आजीच्या गावी जाताना बायकोला रस्त्यात झवलेहॅलो मित्रानो,

माझे नाव शिवम आहे. मी मराठीत.कॉम वर पाहिले बहुतेक लोक आपली कथा सांगत आहे. खऱ्या कथा वाचून खूप आनंद मिळतो. म्हणून मी विचार केला माझ्या जीवनात घडलेली कथा पण तुमच्याशी शेर करू. लहान कथा आहे पण एक वेगळाच अनुभव मला मिळाला होता.

मी आणि माझी बायको पुण्यावरून माजलगाव ला निघालो होतो. तिथे आमची एक आजी राहते. तिला आम्ही भेटायला निघालो होतो. जवळ ७ तासाचा रस्ता होता. आम्ही विचार केला स्वतःच्या गाडीने गेलो तर जास्त फिरता येईल.

आम्ही सर्व बॅगपॅक करून शुक्रवारी सकाळी निघालो. पावसाळी ढग दिसू लागले होते. काही ठिकाणी तर पावसामुळे हिरवळ पसरली होती. डोंगराच्या मधून जाताना सुंदर वातारण अनुभवयाला मिळाले. काही अंतर पार केल्यावर आम्हाला पाऊस लागला. मी गाडी थोडी हळू केली.

गावा गावातून जाताना आम्हाला सुंदर शेत पाहायला मिळाले. जवळ ३ तास झाले घरून निघून. बाहेरचे वातावरण पाहून मी खूप रोमँटिक होऊ लागलो होतो. बाजूच्या सीट वर बसलेल्या माझ्या बायकोला पण ते कळून आले. मी तिच्या मांडीवर हात ठेवून तिला गरम करू लागलो. तिचे बॉल दाबू लागलो. काही वेळाने ती पण तापली.तिने ओढणी बाजूला ठेऊन दिली आणि बाहेर पडणाऱ्या पावसाचा आनंद घेऊ लागली. इथे हळू हळू माझा लंड ताठू लागला. काही अंतरावर गेल्यावर मला एक लहान पूल दिसला. खालून पावसाचे पाणी वाहत होते. मी पूल च्या आधी गाडी थांबवली आणि आम्ही दोघे दृश्य पाहायला बाहेर आलो. बाहेर पाऊस पडलेले जाणवत होते. आणि लहान पूल च्या खालून एक नदी वाहत होती. दूर दूर पर्यंत कोणी नव्हते.

ते सुंदर दृश्य आणि थंडगार वातावरण पाहून मी तापलो. मी माझ्या बायकोला मागून घट्ट मिठी मारली. आणि तिच्या गालावर किस केले. खालून माझा लंड तिच्या गांडीवर टेकवला. लंड बायकोच्या गांडीवर घासून थोडे बरे वाटले.

मग आजू बाजूला पाहिले आणि दोन्ही हाताने बॉल दाबू लागलो. मागून गांडीवर लंड घासत पुढून हाताने बायकोचे बॉल दाबत होतो. बायको पण तोंडाने आवाज करू लागली.

आह्ह अह्ह्ह अहहह अह्ह्ह अह्ह्ह
अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहा आह्हह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा

खूप छान वाटत होते असे बाहेर मोकळ्या ठिकाणी बॉल दाबायला. तेवढ्यात आम्हाला एक बाईक दुरून येताना दिसली. मी बायकोला सोडले आणि परत जाऊन गाडीत बसलो. आता पुढे निघालो. मी गाडी आतल्या रस्त्याने घेऊन जात होतो कारण जास्त वस्ती नव्हती आणि रस्ता पण चांगला होता. तिथून लवकर पण पोहचणे शक्य होते.काही वेळाने बायको म्हणाली कि तिला मुतायला आली आहे. आता इथे रस्त्यात कोणती जागा नव्हती. मी तिला म्हणालो थांब पुढे एका ठिकाणी गाडी थांबूया. पुढे एक रस्ता आला तो लहान डोंगराच्या बाजूने जात होता. उजवी कडे डोंगर आणि डावीकडे मोकळे मैदान होते. आणि आकाशात पावसाळी ढग होते त्यामुळे थोडा काळोख पण झाला होता.

दूर दूर पर्यंत कोणी दिसत नव्हते. मी तिला म्हणालो इथेच थांबू. मी गाडी थांबवली आणि दोघे पण बाहेर आलो. मी बायकोला म्हणालो इथेच गाडीच्या मागे मुतायला बस. मी लक्ष ठेवतो. बायकोने माझ्याकडे पाठ फिरवली. मागून लगेच पैजामा आतल्या पॅंटी सकट खाली केला.

मला तिची गोरी गांड स्पष्ट दिसली. मग ती खाली बसली आणि मुतायला लागली. मी तिला मुताना पाहू लागलो. अस्या सुंदर ठिकाणी एका बाईला मुतताना पाहणे एक चांगला अनुभव होता. तिच्या पायाच्या मधून पाण्याची धार खाली सरकत डोंगराकडे जाऊ लागली. मुतून झाल्यावर ती उठली आणि कपडे वर करून गाडीत जाऊन बसली. मला पण मुतायला आली होती तर मी पण मुतून घेतले. बायको बाजूच्या काचेतून मला मुतताना पाहत होती.

मग परत गाडी चालवू लागलो. काही अंतरावर गेल्यावर माझा लवडा उद्या मारू लागला. मला झवायची इच्छा होऊ लागली. मी माझ्या बायकोचा हात पकडून माझ्या लवड्यवर ठेवला. ती पण पॅन्ट वरून माझा लवडा दाबू लागली. मी चैन खाली करून माझा लवडा बाहेर काढला आणि तिला पकडायला दिला.

बायको मुठीत माझा लवडा पकडून हलवू लागली. मी हळू हळू गाडी चालवत होतो. आम्हाला काही घाई नव्हती. बाहेरचे सुंदर पावसाळी वातावरण पाहत लवडा हलवून घेणे हा खूप आनंदाचा क्षण होता. काही वेळेने मला राहवले नाही तर मी गाडी एका ठिकाणी थांबवली. बाहेर येऊन पाहिले तर दूर दूर कोणी नव्हते. मग बायकोला बाहेर यायला सांगितले आणि गाडीच्या पाठी बायकोला वाकून उभे केले. मागून तिचा पायजमा आणि पॅंटी खाली केली आणि मागून लवडा पुचित टाकला.

घट्ट कमर पकडली आणि लवडा पुचित टाकून मागून दणके देत बायकोला झवायला सुरवात केले. मी पूर्ण रंगात होतो आणि जोर जोरात मागून बायकोला झवत होतो. बायकोची पुची पण पूर्ण ओली झाली होती. जवळ १५ ते २० शॉट झालेच होते कि मला एक ट्रॅक्टर चा आवाज येऊ लागला. पाहिले तर मागून एक ट्रॅक्टर येत होता. आम्ही दोघे दचकलो. लगेच मी लवडा पुचीतून बाहेर काढला. बायकोने पैजामा वर केला. आणि आम्ही गाडीत जाऊन बसलो. ट्रॅक्टर निघून गेला आणि आम्ही पण दुसऱ्या रस्त्याने पुढे निघालो.

कसाबसा ताठलेला लवडा मी आत चड्डीत ठेवला होता. बायको पण आता रंगात आली होती. तिने एका बाजूचा बॉल बाहेर काढला आणि मला दाखवत गरम करू लागली. स्वतःच हाताने निप्पल पिलू लागली. मग ड्रेस वर करून दोन्ही बॉल दाखवू लागली. मग वरून पुचीवर हात फिरवत स्वतः पुची चोळून आनंद घेऊ लागली. तोंडाने आवाज करू लागली.

आह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह. आह्हह्ह अहाहाहाहाहा

मी समझलो खूप तापली आहे. आम्ही काही अंतरावर पोहचलो होतोच कि मला उजवी कडे एक डोंगर दिसले. तिथे एक म्हातारा म्हाणूस शेळ्या आणि गाई चारत होता. आसपास कोणी दुसरे दिसत नव्हते. त्याला पाहून मला एक उक्ती सुचली. मी गाडी रस्त्यावरून खाली घेतली आणि त्याच्या दिशेने गेलो. जवळ जाऊन थांबले आणि त्याला म्हणालो आम्ही फोटो काढू शकतो का तुमच्या शेळ्या आणि गाई समोर उभे राहून.

तो म्हातारा माणूस मान हलवून हो म्हणाला. मी आदी बायकोचे फोटो काढले. तो माणूस बायको कडे शांत बसून पाहत होता. आजू बाजूला मोठे मोठे दगडे होती तर त्याच्या बाजूला उभे राहून आम्ही फोटो काढू लागलो. फोटो काढताना मी बायको बरोबर मस्ती करू लागलो. कधी तिच्या पाठीवर हात फिरवला. तर कधी तिची गांड जोरात दाबली.

बायकोला फोटोसाठी पोस दाखवताना मी तिचे बॉल दाबले. ती दचकली कारण तो म्हातारा माणूस समोर बसून पाहत होता. बायको म्हणाली, “अस नको करू. तो माणूस मागून पाहतोय”.

मी तिला म्हणालो, “पाहू दे ना. काय होतंय. त्याला पण मजा येईल”.

माझ्या त्या वाक्याने बायको पण खुलून गेली. आम्ही फोटो काढत एका मेकांना होठांवर किस केले. मग मागून तिला मिठी मारली आणि बायको हातात मोबाईल घेऊन फोट काढत होती. मी तिचे बॉल दोन्ही हाताने जोरात दाबले. मागून लंड गांडीवर गच चिकटवला. मग परत सरळ उभे होऊन बायको फोटो पाहत होती तर मी तिच्या दोन्ही पायाच्या मध्ये हात टाकून तिची पुची दाबली.

आता आम्ही दोघे असे वागत होतो जणू इथे आम्ही दोघेच आहोत. तो म्हातारा माणूस शांत बसून आमचे चाळे पाहत होता. तेवढ्यात मी बायकोला म्हणालो, “टॉप काढून टाक आणि ब्रा पण”. तिने माझ्या डोळ्यात डोळे टाकून पाहिले. मी परत म्हणालो, “काढ काही नाही होणार.”.

तिने आजूबाजूला पाहिले आणि टॉप वर करून काढून टाकला. मग ब्रा पण काढून गाडीच्या आत कपडे ठेवले. तो म्हातारा आम्हाला उभा राहून पाहू लागला. त्याची नजर बायकोच्या बॉल वर टिकली. मी बायकोचे फोटो काढत तिचे बॉल एका हाताने दाबू लागलो. माझी बायको आवाज करू लागली.

अहाहा अहाहा अहहह आह्हह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहा हाहाहाहा

मग मी तिला म्हणालो आता त्या म्हाताऱ्या माणसाच्या बाजूला जाऊन उभी राहा आपण फोटो काढू. ती हळूच गेली बाजूला, आणि म्हाताऱ्या माणसाच्या बाजूला जाऊन उभी राहिली. मी तिचा फोटो काढला. मी म्हातार्या माणसाला म्हणालो एका हाताने हे बॉल दाब. त्याने लगेच बॉल वर एक हात ठेवला आणि जोरात बायकोचा बॉल दाबू लागला.

मी समोर कॅमेरा घेऊन फोटो काढत होतो. मग त्याला बायकोचे निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला सांगितले. त्याने लगेच निप्पल तोंडात घेतला आणि बॉल दाबत तो चोखु लागला. बायको एक्दम मदहोश झाली होती. तोंडातून आवाज करू लागली.

अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहा
अहाहा हाहाहाहा हाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहा

त्याला बायकोचे निप्पल चोखताना पाहून इथे माझा लवडा नाचू लागला होता. मला अजून बहुतेक काही करायचे होते त्याच्या बरोबर पण ढगांचा अचानक गडगडहात होऊ लागला. तिथून लवकर निघणे जरुरीचे होते. म्हणून काही वेळाने मी मोबाइल गाडीत ठेवला. तिथेच बायकोला समोर दगडावर हात ठेवून वाकून उभे केले.

पॅन्ट खाली करून लवडा बाहेर काढला आणि मागून बायकोचा पायजमा खाली करून पुचित लंड टाकला. आणि दणके देऊ लागलो. तो म्हातारा बाजूला उभे राहून मला झवताना पाहत होता. माझा लवडा खूप तापला होता. मी जरा हि थांबले नाही आणि कचाकचा बायकोला झवू लागलो. जोर जोरात खूप शॉट मारले. बायको ओरडू लागली.

अहाहा आह्हह्ह हाहाहाहा
अह्ह्ह हाहाःहाः हा
अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहा
अहहह अहाहाहाहाहाःहाः

इथे ती पाहिजे तेवढ्या जोरात ओरडू सकट होती. दूर दूर पर्यंत कोणी ऐकायला नव्हते. मोकळ्या ढगाळ आकाशाखाली बायकोला झवायला खूप मजा येत होती. गार वारा लवडा आणि बायकोच्या गांडीच्या मधून वाहत होता.

मग काही वेळाने माझे पाणी निघणार होते. तर मी गती वाढवली आणि दोन्ही हाताने कमर पकडून गच गच गांडीवर फटके देत लंड पुचित टाकून झवू लागलो. अचानक जोराची पाण्याची पिचकारी पुचित उडाली. मी काही वेळ लवडा पुचित दाबून ठेवला. मग मी लंड काढला आणि पॅन्ट बरोबर करू लागलो.तेवढ्यात मी पाहिले तो म्हातारा त्याची लुंगी वर घेऊ लागला. मला जाणवले त्याला पण झवायचे मन झाले आहे. इथे माझी बायको सरळ उभी झाली होती. म्हाताऱ्याने लुंगी वर करून त्याचा ताठलेला लंड दाखवला. माझ्या बायकोने पण लंड पाहिला. म्हाताऱ्याचा लंड मोठा आणि कडक दिसत होता.

मी बायकोला म्हणालो कंडोम लावून करू दे त्याला. ती हसली आणि परत गाडीला पकडून वाकून उभी झाली. मी म्हाताऱ्याला कंडोम चा पाकीट उघडून दिला. त्याने लगेच त्याच्या लवड्यवर कंडोम चढवला. मग बायकोच्या मागे गेला आणि गांडीवर आधी हात फिरवून बायकोची मोठी गांड दाबली. गांडीच्या फटीत हात घासू लागला. मग खाली वाकून गांडीवर चुंबन घेतले.

मला एक गोष्ट पाहून लगेच हसायला आले, जेव्हा म्हातारा वर आकाशात पाहून त्याने हात जोडून जणू देवाला नमस्कार केला. जणू ह्या वयात झवायला जवान बाई मिळाली म्हणून तो देवाचे आभार मनात होता.

मग म्हाताऱ्याने खालून पुचित लंड सरकवला आणि कमर पकडून आपली पोसिशन घेतली आणि लंड आत बाहेर करत जोर जोरात बायकोला झवू लागला. म्हाताऱ्याला झवताना पाहून कळून आले कि त्यात खूप ताकत आहे. जोर जोरात गांडीवर फटके मारत बायकोला तो झवत होता.

मी मागून त्याना झवताना पाहत होतो. म्हाताऱ्याने गच्चं कमर दोन्ही हाताने पकडली होती आणि दणके देत लवडा पुचित गुसवत होता. बायको जोराच्या दाणक्यने ओरडू लागली.

अह्ह्ह अहाहाहाहा हाहाहाहा
अहाहा अहाहा अहाहा हाहाहा अहाहा या
अहाहाहाहाहा हाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

खूप शॉट मारले मग म्हाताऱ्याचं पाणी निघाले. तेव्हा कुठे जाऊन त्याने बायकोला सोडले. मग तो मागे झाला आणि लुंगी खाली केली. इथे बायको खूप थकली होती. तिने आतून तिचे कपडे घेतले आणि ब्रा आणि टॉप घालून घेतला. पाण्याची बाटली घेऊन तोंड धुवून घेतले.

आम्ही मग तिथून निघू लागलो. मी म्हाताऱ्याला ३०० रुपये दिले. आणि धन्यवाद बोलून तिथून निघालो. त्याने पण हात जोडून मला प्रणाम केला. काही वेळाने आम्ही आजीच्या गावात पोहचलो.

पण तो पूर्ण अनुभव चांगली आठवण सोडून गेला. आज पण मी तो अनुभव आठवून बायकोला कचाकचा झवतो.

Loading


0

0

You cannot copy content of this page