अनपेक्षितपणे उपभोगली सीलबंद तरूणी – ३सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ?असेच कथा वाचत रहा.असेच मजेत रहा अन आनंदी रहा.

निलम खुपच व्याकुळ झालीहोती.माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घालुन घेण्यासाठी,पण मी तिला अजुन थोडा वेळ तरी तळमळत ठेवणार होतो. अन मी माझ बोट तिच्या पुच्चीतुन काढुन उठलो.आणी तिच्या दोन्ही पायात बसुन तिच्या ओल्याचिंब पुच्चीवर माझे ओठ ठेवुन तिला चुंबनकरत माझीजीभ तिच्या गडद गुलाबी
पाकळ्यांवर फिरवु लागलो होतो.अन माझे दोंन्ही हात
तिच्या भरगच्च,गोर्या,लुसलुशीत मांड्यांवर फिरत होते.

तशी निलम शहारली अन तिने तिच्या मांड्या फाकवत
मादक आवाजात कण्हत तिचा हात माझ्या डोक्यावर
ठेवत पुच्चीवर दाबत होती.एक दीर्घ चुंबन घेऊन मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीवर वरखाली रगडत तिला चाटु लागलो तशी ती आह् ऊँई ऊँ ऊँ स्स्स्सस आइईग
सौमित्र नका ना तडपवु अस आह् स्स्स्सस आय्य्, ओह्
बस करा ना आता.

पण मी तिच्याकडे लक्ष न देता माझी जीभ तिच्या पुच्चीच्या भोकात सर्रकन आत सरकवली होती तशी निलम अधीकच चवताळली होती अनती आता दोंन्ही हातानी माझ डोक तिच्या पुच्चीवर घुसळत खालुन तिचीगांड उचलत जोराने मादक आवाजात कण्हायला
लागली होती.

तिची पुच्ची आतुन तव्यासारखी गरम झाली होती.हे सर्व पहील्यांदाच अनुभवत असल्याने निलम हे सर्व सहन करू शकली नाही व क्षणातच तिच्या पुच्चीतुन गरम,चिकट कामरसाचा झरा वाहु लागला होता.तस निलमने तिच्या दोंन्ही मांड्यात माझ डोक दाबुन धरून ठेवल अन मादक आवाजात किंचाळु लागली होती.अनमी तिची पुच्ची चाटुन सर्वकामरस पिउन घेत होतो
दोन मिनीटातच ती शांत झाली व तिने तिच्या मांड्या दुर करत मला मोकळ केल होत.मग मी व्यवस्थीतपणे
पोझिशन घेत,निलमच्या ओठांवर ओठ ठेवत मी तिला
चुंबन केल तशी ती स्मितहास्य करत म्हणाली-काय हो सौमित्र अजुन किती तडपवणार आहात मला ?

तस मी माझे दोंन्ही हात तिच्या स्तनांनवर ठेवत म्हटल
अजिबात नाही.आता तु तयार आहेस का घ्यायला ?
थोडा त्रास होईल तुला पण घाबरूनकोस बस एकदाच
त्यावर निलम म्हणाली- हो तयार आहे मी,पण जरा हळुने घाला,तुमचा खुपच जाड अन लांबलचक आहे.

मग मी तिच्या गांडीखाली एक उशी ठेवली जेणेकरून
तिची पुच्ची माझ्या लवड्याच्या अगदी समोर येउन पुच्चीत घालायला सोपं होईल.माझा लोखंडा सारखा गरमझालेला लवडाआता तिच्यापुच्चीवर घासत होता.
त्याचा स्पर्शहोताच निलमने तिच्यादोंन्ही हातांनी तिची पुच्ची फाकवुन धरली होती.

अन मी माझ्या तोंडातील लाळ ताठलेल्या लवड्यावर सोडुन त्याला पुर्णपणे बुळबूळीत केला व एका हाताने तिची नाजुक कंबर घट्ट पकडुन ,दुसऱ्या हाताने माझा लवडा धरत त्याचा गुळगुळीत गुलाबी शेंडा तिच्या पुच्चीवर वरखाली घासत तिच्या भोकावर ठेवला.अन
एक जोराचा धक्का मारला.तसा माझा आर्धा लवडा तिच्या पुच्चीच सील तोडुन पुच्चीत घुसला होता.

आणी तो घुसताच निलम जोराने अआय्य्यय आअअ आआईईईगगगगग मेले गगगग मी आह् आह् फाटली गगग माझी ऊँ ऊँ ऊँ ऊँम् ऊँम् आ आ ओ ओह् स्स्सस सौमित्र खुप दुखतय हो अअअआआईईईगग ओरडत
हात पाय झाडु लागली होती.व मला दुर ढकलण्याचा निष्फळ प्रयत्न करतहोती.पणमी लवडा तसाच तिच्या
पुच्चीत ठेऊन तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवत तिचा आवाज बंद केला.पाच मिनीटातच निलम शांत झाली होती.माझे ओठ तसेच तिच्या ओठांशी हीतगुज करत होते.तिने डोळे उघडले अन स्मितहास्य करत माझ्याकडे पहात होती. मी म्हटलं- आता वेदना कमी झाल्या का निलम? कसं वाटतय आता ? तशी ती म्हणाली- हो आता थोडं बर वाटतय.

पण तुंम्ही खुपच दुष्ट आहात सौमित्र, बाईगं किती जोरात दणका दिला तुंम्ही, मला तर वाटलकी माझ्या पुच्चीत एखादा गरम राॕड घुसवलाय.माझा जीव जातो की काय असच वाटल होतं.क्षणात माझ्या काळजाचा ठोका चुकल्यासारख वाटल होतं.अस बोलत निलम खालुन तिची गांड हलवायला लागली होती.

निलम माझ चुंबन घेत म्हणाली- सौमित्र मला तुमचा लवडा किती आत गेलाय तो बघायचाय आणी माझ सील तुटलयका हे पण जाणुन घ्यायचय.तसा मी परत
गुडघ्यावर आलो.तसा माझा आर्धा लवडा बाहेर आहे हे बघुन ती म्हणाली- बापरेरे आजुन आर्धा बाहेर आहे
मग तर आज माझ्या पुच्चीच्या चिंधड्या होणार अस वाटतय सौमित्र .

तस मी तिला म्हटल- अस काही होणार नाही निलम, आता रस्ता मोकळा झालाय.तुझं सील सुध्दा तुटलय.
आता माझा लवडा हळुहळु तुझ्या पुच्चीला चुचकारत बघ कसा पुर्ण आत घुसतोय तुला कळणार पण नाही.
अस बोलत मी माझा लवडा थोडासा आत घालुन परत
आर्धा बाहेर काढला.व तिला म्हटल बघ आता तुझ सील तुटलय का नाही ते.

निलमने माझ्या लवड्याला लागलेल रक्त पाहुन तिने एका हाताने पुच्ची चाचपुन पाहीलतर तिच्या बोटांना
लागलेल रक्त पाहुन ती खुश होत म्हणाली – बाईगगग खरच की तुमच्या या तगड्या लवड्यानं सील तोडलय माझ्या पुच्चीचं,आज खर्या अर्थाने तुंम्ही माझ्या नाजुक कोवळ्या कळीचं फुल बनवलय.एका कुमारीकेला स्त्रीत्व बहाल केलय तुंम्ही.धन्य झालेय मी आज.

मी आता पोझिशन घेत माझ्या दोंन्ही हातांनी तिचे स्तन घट्ट धरून मी हळुहळु माझा लवडा आतबाहेर करत मीम्हटल- निलम आता खुपमजा येईल बघ तुला
तु तुझ्या सर्व वेदना विसरून मला साथ देशील.असच बोलत मी लवडा अधीकाधीक पुच्चीत घुसवत होतो.

आणी निलम खालुन तिची गांड वरखाली करत अन मादक आवाजात कण्हत मला साथ देऊ लागली होती
पाच मिनीटातच मी माझा पुर्ण लवडा तिच्या पुच्चीच्या
तळापर्यंत घातला होता.तिच्या गरम झालेल्या पुच्चीने माझा लवडा जणु काही होरपळुन निघतोयकी काय अस वाटत होत.

निलमची पुच्ची खुपच टाईट असल्याने जोरदार घर्षण
होत होते.त्यामुळे तिला खुपच मजा येत होती.अन तिची पुच्ची आता एकसारखी पाझरू लागली होती.
मी आता आर्ध्यापेक्षा जास्त लवडा पुच्चीतुन बाहेर काढुन परत जोराने धक्का मारून आत घालु लागलो
तशी तिला अधीकच मजा येऊ लागली होती.

मी कचाकचा निलमचे स्तन रगडत, जोरजोराने धक्के मारत तिची पुच्ची झवु लागलो होतो. तशी ती मादक आवाजात कण्हत माझ्या गांडीवरून तिचे दोन्ही हात फिरवत गांड खाली दाबत माझा ताठलेला लवडा पुर्ण
पणे पुच्चीत घालुन घेत आह् आ आह् ओ ओ स्स्स् ऊँ ऊँ ऊँई ऊँ ह्मम् आह् ओह सौमित्र असच जोरात दणके मारा आउच् अआइईगग आ ऊँ स्स्स्सस झवाना असच कचाकचा झवुन काढा तिला.

माझी पुच्ची खुप माजावर आलीय हो , आह् ओह आ शांत करा तिला एकदाची, स्स्ससस अआईईगगग अस बोलत असतानाच तिच्या पुच्चीचा गरम कामरसाचा झरा फुटला होता.अन प्रत्येक धक्क्याबरोबर तो बाहेर येऊ लागला होता.निलम आता तिचे दोंन्ही पाय हवेत
उचलुन,अन खालुन गांड उचलत अधाशासारखी माझा
लवडा घालुन घेत होती.

माझा लवडा तिच्या कामरसाने पुर्णपणे बुळबुळीत झालेला होता.त्यामुळे आतबाहेर होताना पच् पच् पच् फच्क पच् फच् पच्च्कक पचाक पुच् पच्क पच् फच्
असा मादक आवाज आणी आमच्या दोघांच्या तोंडुन निघणारे मादक आवाज बेडरूममध्ये घुमु लागले होते.पुर्ण बेडरूममधील वातावरण रोमँटीक झालेले होते.व मादक आवाजांनी दुमदुमुन गेले होते.त्यामुळे आंम्ही दोघही बेधुंद होऊन कामक्रीडेत मग्न झालेलो होतो. अन एकमेकांना उपभोगत स्वर्गात जाऊन पोहोचलो होतो.आता आंम्हा दोघांनाही बघायला, अडवायला अन ऐकयाला इथ दुसर कुणीही नव्हत.

मी खपाखप निलमवर एखाद्या पिसाटलेल्या जनावरा!सारखा ऊडत होतो.तिची कोवळी पुच्ची सुजुन लाल भडक झालेली होती.अन माझा लवडा ही घर्षणाने लालभडक झाला होता.निलम अधाशासारखी माझा लवडा तिची उचलुन उचलुन पुच्चीत घेत मनसोक्त पणे झवुन घेत होती.

आतापर्यंत निलमच्या पुच्चीतील कामरसाचा झरा तीन वेळा फुटुन ती बरीच मोकळी झाली होती.तिची पुच्ची आता माझ्या लवड्याचं वीर्य पिऊन मदमस्त होण्याची
वाट बघत होती.निलम आता खुपच थकलेली दिसत होती.मी म्हटल- काय ग निलम,मजा येतेय ना ? की अजुन जोरात धक्के मारू.

माझं बोलण ऐकुन निलम म्हणाली- मला खुपच मजा येतेय हो,!अस वाटतय की तुमचा लवाडा असाच आत मध्ये ठेऊन घ्यावा.पण मी खुपच दमलेय हो सौमित्र, कस सांगु तुंम्हाला? तुंम्ही इतकं भारी अन जोरजोराने
धक्के देऊन झवतायकी बाइईगगग माझी कंबर पार खिळखिळी करून टाकलीय.

बस करा ना आता,अजुन किती वेळ झवणार आहात?
२०-२५ मिनीटं झालं तुंम्ही कचाकचा झवुन माझ तीन वेळा पाणी काढलय तुमच्या लवड्यानं,पण त्याने मात्र अजुन माझ्या पुच्चीला पाणी पाजलं नाही हो . किती व्याकुळ झालीय बिच्चारी तुमच्या लवड्याच पाणी प्यायला सौमित्र.प्लीज आतातरी नळ सोडा अन शांत करा तिला एकदाची.

तसही आता मी सुध्दा अंतीम टप्प्यावर पोहोचलो होतो
खुप दिवसांनी मला कोवळी अन सीलबंद पुच्ची झवुन माझा उपास सुटला होता.अन मी सुध्दा तिच्या पुच्चीत
माझ वीर्य सोडुन तिची व माझी तहान भागवणार होतो
अन तो परमोच्च क्षण जवळ आला होता.निलमपण त्या क्षणाची अधीरतेने वाट पहात होती.

अन मी घपाघप ५-६ जोरदार धक्के मारले,तसे आंम्ही
दोघांनीही एकाच वेळी वीर्य सोडण्यास सुरवात केली.
तस मी माझा लवडा वेगाने पुर्णपणे तिच्या पुच्चीत घालुन निलमला माझ्या बाहुपाशात घट्ट दाबुन धरत तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो होतो.


माझ्या लवड्याने गरम वीर्याची पिचकारी मारताच निलमने जोर जोराने मादक आवाजात किंचाळत तिचे
पाय व तिची गांड वर उचलत तिच्या पायांची मिठी माझ्या गांडीवर मारत माझा लवडा तिच्या पुच्चीत खोलवर घालुन घेत दाबुन धरला होता.अन त्याबरोबर
तिच्या हातांची मिठी मारत मला तिच्या बाहुपाशात घट्ट धरून ठेवलं होत.

आंम्ही दोघही एकमेकांच्या बाहुपाशात शांत होऊन विसावलेलो होतो.आता कुठे आंम्हीदोघही शांत झालो होतो.दोघही खुप थकलेलो होतो.मी तिच्या खांद्यावर
डोक ठेउन ,डोळे झाकुन तसाच पडुन राहीलो होतो. आमच्या दोघांचीही कधी झोप लागली ते कळलच नाही.
———- क्रमशः ————–

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page