अनपेक्षितपणे उपभोगली सीलबंद तरूणी – १सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.असेच मजेत रहा व आनंदी रहा.

मित्र-मैत्रीनींनो आज एक वेगळी कथा आपल्यासमोर
सादर करणार आहे.ती वाचुन आपल्या लवड्यांना व
पुच्च्यांना पाणी सुटेल.
माझा इंजिनियरींगचा फायनल रिझल्ट लागलेला होता
अन मी एका चांगल्या जाॕबच्या शोधात होतो.तसाही मी रिकामाच होतो.आणी जास्त वेळ घरी राहुनच आॕन लाईन जाॕब शोधुन अॕप्लाय करत होतो.घरी असल्याने
वेळ जाता जात नसे.
शिवाय खुप दिवस झाले माझा लवडा उपाशी होता. त्यामुळे पुर्वीचे काहीक्षण आठवले की लवडा अंंडरपँट मध्येच ताठत असे.अन मनात विचार येत असे की जर
एखादी वहीनी,काकु,किंवा वयस्कर बाई जरी याक्षणी  मिळाली तरी लवड्याचा उपास सुटेल.पण अस काही
घडत नव्हत.
आईच्या मैत्रीणी किंवा महीला मंडळाच्या बायका घरी
आल्याकी तेव्हढाच टाईमपास होत असे माझा.त्यांचे पुढचे मागचे ऊभार ,कुणाचे ब्लाऊज मधुन अर्धवट
दिसणारे गोलाकार स्तन व त्यामधील दिसणारी मादक
दरी पाहुन तेव्हढच समाधान मिळत असे.
त्यादिवशी आई बाबा सकाळीच गावाला ताईकडे २ दिवसासाठी गेले होते.घरात मी एकटाच होतो.त्यामुळे
निवांत आंघोळ वगैरे आटोपुन,नाष्टा केला.आईने तयार
करून ठेवलेल होत.मग मी जरा बाहेर फिरून १२ च्या
दरम्यान घरी आलो होतो.
पावसाचे दिवस असल्यानेआकाशात ढग जमा झालेले होते.तो कुठत्याही क्षणी सुरु होईल याचाकाही भरोसा नव्हता.त्यामुळं मी लवकर घरी परतलो होतो.आणी
चेंज करून मी फक्त अंडरपँन्ट व शर्टवरच रहाण्याच पसंत केलं, कारण आकाशात ढग जमा झालेले होते. वातावरणात उष्णता असल्यामुळे खुप गरम होत होतं.
अन मी पेपर वाचत व्हरांड्यात बसलो होतो.१० – १५ मिनीट झाले असतील,अन वीजेच्या कडकडाटासह जोरात पाऊस सुरू झाला होता.मी समोर बघीतल तर
माझ्या लक्षात आलं की मेनगेट बंद केलेलं नाहीये.मग
मी घाइघाईने मी उठुन गेटकडे जाउ लागलो होतो.
इतक्यात गेटमधुन एक तरूणी पळतच आत आली व
मला मिठी मारली,अन रडतच म्हणाली साहेब मला वाचवा,लपवा कुठेतरी लवकर.मी तिला सावरत म्हटल
तु घरात जा आधी मी गेट बंद करून येतो.अन पटकन
घरात पळाली.व मी गेटबंद करून धावतच घरात गेलो व दार आतुन बंद करून घेतल होत.तोपर्यत मी पुर्ण ओलाचिंब झालो होतो.
मी आत जाताच त्या तरूणीने मला परत घट्ट बिलगली
अन रडु लागली होती.मी एका हाताने तिला छातीशी घट्ट धरत दुसरा हात तिच्या डोक्यावरून फिरवत तिला धीर देत म्हटल – तु शांत हो आधी.आता अजिबात घाबरू नकोस,तु आगदी सुरक्षीत आहेस माझ्यासोबत.
नंतर ती शांत झाली अन मी तिला खुर्चीवर बसवल व
तिला पाणी प्यायला दिलं.
ती पुर्ण भिजलेली असल्यामुळे तिचाड्रेस तिच्या सेक्सी
शरीराला चिटकुन तिचे सर्व अवयव ऊठुन दिसत होते.
ते पाहुन माझ्या अंंडरपँट मध्ये माझा लवडा वळवळ करू लागला होता.तिच्या ते लक्षात आलं होत.मग मी
तिला म्हटल तु आधी बाथरूममधे जाऊन ओले कपडे काढुन फ्रेशहोउन ये.अस म्हणत मीतिला टाॕवेल दिला.
तशी ती उठली,मी तिला बाथरूम दाखवल.अन वरती माझ्या बेडरूममध्ये जाउन दुसरी अंंडरपँट व टीशर्ट घालुन,  मी ताईच्या कपाटात  तिच्या मापाचा एखादा जुना पुराना  ड्रेस किंवा नाईटी शोधायला लागलो.तर  कपाटात मला तिचा एक लिंबु कलरची, पाॕलिएस्टरची न वापरलेली शाॕर्ट मॕक्सी व ३६ ची ब्लॕक पँन्टी , एक क्रीम कलरची शाॕर्ट नाईटी, अन ३२ ची ब्रा मिळाली.
मी ते सर्व घेउन बेडमध्ये ठेवायला गेलो इतक्यात ती
तरूणी टाॕवेल गुंडाळुन तिथे आली,मी तिच्या अर्धनग्न
शरीराकडे टक लावुन बघत होतो.माझी नजर तिच्या अर्धवट,गोलगरगरीत ,गोर्यापान,कटोरी स्तनांनवर अन
घट्ट टाॕवेलमुळे दोंन्ही स्तनांमधील खोलगट दरीवरून हटतच नव्हती.
माझा लवडा अंंडरपँटपँटमध्येच ताठ व्हायला लागला
होता.अन माझा एक हात नकळतच माझ्या अंंडरपँट
वर फिरत लवडा कुरवाळायला लागला होता.ते बघुन
ती तरूणी मला म्हणाली- साहेब इतकं टक लावुन बघण्यासारख काय आहे माझ्यात.तिच बोलणं ऐकुन मी भानावर येत म्हटलं.
अग जे बघण्यासारखं आहे तेच बघत होतो.तु खुपच सुंदर दिसतेयस.पण तुझ नाव नाही सांगीतलस अजुन,
अन मला साहेब म्हणु नकोस गं ,मी काय इतका मोठा नाही तुझ्यापेक्षा,आपल्यात ३-४ वर्षाचं अंतर असेल. आणी माझ नाव सौमित्र आहे.तु मला सौमित्र च म्हण.
तिची नजर माझ्या अंंडरपँटच्या तंबुवरच खिळुन होती.
आमची नजरानजर होताच तिचा चेहरा लाजेने लाल झाला होता.लाजतच ती म्हणाली माझ नाव निलम.मी विसरलेच होते सांगायला.मी मघाशी इतकी घाबरले होतेकी मला काहीच सुचत नव्हत हो सौमित्र.तुमचा खुप आधार मिळाला मला.नाहीतर आज माझ काय झाल असत माहीत नाही.
इकडे माझा लवडा पुर्णपणे ताठलेला होता.अंंडरपँट मधे त्याची घुसमट होत होती.आता माझी सहनशक्ती
संपत चालली होती.मी हळुहळु तिच्याजवळ जायला लागलो तशी ती सुध्दा माझ्याजवळ येऊ लागली होती
बहुतेक तिला सुध्दा हेच हव होत.
मी झटकन तिला ओढत माझ्या मिठीत घट्ट पकडुन तिच्या ओठांवर व गालावर चुंबन करू लागलो होतो. तस निलमने ही मला घट्ट मिठी मारली.व  तिच्या त्या थरथरत्या गुलाबी ओठांनी माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागली होती.नंतर ती म्हणाली-सौमित्र तुंम्ही खुप
हँडसम व स्मार्ट आहात.व तुमची पिळदार शरीरयष्टी पाहुन अस वाटतयकी असच तुमच्या बाहुपाशात पडुन
रहावस वाटतय.
 मी माझा हात टाॕवेलवरूनच तिच्या गांडीवर फिरवत, तिची गांड दाबत म्हटल – हो का निलम ? मला सुध्दा आवडेल तुला अस घट्टपणे बाहुपाशात घ्यायला, पण आता नाही निलम.आपण दोघं आधी जेवण करूयात मला खुप भुख लागलीय गं.तस निलमने मला तिच्या मिठीतुन मोकळ करत म्हटली हो सौमित्र,मलाही खुप
भुख लागलीय हो.सकाळपासुन काहीच खाल्ल नाही.
चला मी बनवते काहीतरी,मला किचन दाखवा कुठे आहे ते.मी तिला म्हटल त्याची काही गरज नाही.सर्व काही आईने बनवुन ठेवलय सकाळी.तु फक्त तयार होऊन ये.अस म्हणत मी बाहेर आलो.अन डायनिंग टेबलजवळ बसत निलमचाच विचार करत बसलो.
आज खुप दिवसाचा माझा उपास सुटणार होता.मी मनातुन खुपच खुश होतो.सावज स्वताःहुन माझ्या जवळ आलेलं होत.माझ्या उपाशी लवड्याला आज
एक नवीन पुच्ची भोगायला मिळणार होती.पण मनात
दुसरा विचार येत होता की- मी तिच्या मजबुरीचा तर फायदा घेत नाहीना? तिला मनातुन काय वाटत असेल
पण परत दुसर मन सांगायच की- जर तिलाअस काही
वाटत असततर तिने मिठीमारून संमती दिलीच नसती
म्हणजे निलमला सुध्दा तुझा सहवास आवडतोय. मग तु का असा विचार करतोयस.आता तुम्हा दोघांनाही एकमेकांच्या शरीराचा उपभोग घेण्याची संधी मिळतेय तर त्या संधीच सोनं करून घ्या.
विचारात मग्न असतानाच निलम माझ्याजवळ येउन उभी रीहीली होती,तिने माझ्या खांद्यावर हात ठेवत म्हटली – कशी दिसतेय मी ? मी तिच्याकडे एकटक बघतच राहीलो होतो.तिने ताईची क्रीम कलरची नाईटी
घातली होती.ती एकदम फीट बसली होती तिला.अन
त्यातुन तिचे अवयव स्पष्ट दिसत होते.
स्लीव्हलेस व मोठ्या गळ्याची नाईटी असल्यामुळे तिच्या गोर्यापान,गुळगुळीत काखेतील मादकता आणी
अर्धवट दिसणारे स्तन व त्यावरील ताठरलेले मनुके बघुन मी म्हटल- खुपच सुंदर व मादक दिसतेस निलम
अस म्हणत मी तिच्या गुलाबी ओठांवर ओठ ठेवत एक दीर्घ चुंबन घेतल.
तशी निलमा शहारली अन मला घट्ट मिठी मारत मला प्रतिसाद देत म्हणाली- बस करा, आता एव्हढ्याने पोट भरणार आहे का तुंमच सौमित्र.मग  दोघही स्माईल करत,जेवायला बसलो.ती माझ्यासमोरच बसली होती.
खाली वाकली की तिचे पुर्ण स्तन मला दिसत होते.व
वरचेवर डोळे भरून बघत होतो.तिच लक्ष माझ्याकडे
होतच.आंम्ही एकमेकांशी गप्पा मारत पोटभर जेवलो.
निलमने सर्व टेबल आवरत किचनमध्ये भांडी वगैरे घासायला लागली होती.अन मी तिला वाकलेल्या त्या
स्थितीत तिच्या गोलाकार नितंबाच झिरझिरीत नाईटी
मधुन होणार दर्शन माझ्या लवड्याला उत्तेजीत करत होत.मी एका हाताने अंंडरपँटवरूनच माझा ताठलेला लवडा चोळत तिच्याकडे बघत होतो.
अन थोड्या वेळात निलम सर्व आवरून माझ्याजवळ आली.व मी उभा राहीलो तसा माझ्या लुज अंंडरपँट मध्ये झालेला भलामोठा तंबु बघुन मी निलमच लक्ष दुसरीकडे वळावे म्हणुन मी तिला म्हटल- निलम चल आपण वरती माझ्या बेडरूममध्ये जाऊन आरामात गप्पा मारत बसुया.
अस म्हणत मी पुढे चालु लागलो, अन ती माझ्या मागे
जिने चढु लागली होती.अन माझ्या बेडरूममधे आंम्ही
जाऊन बेडवर बसलो. आंम्ही  दोघही भिंतीला टेकुन, एकमेकांच्या शेजारी बसुन गप्पा मारू लागलो होतो.
निलमने तिच्या बध्दलची सर्व माहीती मला सांगीतली.
अन मीपण माझ्याबध्दल सर्व काही सांगीतलं.
दोघांचाही एकमेकांना स्पर्श होत होता.माझा तंबु तर खाली बसण्याच नाव घेत नव्हता.अन निलमची नजर
त्याच्यावरच खिळुन होती.ती बोलता बोलता माझ्या उघड्या मांडीवर हात ठेवत म्हणाली की- सौमित्र मला सांगा की तुंम्हाला तुमच्या गर्लफ्रेंडची आठवण येतेय का हो ?
तिच्या कोमल हाताच्या स्पर्शाने माझा लवडा अधीकच
उत्तेजीत होत उड्या मारू लागला होता.निलम माझ्या
त्या हलणार्या विशाल तंबुकडे एकटक बघत होती.मी
भानावर येत तिला म्हटल- आता मधेच माझी गर्लफ्रेंड कशी काय आली इथं ? अन तु अस का विचारतेस ?
———- क्रमशः ———–

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page