अतृप्त वेदीका वहीनीची ईच्छापुर्ती ५

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असायलाच हव!! असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा!! असेच झवत रहा!! झवुन घेत रहा!! आनंदी रहा!! मग चला तर मित्र – मैत्रीनींनो उर्वरीत कहाणीचा पुढील भाग आपल्यासमोर सादर करतोय.

तर मी रजई अंगावर ओढुन शांत झोपुन गेलो होतो. मला जाग आली तेंव्हा माझ्या अंगावर रजई नव्हती. अन मला थंडी वाजायला लागली होती. अन अचानक माझ्या गांडीवर अन गांडीच्या फटीत उबदारपणा जाण वु लागला होता. मी डोळे उघडुन पाहीलतर वेदीका बेड जवळ ऊभी होती.

मी उठुन तिला म्हटल तु इथे कशी? विलासने पाहील तर? मी नागडाच तिच्यासमोर उभा राहीलो होतो. थंडी चे दिवस अन त्यात सकाळ असल्याने माझा बुल्ला एकदम कडक झालेला होता. ते पाहुन वेदीकाने माझा बुल्ला दोन्ही हातात धरला अन त्यावर तिच्या तोंडाती ल लाळ सोडुन चोळु लागली.

अन म्हणाली ८ वाजुन गेलेत तुमचे मित्र केव्हाच कंप नीत गेलेत. अस म्हणताच मी तिचा गाऊन एका झट – क्यात काढुन फेकला. तसा वेदीका म्हणाली आता नको आधी आंघोळ करून घ्या. पण मी कसला ऐकतो य तिच. मी तिचा एक पाय बेडवर ठेलला अन माझा बुल्ला तिच्या फटीत घासु लागलो होतो.

तस वेदीका आह् आह् स्स्स् स्स्सस करत मादक स्वरा त किंचाळु लागली अन मला मिठी मारून तिची कंबर वरखाली हलवु लागली. अन मी खालुन एक जोरदार धक्का मारून आर्ध्यापेक्षा जास्त बूल्ला तिच्या पुच्चीत घातला होता. तशी वेदीका आआईईईगगगग आह् ऊँ करत किंचाळली.

मी तिची गांड दोंन्ही हातात घट्ट धरून खपाखप तिची पुच्ची १० मिनीट झवत होतो. तिचे स्तन माझ्या छातीव र रगडत होते. दोघांनाही खुप मजा येत होती. नंतर मी माझे दोन्ही हात मांडीखाली घालुन तिला अलगद वर उचलुन घेतले तस वेदीकाने माझ्या कमरेवर तिच्या पायांची मिठी मारली होती.

आता वेदीकाचा पुर्ण भार माझ्या हातावर अन बुल्ल्या वर होता. माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत मुळासकट घुसलेला होता. वेदीकाला खुपच मजा येत होती. आणी मी आता बेडरूममध्ये तिला तसच घेउन फिरू लागलो होतो. त्यामुळे चालताना तिच्या पुच्चीत माझा बुल्ला लयबध्द पध्दातीने आतबाहेर होत होता त्यामुळे तिला जास्तच मजा येत होती.

त्यामुळे ती जास्तच उत्तेजीत झाली होती अन तिने तिचा रस माझ्या बुल्ल्यावर सोडला होता. आणी मी आता तिला न थांबता माझ्या हातांनी तिला उचलुन वरखाली करत झवत होतो. अन तिचा सर्व कामरस बाहेर येऊन माझ्या मांड्यांवरून खाली वहात होता. पुच्च्चीतुन मादक आवाज निघत होते. ल नंतर मी तिला तशाच अवस्थेत बेडवर झोपवल आणी तिचे दोंन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले अनतिचे दोंन्ही स्तन घट्ट धरून दणादण तिच्या पुच्चीवर धक्के मारून झवत होतो. १५ – २० मिनीटांनंतर आमच्या दोघांचही एकाच वेळी वीर्यपतन झाल होत. अन मी तिच्या अंगा वर तसा पडुन राहीलो होतो.

पाच मिनीटांनी मी उठलो आणी उभा राहीलो वेदीका ला हात देउन उठवल. दोघांचही अंग चिकट झाल होत मग आंम्ही दोघही बाथरूममध्ये गेलो अन एकमेकांना स्वच्छ आंघोळ घातली अन कपडे घालुन खाली गेलो

दोघही किचनमध्ये गेलो, मी वेदीका ला म्हटल खुप भुख लागलीय ग, त्यावर वेदीका हो बनवते पटकन का हीतरी, मलाही खुप भुक लागलीय हो. तुंम्ही किती त्रास दिला सकाळी सकाळीच. मी तिला मागे चिटकुन उभा राहुन तिचे स्तन दाबत म्हटल हो का वेदीका.

त्यावर लटक्या रागात म्हणाली आधी सोडा मला अन लांब बसा असे माझ्या समोर. मग मी तिच्या समोरच! थोड बाजुला कट्टयावर बसलो. मग ती नाष्ट्याची तयारी करत म्हणाली. सौमित्र तुंम्ही आल्यापासुन माझ आयु ष्यच बदलुन गेल्यासारख वाटतय. तुंम्ही किती रोमँटीक आहात, एखाद्या अनुभवी पुरूषाप्रमाणे बाईला कस खुश करायच हे तुंम्हाला बरोबर कळत.

मला तर तुंम्ही प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या प्रकारे आणी तुमच्या दमदार शैलीत झवण्याने मी खुप तृप्त झालेय सौमित्र, मघाशीतर तुंम्ही कमालच केलीत मला तुमच्या कंबरेवर बसवुन मस्तपैकी फिरत मला झवत होता.! मला तर स्वप्नात सुध्दा वाटल नव्हत की अस काही करून सुख मिळवता येत.

खरच सौमित्र मी देवाचे खुप आभारी आहे आपल्या दोघांची भेट घडवली, नाहीतर काय झाल असत माहीत नाही. तिचे बोलण ऐकुन मी तिच्या खांद्यावर हात ठेवत म्हटल – आता मी आहे ना तुझ्याबरोबर वेदीका. आणी माझ इतकं कौतुक करायची गरज नाही. तुला आता आपल्या दोघांच बाळ हवय ना. मग कायम खुश रहा.

आंम्ही असेच गप्पा मारत वेदीकाने चहा, नाष्टा बनवला होता. मग ती म्हणाली चला आपण तिकडे बसुन नाष्टा करू. मग ती डायनिंग टेबलवर चहा, नाष्टा घेउन आली. मग आंम्ही दोघही नाष्टा करत बोलु लागलो. इतक्यात वेदीका म्हणाली – बाळावरून आठवल मला सौमित्र – एक विचारू का तुंम्हाला?

मग मी म्हटल – विचार ना वेदीका, आता आपण दोघेच आहोत इथे. काहीही विचार. वेदीका – का कुणास ठाउक पण सौरभला पाहील्यापासुन अस वाटतय की तो अगदी तुमच्यासारखाच दिसतोय. मला जरा संशय येत होता तुमचा. त्यावर मी म्हटल – काहीही काय बोलतेय.

वेदीका – हो खर तेच बोलतेय सौमित्र. पण जेंव्हा मी दुपारी बेडरूममध्ये तुंम्ही विशाखाला मस्त झवत होता तेंव्हा माझा संशय खरा ठरला. की सौरभ हा तुमच्या दोघांचाच आहे. आता तरी माझ्यापासुन काही लपवु नका सौमित्र.

वेदीकाच बोलण ऐकुन मी अवाक् झालो होतो. आता मला सत्य सांगायलच हव हीला. मग मी सर्व वेदीकाला खर खर सांगीतल. अन तिला म्हटल आता हे कुणाला ही बोलु नको, नाहीतर विशाखाच आयुष्यच उध्वस्त होईल वेदीका. त्यावर ती म्हणाली – हे एक चांगल झाल की विशाखाताई यामुळे किती खुश आहेत.

This content appeared first on new sex story .com

अजुन कुणाशी संबंध ठेवलेत का तुंम्ही? म्हणजे तशी तुमच्यावर वेळ आलीय का? वेदीकाचा हा प्रश्न ऐकुन मला काय बोलाव कळत नव्हत, मी शांत बसलेला पाहु न वेदीका म्हणाली काय झाल सौमित्र – सांगण्यासारख नाही का? पण माझी तयारी आहे सत्य जाणण्याची.

मी – हो माझे संबंध आलेत दोघींशी. एक कवितामावशी अन दुसरी आहे वैशाली. अन मग माझ त्या दोघींशी कस सुत जुळल, त्या कशा, कुठे आकर्षित झाल्या मा – झ्याकडे याची पुर्ण कहाणी वेदीकाला सांगीतली. तशी ती आश्चर्यचकीत झाली आणी मला म्हणाली – बाई ग माझी दीदी सुध्दा. आता मला खर कळलय की बायका तुमच्या मागे का लागतात.

बरते जाऊ द्या सौमित्र पण मलाही सौरभ सारख बाळ हवय. मग मी म्हटल हो वेदीका नक्कीच होणार आणी ही बातमी तु पहील्यांदा मलाच सांगशील वेदीका अन मी तुझ्या या बातमीची आतुरतेने वाट पहात असेन. त्यावर वेदीका इतकी खुश झाली की तीने उठुन माझे दीर्घ चुंबन घेतले होते.

आमच्या बोलण्यात वेळ कसा निघुन गेला कळलच नाही. ११ वाजले होते. वेदीकाने नाष्ट्याच्या प्लेटस अन चहाचे कप सर्व घेउन किचनमध्ये धुवायला गेली अन मी तिथल्याच खोलीत जाउन सर्व कपडे काढुन नागडा झालो. दरवाजा बंदच केलेला होता. आज आंम्ही दोघ नवरा बायको सारखे वावरत होतो.

मी हळुच वेदीकाला मागून चिकटलो अन तिचे मानेव रील केस एका बाजुला करून तिच्या मानेवर, खांद्या – वर चुंबनांचा वर्षाव करत तिच्या कानांना आणी गालां ना ओठांनी चावत होतो. तशी वेदीका शहारली आणी मादक स्वरात म्हणाली चैन पडत नाही का माझ्याशि – वाय, जरा धीर धरा ना भांडी साफ करेपर्यंत.

अस म्हणत तिची गांड माझ्या बुल्ल्यावर घासत होती. आता माझा बुल्ला खांबासारखा उभा राहीला होता. मी हळुच तिचा गाऊन मागुन कंबरेच्यावरती उचलला तर ती आतुन नागडीच होती. मग मी माझा बुल्ला एका हातात धरून तिच्या गांडीच्या फटीत घासु लागलो. तशी वेदीका पाय फाकुन म्हणाली नको ना सौमित्र.

पण वेदीकाला ही आता ते हव होत. तिची पुच्ची ओली चिंब झाली होती. मग ती मुध्दामच बेसीनजवळ अजुन खाली वाकत म्हणाली थांबा पाच मिनीट माझ काम होत आलय सौमित्र, पाय फाकल्यामुळे अन ती वाकुन उभी राहील्यामुळे वेदीका पुच्ची माझ्या बुल्ल्यासमोर आ वासुन उभी होती.

मी माझा बुल्ला तिच्या फटीत घासत घापकन जोरात धक्का मारून तिच्या पुच्चीत घातला. तस ती आह् आ स्स्ससस उफ्फ् मादक आवाजात किंचाळली. अन मी तिची कंबर दोंन्ही हातात धरून कचाकच धक्के मारुन झवत होतो, आणी वेदीका तिची कंबर मागेपुढे करून बुल्ला पुच्चीत घेत होती.

१५ – २० मिनीटातच दोघांचही एकाचवेळी वीर्यपतन झाल आणी आंम्ही शांत झालो होतो. मग दोघ वेगळ झालो. वेदीका म्हटली बाई ग १२ वाजुन गेलेत, मी आता आपल्यासाठी जेवण बनावयाला घेते. मगआंम्ही दोघही बाथरूममध्ये जाउन फ्रेश झालो.

मी वेदीकाचा गाऊन काढुन तिला म्हटल तुही अशीच संध्याकाळ पर्यंत माझ्यासारखीच नागडी रहा. खुपच मजा येईल तुला. अशी संधी परत मिळणार नाही आप ल्याला वेदीका. मग ती पण हसत हो हो तुंम्ही म्हणाल तसच करेन मी. पतीच ऐकायलाच पाहीजे. पण मी आता जेवण बनवतेय तोपर्यंत आत जाउन आराम करा.

मग मी आतल्या रूममध्ये जाऊन नागडाच झोपलो. अशाप्रकारे दोन दिवस विलास कंपनीत गेला की मी वेदीका ला मनसोक्त पणे हव तस झवुन तिच्या सर्व अतृप्त ईच्छा पुर्ण करून मी माझ्या घरी आलो होतो. असेच दिवस जात होते. माझ आणी वेदीकाच फोनवर बोलण होत असे.

आणी असच एके दिवशी मी आँफीसमध्ये असताना वेदीकाचा फोन आला अन ती खुशीतच होती म्हणाली अभिनंदन सौमित्र शेवटी तुंम्ही आपल्या बाळाचे पप्पा होणार आहात. आताच मी डाँक्टरांकडे जाऊन चेकअ प करूनच घरी येतेय आता.

पहीला फोन म्हटल पप्पांनाच करते बाळाच्या. खरच सौमित्र तुंम्ही खुप ग्रेट आहात जस बोलल तस करून दाखवलत. तुंम्ही माझआयुष्यच उजळुन टाकलत. तुमची ही आठवण कायम माझ्याबरोबर असेल. तुंम्ही माझ्या सर्वच ईच्छा पुर्ण केल्यात सौमित्र. मी आयुष्य भर विसरणार नाही तुंम्हाला.

मग मी म्हटल तुझही खुप खुप अभिनंदन, तु माझ्या बाळाची मम्मी होणार त्याबध्दल. आज मी खुपच खूश आहे ग वेदीका, काय करू सुचत नाही, तु जवळ असती तरतुला आनंदाने उचलुन चुंबनांचा वर्षाव केला असता पण काही हारकत नाही फोनवरूनच चुंबन घेतोय ग तुझ वेदीका. बर आता तुला काळजी घ्यायला हवी. मग तिने फोन बंद केला होता.

तर मित्र – मैत्रीनींनो हीकहाणी आपल्याला कशी वाटली जरूर कळवा. परत भेटूच एक नवीन कहाणी घेउन.

धन्यवाद मित्र – मैत्रीनींनो!! काळजी घ्या!!

[email protected]

This story अतृप्त वेदीका वहीनीची ईच्छापुर्ती ५ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page