अनोळखी अंकल ने रात्रभर झवले

नमस्कार हा किस्सा मी १२ असताना घडला आहे. मी काय गे वगेरे नाही पण माझ्या सोबत त्या दिवशी अस काही घडल की ते मला ही नवीन होत व ते तुम्हाला सांगव वाटले.

मी रेल्वे ने पुण्याला माझ्या मित्राकडे निघालो होतो काही कामानिमित्त. स्टेशन वर मी बसलो होतो. रेल्वेला आणखी वेळ होता यायला मी इकडे तिकडे बघत बसलो होतो तेव्हा माझ्या जवळ एक ३५-४० वयाचे एक अंकल येउन बसले. दिसायला जरा काळे उंचेपुरे अंगाने धडधाकट, आमच्यात जरा बोलणे झाले तोपर्यत रेल्वे आली आणी एकच झुंबड उडाली. मग ते अंकल माझ्या आधी वर चडले आणि मला आतुन आवाज दिला, लवकर ये जागा पकडली आहे. मी पटकन वर चडलो, आणी बघतो तर जागा वरच्या बर्त ला होती मी जरा नाराज झालो पण चला म्हणल जागा भेटली तेच नशीब म्हणायच नंतर आम्ही दोघं मग वर बसलो व प्रवास सुरू झाला. तर मग आमच्या गप्पा सुरू झाल्या. त्यामध्ये असे समजले की त्यांची बायको त्यांना सोडून माहेरी राहते आहे आणि ते सध्या एकटेच पुण्यामध्ये राहतात. मी त्याचे कारण विचारले असता त्यांनी विषय बदलला मग मी पण जास्त न विचारता माझ्याबद्दल सांगितलं मी १२ पास झालो आहे. कामाने पुण्यात निघालो आहे आणि आज रात्री मित्रा कडे जाणार आहे. आणि थोड्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या. आम्हाला पुण्यामध्ये पोहोचायला रात्र झाली. रात्रीचे १ वाजले होते मी खाली उतरलो आणी मित्राला कॉल केला पण तो बंद येऊ लागला. मी५-६ वेळा कॉल केला पण बंदच. तेव्हा अंकलने ते बघीतल आणी म्हणाले तुला हरकत नसेल तर तू माझ्या घरी येऊ शकतोस, माझ घर जवळच आहे. मी विचार केला एवढ्या रात्री आता कुठ थांबायच तेव्हा आजची रात्र राहु त्यांचा घरी. मग आम्ही गेलो घरी यांच्या १० मिनिटात. ते सध्या एकटेच राहत होते, आणी त्यांची १ रूम किचन रूम होती. रात्र झालती त्यामुळे गेल्या गेल्याच त्यांनी मला अंथरून पांघरून दिले आणी रूम एकच असल्यान ते पण माझ्या साईड ला झोपले. पण माझ्या डोक्याकडे पाय करून. मला झोप लागलेली कळालं नाही पण जरा वेळेनं मला माझ पायाला कायतरी जाणवू लागले तेव्हा जरा मी अंदाज घेतला तर तो अंकल चा लवडा होता मला विश्वास बसत नव्हता एवढा भला मोठा त्यांचा लवडा होता. मला जरा कुतूहल वाटले, आणी जरा मज्जा पण यायला लागली. मी शांतच पडून राहिलो आणी ते माझे पाय त्यांच्या लवड्याला घासत राहिले. मी शांत आहे हे कळाल्याने त्यांची डेरिंग वाढली आणि त्यांनी आपली चेन काढून लवडा बाहेर काढल. आता मला जास्तच गुदगुल्या होऊ लागल्या मी जाग व्हायच नाटक केल आणी उठून एकदम त्यांना तस बघून विचारल हे काय करायला लागलाय? तसं ते शांत होउन म्हणाले तू जरा शांत झोपून रहा थोड्या वेळात तूला पण मज्जा येईल. मी म्हणालो बंद करा हे सगळ पण त्यांनी एकलं नाही. आणी घासतच राहिले.

मी मग शांत पडून राहिलो आणि बघू म्हणलं काय काय करतेत. थोड्यावेळ त्यांनी लवडा पायाला घासून मोर्चा माझ्या तोंडाकडे वळवला आणि म्हणाले चोको घोतोस का मी त्या लवड्या कडे बघितले तर तो माझ्या लवड्या पेक्षा दोन ते तीन पटीने जास्त मोठा होता. जवळपास ८ इंच, मला एकदम भीती वाटली याने आता तोंडात दिला तर परत म्हणणार गांडीमध्ये घेतो का? म्हणून मी साफ नकार दिला आणि त्यांना म्हणालो हाताने हलवतो. ते ठीक आहे म्हणाले आणि माझ्या हातामध्ये घेऊन दिला. तर तो साधारणपणे सात ते आठ इंच लांबहोता आणि जाडीने पण बर्‍यापैकी मोठा होता. तो नीट माझ्या एका हातात पण बसत नव्हता, मी दोन्ही हाताने त्याला हलवू लागलो. थोड्या वेळ हलवल्यानंतर तो म्हणाले दोन मिनिट थांब आणि त्यांनी दरवाजे खिडक्या नीट लावलेत का चेक केला आणि आत मध्ये जाऊन तो काहीतरी घेऊन आला. मला प्लास्टिक वाजल्यासारखा काहीतरी आवाज आला. मी बघतोय तर काय चक्क ते कंडोम घेऊन आले होते ते 1, 2 नव्हते तर तो चार ते पाच पाकीट होते. मी घाबरलो आता मला आपलं काही खरं नाहीत्याला मी म्हणलं असलं काय मी कधी केलेला नाही. तर ते म्हणाले काही होत नाही. आता तर बघ मी कंडोम पन लावतोय. याणे तुला थोडासुद्धा त्रास होऊ देणार नाही फक्त वरच्यावर करेन. तू फक्त शांत पडून रहा. त्याच्या भल्यामोठ्या लवड्याकडे बघूनच मला भीती वाटत होती. आज जर माझ्या गांडीत गेला तर माझं काय आज खरच नाही. शेवटी मी मन बनवलं आणि तयार झालो तर ठीक आहे म्हणलं बघु काय होते. अस पन आता काय एवढा जोश राहिला नसेल अंकल मधे अस मला वाटले. मी सहमती दर्शवली तसं त्यांनी हळूहळू करत माझे एक एक कपडे काढले आणि ते पन पूर्णपणे नागडे झाले. मी पहिल्यांद अस कोणाला बघितले होते. त्यांनी हळुच कॉन्डोम त्याच्या लवडयावर बसवले. त्याचा काहीसा वेगळाच वास येत होता आणि तो जरा मोहित करत होता. मग त्याने मला डॉगिस्टाइल मध्ये बसवले आणि माझ्या गांडीचा ताबा घेतला. थोड्यावेळाने त्याने तेथे चाटले. आणि मग तो हळुहळु करत माझ्या गांडीवर लवडा घासु लागला. तसेच माझ्या अंगातून एक शिरशिरी गेली. एकदमच अंगातून चमक गेल्यासारखं वाटलं मला. मग हळूच त्याने त्याची सुपारी माझ्या गांडीवर ठेवली तसेच मला भीती वाटली आणखी. मी नको नको म्हणत होतो. पण त्यांनी आता मन बनवलं होत. त्यांचा चेहरा आता वेगळाच दिसत होता. ते जरा जास्तच मूड मध्ये आले होते. बहुतेक बऱ्याच दिवस त्यांनी बायकोची घेतली नसावी.

त्यानी सुरुवातीला हळूहळू करत लवडा थोडा आत मध्ये ढकलला. तसं मला त्रास होऊ लागला मी म्हणालो काढा लवकर बाहेर काढा दुखतय. पण ते ऐकायला तयार नव्हते. ते म्हणाले बस थोडा वेळ आणि बघ मग. मला खरंच त्रास होऊ लागला होता पोटामध्ये कळ येऊ लागली होती. आणि अशातच त्यांनी हळूहळू करत एकदम जोरात हिसडा दिला दिला. तसा मी एकदम उडालोच. मी पुढे सरकलो आणि त्यांचा लवडा बाहेर काढला. बघतो तर काय कॉन्डोम फाटले होते. आणी त्यावर जरा रक्त पण होते. मी म्हणालो बास आता मला याच्या पुढं काही एक गोष्ट करायची नाही. आणि मी माझी पॅन्ट घालू लागलो.

This content appeared first on new sex story .com

तसे ते म्हणाले सॉरी सॉरी चुकून झालं आता पुढे मी असं करनार नाही एकदम हळू हळू करेन. पण माझ्या पोटामध्ये गोळा आला होता मला आता नको नको वाटत होतं. पण ते म्हणाले फक्त पाच मिनिटाची गोष्ट आहे फक्त एकदाच करू. आता तुला कसलाच दुखणार नाही. मग मी तर परत तयार झालो, म्हणलं यात नसेल एवढा स्थामिना पाच मिनिटात हा खेळ संपेल असं मला वाटलं पण तो माझा गोड गैरसमज होता.

त्यांनी नवीन कॉन्डोम काढले. त्यांनी त्याचा साठाच केला होता जवळजवळ दहा ते पंधरा कॉन्डोम त्यांच्याकडे होते. मग त्यांनी परत मला डॉगी स्टाईल मध्ये बसून त्यांचा कार्यक्रम सुरू केला. पण पहिल्यासारखे त्यांनी जोरात हिसडा न देता आता हळूहळू वरचेवर करत होते. तसं मला ही मजा येत होती. पण ते वरचेवर वरचेवर करत आत मध्ये घालायला सुरुवात केली. आता लवडा निम्मा आत मध्ये गेला होता. आणि परत मला त्रास होऊ लागला होता., पण थोडी फार मज्जा पण येऊ लागली होती. ते मधूनच माझ्या गांडीवर चापटा मारत होते आणी दोन्ही हाताने माझी गांड कुस्करत होते. आता त्यांनी हळूहळू करत पूर्णपणे लवडा आत मध्ये घातला. तस एकदम माझ्या पोटामध्ये ढवळू लागले. कोणीतरी जाडजूड रॉड गांडीत घातला आहे असं मला वाटायला लागलं. मी त्यांना बास बास म्हणत होतो पण ते ऐकायला तयार नव्हते. उलट त्यांना आणखी चेव येत होता. आणी त्यांनी पच पच आवाज करत मला जोरजोरात झवायला सुरुवात केली होती. मला दुखायला लागले तस मी त्यांचा लवडा हाताने बाहेर काढत होतो. तर त्यांनी माझे दोन्ही हात त्यांच्या एका हातामध्ये पकडले आणि माझी वळवळ बंद केली. आता मी लाचार होतो जे काय होईल ते मला सहन करायला लागणार होते. मत्यांनी त्यांचा पूर्ण आठ इंचाचा काळा लवडा माझ्या गांडीमध्ये घातला. माझी नाजूक गांड ते पूर्णपणे फाडत होते आता त्यांनो पूर्ण लवडा गांडीत कोंबला आणि शांतपणे पडून राहिले. मला दुखू लागले तस मी वळवळ चालू केली मग त्यांनी लवडा बाहेर काढून आत बाहेर करु लागले. तसं मलाही मजा येऊ लागली. मग त्यांनी आणखी वेग वाढवला आणि जोरात आत बाहेर करु लागले. मला वाटले ते आता गळणार आहेत व आता आपन वाचलो पण त्यांनी काही वेग कमी केला नाही. जवळपास पाच मिनिट म्हणता म्हणता अर्धा तास ते मला घेत होते. त्यांनी जवळपास १ वर्षाची कसर काढली असेल मला झवून. त्यांना पहिल्यादांच अशी सीलपॅक गांड भेटेली असेल. त्यांनी त्याचा खूप फायदा घेतला.

आम्ही आता पूर्णपणे अंगाने दोघेही घामेघुम झालो होतो. पण त्यांचा हा खेळ आणखी तासभर तरी संपणार नाही असं मला वाटत होतं. तोपर्यंत त्यांनी लवड्याला बाहेर काढले आणि त्यावरील कंडोम बाजूला काढून त्यात रंग पांढरा चीक माझ्या पोटावर टाकला. तो गरम गरम लागला मला. आणि साईडला होऊन शांत पडून राहिले. मग मी हळूच माझी चड्डी आणि पॅंट घालून लागलो. तर ते म्हणाले लगेच कुठे चड्डी घालायला लागला. मग मला एकदम भीती वाटली मला आता काय आपलं खरं नाही. ते म्हणाले थोड्या वेळ विश्रांती घे, आपण अजून एक शॉट काढूया. मला आता हेच भरपूर झाले होते पण ते काय थांबणार नाहीत असं मला दिसत होत. मला वाटले आता यांचा काय उटायचा नाही म्हणून मी ठीक आहे म्हणलो आणी आम्ही दोघेही तसेच नागडे पडून राहिलो. मी तसाच झोपी गेलो, पण परत पंचवीस मिनिटांनी त्यांचा भलामोठा सोटा वळवळ करून बीळ शोधू लागला, त्यांनी मला जाग करून त्यांनी परत तो खेळ सुरू केला. आणि त्यावेळेस त्यांनी एक नाही तर आणखी दोन शॉट काढले. एवढा जोर कुठून आलता काय माहीत. माझी गांड त्यांनी पार फाडून, उचकटून टाकली होती. नंतर आम्ही झोपी गेलो. आणि सकाळ उटल्यानंतर आणखी एकदा त्यांनी सेम डॉगी स्टाईल मध्ये माझी घेतली आणि म्हणाले आज मला तू खूप खूष केल आहेस, एवढ तर माझ्या बायकोने पण कधी केले नव्हते. मी म्हणालो आता मला जायचय, मला आता नीट चालताही येत नव्हतं. एवढी त्यांनी माझी घेतली होती. ते म्हणाले तुला सोडून येऊ का? पण मी विचार केला हे परत तिथे आले म्हणजे आपली वाट लागेल म्हणून मी नको म्हणालो, त्यांनी मला जवळच्या स्टॉप ला सोडले व शेवटी मी रिक्षा करून मी माझ्या मित्राच्या रूमकडे गेलो. व आता मला कळाले त्यांची बायको त्यांना का सोडून गेली.!!!

This story अनोळखी अंकल ने रात्रभर झवले appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page