसले. विलास पुढे माझ्या शेजारच्या सिटवर बसलेला होता. आंम्ही गप्पा मारत मारत विशाखा च्या घरी ११.१५ ला पोहोचलो होतो. ते सर्वजण आमचीच वाट पहात होते.

आंम्हाला पाहील्यावर विशाखा खुप खुश झाली होती तिचे सासु सासरे पण खुश होते त्यांनी आमचे छानस स्वागत केल होतो. मग आंम्ही सर्वजण आत जाउन बसलो. सौरभ विशाखाचा ७ महीन्याचा मुलगा खालीच खेळत होता विलासने त्याला उचलुन घेतल आणी त्या च्याशी खेळु लागला.

नंतर वेदीका ने त्याला घेतल आणी त्याच्या गालाचे पापे घेत म्हणाली कायरे लबाडा मामीला ओळखल वाटत. मग काका, काकुंनी त्याला घेउन खुप लाड केले त्याचे. तोवर विशाखाने सर्वासाठी चहा घेउन आली होती. मग चहा घेत सर्वजण गप्पा मारत होतो.

विशाखापण तिथेच बसली. अन काका ना म्हणाली आता सर्वांनी जेवण करूनच जायच बाबा. तर काका म्हटले हो विशु तु म्हणशील तस तेव्हढच आंम्हाला या सौरभ बरोबर वेळ घालवता येईल. आसेच गप्पा मारत १२ वाजुन गेले होते. मग विशाखा, वेदीका, काकु सर्व – जणी किचनमध्ये जाउन कामाला लागल्या.

मी आणी विलास सौरभला घेउन बाहेर फिरायला गेलो होतो. मग विलासने भाच्यासाठी कपडे, खेळणी बरीच खरेदी केली होती. मग आंम्ही परत दोन तासांनी घरी आलो होतो, तोपर्यंत जेवणाची तयारी झाली होती. मग सर्वजण जेवायला बसलो होतो. अन मस्तपैकी श्रीखंड पुरीच्या जेवणाचा आस्वाद घेत होतो.

जेवण झाल्यावर मग मी आणी विलास वरती जाउन एका बेडरूममध्ये जाउन आराम करत गप्पा मारत बसलो होतो. खाली बायका किचनमध्ये आवराआवर करत होत्या. विशाखाने सौरभला दुध पाजुन झोपवल होत. मी आणी विलासपण तिथेच बेडवर आडवे झालो होतो.

थोड्याच वेळात विलास झोपी गेला होता. मी पण डोळे झाकुन पडुन राहीलो, अन थोड्याच वेळात विशाखा आली होती. मी बेडच्या! कडेलाच झोपलो होतो अन विलास भिंतीच्या बाजुला भिंतीकडे तोंड करून झोप ला होता. विशाखाला वाटल माझी झोप लागलीय.

तिने पटकन तिचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेवत माझ दीर्घ चुंबन घेतल तस मी डोळे उघडले अन मी काही बोलणार त्याआधीच तिने माझ्या तोंडावर हात ठेवत मला खुणावत तिच्या मागे येण्यास सांगितले, तस मी तिच्या मागे शेजारच्या बेडरूममध्ये गेलो, अन तिने दार बंद करून मला घट्ट मिठी मारली.

अन माझा बुल्ला पँटवरून दाबत म्हणाली आता नाही रहावत हो सौमित्र. किती महीने झाले वाट पहातेय या क्षणाची. माझा बुल्लापण ताठ झाला होता. विशाखा म्हणाली काही ही करा पण आता घाला, नाहीतर मरून जाईन मी खुप आग लागलीय.

मी तीची व्याकूळता जाणुन विशाखाला तिथच बेडवर झोपवुन तिचा गाऊन वर केला तर ती नागडीच होती. अन तीची पुच्ची ओलीचिंब झाली होती. मग मी माझी पँट अंंडरपँटसहीत एका झटक्यात काढुन टाकली. अन बुल्ल्ला तोंडातील लाळ सोडुन ओला केला होता.

मी माझा ताठलेला बुल्ला एका हातात धरून तिच्या पुच्चीच्या फटीत घासु लागलोतशी विशाखा तिची गांड उचलुन त्याच्यावर पुच्ची दाबु लागली होती तिची व्याकुळता पाहुन मी एका धक्क्यातच माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत घातला होता तशी ती आआईईगगग करत किंचाळली.

This content appeared first on new sex story .com

तस मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवत दोन्ही हात तिच्या गाऊनमध्ये घालुन तिचे दोन्ही स्तन हातात धरून कचाकच धक्के मारू लागलो होतो. विशाखा ही मला साथ देत होती. आता कुठे तिच्या चेहर्यावर आनंद झळकत होता.

ती म्हणाली – मी ४ – ५ महीन्याची गरोदरअसताना तुंम्ही मला झवला होता सौमित्र. आणी आताआपला सौरभ ७ महीन्यांचा झालाय. किती हा दुरावा. कशी सहन करू मी सौमित्र. मग मी म्हटल हो ग विशाखा मला ही नाही सहन होत हा दुरावा पण काय करणार. अन मी जोराने धक्के मारत तिला झवत होतो.

इतक्यात मला जाणवल की दरवाजातुन कुणीतरी पहातेय. मी दरवाजाकडे पाहीलतर दरवाजा बंद होता. आमच्याकडे वेळ कमी होता म्हणुन आंम्ही दोघही बेधुंद होउन एकमेकांना कचाकच झवत होतो. तरी १५ – २० मिनीट लागले मला.

शेवटचा जोरदार धक्का मारताच विशाखाच्या पुच्चीने पाणी सोडल. अन माझ्या बुल्ल्यानेही गरम वीर्याच्या पिचकार्या तिच्या पुच्चीत मारण्यास सुरवात केली होती. तेंव्हा कुठे आंम्ही दोघ ही शांत होउन एकमेकां च्या मिठीत झोपुन राहीलो होतो. पाच मीनीटांनी मी विशाखाच्या अंगावरुन उठुन खाली उभा राहीलो होतो

विशाखा ही उठली तस तिच्या पुच्चीतुन आमच्या दोघां चा कामरस वहात गुडघ्यावरून खाली जात होता. पण विशाखा माझ्या बुल्ल्याकडे पहात खाली बसली आन माझा बुल्ला तोंडात घेउन चोखु लागली होती. दोन मिनीटातच तिने त्याला चाटुन साफ केला होता. पण का कोण जाणे मला जाणवत होत की कुणीतरी पहात य आंम्हाला.

मग विशाखा बुल्ल्याच चुंबन घेउन उठली, अनमग दोघ ही बाथरूममध्ये गेलो, अन फ्रेश होउन बाहेर आलो. ती खुप खुश झाली होती. मग विशाखा आधी बाहृर गेली त्यानंतर पाच मीनीटांनी शेजारच्या बेडरूममध्ये गेलो तर विलास झोपलेलाच होता. मी त्याला उठवल आणी म्हटल अरे ४ वाजुन गेलेत. आपल्याला कधी निघायच

मग उठुन तो फ्रेश झाला. अन आंम्ही खाली गेलो. तर काका, काकु अन विशाखाचे सासु सासरे गप्पा मारत बसले होते. विशाखा पण तिथे आली होती. तस विलास म्हणाला आई, बाबा आपल्याला निघायचय ना? तेंव्हा विशाखा म्हणाली – अरे आई बाबांना राहु दे दोन दिवस इथ, तेव्हढच त्यांना नातवासोबत वेळ घालवायला मिळेल. मग विलास म्हटला चालेल.

मग विशाखा म्हटली मी चहा ठेवते सगळ्यांसाठी. अन ती व वेदीका किचनमध्ये गेली. थोड्याच वेळात दोघी चहा घेउन आल्या होत्या. मग आंम्ही चहा पीत गप्पा मारू लागलो. मग ६ वाजता आंम्ही तेथुन निघालो. घरी येईपर्यत ६.४५ वाजले होते. पुर्ण अंधार पडला होता. विलास आणी वेदीका खाली उतरले. अन मी कार पार्क करून घरात गेलो.

बाहेर थंड हवा सुटलेली होती. वेदीका म्हणाली मी चहा करते आपल्यासाठी, भाऊजी तुंम्ही घेणार का? मग मी म्हटल हो वहीनी, तशीही थंड हवा सुटलीय बाहेर. मग वेदीका किचनमध्ये गेली. मी आणी विलास गप्पा मारत बसलो होतो. थोड्या वेळातच वेदीका चहा घेउन आली. अन तीही आमच्यासह चहा पीत बोलु लागली.

नंतर वेदीका किचनमध्ये गेली. मी आणी विलास बाहेर पाय मोकळे करायला गेलो. गप्पा मारत आमचा वेळ कसा निघुन गेला कळलच नाही. घरी आलोतर वेदीका आमचीच वाट बघत होती जेवणासाठी. रात्रीचे ८.३० वाजलेले होते. मग आंंम्ही तिघांनी एकत्र जेवण केल.

मगमी आणी विलास वरती बेडरूममध्ये जाउन बसलो तस विलास मला चिटकुन बसत माझ्या बुल्ल्यावर हात ठेऊन दाबायला लागला. आन म्हणाला सौमित्र मला तुझा बुल्ला चोखुन त्याच दुध प्यायची ईच्छा झालीय रे. आणी मी काही बोलायच्या आतच त्याने माझी पँट खोलुन बुल्ला बाहेर काढला.

आणी दोन्ही हातात धरून गदागदा हलवु लागला अन दोन मीनीटातच माझा बुल्ला ताठ झाला. तसा तो त्याने गपकन तोंडात घेतला अन जोरजोराने चोखायला लागला. मला खुपच मजा येत होती. मी तसाच मागे बेडवर झोपुन राहीलो. अन १० मिनीट त्याने माझा बुल्ला असाकाही चोखलाकी माझ्या बुल्ल्याने त्याच्या तोंडात पिचकार्या मारायला लागला होता.

विलास माझ सर्व वीर्य गटागट पीत होता. थोड्याच वेळात दोघही शांत झालो होतो. मग मी माझी पँट नीट घातली. अन थोड्या वेळातच वेदीका दुधाचे ग्लास घेऊन वरती आली होती. मग आंम्ही तिघांनीही मसाला दुध पिलो अन मी आतल्या बेडरूममध्ये झोपायला गेलो. अन नेहमीप्रमाणे नागडा झोपलो होतो अन अंगावर रजई ओढून घेतली.

पण मला काही झोप लागत नव्हती. रात्रीचे ११ वाजुन गेले तरी मी जागाच होतो. इतक्यात शेजारच्या बेडरुम मधुन विलास व वेदीका चा कुजबुजण्याचा आवाज ऐकु येत होता. मी उत्सुकतेपोटी खिडकीच्या फटीतुन पाहु लागलो तर विलास वेदीका उताणी झोपवुन तिचा गाऊन छातीपर्यत सरकवत होता.

वेदीका म्हणत होती नको ना आता भाऊजी जागे अस तील अजुन तर विलास म्हटला तो झोपला आसेल कधीच, आस म्हणत त्याने वेदीकाची पँन्टी खसकन काढुन टाकली. अन त्यानेही त्याची अंडरपँन्ट काढुन टाकली होती. अन त्याने त्याचा छोटासा बुल्ला कचकन तिच्या पुच्चीत घातला.

तस वेदीका किंचाळली अन म्हणाली जरा हळु घाला ना दुखतय ना. तस विलास ला जोर चढला होता. अन तो धक्के मारू लागला होता, वेदीकाच तोंड खिडकीक डेच होत पण डोळे बंद करून पडली होती. विलास वरून धक्के मारत होता आणी वेदीका खालुन तिची गांड उचलुन साथ देत होती.

वेदीका म्हणत होती अजुन जोराने घाला आह् आह् अस मादक आवाज काढत होती आणी तिने डोळे उघडले तर तिच लक्षा खिडकी वरच होत. अन तिला जाणवल की पहातोय तसती म्हणाली घाला ना जोरात विलासने शेवटचे ४ – ५ धक्के मारून शांत होउन वर पडुन राहीला. वेदीका माझ्याकडे पाहुन हसत होती

अन मला खुणावुन सांगत होती की झोपा! आता. उद्या भैटु आपण. मग मी शांतपणे झोपुन गेलो.

क्षमस्व मित्र – मैत्रीनींनो!! उर्वरीत कहाणी आपण पुढील भागात वाचु शकता.

धन्यवाद मित्र – मैत्रीनींनो!!

[email protected]

This story अतृप्त वेदीका वहीनीची ईच्छापुर्ती ४ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page