आईने माझ्याकडुन शांत करून घेतलीसर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार .कसे आहात सगळे ?

मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.

असेच मजा करत रहा.स्वताःही आनंद घेत रहा. अन इतरानाही आनंद देत रहा.

मित्र-मैत्रीनींनो आज आपल्या मनोरंजनासाठी एक नवीन कथा सादर करणार आहे. ती आपल्याला नक्कीच आवडेल. चला तर मग मित्र-मैत्रीनींनो !!!!!

मित्र-मैत्रीनींनो आपण मागील कथेत आपण वाचले असेल की मावशीच्या गावाला गेल्यावर मी मावशीला आणी आईला कसे झवुन काढले होते.त्यानंतर महीनादीड महीन्यानंतर सुधाकाकु बरोबर तिच्या गावाला जाऊन रात्रभर तिला झवण्याचा योग आला होता. त्यानंतर मला एका चांगल्या आय.टी.कंपनीत जाॕब ळाला होता.त्याला आता जवळपास २ महीने झाले होते.

तेंव्हापासुन माझा बुल्ला उपाशी होता.शनिवार,रविवार

मला सुट्टी आसायची पण कुणी मावशी,काकु भेटत नव्हती.घरात आईचे उरोज व पार्श्वभाग बघुन माझा बुल्ला अंडरपँन्टमध्ये ताठत असे.पण काय करणार ?

आईपण काही ईशारे करत नव्हती.पण तिची नजर माझ्याशी बोलताना माझ्या तंबुवर असायची. मला वाटत होतकी आईची खुप ईच्छा होत असेल पण ती

बहुतेक लाजत असावी.असेच एकदा मला शनिवार,रविवार सुट्टी होती.आणी

मी निवांतपणे वरती माझ्या बेडरूममध्ये झोपलेलो होतो.मी झोपताना फक्त अंंडरपँट घालुनच झोपत असे सुट्टी असलीकी मी ९.० वाजेपर्यंत झोपत असे.असेच

मी साखर झोपेतच होतो.अन मला माझ्या शरीरावर

हलकासा स्पर्श जाणवु लागला होता.

मला वाटल की वार्याची झुळुक अंगावर येत असावी. म्हणुन मी तसाच उताणा झोपुन राहीलो होतो.पण हळुहळु त्या स्पर्शाचा दबाव अधीक वाढायला लागला होता,तो ही माझ्या अंडरपँन्टवर,म्हणुन मी हळुच डोळे

किलकिले करून पाहीलं तर माझा विश्वासच बसत नव्हता.ज्या क्षणाची मी अतुरतेने वाट बघत होतो तोच हा क्षण होता.

साक्षात माझी आई बेडवर माझ्या गुडघ्याजवळ बसली

होती.ती सुध्दा फक्त पेटीकोट व घट्ट ,ब्लो कट ब्लाऊज

घालुन बसली होती.ती माझा बुल्ला अंंडरपँटवरूनच  एका हाताने हळुवारपणे कुरवाळत होती.तिच्या घट्ट ब्लाऊज मधुन गोरेपान,भरगच्च अन अर्धे अधीक स्तन व त्यामधील मादक दरी पाहुन माझा बुल्ला हळुहळु मुळरूपात येऊ लागला होता.

आज पहील्यांदाच माझी आई स्वताःहुन अस काही तरी करत होती.व मीडोळे बंद करून मजा लुटत हो

दोन मिनीटातच माझा बुल्ला ताठ झालेला होता.अन आई आता तिच्या दोंन्ही हातांनी त्याला कुरवाळायला लागली होती.अन मधुनच ती त्याला दाबत होती.आता

मात्र मी गरम झालो होतो.मी डोळे किलकिले करून आईकडे बघत होतो.

आता तिने तिचा ब्लाऊज काढुन बाजुला ठेवत तिच्या

दोन्ही हातांनी तिचे स्तन कुरवाळत त्याना दाबले.अन नंतर माझ्या अंंडरपँटला हात घालुन ती खाली ओढु लागली होती.तस मी डोळे उघडुन तिच्या हातावर हात

ठेवत म्हटल – आई !! तु ? हे काय करतेस ? बाबांनी पाहीलतर काय होईल ?

तशी आई मादक स्मितहास्य करत म्हणाली- अरे तुझे बाबा पहाटेच त्यांच्या मित्रांबरोबर ट्रीपला गेलेत. आता ते उद्या संध्याकाळीच येणार आहेत.आता आपल्या दोघांशिवाय कुणीही घरात नाही सौमित्र.किती दिवस मी अतुरतेने वाट पहात होते रे मी या क्षणाची.आज तो

दिवस उगवलाय.अस बोलत खसकन तिने अंंडरपँट काढुन बाजुला ठेवली.

तसा माझा ताठलेला बुल्ला खाडकन खांबासारखा उभा राहीला होता.ते बघुन आईची वासना अधीकच भडकली होती.तस तिने माझा बुल्ला दोंन्ही हातात घट्ट

पकडुन त्याच्यावर तोंडातील लाळ सोडली अन जीभेने गोलाकार फिरवुन माझी गुलाबी सुपारी ओलीचिंब केली.आईच्या ओठांच्या स्पर्शाने माझा बुल्ला अधीक मोठा व गरम झाला होता.

माझी गुलाबी सुपारी टरारून फुगली होती.व आईने

तिला गपकन तोंडात घेउन चोखु लागली होती.तसे माझ्या तोंडातुन नकळतपणे आहाहा आहाहाहा आह आहाहाह आईगग खुप भारी वाटतय गं, असे सुस्कारे 

निघत होते.त्यामुळे आई अधीकच उत्तेजीत होत माझा

बुल्ला तिच्या तोंडात घेउन चोखायला लागली होती.

पण माझा बुल्ला जाडजुड असल्याने आई कसातरी आर्धाच तोंडात घेउन चोखत होती.

मला खुप दिवसांनी बुल्ला चोखून घेताना मजा येत होती.मी खालुन माझी कंबर हळुहळु उचलुन आईला साथ देत होतो.आणी त्याबरोबरच माझा एक हात आईच्या डोक्यावरून फिरवत,तिच्या मोकळ्या केसात फिरवत होतो.व  दुसऱ्या हाताने तिचे कठोर झालेले स्तन व कडक झालेले मनुके कुरवाळायला लागलो होतो.तशी आई अधीकच कामातुर झाली होती.

आईने आर्धा बुल्ला चोखुन लालभडक केला होता.व तिच्या तोंडातील लाळ खाली ओघळत माझा बाहेर असलेला बुल्ला तिच्या लाळेने पुर्णओला करत माझ्या

गोट्याही ओल्या झाल्या होत्या.आता आईने बुल्ला तोंडातुन बाहेर काढुन माझ्या गोट्यावरून तीची जीभ फिरवुन पटकन तोंडात घेऊन चोखु लागली होती.दोन

मिनीट गोट्या चोखल्यावर आई उठुन माझ्या दोंन्ही पायांच्यामध्ये बसली होती.

आता आईने खाली वाकुन तिच्या एका हातात माझा ओलाचिंब बुल्ला धरून ती तिच्या दोंन्ही स्तनांवरून व ताठर झालेल्या मनुक्यांवर आळीपाळीने फिरवायला लागली होती.अन मला खुपच मजा येत होती.आज पहील्यांदाच आई लाज,शरम बाजुला ठेउन मनसोक्त पणे सुख व आनंद उपभोगत होती.तिचही बरोबर होत म्हणा,किती दिवस ती स्वताःच मन मारून जगणार होती.ती खुप आनंदी दिसत होती.

आईचे दोंन्ही स्तन तिच्या लाळेने ओले झाले होते.मग

दोन मिनीटांनी आई उठली अन तिचा पेटीकोट काढुन

पुर्णपणे नागडी होउन माझ्याशेजारी झोपली होती. आंम्ही दोघही एकमेकांकडे तोंड करून झोपलो तसे आईचे गुलाबी ओठ माझ्या ओठांना स्पर्श करायला लागले होते.एका क्षणातच आईने माझे दीर्घ चुंबन घेत

माझ्या तोंडात जीभ घातली अन मी आधाशासारखी तिची चोखायला लागलो होतो.

पाच मिनीट दोघही एकमेकांच्या जीभेच रसपान करत

असताना मी एका हाताने आईचे स्तन कचाकच दाबत

होतो.तशी आई आह् आह् स्स्स्स असे मादक सुस्कारे टाकत होती.तिकडे माझा ताठलेला बुल्ला तिच्या ओल्याचिंब पुच्चीवर घासत होता.त्या स्पर्शाने आईची

कामवासना अधीकच भडकली होती.

आईने आता तिचा पाय माझ्या पायावर टाकला होता

तसा माझा ताठलेला बुल्ला तिच्या पुच्चीच्या भोकावर

घासु लागला होता.तशी आई माझ्या पाठीवरून हात फिरवत म्हणाली- सौमित्र आता नाही धीर धरवत रे !!

खुप महीन्यांपासुन तुझ्याकडुन माझी शांत करून घेण्याची ईच्छा होती रे,पण माझ धाडसच होत नव्हतरे

पण आज मिळालेल्या संधीचा फायदा घ्यायचा ठरवुन

मी तुझ्याकडे आले होते.

आईच बोलण ऐकुन मी आता तिच्या भरगच्च गांडीवर

हात फिरवत म्हटल होगं आई माझी ही तुझ्यासारखीच

आवस्था झाली होती गं.रोज तुझ उरोज व पार्श्वभाग पाहुन माझा बुल्ला ताठत असे.पण काय करणार ?

आई – हो का रे माझ्या सोन्या,मग मला एकदा तरी तुझी ईच्छा सांगायची ना ?

मी – मला भिती वाटायची ग आई.पण आई तुला कधी

किचनमध्ये काम करताना तुझ्या घट्ट गाऊनमधुन उठुन दिसणारी तुझी गांड व मधली फट बघुन माझा बुल्ला ताठ होत असे,मग अस वाटायच की असच तुला मागुन घट्ट पकडुन मिठीत घ्यावं.

आई – हो का ,खुपच चावट झालायस तु सौमित्र,बर अजुन काय वाटायच!तुला माझे अवयव बघुन ? बरं ते

जाऊ दे, आता मी तुझ्यासमोर झोपलीय ना अशी मग

घाल ना पटकन,मला आता सहन नाही होत.खाली तुझा बुल्ला एकसारखा रगडतोय माझ्या पुच्चीला.चल

उठ आता.मग दिवसभर गप्पा मारत बसु.

आई अस म्हणताच मी उठुन तिच्या पायात गुडघ्यावर 

बसलो,तस आईने तिच्या मांड्या फाकवल्या होत्या. तिने नुकतच शेव्ह करून आली असावी,तिची गोरी पुच्ची एकदम गुळगुळीत दिसत होती.तिच्या पाकळ्या

अलग झाल्या होत्या.मांड्या फाकल्यामुळे पुच्चीची फट रूंदावली होती.ते पाहुन मी व्याकुळ होऊन माझे

ओठ तिच्या ओल्याचिंब पुच्चीवर ठेवले.

तसे आईच्या तोंडुन अआहाहाहा स्स्स्सस उम्ममम ऊँ ऊँ आहाहहाहा असे मादक सुस्कारे निघु लागले होते.

मी पुच्चीचे दीर्घ चुंबन घेउन मी तिच्या दोंन्ही पाकळ्या

जीभेने कुरवाळत त्यांना ओठांनी चावत होतो.नंतर मी

आईच्या रूंदावलेल्या फटीवर खालपासुन वरपर्यंत माझ्या जीभेने चाटत तिचा गुलाबी दाणा जीभेने रगडु

लागलो होतो.

त्यामुळे आईचा कामाग्नी अधीकच पेटुन उठला होता

ती जोरजोराने मादक आवाजात किंचाळत तिच्या दोंन्ही हातांनी माझ डोक तिच्या पुच्चीवर दाबत होती, व खालुन तिची कंबर वर उचलत तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर घुसळत होती.अन मजा घेत होती.मला पण आता आधीक जोर चढला होता.अन मी आईचा दाणा

ओठांनी व दातांनी चावु लागलो होता.

तशी आई अधीकच उत्तेजीत होत मादक स्वरात आहा आहाहा हा हा हह!स्स्स्ससस सौमित्र खुप मजा येतेय रे

आज पहील्यांदाच अशी मजा मी अनुभवतेय रे.तुझे बाबा तर असलं काहीच करत नाहीत रे.आता तुच माझ्या सगळ्या ईच्छा पुर्ण करू शकतोस सौमित्र.पण आता बस कर ना,घाल ना तुझा बुल्ला अन शांत कर माझ्या पुच्चीला एकदाची.

मी आईच बोलणं ऐकुन तिला अजुन थोड तडपवायच ठरवुन माझी टोकदार जीभ खसकन तिच्या गरम अन ओलीचिंब पुच्चीत खुपसली व गोलाकार फिरवत ती घुसळुन काढत होतो.व मधुनच आतबाहेर करत होतो.

तशी आई मादक आवाजात आहा हा हा हा स्स्सससस

ऊँ  ऊँ उम्म्मम ऊँई ऊँ आ हा हा हा सुस्कारे टाकत अन

तिची गांड वर!उचलुन तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर दाबुन धरली.

 आणी माझ डोक तिच्या दोंन्ही मांड्यात दाबून धरलं होत,अन त्याचवेळी आईच्या पुच्चीने गरम कामरसाचा प्रवाह माझ्या तोंडात सोडायला सुरवात केली होती.व मी माझ्या जीभेने तिचा चवदार कामरस चाटुन गटागट

पित होतो.२ मिनीटातच मी सर्व कामरस पिउन तिची पुच्ची साफ केली होती.तशी आई शांत होउन तिच्या मांड्या फाकवुन मला मोकळं केल होतं.

अन मी उठुन पोझिशन घेत आईच्या मांड्या फाकवुन

बसलो.तस आईने तिच्या दोंन्ही हातांनी तिची पुच्ची फाकवुन धरत म्हणाली – सौमित्र आतातरी घाल ना रे

लवकर,अजुन किती छळणार आहेस मला.आता मला पण धीर धरवत नव्हता,मी एका हाताने माझा बुल्ला हातात धरून तिच्या भोकावर ठेवला,अन एक जोरात धक्का मारला तसा पुर्ण बुल्ला आईच्या पुच्चीच्या मुलायम भिंतीना रगडत आत घुसला होता.

तशी आई जोरजोराने अअआआआईईईईगगगग अअ अआआइइ स्स्स्ससस ऊँ ऊँ ऊँ उम्ममम उम्म्मम आह्

मादकपणे किचाळायला लागली होती.तसा मी तिच्या अंगावर झोपुन तिचे दोंन्ही स्तन माझ्या हातात धरून

आळीपाळीने चोखायला लागलो होतो. पाच मिनीट असे आईचे स्तन व मनुके चोखल्यावर आई थोडीशी शांत झाली होती.व माझ्या डोक्यावरून हात फिरवत माझं तोंड तिच्या स्तनांनवर दाबायला लागली होती.

त्याबरोबरच आई खालुन तिची गांड वरखाली करत माझा बुल्ला हळुहळु आतबाहेर करून त्याला तिच्या पुच्चीत अनुभवत होती.मी आईच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हटल – आई वेदना कमी झाल्या का ग तुझ्या ? खुप दुखतय का गं आई ?

तशी आई म्हणाली- हो रे आता बर वाटतय बघ,पण गेली कित्येक महीने तिला बुल्ल्चा स्पर्शही झालेला नाही रे सौमित्र,त्यामुळे ती आकुंचीत झालीय अन आज एकदम तुझा एव्हढा मोठा व लांबलचक बुल्ला, तो ही तु एका धक्क्यातच आत घातलास,मग वेदनातर

होणारच ना रे,पण त्या वेदना पण आनंद देउन जातात

त्या सहन करण्यातही एक वेगळाच आनंद मिळतो रे.

पण आता तु थांबु नकोस,मी किती ओरडले तरी तुला हव तस मनसोक्तपणे झवुन माझ्या पुच्चीत तुझ वीर्य सोडुन शांत करून टाक तिला सौमित्र.आईने अस म्हणताच मी माझा बुल्ला आतबाहेर करत झवायला सुरवात केली,तशी आई तिच्या मांड्या दुर फाकवत तिची गांड वरखाली करत मला साथ देउ लागली होती

सुरवातीला हळुहळु धक्के मारत १० मिनीट झवुन झाल्यावर मी माझ्या धक्क्याचा जोर व वेग वाढवुन दणादण दणके मारून आईची पुच्ची कचाकच झवत तिच्या पुच्चीतुन दोन वेळा पाणी काढले होते.अन आई

जोरजोराने मादक आवाजात किंचाळत होती.

अशाप्रकारे २०-२५ मिनीट दणादण आईच्या उपाशी पुच्चीवर माझ्या बूल्ल्याचे धक्के मारून तिला घायाळ केले होते.अन शेवटी दोघांचेही एकाचवेळी वीर्यपतन झाले होते.तेंव्हा कुठे आंम्ही दोघही शांत झालो होतो.

त्यानंतर १०-१५ मिनीट दोघही एकमेकांच्या मिठीत पडुन राहीलो होतो.नंतर मी आईच्या अंगावरून उठायला लागलो तसे आईने डोळे उघडुन स्मितहास्य करायला लागली होती

तिच्या चेहऱ्यावरून आनंद ओसंडुन वहात होता.ती खुपच खुश दिसत होती.मी आईला म्हटल – आई मजा आली ना ग तुला ? 

आई – हो रे सौमित्र खुपच भारी वाटतय रे !किती भारी

झवतोस तु बघ,आता दोन दिवस मी तुला कुठेच जाउ देणार नाही तुला.मला हव तेव्हा मी तुझ्याकडुन झवुन घेणार आहे अन माझी शांत करून घेणार आहे बघ.ते ऐकून मी आईला म्हटल हो आई,मी तुला आता दोन दिवस मनसोक्त झवणार आहे.तुझ्या पुच्चीला एकदम शांत करून टाकणार आहे बघ.

मग आंम्ही दोघही बेडवरून उठत आंघोळीला गेलो. आंम्ही दोघही शाॕवरखाली एकमेकांना आंघोळ घालु लागलो होतो.तेंव्हा माझा बुल्ला परत ताठ झाला होता

ते पाहुन आईची कामवासना परत उफाळुन आली.मग तिने उभ्याउभ्याच माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत घालुन घेतला होता.मग काय मी कचाकच धक्के मारत २० मीनीट झवुनदोघही एकाचवेळी स्खलीत झालो होतो.

अशाप्रकारे दोन दिवस आंम्ही दोघही घरात नागडेच

वावरत होतो,व ईच्छा होईल तेव्हा झवण्चा मनसोक्त आनंद घेत होतो.तर मित्र-मैत्रीनींनो अशाप्रकारे आईने दोन दिवस आईने मनसोक्त पणे झवुन घेत तिची पुच्ची! माझ्याकडुन शांत करून घेतली होती.


तर मित्र-मैत्रीनींनो,कशी वाटली ही कथा,आवडल्यास नक्की लाइक करा.   धन्यवाद .!!!!!!!!

Loading

7

0

You cannot copy content of this page