आई मुलगा झवाझवी आईच्या भाज्या

नमस्कार
आजची गोष्ट मी माझ्या गावरान शब्दात सांगते, जर कोणाला ऑडियो बनवायची असेल तर बनऊ शकतात. कृपया गोष्टीचं नाव हेच ठेवा, गोष्टीचं नाव बदलू नका ही नम्र विनंती.

माझ्या मुलाचे नाव संजय त्यो सत्तावीस वर्षाचा त्यो कालेज संपून काही दिवस गावाला राहायला आलता, मीच त्याला सांगितले की तू ये थोडे दिस राहायला गावाकडची हवा खा ताजा तवाना हो आनी मग जा मंबईला नोकरी शोधायला.
मला हा एकुलता एक मुलगा तिचा नवरा बी हाय सदान कदा दारू पीत असतो.

असो, आता संजय गावाला आलता, त्यो सकालच्यला लवकर उठे, वायाम करे थोडा मित्रांसोबत फिरत असे, पन आता त्यो बी लय कंटाळला होता. भाजी मंडई मधे दुकान हाय आमचं

एक दिस म्हणला
संजय “माय मी दोन तीन महिने झाले हिकड आलो लवकरच बाहेर जाईन, आनी आता तर मी बी लय कंटाळलो, मिबी येतो तुझ्या संग मंडईत मदतीला”

मी म्हणली “आर पोऱ्या थोडे दिस आराम कर की, मी हाय की र”
मी त्याला पोऱ्या म्हनत असे
संजय “नग माय माला लय बोर होत, मी बी येतो”
संजय च मराठी खूप चांगल हाय पन त्यो गावाला आला की गावाकडच्या भाषेतच बोलतो.
मी म्हणली “ठीक हाय पन सकालच्याला लय लवकर उठाव लागेल.
संजय “ठीक हाय की माय”

आता मी माझ्या बद्दल सांगते, माझं नाव नंदिनी, लोक माला नंदिनीबाई म्हनत्यात माला तस लिहिता वाचता येत बारावी शिकली हाय मी, पण शिक्षण सोडलं मी कारण घरची जबाबदारी आली. माझं वय पंचेचाळीस हाय, चांगलीच खाती पिती हाय, भरलेले खरबूज सारखी छाती हाय माझी, भोपळ्या सारख ढुंगण हाय भल मोठ. मी जवा पनं बाहेर असते सगल्याच्या नजरा माझ्या कड असतात अगदी काही पशू सारखे माझ्या कड बघत्यात. काहीना मी बायको म्हणून पन हवी असल किवा काहीना अशिच करमनुकी साठी अस काही बघत्यात ते माझ्याकड.

आता आम्ही माय लेक मंडईत येऊ लागलो, आमच्या दुकानात लय गर्दी असे, लोक माझी भरलेली थान बघत्यात हे मलाही माहीत होत, माला तर लय गरम होत म्हनुन माझा पदर खालीच असे थोडा, माझ्यात गर्मी पण हाय ना, आता ते तर संजय माझ्या पोऱ्याला पन समजू लागलं, माझा पोऱ्या सुधा लपून छपून माझी भरलेली थान बघत असे.

एक दिस आमच्या दुकानात सरपंच आलते म्हनले “काय बी बोल पन नंदिनिबाई तुमच्या भाज्या अनी फळ लय चवदार अस्त्यात बघा, बघूनच तोंडाला पानी येत बघा की” मी म्हणली “माझीच हाय नव्हं ती तर पानी गळेलच की तोंडातून” पोऱ्याला माहीत होत दोघं बी दुसऱ्या अर्थाने बोलतात.

आता आम्ही मायलेक सकलच्या ला लवकर उठू लागलो, माझा मुलगा सकालच्यला व्यायाम करे आनी मग अंघोळ करत असे, गावाकडचं बाथरूम लाकडाचं त्यामुळे भरपूर फटी, मी बाहेरच झाडू मारत असे, एकदा मी आत फटीतून बघितल तर माझ्या मुलाचा भला मोठा सोटा दिसला बघा, तो अगदी जोर जोरात हलून काहीसा बोलत होता, मी बी अंघोळ करीत त्या वक्तला माझा मुलगा बी फटीतून माला बघत असे. आता हे रोच होऊ लागलं, एकदातर संजय माझ्या मुलान माझच नंदिनी च नाव घेऊन हलवत होता, त्याच्या तोंडून माझं नाव ऐकल, तो त्याच्या सोटा हलवत होता.

आता तर बघाकी कधी कधी आम्ही माय लेकच येगलच द्विभाशी बोलू लागलो, एकदा तर गुकानात काम करता करता टमाटे पडले मी म्हानली “अर लेका माझे टमाटे पडले जरा ते तर उचल” तर कधी कधी मी बोले “तुझं गाजर लय भारी दे जरा हीकड, मुळा तर लय मस्त हाय तुझा लेका, तुझं केळ तर लय पिकल हाय”
कधी कधी तर माझा लेक बी बोलत असे “माय तुझा दाना पडला की बघ, ही फळं लय छोटी हाय तुझी भरलेली फळ लय भारी हाय” असेच काही दिस गेले.

एक दिस अस झाल आम्ही मायलेक दुकानातून गावाकड निघालो आणि बस चुकली, एका बैलगाडी वाल्याने गावच्या वेशी पर्यंत सोडलं आम्हा मायलेकाना तरी थोड चालावं लागणारच होत, मग आम्ही दोघे गावाकड चालत यायला निघालो, पावसाळ्याचे दिस होते, एकच छत्री होती आणि यो भली मोठी सर आली, आम्ही दोघे लगबगीनं एका झाडाखाली आलो तेवढ्यात माला एक तुटक फुटक घर दिसल, मी पोऱ्या ला संजय ला म्हणली “लेका चल पाऊस लय जोरदार हाय आपण त्या घरात जाऊ, गावाकड झाडावर विजा पडत्यात” आम्ही मायलेक लगबगीनं त्या तुटक्या घरात गेलो.

घराची चागलीच पडझड झाली होती, काही ठिकाणी छप्पर पण नव्हत त्यात आम्हला बऱ्यापैकी एक कोपरा मिळाला. बघा की हो आता लेकाने शर्ट कधला आणी नी तो पिळू लागला त्याचं पानी नी काढू लागला मी पण इथे साडीचा पदर पिळत होती माझी साडी अगदी ओली झाली होती, आता अचानक माझा लेक वळला आणि बघुन तर चकित झाला, मी साडीचा पदर पिळत होती, बाजूलाच एक खिडकी होती रस्त्यावरचा लाईट चा मंद उजेड आत येत होता, माझी साडी पिळताना होणारी हालचाल बघुन माझा लेक कमुक्तेने बघू लागला, माझी भरलेली थान, कंबर, खोलगट बेंबी मोठ घुंगन बघुन तर माझा मुलगा अगदी कामुक होऊ लागला, इथे मी माझा पदर पिळत होती, माझ्या हातातल्या बांगड्या चागल्याच वाजत होत्या माझ्या हालचाली मुळे. मला माहीत होत की माझाच लेक माझ्या कडे कामुक नजरेने बघत आहे.

मी लेकाला बोलावले म्हणली “लेका जरा हिकद ये आणि माझी साडी पीळ” तो माझी साडी पीळत होता आणि एकीकडे माझी थान टक लाऊन बघत होता,
मी म्हणली “लेका, तू थोडा लवकर आला असता तर मी माझ्या बगीच्यातले आंबे तुला दिले असते”
लेकाच्या मनात विचार येत होते ते माला जाणवत होत, त्या अंब्यानपेक्षा आता जे समोर आहेत ते जास्त स्वादिस्ट आंबे मिळाले तर लय मजा येईल की असे विचार येत असावेत.

मी म्हणली “मी तुला जे आंबे पाठवे ले मिळाले का तुला लेका?” आता तर जुलै महिना होता, परीक्षा संपून तू गावात आला, माझंच बोलण चालू होत लेक मात्र माझी थान टक लाऊन बघत होता, असो आत पुढे बघू.

मी म्हणली “असुदे त्या वेळी नाय तर नाय पण आज बी मिनी तुझ्या साठी दोन आंबे ठेवले आहेत, मी पण आता द्वीभाशी बोलू लागली, लेक म्हणाला “व्हय ग माय मीबी जवापासून इथ आलो हाय मला बी नवीन फळ खायची लय इच्छा होत झाय की गा”
मी म्हणली “आर लेका फळं कधिबीखा की पन जबरदस्ती ने फळ खाण्यात काय मजा? फळ देणारीला सुधा थोडी मजा आली पाहिजे की माझ्या लेका”

लेक म्हणाला “हो माय ते समद ठीक हाय, पण फळ पण लवकर भेटल पाहिजे की तर मजा, उशिरा भेटल तर काय बी मजा नाय”
बघा की हो मीसुधा त्याच्या समोर ब्लाउज आणि परकर घालूनच होती, आता मी लेकाच्या जवळ गेली ब्लाउज च एक बटन खोलत, माझी थान तर इतकी मोठी होती की ती आधीच बाहेर डोकावत होती बघा की हो.
मी आता एवढी जवळ आली की माझी थान लेकाच्या छातीला चीटकु लागली, माझे मनुके त्याच्या छातीला स्परशू लागले, बघा की हो किती कामुक प्रसंग आहे की आमच्या माय लेकांमधे. मी लेकाचा हाथ घेतला आणि आपल्या थानान वर ठेवला, लेक पण आता माझी थान हल्केशी कुरुवालु लागला, हलकीशी दाबू लागला, मी सुधा कामुक आवाज काढू लागली.

आता लेक मागे आला आणि त्याने हाथ माझ्या थानान वरून काढून खाली बघू लागला, आता तर माला सुधा समजल गेली की काय हवं आहे लेकाला. तो अजून थोडा कत्रत होता थरथरत होता, ते बघून मी म्हणाले
“आर बघ लेका, मलाबी माहीत हाय हे ठीक नाय पन,
मिबि एक स्त्री हाय, शरीराला एक मेकांची गरज असते की, म्या तुझी माय हाय आन तू माझा लेक, मला बी शरीर हाय आणि तुला भी शरीर हाय, मी एक स्त्री हाय आणि तू एक माणूस हाय की, मी एक स्त्री हाय जसं माला शरीर हवं तस तुलाबी एक शरिर हवं की र, आता तू हे विसरून जा की आपन मायलेक आहोत, आता मी एक स्त्री हाय आणि तू एक माणूस हाय, बस तू आता माझं फक्त शरीर बघ”

ते ऐकून बघा की लेक किती उत्तेजित झाला माझा आणि माझी थान चोळु लागला, दाबू लागला बघा की हो, लेकाने त्याचा हाथ माझ्या चेहऱ्यावर वर ठेवला आणि माझ्या ओठांना चुंबू लागला, तोंडात तोंड घालून एकमेकाना जिभेला स्पशू लागलो आम्ही, बघा की हो आम्ही मायलेक कसे तोंडा त तोंड घालून कशी मजा घेत आहोत की, पोऱ्या म्हणाला “माय तुझे आंबे तर अगदी हापूस हाय त की आज तर मी त्याचा पूर्ण रस काढणार बघ” मी म्हणली “लेका जे हाय ते समद तुझं आय की, असता मी सुधा कामुक आवाज काढू लागली “आ आ आ… आई ग जरा हळू की लेका, आ आ लय मज्या येत हाय की” बघा की हो लेक कसा माझी थान दाबू लागला, कुरवाळू लागला की” मी म्हणाली “लेका आंबे च खाणार का फक्त झाडावर कधी चढणार, आर या झाडाला केळ पण लय आवडत बघ” एकीकडे तो मायची थाने दाबत होता आणि दुसरीकडे ते बोलत पण होते आहो बघा की. लेक म्हणाला “आता तर मी आंबे पण खाणार आणि या झाडावर चढून माझा केळा पण या झाडात घुसवणार” मी म्हणाली “लेका जरा तुझं केळ तर दाखव” त्याने आपला लंड बाहेर काढला ते बघून तर मी अवाक झाली म्हणाली “आग बाई लय मोठ केल झाय तुझं की, आज तर हे माझं बिळ फाडून टाकेल अस वाटत” लेक म्हणाला “व्हय माय हे केळ साडे आठ इंच हाय आणि साडे तीन इंच जाड हाय” मी म्हणाली “व्हय र लेका, आज तर लय मज्जा येईल बघ, मी लय खुश आहे आज मी एका मोठ्या केळ्यानी बडउन घेणार” बघा हो मी त्याचा लंड हातात पकडुन कसा हलवत होती अगदी मन भरून जातं होत माझं प्रेमानी. त्याचा लंड माझ्या हातात पण येत नव्हता माला माहीत होत आज तीच बीळ नक्कीच फाटणार.

पोऱ्या म्हणाला “माय एक विचारू”
मी म्हणाली “व्हय विचार की”
पोऱ्या म्हणाला “माय तुझी फुदीं तर दाखव”
मी म्हणाली “व्हय का दाखवीन की”
पोऱ्या म्हणाला “माय एक विचारू”
मी म्हणाली “विचार जे हाय तुझ्या मनात”
पोऱ्या म्हणाला “माला तुझ्या सांग लगीन करायचं हाय”
मी म्हणाली “बस एवढच ना, करू की मग”
पोऱ्या म्हणाला “माय जरा फूडी तर दाखव तुझी”
मी म्हणाली “दाखवीन की आता लगीन करूनच दाखवीन”
पोऱ्या म्हणाला “हे काय माय, मग माझा लवडा शांत कसा होणार”
मी म्हणाली “बर ठीक हाय, करू काहीतरी, बर मग काय करू मी”
पोऱ्या म्हणाला “माय तू खाली बस आणि मी सांगतो तस कर”

मी थोडी खालती आले, माझ्या चोळी ची काही बटणे उधडली, त्याचं केळ माझ्या दोन थानांनमधे जेऊन माझी थाने हलऊ लागली आणि तो पण कंबर मागे पुढे करून आपल केळ हलू लागला.

पोऱ्या म्हणाला “माय याला इंग्लिश मदे breast fucking म्हणतात”
मी म्हणाले “म्हणजे”
पोऱ्या म्हणाला “स्तन झवणे”

आमचं काही वेळ मागे पुढे होऊ लाल्यानंतर, एक पिचकारी सुटली आणि त्याचा चिक माझ्या थनानवर
पसरला. तेवढ्यात काहीतरी खटपट झाली, बाहेर बैल गाडी चा आवाज आला, चल आपण घरी जाऊ बाकी घरी करू, या आडोश्याला पावसामुळे कोणीही येईल.

आम्ही घरी आलो, आता साडे दहा वाजले होते,
बाप पण घरी आला टरात दारू पिऊन आम्ही त्याला आत झोपवलं. मी पोऱ्याला म्हणाली तू जेऊन घे आज आपण लगीन करून मधुचंद्र साजरा करू. मी त्याला एक सिल्क ची लुंगी दिली “तू पण अंघोळ करून तयार होऊन ये पाठीमागच्या गोठ्यात बारा वाजता ये” मग मी बाकी घरची कामे आटोपली. साडे अकरा ला मी पुन्हा त्याच्या खोलीत गेले आणि एक मिश्रित गोड वाटीभर बदाम, काजू आणि दूध त्याला दिले आणि म्हणाली “हे खाऊन घे हे शागुनाच अस्त” पोऱ्याने ते आख्ख मिश्रण खाऊन टाकल खर तर मी त्यात एक जडीबुटी टाकली होती जेणेकरून तो जास्त जोर दार जास्त वेळ संभोग करू शकेल.

असो, गोठा मी चांगला सजून ठेवला होता, त्याला येता येता सव्वा बारा झाले, येऊन बघून तो चकित झाला. मी पलीकडे उभी होती एक समोर लग्नाचा अंथरपाथ होता बाजूला अग्नी कुंड होता. अंथरपाठामुळे तो माला बघू शकत नव्हता.

मी म्हणाली “ये असा समोर उभा राहा, हा बाजूला जो हार आहे तो घे आणि असा समोर उभा रहा, अंथरपाठ पडल्यावर तू माझ्या गळ्यात हार घाल आणि मग आपण या अग्निकुंड भोवती सप्तपदी घालू”

अंथरपाठ पडताच त्याने माझ्या गळ्यात हार घातला, मी सुधा त्याच्या गळ्यात हार घातला, आम्ही सप्तपदी घातल्या. आता मात्र तो माझं रूप बघून चकित झाला.

मी त्याच्या हातात दुधाचा तांब्या दिला आणि म्हणाली हे घे हे पी थोड, नवरदेवानी हे प्यायच अस्त.

मी आता मागे जाऊन भिंतीला टेकून उभी राहिली. मी लाल रंगाची पारदर्शक साडी घातली होती, डोक्यावर पदर होता माझा, गळ्यात हार पण माझी भरलेली थान चांगलीच उभारून दिसत होती, मी मोठ्या गळ्याची चोळी घालती होती, जेणे करून माझे उभार चागलेच दिसत होते.

मला माहित होत थोड्या वेळापर्वी मी त्याला जे मिश्रण दिलं होत त्याने तो घोड्या सारखा उधळनार होता.

असो आता पुढे जाऊ, आता तो माझ्या जवळ आला, त्याचा हात माझ्या डोक्यावरून घेतलेल्या पद्राजवळ गेला
मी म्हणाली “थांब जरा”
पोऱ्या म्हणाला “आता आणि थांब कशाला”
मी म्हणाली “आणखी एक रिवाज असतो, एक पद्धत असते”
पोऱ्या म्हणाला “आता कसली आली पद्धत, किती तरसवत आहेस”
मी म्हणाली “त्या तसवण्यात तर खरी गंमत असते, आता मी तुझी बायको होणार, त्यासाठी तू माझ्या कानात नवीन नाव घे जे तुला आवडेल ते, जर तुला नंदिनी हे नाव आवडत असेल ते दिलंस तरी चालेल. बोल की माझी नववधू जे तुला आवडेल ते नाव घे”

पोऱ्याने रीचे ओठ माझ्या काना जवळ आणले आणि म्हणाला “माझी नववधू माय”
मी म्हणाले “पोऱ्या हे काय तू तर माला माय बोलणार”
पोऱ्या म्हणाला “होय मी तुला मायच बोलणार, आणि जर माझा मूड झाला तर नंदिनी, माय बोलण्यात जी मजा आहे ती कशात नाही”
मी म्हणाले “बर ठीक आहे मग, मी पण आता तू नाही तुला आहों जाओ करणार”

आता पुढे जाऊ, आता मात्र त्याने मझा साडीचा पदर वर केला, माझ्या कपाळाचे चुंबन घेतले, गालाचे चुंबन घेऊन माझ्या ओठानचे चुंबन घेऊन अचानक त्याने पूर्ण ओठ माझ्या तोंडात खुपसले, आता आम्ही तोंडात तोंड घालून चुंबू लागलो, एकमेकानच तोंड झवत होतो. आता मात्र त्याला रहावलं नाही तो मागे आला, फटकन हात माझ्या पदरात घुसउन साडीचा पदर खेलचला, आपली लुंगी भिरकावून दिली आणि टरकन माझी चोळी फाडली, पुन्हा एकदा हात घाकुल पूर्ण ताकदीने उरलेली चोळी पण फाडली, माझी थान तर अगदी झटक्यानिशी बाहेर आली.
पोऱ्या म्हणाला “बोल माय तुला कसं खाऊ”
मी म्हणाले “आहों हळू जरा, आणि म्हणजे हो”
पोऱ्या म्हणाला “तुला हळू झऊ का रावडी पशू सारखे”
माझ्या मनात तर पशू सारखी झउन घ्यायची इच्छा होती कारण मी बरेच वर्ष उपाशी होती, पण मी कसं बोलणार.

मी म्हणाले “आता तुम्हीच ठरवा”
आता त्याला रहावलं नाही त्याने आपली लुंगी भिरकावून दिली, त्याच्या भाला मोठा नळ अगदी उफाळून दिसत होता, माझ्या कमरेत हात घालून माझी साडी
परकर अगदी माझी चड्डी जोरात एका झटक्यात खाली खेचली. पूर्ण नागडी केली माला, तो सुधा नागडा होता.
आम्ही दोघे ही पुर्ण नागडे होतो गळ्यात फक्त लग्नाचा हार होत. मी समजून गेली की तो आता माला पशू सारखच झवणार, त्याला मी उत्तेजीत पेय दिलं होत त्याच्या परिणाम माला माहीत होता.

असो, मी म्हणाली “आहों नवरदेव थोड हळू, आणि काय हो केवढा मोठा गा तुमचा नळ, एवढा भलामोठा लवडा तर मी बऱ्याच वर्षांनी बघत आहे”
पोऱ्या म्हणाल “ohh, लवडा”
मी म्हणली “काय हो तुम्हाला काय वाटत की पुरुष फक्त से शब्द वापरू शकतात, आहों बायका सुधा असे अश्लील शब्द बोलू शकतात, पण चार चव्हगात नाही बोलू शकत, काय हो तुम्हाला चालेल ना मी असे शब्द वापरले तर”

पोऱ्या मस्तीत होता म्हणाला “बोल की बिंदास जे तुला वाटेल ते बघू की तुम्ही बायका पण कसे बोलतात ते”
त्याने मला आता बाजूच्या गादीवर खेचून घेतले जी गादी मी जमिनीवर हांतरलेली होती, माझ्या तंगड्या फाकवल्या मी काही बोलायच्या आत त्याने आपला भाला मोठा नळ माझ्या विहरीत घुसदला. माझी विहारी बरीच वर्ष सुकली होती.. अगदी विचित्र प्रकार झाला. त्याचा नळ माझ्या विहिरीत घुसला नाही.
पोऱ्या म्हणाला “माय कायग तु काय कुलुप लावल हाय का खाली, जायचं नाय बघ माझा”
मी म्हणाली “कसं जाणार, माझ्या विहिरीला बरीच वर्ष कुलुप लावल हाय, कुठला नळ भेटला नाय, आज तूच हाय, ohh माफ करा”
पोऱ्या म्हणाला “कशाबद्दल माफी”
मी म्हणाले “तुम्हाला तु म्हटले म्हणून”
तेवढ्यात पोऱ्या ने आपल्या नळाला ठुक लावले आणि आणि पुन्हा जोरदार झटका दिला.
मी किंचाळले “ohhhh आई गा, हळू जरा”
त्याने पुन्हा जोरदार झटका दिला, आता मात्र त्याने झटके द्यायला चालु केले.

मी “आहों हळू जरा आई गा, तुमचा लवडा तर लय मोठा हाय, काय माझ्या फुदिचा भोगदा करणार का आता, आई गा आई जरा हळू हळू”
पोऱ्या म्हणाला “माय आज तर तू गेली कामातून, आज तुझं खर नाय, भेनचोद आज तर मी मादरचोद हाय, आज तुला फुल्ल झावणार मी” त्याचे ठोके वाढू लागले.
मी पण लय आवाज करू लागली “व्हय पोऱ्या झव मला, करून टाक माझ्या फुदिच उधगाटन, बन आज तू मादरचोद, झवा हो माला झवा”
आता मला सुधा थोडी मजा येऊ लागली होती.
मी म्हणत होते “झवा हो आज, बनवा माला एक बाई, गेली कित्येक वर्ष मी एक कुमारिका हाय फाडून टाका माझी फिदी पूर्ण, झवा हो झवा, लय झवा माला, द्या ठोके आजुन जोरात, होऊदे आज मायलेक एकत्र नवराबायको, बनवा माला तुमची झवाडी बायको, ohhhhhh आई ग, करा दुखत आहे हो तुमचा लवडा तर लय झाक हाय, पण माझा भी लय येत हाय, आणखी जोरात झवा, झवा हो माला मारा माझी फुदी, होऊदे आज तुमच्या लवड्याच आणि माझ्या फुदिच मिलन, झवा हो झवा लय झवा तुम्ही आज, तुमची पण होउदया इच्छा पूर्ण आणि माला भी ओली करून माझी इच्छा पूर्ण करा, झवा हो झवा आजुन झवा जोरात फटके द्या आजुन झवा हो झवा हो माला, बघा हो तुमच्या फाटक्या मुळे माझी भली मोठी पपई सारखी थाने कशी गदागदा हलत हाय की, झवा हो झवा जोरात आज माला झवाडी करून टाका”

त्याच्या जोर दार फटक्या मुळे माझी थाने चागलीच हालत होती. आता मात्र तो खालून जोर दार फटके देत होता, आणि वरती माझी भरलेली पपई सारखी भली मोठी थाने
दाबत, चावत होता.

पोऱ्या म्हणाला “नंदिनी आज तर मी तुझी गांड पण मारणार”
मी म्हणाले “व्हय हो मारा आज माझी गांड पण”
पोऱ्या म्हणाला “माय नंदिनी माझं पानी निघणार हाय”
मी म्हणाले “आहों काय विचार करता टाका तुमचं पानी माझ्या विहिरीत, भरून टाका आज माझी फीदी तुम्ही.

वीस मिनटे झाली, नंतर तो ही अस्कु लागला आणि मी पण, त्याने एक शेवटचा जोरात झटका दीला आणि आपल पुर्ण पाणी माझ्या विहिरीत घुसू लागल. आम्ही दोघे एक मेकांना घट्ट बिलगलो, आणि शांत झालो.

थोडा वेळ आम्ही शांत होऊन,
पोऱ्या पुन्हा म्हणाला “चल नंदिनी आज तुझी गांड मरतो”
मी काहीच बोलले नाही मी उपडी झाले हात आणि घुडगे टेकवले, अगदी कुत्री बनले मी.
त्याने माझी फूदी काही वेळ चाटली, लय मजा येत होती माला, माला वाटल की तो माझी फुदी झवनार पण अचानक माझ्या गांडित काहीतरी चिकट लागलं, काही कळायच्या आत त्याने आपला लवडा माझ्या भल्या मोठ्या गांडीत घुसवला.
पुन्हा मी ओरडले “आव हाळू हो हळू, जरा हळू झवा, आव तुम्ही गांड फाडली माझी ohhh थोड हळू हळू लय मोठा हाय तुमचा” पोऱ्या म्हणाला “नंदिनी माय सिल फोडनार तुझ्या गांडीच आज मी” काही बोलायच्या आत जोरात झटका दिला आणि माझ्या गांडीवर जोर टाकून पडला, त्याचं शरीर पूर्ण माझ्यावर होत, माझं पोट अक्सात होत, मी माझी गांड आत ओली झाली, मी समजून गेले त्याचं पानी माझ्या गांडीत घुसल.

मी पण पाय मोकळे केले उपडी पाडून राहिली, तो पण माझ्यावर उपडा पडून राहिला, आम्ही शांत झोपलो.

त्या रात्री त्याने माला चार वेळा झवले, दुसऱ्या दिवशी कोणाला कळू नये म्हणून मी लवकर उठून बाहेर आले,

आता आम्ही कायमचे नवराबायको आहोत.

कोणाला ऑडियो बनवायची असेल तर बनऊ शकतात. कृपया गोष्टीचं नाव हेच ठेवा, गोष्टीचं नाव बदलू नका. कशी वाटली माय लेक झवाझवी.

आपली
MatureMom
Email I’d : [email protected]
[email protected]
( . )( . )

This story आई मुलगा झवाझवी आईच्या भाज्या appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page