आईने गावी कोणी घरी नसताना झवण्याचा मौका दिलाहॅलो फ्रेंड्स,

माझ नाव संजय आहे. मी २१ वर्षाचा आहे. मी एकदा माझ्या फॅमिली बरोबर सुट्टी मध्ये गावी गेलो होतो. मे महिना चालू होता खूप गरम वातावरण होत. एके दिवशी गावातील काही गावकरी घरी आले आणि ते वडिलांना म्हणाले आपल्यला गावाच्या कामासाठी जवळच्या तहसील दाराकडे जाव लागेल. तहसीलदाराच ऑफिए खूप लांब होत तर एक दिवस ते तिथे राहणार होते. वडील आई ला सांगून दुपारी निघून गेले. आता गावाच्या घरात आम्ही दोघंच होतो.

संध्यकाळ झाली. आई आणि मी लवकर जेऊन घेतल कारण आमच्या गावी अधून मधून वीज जात असे. जवळ ८ वाजेपर्यंत आम्ही जेवून मोकळे झालो. आई ने सुद्धा घरातली कामे आटोपली आणि मी आतल्या खोलीत झोपायला गेलो. मी काही वेळ मोबाईल वर गेम खेळात होतो. तेव्हड्यात आई आत अली खोलीत आणि म्हणाली मी पण इतेच झोपते आज. मी हि होकार दिला आणि म्हणालो चालेल. आम्ही झोपायची तयारी केली. आई माझ्या बाजूला झोपली होती.

आम्ही झोपणारच होतो कि तेव्हड्यात घराची वीज गेली. काही वेळातच घरात गरम होऊ लागल. आम्हा दोघांना पण त्या गर्मी मध्ये झोप येत नव्हती. आई ने मग एक बत्ती कोपऱ्यात पेटवली आणि खोलीत थोडा उजेड केला. ती बत्ती आई ने टेबलावर ठेवली पण टेबलं हलत होता. तर ती वेवस्तीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती . तेव्हड्यात ती वाकून टेबलं वेवस्तीत करताना तिचा पिल्लू खाली पडला आणि मी तिच्या कडेच बघत होतो. तिची ती बॉल च्य मधली गल्ली बघून मी वेडाच झालो. आई चे स्तन एक्दम भरलेले आणि कडक दिसत होते. आणि मधून दोन बोट जातील एवढी जागा होती. मी तिच्या बॉल कडे बघत असताना आई ने मला बघितल. तिला जाणवल मी काय बघत आहे. तेव्हा तिने पिल्लू परत वर केला.

मग आई परत येऊन माझ्या बाजूला झोपली. मी दुसरी कडे तोंड करून झोपलो होतो. पण आता मला लंडाला खाज येऊ लागली होती. तर मला परत आई चे बॉल बघावेसे वाटले. काही वेळाने मी हळूच फिरलो आई कडे. जस मी फिरलो मी वेडाच झालो.

आई सरळ झोपली होती. तिने डोळयांवर एक रुमाल ठेवला होता . पण तिने तिचा पल्लू बाजूला काढून ठेवला होता. मला आता तिची गल्ली एक्दम जवळ पाहायला मिळाली. ते डोंगरा सारखे तिचे बॉल बघून माझा लंड एक्दम ताठला.

अस वाटलं जणू आई ने स्वतःहून इशारा दिला आहे. माझ खूप मन होऊ लागल तिचे बॉल दाबण्याचे पण अस कस लगेच हात लावणार. तर मला कळत नव्हत पुढे काय करू. मी विचारात होतो तेव्हड्यात आई तोंडाने आवाज करत उठली कि खूप गरम होतंय.  मी तिच्या कडेच तोंड करून झोपायच नाटक करत होतो. आई उठली आणि ती उभी राहून तिची साडी सोडू लागली. तिची पाठ माझ्या कडे होती. तिने पूर्ण साडी काढली आणि तिची साडी खाली पडली. आई आता फक्त ब्लॉऊझे आणि परकर वर होती आणि परत येऊन झोपली आणि तिने डोळयांवर परत रुमाल ठेवला.आह्ह काय मस्त ते दृश्य होत. आई एक्दम जवळ एक हात डोक्यखाली ठेऊन झोपली होती. डोळयांवर रुमाल होता तर मी तिच्या कडे बघू शकत होतो. तिचे बॉल स्वास बरोबर वर खाली होत होते. तिची कमर एक्दम गोरी आणि चककचकीत दिसत होती. अस वाटत होत कि जाऊन वर झोपून जाऊ तिच्यावर. आई ची कमर मी बघत असताना, तिने दोन्ही ढोपरे वर केले तर तिचा परकर खाली सरकला आणि तिच्या गोऱ्या मांड्या समोर दिसू लागल्या.

अहाहाहाहा काय मस्त माङया होत्या त्या. मी काही वेळ बघतच राहिलो.

माझ शरीर एक्दम गरम होऊ लागल. लंडाची खाज खूप वाढली. मी पण माझ tshirt काढून टाकल आणि शॉर्ट पॅन्ट वर झोपलो. तेवढ्यात आई माझ्या कडे झोपेत फिरली आणि तिने माझ्या छाती वर हात ठेवला. तिला पण कळलं कि मी tshirt काढलआहे. मग मीही त्याचा फायदा घेतला आणि आई कडे फिरून तिच्या कमरेवर हात ठेऊन तिला मिठी मारली. तिच्या कडे फिरताच माझ तोंड तिच्या दोन्ही बॉल च्य मध्ये गेल.

आह्ह काय मस्त सुगंध होता तो स्तनांन चा.

आता मला जरा हि राहवलं नाही. मी विसरून गेलो कि ती माझी आई आहे. माझ्यात पूर्ण हवस भरली. आणि मनात पहिल्यांदा असे विचार येऊ लागले कि आज आई ला पूर्ण झवून काढतो. पूर्ण नागड करतो.

मी हळू हळू तिच्या कमरेवरून हात फिरवू लागलो आणि पाठीवर हात फिरवू लागलो. आई चा पण हात माझ्या पाठीवर फिरू लागला. आता मी समजलो कि ती पण हेच मागत होती माझ्या कडून. मी लगेच तिच्या बॉल च्य मध्ये चाटू लागलो. तिने माज्य केसात हात फिरवत मला प्रोसाहन केल. मग मी हळू हळू किस करत वर गेलो, मानेवर किस केल आणि गालावर किस. आई ने डोळे बंदच ठेवले होते. मी लगेच वेळ न घालवता तिच्या होठांवर किस केल. होठांवर किस करताच ती एक्दम गरम झाली आणि तिने मला घट्ट पकडल.

मी तिला किस करू लागलो आणि तिच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. हात फिरवताना मी तिचा ब्लॉऊझ चा आणि ब्रा चा हुक कडून टाकला आणि तिचे स्तन मोकळे केले.  मग मी तिला सरळ झोपवलं आणि तिच्यावर झोपून वरून खाली किस करत येऊ लागलो. जसा मी तिच्या बॉल वर आलो, मी लगेच दोन्ही हात ठेवले आणि जोरात तिचे स्तन दबावले. आणि दाबत दाबत निप्पल चोखु लागलो.

अहाहा काय स्तन होते ते…. एक्दम नरम कापूस प्रमाणे आणि रसाने भरलेले. अस वाटत होत हापूस आंबे दाबत आहे आणि चोकत आहे.

मग मी किस करत खाली गेलो आणि कमरेवर किस केल आणि जिभेने चाटल. हळू हळू खाली गेलो आणि आई चा परकर खोलला. तो खोलातच मी खाली खेचून कडून टाकला. आता माझ्या समोर आई फक्त चड्डी वर झोपली होती. मी दोन्ही हातात तिची चड्डी पकडली आणि हळूच खाली खेचली आणि तिला पूर्ण नागड करून टाकला.

नागडी होताच आई एक्दम मधहोस झाली. मी लगेच तिच्या मांड्यांवर किस केल आणि पुची कडे जाऊ लागलो. पुची कडे पोहचत मी तिच्यावर माझ तोंड घासू लागलो आणि पुची च्य गर्मी ची मजा घेऊ लागलो. मग पुचित जीभ टाकून चालण्यास सुरवात केली. जस मी चाटू लागलो, आई तोंडातून आवाज करू लागली.

गगगग आह्हह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह आगगग अह्ह्हह्हह्ह
आह्हह्ह अह्ह्ह आह्हह्ह अह्ह्हह्ह आह्ह

आई ची पुची एक्दम गरम झाली होती. तिच्या त्या आवाजाने माझा लंड उड्या मारू लागला. मी बोट टाकून आणि जीभ टाकून जोर जोरात पुची चाटू लागलो. खूप वेळ चाटून झाल्यावर मी आई ला उलट फिरवल आणि तिच्या गांडीचे दर्शन घेतल. तिची गांड एक्दम मोठी आणि मऊ मऊ होती. मी आधी दोन्ही हाताने आई ची गांड जोरात दाबली आणि दाबून दाबून मजा घेतले. मग गांडीवर तोंड ठेवून घासू लागलो. गांडीच्या फॅटी मध्ये तोंड घुसवल आणि गांड पूर्ण चाटली.

लंड आता एक्दम शेवटच्या क्षणावर आला होता तर मी आई ला सरळ झोपवलं आणि चड्डी कडून पूर्ण नागडा झालो. मग तिच्या तोंडाच्या बाजूला जाऊन बसलो आणि तिच्या तोंडाला माझा लंड लावला तर तिने लगेच तिच तोंड उघडल आणि मी माझा लंड तिच्या तोंडात घुसवला आणि आत बाहेर करू लागलो.

आःह्ह काय मजा होती ती. आई च्य तोंडात माझा लंड आत बाहेर होताना. आई ने पूर्ण आत पर्यंत लंड घेतला आणि हाताने पण जोर जोरात हलवला. खूप वेळ मी तिच्या तोंडात दिला आणि आत बाहेर करून आई च तोंड झवलं. दोघं पण आता एकदम घामाने भरलो होतो. मी लगेच गेलो खाली आणि तिचे पाय फाकवले आणि लंड हळूच तिच्या पुचित टाकला आणि तिच्यावर पूर्ण झोपून गेलो. आई च डोकं पकडून तिला होठांवर किस करू लागलो आणि खाली लंड पुचित टाकून जोर जोरात झवू लागलो.

पुचित लंड जाताच मी एक्दम वेडाच झालो. मी सर्व विसरून फक्त झवण्यात मग्न झालो. आई जोरात ओरडू लागली

आ आ आ या या आ अहाहा अहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह
आ आ अह्ह्ह या अहाहा
अहाहाहाहा आ अह्ह्ह आहाहा आहाहाहा अहाहा हा या आह्ह्हअहाहा अहाहाहाहा

त्या आवाजाने मी अजून तापू लागलो आणि जोर जोरात पुचित फटके मारत झवू लागलो..

दोघं पण पूर्ण घामाने भिजलो. दोघांच पूर्ण नागड शरीर पाण्याने भरल होत. माजी छाती तिच्या बॉल वर घासत होती. खूप वेळ आई ला झवलं.
शेवटी तिच पाणी निघणार होत तर तिने मला घट्ट पाठीवर पकडल आणि दोन्ही पायानी मला पुचीवर दाबू लागली. मी पण गती वाढवली आणी जोर जोरात पुचित लंड घुसवला.

काही क्षणात तिच पाणी निघाल. आता माझ पण निघणारच होत तर मी जोर जोरात डोळे बंद करून आई ला झवू लागलो. आणि पाणी येणार तेवढ्यात लगेच लंड बाहेर काढला आणि हातात घेऊन आई च्य पूर्ण पोटावर पाणी उडवून टाकला.

ते पाणी पूर्ण तिच्या बॉल पर्यंत गेले. आणि मग मी बाजूला झालो आणि खाली झोपून गेलो. दोघे पण नागडे आई आणि मुलगा एका मेकांच्या बाजूला झोपलो होतो. दोघांचा पण स्वास चढला होता. दोघं पण घामामध्ये एक्दम चिंब झालो होतो.

तो दिवस कधी न विसरण्या सारखा होता. त्या दिवसा नंतर आम्ही कित्तेक वेळा झवाझवी केली.You cannot copy content of this page