अतृप्त वेदीका वहीनीची ईच्छापुर्ती १

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असायलाच हवं!! असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा!!!! असेच झवत रहा!! झवुन घेत रहा!! आनंदी रहा!!

मित्र – मैत्रीनींनो आज आपल्या मनोरंजनासाठी नवीन कहाणी घेउन आलोय ती आपल्याला नक्कीच भावेल. ही कहाणी माझ्या जिवालग मित्राची बायको वेदीका आणी माझ्यातील संबंधाबध्दलची आहे. चल तर मग पाहुया कहाणी काय आहे.

मित्र – मैत्रीनींनो आपण मागील कहाणीत वाचलच असे ल, की माझ्या मित्र विलासच्या लग्नात मी कस त्याची प्रेग्नट बहीण विशाखा, कविता मावशी अन विलासची मेव्हणी वैशाली यांनाकस कचाकच झवुन काढल होत त्यानंतर पुजेलापण मी गेलो होतो.

त्यामुळे मला सगळे जण घरातलाच एक सभासद सम जुन मनमोकळेपणे बोलत असत. अन वैशालीमुळे वेदी का वहीणी पण भाऊजीच्या नात्याने चेष्टा मस्करी करा यला लागली होती. पुजेनंतर त्या गोड आठवणी घेउन माझ्या घरी गेलो. असेच दिवसामागुन दिवस जात होते, अधुन मधुन विलास तर कधी वेदीका वहीनी तर कधी वैशाली फोन करून बोलत असत.

असेच महीन्यामागुन महीने जात होते. अन एकेदिवशी विलासची बहीण विशाखाचा फोन आला की तिला मुलगा झालाय आणी पहीला फोन तुंम्हालाच केलाय अस आनंदाने सांगत होती. मी पण तिच्याशी खुप वेळ बोलत होतो. ती म्हणाली कधी येताय इकडे आपल्या बाळाला बघायला, अगदी तुमच्यासारखाच दिसतोय. मी म्हटल हो ग विशाखा मी येईन लवकरच.

मलाही खुप ईच्छा होती बाळाला बघण्याची पण अस घाई करण्यात कुठलही चुकीच पाऊल पडणार नाही याची मला व विशाखा ला काळजी घ्यावी लागणार होती. कारण कुणालाही जरा सुध्दा संशय आलातरी विशाखाचा संसार उध्वस्त होऊ शकतो. त्यामुळे माझ्या मनावर ताबा ठेउन दिवस ढकलत होतो.

असच एक दिवस विलासचा फोन आला अन म्हटला अरे यार सौमित्र तु कधी येणार आहेस तु इकडे यार वर्ष होऊन गेल माझ्या लग्नाला अजुन तु ईकडे फिरक लाच नाहीस. मीते ऐकुन म्हटलं येईन लवकरच विलास त्यानंतर वहीनीचा फोन आला की हे काय भाऊजी तुंम्ही तर विसरलात की काय आंम्हाला?

मी म्हटलं – हे काय वहीनी तुंम्हाला कसा विसरेन मला ही खुप आठवण येते हो, येईन मी तिकडे लवकरच. मग वहीनी म्हटल्या – हो या लवकर मला खुप बोलायचय तुमच्याशी. मी वाट पहातेय. मग बाय करत फोन ठेवला आणी मी ठरवलकी शनीवार, रविवारला जोडुन दोन दिवास सुट्टी घेउन विलासच्या गावाला जायचे.

जानेवारी महीन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मी एका. शुक्रवारी सकाळी निघायच ठरवल. थंडीचे दिवस होते म्हणुन मी कार घेउन जायच ठरवल होत. त्यानुसार काही खरेदी वगैरे करून शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता निघालो. मनात ठरवल होतकी जाताना विशाखाला भेटुन जायच त्यानुसार मी ११ वाजता विशाखाच्या घरी पोहोचलो.

विशाखा खालीच हाँलमध्ये होती अन बाळाला दुध पाजत होती. तिचे सासु सासरे पण होते. मला पाहुन त्यांना खुप आनंद झाला होता. विशाखाचा आनंद तर गगनात मावेना सारखा झाला होता. मग मी फ्रेश झालो अन विशाखाच्या सासु, सासर्याबरोबर गप्पा मारत बसलो होतो.

मग विशाखा पाणी घेऊन आली अन म्हणाली अस अचानक आज इकडे कसे काय? मी म्हटल विलासचा फोन आला होता की एक दिवस येउनजा इकडे आणी भाचा झालाय हे पण सांगीतल म्हणुन जाता जाता भेटुन भाच्याला बघुन जाउया म्हटल. मग मी पाणी घेउ न ग्लास दिला.

मग मी तिच्या सासुकडुन बाळाला घेतल तर तो मस्त पैकी हातपाय हलवत खेळत होता. खुपच गोरपान अन माझ्यासारखच बाळ दिसत होत ते. मी खुश होउन त्याचे गालाचे पापे घेत होतो अन विशाखा आनंदाने किचनमधुन बापलेकाच प्रेम बघत होती. इतक्यात ती चहा घेउन आली. चहा टिपाँयवर ठेवला अन वाकुन माझ्याकडुन बाळाला घेउ लागली होती.

तस मी तिचे ब्लाऊज मधुन दुधाने गच्च भरलेले स्तन बघत विचारल नाव काय ठेवलय बाळाच? तर तीने सांगीतल सौरभ ठेवलय, मी म्हटल खुपच छान नाव आहे. आवाडल मला. मग मी तिच्याकडे बाळाला देत तिचा हात दाबला तशी ती म्हटली खुप लबाड आहे हा माणस ओळखतो आणी कुणी दिसल नाही की रडतो.

मग मी आणलेली खेळणी व काही ड्रेस आणले होते ते दिले. मग थोड्यावेळाने तेथुन निघालो. तर ते सर्वजण म्हटले आहो जेवण करून जा. तर मी म्हटल परत येई न जेवायला. मग विशाखा बाळाला घेउन मला निरोप द्यायला. तस मी गाडीत बसताना बाळाचा पापा घेतला अन पटकन विशाखाच्या गालाचे ही चुंबन घेतले तशी ती लाजली अन स्मितहास्य करत मला बाय केल.

मग मी तेथुन निघालो अन १२ वाजता विलासच्या घरी पोहोचलो. गाडी शेडमध्ये लावली. अन पाहीलतर बाहेर कुणीच नव्हत, मी विलासला हाक मारत घरात गेलो तर वेदीका वहीनी बाहेर आली. अन आश्चर्याने माझ्याकडे बघत अय्या भाऊजी तुंम्ही तिच्या चेहर्यावरचा आनंद ओसंडुन वहात होता. त्या आनंदातच तिने मला मिठी मारून घट्ट आवळल.

वेदीका वहीनीचा हा पहीला स्पर्श माझ्या शरीराला हो ताच माझ्या शरीरातील रक्तप्रवाह वेगाने वहात अस – ल्यासारखे जाणवत होते. नरहावुन मीपण तिला माझ्या बाहुपाशात कैद केल तस तिने चेहरा वर करून माझ्या ओठांवर तिचे गुलाबी, थरथरणारे ओठ माझ्या ओठांवर ठेउन दीर्घ चुंबन घेतलंं.

ती गाऊनवरच होती अन तिचे टच्चभरदार, कठोर स्तन माझ्या छातीवर रगडत होते. अन खाली माझ्या बुल्ल्या वर तिची पुच्ची रगडत होती. अन माझा बुल्ला हळुहळु मुळ रूपात येऊ लागला होता. त्याची जाणीव होउन – ती जास्त बेचैन होत माझ्या बुल्ल्यावर तिची पुच्ची रग डत होती.

मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवत तिला बाजुला करत म्हटल कुणी पाहील तर काय म्हणेल, त्यावर वेदीका म्हणाली – हे कंपनीत गेलेत आणी आई बाबा शेतात गेलेत ते थोड्या वेळात येतीलच. मग माझ्या मनातील भिती दुर झाली. मग वेदीका म्हणाली – भाऊजी तुंम्ही फ्रेश व्हा मीचहा करते तोपर्यंत. अनती किचनकडे गेली

आणी मी बाथरूममध्ये गेलो. फ्रेश होउन बाहेर येउन खुर्चीवर बसलो. तोपर्यंत वेदीका ट्रे मध्ये चहा व पाणी घेऊन आली होती. मी पाणी पिउन चहाचा कप घेतला अन तीपण माझ्यासमोर खुर्चीत बसली. मीम्हटल तुंम्ही नाही चहा घेतला वहीनी? तस ती म्हणाली – हे काय भाऊजी, सारख वहीनी वहीनी काय म्हणताय. आपण एकटे असताना मला वेदीका च म्हणत जा मला.

मगमी म्हटल ठीक आहे वेदीका पण तुही मला नावाने च बोलवायचस. मगती म्हटली हो मला चालेल सौमित्र मग मी म्हटल कस काय चाललय तुझ? सगळ ठीक आहे ना? आणी लग्न झाल्यानंतर मला तर तुझ्यात काहीच बदल झालेला जाणवात नाही वेदीका. माझ ते बोलण ऐकुन तिचा चेहरा उदास झालेला जाणवला.

मग मी म्हटल तु खुश नाहीस का? तुला काही त्रास आहे का इथे? तरती म्हणाली नंतर सांगते सर्व सौमित्र आणी इतक्यात काका, काकु दोघही आले होते. मला पाहुन दोघांना खुपच आनंद झाला होता. ते म्हणाले तु कधी आला सौमित्र? तरमी म्हटल १० – १५ मिनीट झाले असतील. मग आंम्ही गप्पा मारत बसलो होतो.

तोपर्यंत जेवणाची वेळ झालेलीच होती मग काकुंनी आंम्हाला जेवणासाठी बोलावल, मी आणी काका गेलो तर ताट वाढुन ठेवलेली होती. मग आंम्ही सर्वजण जेवा यला बसलो होतो, माझ्या शेजारी काका, अन समोर वेदीका बसली होती. आणी काकांच्या समोर काकु बस ल्या होत्या. जेवताना वेदीका माझ्या पायांना तिच्या पा यांनी स्पर्श करत होती.

मला वाटल चुकुन लागला असेल, पण नंतर ती जास्तच पाय घासु लागली होती मी तिच्याकडे पाहीलतर तीने लाजुन स्मितहास्य करत डोळ्यांनी खाणाखुणा करत होती. मग मी खुर्चीवरून थोड पुढे सरकत माझ्या पाया ने तिच्या पायाला हाळुवारपणे गुडघ्यापर्यंत नेला तस वेदीका खुप लाजली आणी मला डोळ्यांनी खुणावत म्हणाली नको ना.

अशाप्रकारे आमची जेवण झाली होती. वेदीका टेबलव रील आवराआवर करू लागली होती. मी आणी काका बाहेर जाउन गप्पा मारू लागलो होतो. मग काकु पण येउन बसल्या होत्या. थोड्या वेळाने वेदीका पण काम आटोपुन आमच्यात सामील झाली होती. मग मी म्हटल थांबा मी आलोच. अन कारकडे गेलो.

अन मी सर्वांसाठी आणलेल्या भेटवस्तु व माझी बँग पण घेउन आलो. अन काका, काकु ना त्यांची भेटवस्तु म्हणजे कपडे, साडी त्यांच्या हातात देउन नमस्कार केला, तर काकु म्हटल्या अरे सौमित्र या सर्वांची काय गरज होती. तर मी म्हटल आईनेच सांगीतलय रिकाम्या हाताने नको जाउस पुजेला काही दिल नव्हत.

This content appeared first on new sex story .com

अरेतु आलास अन खुप मदत केली हेच आमच्यासाठी खुप आहे सौमित्र. मग वेदीका आणी विलासच गिफ्ट वेदीकाला देत म्हटल, घ्या वहीनी तुमच आणी विलास च गिफ्ट. तर वेदीका नको म्हणाली हे रागवतील मला.

तस काकु म्हणाल्या अग घे बाळा तुझ्या भाऊजींनी इतक्या प्रेमाने सगळ्यांना गिफ्ट आणल्यात, विलास नाही काही बोलणार, सौमित्रला आमचा मुलगाच मान तो आंम्ही वेदीका. मग तीने माझा हात दाबत माझ्या हातुन वेदीकाने गिफ्ट घेतल. मग वेदीकाने ते भेटवस्तु उचलुन आत घेउन गेली.

मग मी काकुला म्हटल – काकु मी येताना विशाखा कडे गेलो होतो. तिच बाळ खुपच छान आहे. त्यावर काका काकु खुश होत म्हटले अरे हो का? बर झालस तु भेटुन आलास, कशी आहे विशाखा? मी म्हटल छान आहे विशाखा, खुपच आनंदात आहे. त्यावर काकु म्हट ल्या हो रे पण त्यासाठी खुप वर्ष वाट पहावी लागली होती बिचारीला.

वेदीका पण परत येउन बसली होती. काकु म्हटल्या मला पण खुप बघायची ईच्छा आहे बाळाला, इथुन ती गेल्यापासुन पाहीलच नाही रे बाळाला. त्यांच बोलणं ऐकुन मीम्हटल काकु काळजी करू नका आपण उद्या आपण सगळे विशाखा कडे जाउयात, तास, दोन तास थांबुन परत येऊ. चालेल का? तर काकु खुश होऊन म्हटल्या चालेल तस ही विलासला उद्या सुट्टी आहेच.

मग काका उठले अनम्हणाले आंम्ही शेतात जाउन ये तो लोक कामाला लावलीत, आजच सर्व काम त्यांच्या कडुन पुर्ण करून घेतो. म्हणजे उद्या आपल्याला जाता येईल. आणी तु ही वरती जाउन झोपं, आणी वेदीका ला सांगीतल त्याला काय हव नको ते बघ. अन ते निघाले मग मीपण माझी बँग घेउन वरती गेलो.

दुपारचे २.३० वाजले होते. मी आतल्या बेडरूममध्ये माझी बँग ठेवली. सर्व कपडे काढुन ठेवली अन आता मी फक्त पांढर्या शुभ्र बाँक्सरवरच होतो. बाथरूममध्ये जाउन छानपैकी फ्रेश झालो. अन बाहेर येऊन अंग कोरड करु लागलो इतक्यात वेदीका दार बंद करून बेडरूममध्ये आली होती.

ती आली अन मला मागुन घट्ट मिठी मारत म्हणाली किती दिवासापासुन वाट पहातेय सौमित्र तुंमच्या सह वासासाठी, आज तो दिवस आलाय. ती माझ्या पाठीवर चुंबनांचा वर्षाव करत होती. तिचे दोंन्ही हात माझ्या नग्न छातीला कुरवाळत होते. तिच्या या स्पर्शाने माझ्या अंगातील रक्त गरम होत सळसळु लागल होत.

मी टाँवेल फेकत मी माझ तोंड फिरवत तिला घट्ट मिठी त घेउन तिच्या गुलाबी, कोमल ओठांवर चुंबनाचा वर्षा व करू लागलो तशी वेदीका शहारून तिच अंग माझ्या अंगाशी घासायला लागली, तिचे स्तन कठोर होउन माझ्या नग्न छातीवर रगडत होते. बहुतेक तिने ब्रा अन पँन्टी काढुन आली होती.

अन माझा बुल्ला बाँक्सर मध्ये ताठ होउन तिच्या गाउ नवरूनच पुच्चीवर रगडत होता. पाच मिनीट ओठांचे रसपान झाल्यावर तिला बेडवर बसवत मी पण तिच्या शेजारी बसलो. आणी एक हात तिच्या कंबरेत घालुन माझ्या जवळ ओढल तस तिने माझ्या कंबरेला मिठी मारत माझ्या खांद्यावर डोक ठेवल.

मी माझा दुसरा हाथ तिच्या रेशमी केसातुन फिरवत विचारल वेदीका आता सांग पाहु मला नक्की काय झालय ते? तुझ्या मनात जे काही आहे ते निःसकोच पणे सांग. त्यावर वेदीका माझ्या छातीवर तिचे मुलायम हात फिरवत म्हणाली – कस सांगु सौमित्र मलाच काही कळत नाही कस सांगाव ते तुंम्हाला!!

मग मी तिला म्हटल मी खास तुझ्यासाठी दोन दिवस सुट्टी काढुन आलोय ग वेदीका. तु नाही सांगीतल तर मी तुला कशी काय मदत करणार सांग बघु अस म्हण त मी तिच्या लुसलुशीत गालांचे चुंबन घेतल तशी ती शहारून गेली अन तिच एक हात माझ्या पोटावर फिर वत म्हणाली हो सांगते सौमित्र.

वेदीका – सौमित्र तुंम्ही ज्यावेळी मला पहायला आला होतात तेंव्हा मी तुंम्हाला मनापासुन पसंत केल होत, इतका हँडसम, देखणा, पिळदार शरीरयष्टी चा तरूण माझा आयुष्यभर जोडीदार म्हणुन मी हुरळुन गेले होते अन आयुष्याची सोनेरी स्वप्ने पाहु लागले. खुप खुश झाले होते मी, आणी थोड्याच वेळात माझ्या स्वप्नांचा चकनाचुर झाला होता.

मला वैशाली दीदीने सांगीतलकी अगते नाहीत त्यांच्या शेजारी बसलेत ना ते तुला बघायला आलेत. शेवटी मी माझ्या नशीबाला दोष देत नाईलाजाने मी या लग्नाला तयार झाले. तसे ते खुपच प्रेमळ आहेत, माझी खुपच काळजी घेतात, घरात कशाचीच कमतरता नाहीये. पण शेवटी मला जे सुख हवय ते मिळत नाहीच सौमित्र.

तिच पुर्ण बोलण ऐकुन मी तिला म्हटल – सुख मिळत नाही म्हणजे नक्की काय म्हणायचय तुला वेदीका?

वेदीका – सौमित्र मी सुध्दा इतर मुलींप्रमाने माझ्या लग्ना नंतरच्या पहील्या रात्रीची इतकी स्वप्न पाहीली होतीकी पण तस काहीच घडल नाही. पाच मिनीटातच तुमच्या मित्राने मैदान सोडल अन मी तशीच रात्रभर बेडवर तडपत होते. मी मनात विचार केलाकी पहील्या दिवशी उत्सुकतेपोटी आस झाल असेल.

पण दुसर्या दिवशी मी त्यांच हाताने हलवुन ताठ केल छोट आणी आंगठ्यापेक्षा थोड जाड झाल ते मग मी ते माझ्या हाताने माझ्या त्या जागेवर ठेवल आणी त्यांनी ते आत घातल अन पाच मिनीटातच शांत झाले अन झोपी गेले अन मी तशीच तडपडत बेडवर झोपुन राहीले. आता हे नियमीत असच होतय हो सौमित्र.

लग्न होउन सुध्दा मी कुमारीकाच असल्यासारख वाट – तय मला. मी माझ दुःख घरात कुणाला आणी कोणत्या तोंडाने सांगु? मी माझ मन मारून कसे दिवस काढते य हे माझ मलाच माहीती. आजपर्यंत मी शरीरसुखापा सुन वंचीत राहीलेय. जर शरीरसुखच मिळत नाहीतर बाळाची आपेक्षा करण तर खुप दुरची गोष्ट आहे.

खुपवेळा तुमच्यासारख्या तरूण मुलांना पाहील की माझ शरीर त्या सुखासाठी बंड करून उठत असे पण मी माझ्या मनावर खुप ताबा ठेवलाय. आता तुंम्हीच कायतो मार्ग काढा यातुन सौमित्र. आता तुंम्हीच माझ्या साठी सर्वस्व आहात. आपल लग्न नाही झाल म्हणुन काय झाल मी तुंम्हाला पहील्यांदा पाहताक्षणीच मना – पासुन पती मानलय.

अस म्हणत वेदीका माझ्या छातीवर चुंबन घेत एका हाताने माझी मांडी कुरवाळत होती. हळुहळु तिचा हात वर सरकवत तीमाझ्या ताठरलेल्या बुल्ल्याला बाँक्सर वरूनच बोटांंचा स्पर्श करत होती.

मी वेदीकाच बोलण ऐकुन एकदम निःशब्द झालो होतो. कारण मला माहीत होत की विलासच लिंग खुप छोट आहे आणी तो वेदीकाला शरीरसुख देउ शकणार नाही. पण मी हे वेदीकाला सांगु शकत नव्हतो.

खरतर वेदीकाही माझ्यासाठी बेचैन झाली होतीच. मग मीच तिला म्हटल वेदीका मी आहेना तुझ्यासोबत नको काळजी करू. मी तुझ्या सगळ्या ईच्छा पुर्ण करेन. खुप काही सहन केलय तु. आज मी तुला एकदम खुश करू न टाकणार आहे. तुझा ही शरीरसुखासाठी आसुसलेली काया बघ कशी तृप्त करून टाकतो ते.

क्षमस्व मित्र – मैत्रीनींनो!!
उर्वरीत कहाणी आपण पुढच्या भागात वाचु शकता.
धन्यवाद!!

[email protected]

This story अतृप्त वेदीका वहीनीची ईच्छापुर्ती १ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page