अनपेक्षितपणे उपभोगली सीलबंद तरूणी – ५सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार.कसे आहात ? मजेत ना
असेच कथा वाचत रहा.असेच मजेत रहा.आनंदी रहा.

तर मी खाली उभा राहुनच निलमच्या ओल्या पुच्चीत पाठीमागुन माझा ओला,चिकट आणी झालेला लवडा
कचकन आत घातला.अन दोंन्ही हातांनी तिची नाजुक
कंबर घट्ट पकडुन खपाखप धक्के मारत तिची पुच्ची झवायला लागलो होतो.तशी निलम जोरजोराने मादक
आवाजात किंचाळत व गांड मागेपुढे करत मला साथ देत झवुन घेत होती.

प्रत्येक धक्क्याबरोबर तिचे स्तन मागेपुढे डोलत होते. अन माझ्या अंडगोट्या तिच्या पुच्चीच्या दाण्यावर आदळत होत्या.माझा पुर्ण लवडा मुळासकट तिच्या पुच्चीत घुसत होता.तशीती मजाघेत माझ्याअंडगोट्या एका हाताने कुरवाळत मधुनच तिचा दाणा कुस्करत होती.

तसा मला अधीकच उन्मत्त होत,तिची गांड दाबत होतो
अन माझा ताठलेल्या लवड्याने तिची पुच्ची घुसळुन काढत होतो.अन १० मिनीटातच तिच्या पुच्चीतुन शुभ्र
चिकट दह्यासारखा रस बाहेर पडु लागला होता.तशी तीजोराने मादकआवाजात किंचाळायला लागली होती
मग ५ मिनीटांनी मी माझा लवडा बाहेर काढला.

आणी निलमला बेडवर उताणी झोपवली.अन तिच्या दोंन्ही मांड्यांमधे बसलो तस निलमने तिच्या मांड्या फाकवल्या.अन मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीत एकाच
धक्क्यात आत घातला.व दणादण धक्के मारत तिला
झवायला लागलो होतो.अन ती पण खालुन तिची गांड
वर उचलत माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घालुन घेत
मनसोक्त पणे झवुन घेत होती.आंम्ही दोघही कामक्रीडेचा मनमुरादणे आनंद लुटत होतो.दोघही बेधुंद होऊन एकमेकांना मनसोक्त पणे झवत होतो.अन मुक्तपणे स्वर्गाची सैर करत होतो.अन
शेवटी १० मिनीटांनी दोघही अंतीम सर्वोच्च क्षणापर्यंत
पोहोचलो होतो.व ४-५ धक्क्यानंतर दोघांचेही एकाच
वीर्यपतन झाले होते.

तस आंम्ही दोघांनीही एकमेकांना बाहुपाशात घेऊन शांतपणे तसेच झोपुन राहीलो होतो.माझ्या लवड्याने
गरम वीर्याच्या पिचकार्या मारून तिची पुच्ची शांत करून टाकली होती.अन तिच्या पुच्चीच्या गरम काम रसाने माझ्या लवड्याला परत एकदा आंघोळ घातली होती.तेंव्हा कुठे दोघही शांत होऊन तसेच झोपी गेलो.

निलमच्या हलचालीमुळे जाग आली.अन मी डोळे उघडुन पाहीलतर निलम एकदम खुश दिसत होती. तिने स्मितहास्य करत माझ्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेत म्हणाली-खुप मजाआली सौमित्र.सर्व अंग कस मोकळ
झाल्यासारख वाटतय.

ते ऐकुन मी तिला म्हटल – हो का ? पण अजुन पुर्ण रात्र बाकी आहे.आता ११.३० वाजलेत.आज रात्रभर तुला झवुन खुप सुख आणी आनंद देणार आहे निलम.
ही रात्र आयुष्यभर तुझ्या आठवणीत राहीली पाहीजे.
समजकी आज आपली सुहागरात्रच आहे.अस म्हणत मी तिच्या अंगावरून उठलो.

तशी निलम म्हणाली- अगं बाई हो का सौमित्र,मलाही
आवडेल तुमच्याकडुन रात्रभर झवुन घ्यायला.म्हणुनच
मी इथ थांबलेय आज.अशी संधी परत मिळतेय की नाही कुणास ठाऊक,म्हणुनच या संधीच सोन करून
तुमच्या सहवासात रहाण्याचा विचार केला.मग तर बघच निलम रात्रभर तुला किती शरीरसुख व
आनंद व मजाही देणार आहे ते.मलाही रात्रभर तुझ्या सहवासात रहायला नक्कीच आवडेल निलम.बर चल मला खुप जोरात लघवीला लागलीय.तु येतेस का ? निलमही हो म्हणत माझ्याबरोबर निघाली.मग आंम्ही
दोघही बाथरूममधे जाउन फ्रेश होउन आलो.

नंतर दोघांनी पानी पिऊन बेडवर बसलो.तशी निलम म्हणाली- सौमित्र माझी एक ईच्छा पुर्ण करणार का?
मी म्हटल – हो ,तु सांग फक्त तुला काय हवय ते.
निलम – मला तुमच्या लवड्याच दही प्यायचय,ते ही चोखुन.रूपालीनं सांगीतलय मला की ते बायकांच्या शरीरासाठी खुपच पौष्टिक असतं.

मी – हो निलम.खर आहे ते.खुप बायका लवडा चोखुन
वीर्य पितात.आता हा लवडा तुझाच आहे.तु हव ते कर त्याच्यासोबत.ते ऐकुन निलम खुपच खुश झाली.अन माझ्यामनातही आनंदाच्या उकळ्या फुटायला लागल्या होत्या.तस आंम्ही दोघही ६/९ पोझिशन मध्ये येउन एकमेकांच्या मांड्यात तोंड खुपसुन झोपलो.

निलमने माझा झोपलेला लवडा तोंडात घेउन चोखु लागली अन मी माझ्या जीभेने तिची पुच्ची चाटायला लागलो.अन मधुनच माझी जीभ तिच्यापुच्चीत घालुन आतबाहेर करत जीभेने तिची पुच्ची झवायला लागलो होतो.व त्याचबरोबर जीभेने तिचा दाना कुस्करत होतो

१०-१५ मिनीटांच्या चोखाचोखीनंतर दोघांचेही एकाच वेळी वीर्यपतन झाले.अन दोघांनीही एकमेकांचे, वीर्य
पिउन तृप्त होउन थोडावेळ तसेच पडुन राहीलो होतो.

पण एक तरूण मुलगी अन तरूण मुलगा असे नागडे
एकमेकांच्या जवळ असतीलतर झोपतरी कशी लागेल
हाळुहळु एकमेकांच्या ऊबदार स्पर्शाने परत गरम झालो होतो.अन परत आमची कामक्रीडेला सुरवात झालेली होती.अन परत एकदा नव्या जोमाने आमची
झवाझवीला सुरवात झाली होती.

अशाप्रकारे त्या रात्री निलमला तीन वेळा,वेगवेगळ्या पोझिशनमध्ये झवुन तिच्या पुच्चीला वीर्य पाजुन तिला तृप्त केले होते.अन दोघही तसेच एकमेकांच्या मिठीत
पहाटे ४- ४.३० झोपी गेलो होतो.

सकाळी आंम्हाला जाग आली, तेंव्हा सकाळचे ९.० वाजलेले होते.आंम्ही दोघही बेडवरून उठलो.तशी निलम म्हणाली- बापरे ९ वाजलेत.खुपच ऊशीर झाला
हो ऊठायला सौमित्र.आपल्याला आवरून रूपालीकडे
जायचय ना.तुंम्हालाही जेवायला बोलावलय तिने.तस
मी म्हटल हो गं निलम माझ्या लक्षात आहे.

पण मी जेवायला नाही थांबणार, फक्त तुला तिच्याकडे सोडुन मी परत येईन.तिची माझी ओळख नसताना मी
कस काय जेवायला थांबु तिथे निलम.ते ऐकुन निलम म्हणाली- तुंम्ही माझ्याबरोबर आहात म्हटल्यावर ती जेवल्याशिवाय सोडणारच नाही.व तिला बघितल्यावर तुंम्ही तिला नाही म्हणु शकणारच नाही.अन तुंम्हाला बघितल्यावर तर ती सुध्दा तशी सोडणार नाही.

मग मी तिला म्हटल हो का निलम.बर तिथे गेल्यावर बघु.आधी आंघोळ करून घेउयात,बघ सर्व अंग कस चिकट चिकट झालय .तस तिने माझ्या कंबरेत हात घालत म्हटली – खरच की हो सौमित्र, करताना खुपच
मजा येत होती हो.पण तुंम्ही बाई खुपच दमवल हो मला सौमित्र.तुमचा लवडा रात्रभर पुच्चीत घेउन खुपच
तृप्त झालेय मी.

मग दोघही बाथरूममध्ये जाऊन एकमेकांना आंघोळ घालु लागलो होतो.वरती शाॕवर चालु होता.निलमने माझ्या सर्वांगाला साबण लावुन चोळत होती.अन तस
तीने माझा लवडा ही चोळायला लागली तसा माझा लवडा एका झटक्यात फडफडायला लागला.तस ती म्हणाली बापरे ,रात्रभर करून सुध्दा याच पोट भरल नाही वाटत सौमित्र.

मी सुध्दा बेचैन होत तिचे स्तन एका हाताने चोळत,!दुसर्या हाताने तिची पुच्ची चोळत तिला म्हटल इतकी
तारूण्याने मुसमुसलेली तरूण मुलगी जवळ असताना
तो कसा शांत राहील बर निलम.

निलम- हो का सौमित्र,खुपच चावट अन खौडकर आहे
तुमचा लवडा.मग आता काय करायच? हा शांत कसा
होईल ?

मी – आता त्याला शांत करावच लागेल ग निलम,आता
तुच त्याला शांत करू शकतेस.

निलम- अगं बाई ,हो का ? मग मी तयार आहे याला शांत करायला.

मग काय, आंम्हाला तेचहव होत.मग मी निलमला तिचे हात भिंतीवर ठेवण्यास सांगुन तिला वाकुन उभी केली
व पाठीमागुन तिच्या उघडलेल्या पुच्चीत माझा कडक झालेला लवडा एका धक्क्यातच आत घातला.तस तिने तिचे पाय अजुन दुर फाकवत,गांड मागेपुढे करत लवडा आत घेऊ लागली होती.वरून शाॕवरचेपाणी दोंघांच्या अंगावरयेत खाली तिच्या
गांडीवरून पुच्चीवर,आणी माझ्या लवड्यावर येऊन वंगणासारख काम करत होते.अन पच पच फच पचक
असा मादक आवाज प्रत्येक धक्क्यासरशी येत होता.
निलमच्या तोंडातुनही आह् आह् स्स्स्ससस ओह हम् असे मादक आवाज निघत होते.

१०-१५ मिनीट कचाकच तिची झवल्यावर दोघांचेही
एकाचवेळी वीर्यस्खलन झाले होते.व तेंव्हाकुठे आंम्ही
दोघही शांत झालो होतो.मग पटकन आंघोळ करून
दोघही बाहेर आलो.तशी निलम म्हणाली-मलातर खुप
भुख लागलीय सौमित्र,

मी पटकन बनवते काहीतरी. तसही तुंम्हालापण भुख लागली असेल ना.खुपच दमला असाल ना तुंम्ही,अन मलाही दमवलय.अस म्हणत ती नागडीच खाली गेली.
अन मी तयार होऊन खाली आलो.अन सोफ्यावर बसुन आराम करू लागलै होतो.आणी निलम नवीन आणलेला ड्रेस घालुन नाष्टा बनवत होती.

थोड्या वेळातच निलम चहा,नाष्टा घेउन आली,अन दोघही गप्पा मारत नाष्टा करू लागलो.मग चहा घेउन
निलमने किचनमधे सर्व आवराआवर केली.तोपर्यंत
११.वाजले होते.निलम तिची बॕग भरून तयार झाली होती.अन मी सुध्दा तयारच होतो.मग आंम्ही दोघही
बाईकवरून रूपालीकडे जायला निघालो होतो.

जाताना रस्त्यात थांबुन एका स्वीटमार्ट मधुन रूपाली साठी निलमने मिक्स मिठाईच बाॕक्स खरेदी केल.अन परत आंम्ही निघालो होतो.आकाशात ढग जमा झाले होते.पावसाचा काही भरोसा नव्हता.त्यामुळे मी वेगाने
गाडी चालवत होतो.तशी निलम मला मागुन पाठीवर
तिचे स्तन रगडत एका हाताने माझी छाती घट्ट पकडुन
धरत व दुसऱ्या हाताने मांडीला घट्ट पकडुन लवड्याला
बोटाने कुरवाळत होती.

इतक्यात रिमझिम पावसाला सुरवात झाली.त्यामुळे मी आडोसा बघुन बाईक थांबवली.अन माझ जर्कीन
निलमला घालायला दिल.अन परत निघालो.पावसाचा
जोर वाढला होता.पण रूपालीच घर जवळच राहील होत त्यामुळे मी नथांबता बाईक वेगाने चालवत होतो.
५ मिनीटातच आंम्ही रूपालीच्या घरी पोहोचलो.

मी पुर्णपणे पुढुन भिजलेलो होतो.अन त्यातच माझा
लवडा अर्धवट ताठलेल्या स्थितीत असल्याने तंबू स्पष्ट दिसत होता.रूपाली फक्त गुडघ्याच्या खाली थोडीफार
ओली झालीहोती.पणमला रूपालीसमोर अस जायला
लाज वाटत होती.निलमने माझी अवस्था ओळखुन
माझा लवडा पँटवरून दाबत म्हणाली- काही लाजु नका सौमित्र, रूपालीला आवडेल अस बघायला.


अन मला तिने माझ्या हाताला धरून चालु लागली. रूपाली दारातच उभी राहीली होती.तिने स्मितहास्य करत दोघांचही स्वागत केलं.अन घरात जाताच तिने निलमला मिठीत घेत तिच्या गालावर चुंबन करत म्हणाली- काय ग लग्न झाल्यापासुन आज आठवण आली का तुला ? खुप आनंद झालाय बघ मला आज.

या भाऊजी अस म्हणत मलाही तिने घट्ट मिठी मारली
तसे माझे हात नकळतपणे तिच्या पाठीवर आवळले गेले.तसे तिचे ३६ चेमोठे आंबे छातीवर रगडु लागले.व खाली माझ्या लवड्यावर तिचीपुच्ची मुध्दामच ती घासु लागली होती.व माझा एक हात तिची मोठी ४० ची गांड दाबत होता.माझा लवडा अंंडरपँटमधे पुर्ण कडक
झालेला होता.
———- क्रमशः ———–

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page