अनपेक्षितपणे उपभोगली सीलबंद तरूणी – ४सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच मजेत रहा.असेच कथा वाचत रहा.आनंदी रहा.

आंम्ही दोघही नग्नावस्थेत एकमेकांच्या बाहुपाशात कितीवेळ झोपुन राहीलो होतो हे आंम्हाला कळलच नाही.ज्यावेळी आंम्हाला जाग आली, त्यावेळी चार वाजलेले होते.निलम डोळे उघडुन माझ्याकडे बघतच स्मितहास्य करत होती.मी तिच्या चेहऱ्यावरील आनंद
पाहुन मी तिच्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेउन तिच्यावरुन
उठलो.

तशी निलमपण उठली अन बेडवरून उतरत खाली उभा राहात एकदम किंचाळली आअआआईईगग खुप
दुखतय हो सौमित्र.तस मी तिला आधार देत म्हटल – घाबरू नकोस निलम,सर्वकाही ठीक होईल.मी आहेना
आधी बाथरूममधे जाउन सर्व चिकट झालेल अंग साफ करूयात.

मगमी तिला घेउन बाथरूममधे गेलो.मीतिची सुजलेली
व लालभडक झालेली पुच्ची गरम पाण्याने शेकली व
तिनेही माझा लवडा गरम पाण्याने शेकुन काढला अन
मग आंम्ही दोघही फ्रेश होउन बाहेर आलो.निलमला आता बर वाटत होत.तरी पण ती जरा पाय फाकवुन
चालत होती.

मग आंम्ही दोघेही नागडेच खाली आलो.मी किचनमधे
जात तिला म्हटल- तु बस इथ,मी चहा करतो आपल्या साठी.तशी ती म्हटली- अहो तुंम्ही बसा मी करते.पण मी तिला बसवत चहा करू लागलो.पाच मिनीटातच मी चहा घेउन तिच्याजवळ आलो.व तिला एक गोळी आणुन देत म्हटल ही गोळी घे म्हणजे थोड्या वेळातच
तुझ्या वेदना कमी होतील.मग तिने गोळी घेतली.व आंम्ही दोघांनीही गप्पा मारत
चहा घेतला.गप्पा मारता मारता मी विचारल की निलम
तुझी मैत्रीण कुठे राहाते गं ? जिच्याकडे तु निघाली होतीस ? अन हे सर्व घडल.मग तिने तिच्या पर्समधुन मोबाईल काढुन,तिने पाठवलेला पत्ता मला दाखवत ती म्हणाली- की हा रूपाली रहाते तो पत्ता आहे.

मी घेउन तो वाचुन तिला म्हटलं- अग हे पत्ता जवळच आहे.५-६ कि.मी.असेल इथुन.पण रिक्शावाला तुला इकडे विरूध्द दिशेला घेउन चालला होता.बर झाल तु निसटलीस,नाहीतर तुझे खुप हाल केले!असते त्यांनी.
बर ते जाउदे,तुझी कपड्याची बॕग तर रिक्शातच राहुन गेलीय.

निलम – हो ना सौमित्र,बर झाल तुंम्ही मला भेटलात नाहीतर काय झाल असतं माझं.अन मी ज्यां ज्या लोकांना मदतीचा हात मागीतला त्या लोकांनी मला बघुन दार बंद करून घेतली होती.तुंम्ही देवासारखे भेटलात अन मला आसरा दिला.तुमचे हे उपकार मी आयुष्यभर विसरणार नाही सौमित्र.

मी – अग हे काय बोलतेस निलम,उपकार वगैरे शब्द वापरून मला लाजवु नकोस.मी माझ कर्तव्य केलय.
बर ते सर्व विसरून जा.आणी तु छानपैकी तयार हो. आपण बाहेर जाउया.तुलाही बरं वाटेल जरा.तसही पाऊस थांबलाय आता.

त्यावर निलम म्हणाली- ठीक आहे ,मी तयार होते.अस
बोलत असतानाच तिचा फोन वाजला.मी म्हटल कोण आहे ? तर ती म्हणाली – रूपालीचा आहे.मग तिने घेत
तिच्याशी बोलु लागली.अगं हो रूपाली मी निघाले होते
तुझ्याकडे यायला पण तुला कस सांगु ? बरं सांगतेच — —- हे असं झालं.आंम्ही उद्या दुपारी जेवायलच येतो.
तुझ्याकडे ,मग तर झालं.बाय.अन फोन बंद केला.मी तिच बोलण ऐकत होतो,तिने थोडक्यात सर्वकाही हकीकत रूपालीला सांगीतली होती.मग मी माझ्या रूममधे जाउन तयार होउन खाली आलो.निलमची अजुन तयारी चालुच होती.मॕक्सीमध्ये ती खुपच सुंदर
व मादक दिसत होती.संध्याकाळचे ५ वाजुन गेले होते.

आंम्ही दोघही बाईकवर निघालो होतो.निलम मागुन मला बायकोसारखी चिटकुन बसली होती.तिचे स्तन माझ्या पाठीवर रगडत होते.तिचा एक हात माझ्या खांद्यावर अन दुसरा हात मांडीवर घट्ट ठेवलेला होता.
अन तिची बोटे माझ्या लवड्याला पँटवरूनच कुरवाळु
लागली होती.मलाही खुप मजा येत होती.

निलमने तिची हनुवटी माझ्या खांद्यावर ठेउन समोर बघत होती.इकडे माझा लवडा पँटमध्ये कडक झाला होता.ते बघुन निलमने तिचा हात माझ्या लवड्यावरच ठेवला.अन त्याला कुरवाळु लागली होती.मला आता ते असह्य होउ लागलं तस मी तिच्याकडे तोंड करून
बोलणार तसे माझे ओठ तिच्या ओठांना चिकटले गेले
तसे निलमने माझे छान आवाज करत चुंबन घेतल.

मी म्हटल- हे काय करतेस निलम ? लोक बघतायत, काय म्हणत असतील ते ? तर निलम म्हणाली- बघु द्या बघीतलं तर.त्यांना ही वाटेल की हे नवरा- बायकोच आहेत हे.जाऊद्या.तसाही अंधार पडायला सुरवात झाली होती.मग मी सुध्दा अधुन मधुन एक हात मागे नेउन तिचेस्तन दाबत होतो.व दोघही मजा करत होतो.

आणी थोड्याच वेळात मी एका मोठ्या कपड्याच्या दुकानासमोर बाईक लावली.अन आत गेलो.ते बघुन निलम म्हणाली- इथे कशाला आलोय ? मी म्हटल अग
निलम तु तुझ्यासाठी साडी,ड्रेस अजुन काही तुला हव
आहे ते खरेदी करण्यासाठी इथे आलोय.चल आत न संकोच करता हवं ते घे तुला.

तशी ती म्हणाली- किती करता हो माझ्यासाठी तुंम्ही सौमित्र.कीती काळजी घेताय माझी.ते ऐकुन मी तिला
म्हटल आता गपचुप बस अन आत चल.अन मी तिला
हाताला धरून आतमधे घैउन गेलो.मग तिने एक साडी
परकर,ब्रा,पँन्टी,ब्लाऊज अन एक पंजाबी सुट खरेदी
केला.तासभर आमचा दुकानातच गेला होता.

रात्रीचे ८ वाजुन गेले होते.मग आंम्ही एका छानशा हाॕटेलमधे जाउन मस्तपैकी जेवण केलं.आणी रात्री ९.१५ ला घरी आलो.आंम्ही घरी पोहोचलो व थोड्या वेळातच पाऊस सुरू झाला होता.निलम खुपच खुश व आनंदी दिसत होती.मी तिला म्हटल- तुला आवडले ना सर्व कपडे ?

निलम – हो सौमित्र,खुपच.आज पहील्यांदाच अशी खरेदी करण्याची संधी तुमच्यामुळे व तुमच्याबरोबर मिळाली हे माझ भाग्यच म्हणाव लागेल.अस कधी कुणाबरोबर जाउन खरेदी करण्याचा संबंधच आला नाही हो सौमित्र.आज खरच मी खुप खुश आहे.सर्व काही माझ्या मनासारख घडतय.

मी तिच बोलण ऐकुन तिला म्हटलं- बर तु चेंज करून ये वरती,तोपर्यंत मी चेंज करतो.अन मी वरती माझ्या बेडरूममध्ये गेलो.अन पुर्ण कपडे काढुन नागडाच बाथरूममधे जाउन मस्तपैकी आंघोळ केली.व तसाच
बाहेर येउन आरशासमोर टाॕवेलने डोक्यावरील केस कोरडे करत होतो.

आणी निलम कधी आत येउन उभी राहीली ते मला कळलच नव्हत.मी टाॕवेल ठेवण्यासाठी मागे वळलो तर निलम एकटक माझ्या पिळदार व नग्न शरीराकडे
पहात होती.मला एकदम लाजल्यासारख झाल तस मी
अंंडरपँट घेउन घालायला लागलो,तस तिने माझ्या हातातील अंंडरपँट हिसकावुन घेतली.

निलम – नका ना घालु कपडे ,मला असच डोळे भरून बघायचय मला,खुपच आवडलात तुंम्ही मला.असच बघत बसाव वाटत तुमच्या सर्व अवयवांकडे सौमित्र .

मी – हो का निलम,मग तुलाही मला अशा अवस्थेत डोळे भरून पहायचय.तु पण खुपच आवडलीय मला.

मी अस म्हणताच तिने एका क्षणातच तिची नाईटी काढुन टाकली.आता ती माझ्यासमोर पुर्णपणे नागडी उभी होती.तिच सौंदर्य अन मादक कमनीय बांध्याच
मी टक लावुन निरीक्षण करायला लागलो होतो.शुभ्र लाईटच्या प्रकाशात तिची नितळ कांती चमकत होती.तिला पाहुन माझा लवडा वळवळ करायला लागला होता.माझी नजर एकसारखी तिच्या गोलाकार,कटोर्या
स्तनांनवर व फुगीर,गोर्यापान पुच्चीवरच फिरत होती. आणी माझाहात आपोआपच माझ्या लवड्यावर फिरू
लागला होता.अन निलमची पण अशीच अवस्था होती.

मी माझा ताठलेला लवडा कुरवाळत असलेला पाहुन तिचाही एक हात तिच्या पुच्चीवर फिरू लागला होता.
अन दुसर्या हाताने माझ्या लवड्याचा ताबा घेतला अन
त्याला मागेपुढे करत हलवु लागली.तसा माझा लवडा
तिच्या पुच्चीवर एकसारखा रगडत होता.तिच्या या स्पर्शाने माझा लवडा आधीकच जाडजुड झाला होता.

दोघांनाही मजा येऊ लागली होती.दोघांच्याही भावना अधीकच तीव्र झाल्या होत्या.अन मी माझा एक हात तिच्या स्तनांना कुरवाळत,दुसऱ्या हाताने तिची मादक
गांड कुरवाळायला लागला होता.तशी ती मादक पणे आवाज काढत कण्हु लागली होती.मी मधुनच माझा हात तिच्या गांडीच्या फटीत फिरवत होतो.त्यामुळे तिला खुपच मजा येत होती.

मी आता तिच्या गांडीवरचा हात काढत तिच्या पुच्ची वरचाहात बाजुला करत मीतिच्या पुच्चीचाताबा घेतला
तस तिने दोंन्ही पाय फाकवत माझ्या हाताला पुरेशी जागा करून दिली,व माझा हात तिच्या ओल्याचिंब पुच्चीवर फिरायला लागला होता.अन माझे एक बोट तिच्या उघडलेल्या भोकात हळुवारपणे घुसत होते.

तशी ती शहारून गेली.अन तीची गांड हलवत आह् ओह् हुँ हुँ स्स्स्सस आह् आह् ऊँ ऊँ स्स्सस असे मादक आवाज काढत किंचाळु लागली होती.तस मी अधीक वेगाने माझ बोट तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करायला लागलो होतो.तशी ती बेधुंद होउन माझा लवडा वेगाने
मागेपुढे हलवायला लागली होती.

अन जोरजोराने मादक आवाजात ओरडत होती.तिला
आता असह्य झालेल होत.तिची पुच्ची एकसारखी पाझरत होती.मी ओळखुन घेतलकी तिला लवड्याची
तहान लागलीय.मग मी हळुच तिचा एक पाय बेडवर
ठेवला.तशी तिची पुच्ची रूंद झाली होती.आता तिने
माझा लवडा हातात धरून तिच्या पुच्चीवर वरखाली रगडुन तिच्या उघडलेल्या भोकावर ठेवला.

तसा मी माझा एक हात तिच्या कंबरेत घालत दुसऱ्या हाताने तिचे एक स्तन पकडत मी एक धक्का मारला तसा माझा लावडा सर्रकन तिच्या पुच्चीत पुर्ण घुसला होता.तशी निलम आह् आह् स्स्स्ससस ऊँ ऊँ ओ आ स्स्सस अशा मादक आवाजात कण्हु लागली होती.त्या मादक आवाजाने मी अधीकच उत्तेजीत झालो होतो.


अन मी कचाकच धक्के मारत माझालवडा आतबाहेर
करत तिची पुच्ची झवत होतो.व ५ मिनीटातच तिच्या पुच्चीने गरम पाणी सोडले होते.पण मी न थांबता तिला कचाकच झवतहोतो.१० मिनीटांनी मी निलमला
तसच उचलुन बेडवर झोपवुन तिचे दोंन्ही पाय माझ्या गळ्यात घेतले.

अन उभा राहुनच तिच्यावर ऊडु लागलो.तिला पण हे सर्व बघुन मजा येत होती.व मादक आवाजात कण्हत मला साथ देत होती.तिला नवनवीन अनुभव घेऊन मजा करायची होती.अशाप्रकारे १० मिनीट झवल्यावर
मी माझा लवडा बाहेर काढुन,तिला डाॕगी पोझिशनमधे
करत,खाली उभा राहुनच कचकन माझालवडा तिच्या
पुच्चीत घातला.
———– क्रमशः ———–

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page