आणी रूपाली वहीनीला झवण्याची संधी मिळालीसर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? अशाच गरमा गरम कथा वाचत रहा. असेच मजा करा.अन आनंदी रहा.

मित्र-मैत्रीनींनो आपण माझी कथा ” अनपेक्षितपणे उपभोगली सीलबंद तरूणी ” वाचलीच असेल.जेंव्हा मी निलमला तिची मैत्रीण रूपालीच्या घरी सोडायला गेलो होतो.तेंव्हा अनपेक्षितपणे रूपालीने माझा भला मोठा लवडा पाहुन त्याला घालुन घेण्यासाठी खुपच उतावीळ झालेली होती.

रूपाली निलमपेक्षाही हाॕट आणी मादक होती.तिची ३६-३०-४० ची फिगर बघुन कुणाचाही लवडा उभा राहील.मी सुध्दा तिला झवायला उतावळा झालेलो होतो.पण तेव्हढा वेळ नव्हता.तेंव्हा रूपालीच म्हणाली
होती की- इतक्या घाईत नाही करायचं मला भाऊजी. मला पुर्ण रात्र तुमच्या सहवासात घालवायचीय.

आणी त्यादिवसापासुन रूपाली वेळ मिळेल तसा फोन करून माझ्याशी बोलुन,कधी व्हाॕटस्अप वर ,तर कधी व्हीडीओ काॕल करून बोलत होती.पण आंम्हाला अजुन तशी काही संधी मिळत नव्हती.फोनवर सेक्सी
चॕटींग करून थोडीच आमची शारीरीक भुख मिटणार होती.उलट ती आधीकच भडकत होती.

आणी अचानक एकदिवस रूपालीचा फोन आला.अन
आता आमची प्रतीक्षा संपली होती.रूपालीचा नवरा
सकाळीच दोन दिवसासाठी बाहेरगावी गेलाय.आणी
तुंम्ही दोन दिवस इकडेच रहायला या भाऊजी,मी खुप
आतुरतेने वाट बघतेय तुमची.अशी आनंदाची बातमी रूपालीने दिली होती.अन माझ्या मनात आनंदाच्या ऊकळ्या फुटत होत्या.मग मी संध्याकाळीच रूपालीच्या घरी पोहोचलो होतो
ती माझीच वाट बघत होती.मी घरात जाताच तिने दार
आतुन बंद करत मला घट्ट मिठी मारत माझ्या ओठांचे
दीर्घ चुंबन घेत म्हणाली- भाऊजी खुप वाट बघीतली
होती या दिवसाची,आणी आज तो दिवस आलाच.मी
पण तिला माझ्या घट्ट मिठीत घेत,तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव करत म्हटल-

हो वहीनी,मीपण खुप अधीर झालो होतो,तुंम्हाला अस मिठीत घ्यायला.अस म्हणत मी रूपालीच्या मोठ्या , गोलगरगरीत,भरगच्च गांडीवरून हात फिरवत दाबत होतो.तस मला जाणवलं की तिने आतुन काहीच नाही
घातलेलं.इकडे माझा लवडा तिच्या झिरझिरीत गाउन वरून तिच्या पुच्चीवर घासत होता.

तशी रूपाली बाजुला होत म्हणाली – भाऊजी तुमची बॕट तर माझ्या पीचवर चांगलीच बॕटींग करतेय हो,पण
ओल होण्याअगोदर जरा फ्रेश होऊन या.मी तोपर्यंत चहा बनवते.मग तिने माझ्या हातात टाॕवेल देत किचन मध्ये निघुन गेली.आणी मी बाथरूममध्ये जाउन मस्त
साफसफाई व आंघोळ करुन हाॕलमध्ये आलो.

तेव्हढ्यात रूपाली चहा,बिस्कीटस् घेउन आली.अन माझ्याशेजारीच येउन सोफ्यावर बसली.मग दोघांनीही चहा सोबत बिस्कीट खाउन मस्त ताजेतवाने झालो होतो.तोपर्यंत संध्याकाळचे ७ वाजले होते.बाहेर सर्वत्र
अंधार पडलेला होता.रूपाली आणी मी गप्पा मारत बसलो होतो.ती खुपच खुश दिसत होती.

आणी बोलताबोलता ती एकदम माझ्या अंगावर बसत
म्हणाली- भाऊजी आता नाही हो हा विरह सहन होत
खुप दिवस वाट पाहीली या क्षणाची,पणआता क्षणभर
ही नाही थांबु शकत.अस म्हणत ती माझ्या ओठांवर चुंबनांचा वर्षाव करू लागली होती.आणी मीपण तिला
प्रतिसाद देत होतो.मी अंंडरपँट आणी टीशर्टवरच होतो.तीने शाॕर्ट गाऊन!घातल्यामुळे माझ्या मांड्यांवर बसताना तिचा गाऊन पुर्ण वरती येऊन तिच्या गोर्या,भरदार मांड्या पुर्णपणे उघड्या झालेल्या होत्या.मी माझे दोंन्ही हात तिच्या मांड्यांवर फिरवत,तिच्या भरगच्च गांडीवरून फिरवत होतो.तशी रूपाली रंगात येत तिची कंबर हलवायला लागली होती.

त्यामुळे माझ्या अंंडरपँटमधील लवड्याच्या फुगीर भागा रूपालीची पुच्ची घासत होती.आणी क्षणातच माझा लवडा मुळरूपात येत,तो अंंडरपँटमधुन बाहेर येण्यासाठी तडफडत होता.तीने आतुन काहीच घातले नसल्यामुळे तिला लगेच जाणीव झाली.अन अधीकच उत्तेजीत होत.ती तिची कंबर मागेपुढे हलवत माझा टीशर्ट एका झटक्यात काढुन टाकला होता.

आणी तिचा गाऊनही काढुन बाजुला फेकुन दिला.ती आता पुर्णपणे नागडी होती.अन ती गुडघ्यावर उभी रहात तिचे दोन्ही भरीव ,कटोरे स्तन माझ्या तोंडावर रगडायला लागली होती.ती खुपच गरम झाली होती.
मी तीचे दोंन्ही स्तन माझ्या हातात धरून कचाकचा दाबायला लागलो होतो.

तशी रूपाली मादक आवाजात आह् आ आह् ऊम्मम स्स्स्ससस ओह् भाऊजी दाबा ना खुप दिवसानी अस दाबतय माझे स्तन आह् आह् स्स्स्सस हा आसच दाबा
भाऊजी खुप मजा येतेय हो.अआईगगगग खुप भारी दाबताय भाऊजी.आता मी तिचे स्तन आळीपाळीने तोंडात घेऊन चोखायला लागलो.व दुसार्या हाताने ते दाबत होतो.

तशी रूपाली अधीकच मादक आवाजात कण्हायला लागली होती.अन तिची पुच्ची एकसारखी माझ्या ताठ
झालेल्या लवड्यावर घासत होती.अनआता माझ डोक
तिच्या दोंन्ही हातांनी धरून तिचे स्तन माझ्या तोंडावर रगडत म्हणाली-भाऊजी आता नाही सहन होत हो.या तुमच्या लवड्याने माझी पुच्ची पार ओलीचिंब करून टाकलीय हो.

अस म्हणत ती सोफ्यावरून उठत खाली उभी राहीली
तसमी माझ्या हाताने अंंडरपँटमध्ये घुसमटत असलेला
लवडा अंंडरपँटवरूनच हलवत मोकळा करू लागलो. तर माझी अंडरपँन्ट त्याठीकाणी पुर्ण ओली झालेली होती.रूपालीसुध्दा ते दृश्य डोळे फाडुन बघत होती.ते बघुन मी म्हटल-काय हे वहीनी,इतके उतावीळ झालात
का लवडा घालुन घेण्यासाठी ?

त्यावर साॕरी भाऊजी पण काय करू तुमच्या या भल्या मोठ्या लवड्याचा साधा अंंडरपँटवरून स्पर्श माझ्या पुच्चीला झाल्यावर तिची ही अवस्था झालीय तर मग विचार कराकी तो आत घातल्यावर तर महापुरच येईल
अस म्हणत रूपालीने माझी अंडरपँन्ट एका झटक्यात पायातुन काढुन टाकली.

तसा माझा दांड्यासारखा ताठ,जाडजुड व लांबलचक लवडा बाहेर येऊन तो डोलायला लागला होता.तसा मी उठलो अन रूपालीला ऊचलुन बेडरूममध्ये घेऊन गेलो.अन अलगद तिला बेडवर झोपवुन मी तिच्यावर
६/९ पोझिशन स्वार झालो.तिच्या भरदार,लुसलुशीत मांड्यांवरून हात फिरवत फिरवत तिच्या ओल्याचिंब पुच्चीवर हात ठेवला होता.

तशी ती मादक आवाजात आह् आह् उम्मम ऊँ ऊँ स्स स्ससस कण्हत तिच्या दोंन्ही मांड्यांमध्ये माझा हात घट्ट दाबुन धरत,तिच्या दोंन्ही हातांनी तिच्या तोंडावर लोंबकवणारा माझा लवडा धरून त्याला हलवु लागली
होती.तिच्या हातांचा स्पर्श होताच माझा लवडा जोश मधे येऊन अधीकच ऊड्या मारू लागला होता.तशी ती अधीकच उत्तेजीत होत जोरजोराने मागेपुढे हलवत होती.

मला खुप मजा येऊ लागली होती.आता मी तिच्या मांड्या अलगद दुर करत त्या फाकवुन धरल्या तशा तिच्या पुच्चीच्या गडद गुलाबी पाकळ्या वेगवेगळ्या झाल्या अन मला तिच्या पुच्चीच्या गुलाबी भोकाचे दर्शन झाले.आता मला राहवत नव्हत.मी पटकन माझे ओठ तिच्या पुच्चीवर ठेऊन दीर्घ चुंबन घेतले.

तसे रूपाली मादक आवाजात किंचाळत तिने माझा लवडा गपकन तिच्या तोंडात घेतला.अन ती माझ्या लवड्याच्या गुलाबी,निमुळत्या सुपारीवर जीभ फिरवु लागली होती.लवडा जाडजुड असल्याने तिच्या तोंडात
मावत नव्हता.पण ती प्रयत्न करत होती.अन मी दीर्घ चुंबन घेऊन माझी जीभ तिच्या पुच्चीच्या फटीवर वरपासुन खालपर्यंत फिरवु लागलो होतो.

आणी रूपालीने माझा आर्धा लवडा तोंडात घेत चोखु लागली होती.दोघही मजा घेत होतो.मी आता तिचा शेंगदाणा माझ्या जीभेने रगडत,मधुनच ओठांनी चावत
होतो.तशी ती खालुन गांड वर उचलत तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर दाबत होती.दोन मिनीटांनी मी सरळ माझी जीभ तिच्या पुच्चीत सर्रकन घातली होती.

अन त्याबरोबरच माझा लवडा तिच्या तोंडात दाबत होतो.तिची पुच्ची आतुन तापलेल्या तव्यासारखी गरम झालेली होती.मी माझी जीभ आत बाहेर करू लागलो
तस तिने माझ डोक दोंन्ही हातांनी तिच्या पुच्चीवर दाबत,दोंन्ही मांड्या आवळुन धरल्या होत्या.

अन क्षणातच तिच्या पुच्चीतुन कामरसाचा गरम झरा वाहु लागला व मीतो तुरट,खारट चवीचा मधुर कामरस गटागट पित होतो.दोन मिनीटातच मी जीभेने तिची पुच्ची चाटुन साफ केली.तस तिने माझ्या डोक्यावरचा
हात काढुन मला मोकळं केलं व माझा लवडा तिच्या तोंडातुन बाहेर काढला होता.

अन एका हाताने माझ्या गोट्या चोळत,व दुसरा हात माझ्या गांडीवरून फिरवत फिरवत,माझ्या गांडीच्या फटीत बोटे फिरवत म्हणाली,बस करा ना भाऊजी, अजुन किती तडपवणार आहात मला,घाला ना लवकर
आता नाही सहनहोत.अस म्हणत तिने दोंन्ही हातांनी माझा लवडा जोराने दाबला.अन मलाही तेच हव होत.

मी तिच्या अंगावरून उठुन तिच्या मांड्यामध्ये बसलो.
तस रूपालीने तिच्या मांड्या फाकवुन पाय हवेत धरले
अन खालुन गांड वर उचलुन लवडा पुच्चीत घेण्यास अधीर झाली होती.मी तिच्या गांडीखाली एक उशी ठेवली.तशी तिची पुच्ची व गांड वर उचलली होती.अन
तिची पुच्ची माझ्या लवड्याच्या निशाण्यावर होती.

मी माझा लवडा एका हातात धरून तिच्या पुच्चीच्या फटीवर फटके मारू लागलो.तशी रूपाली ते बघुन अधीकच रंगात येऊन गांड हलवु लागली होती.नंतर मी लवड्याच्या गुळगुळीत, निमुळत्या अन फुललेल्या
सुपारीने तिचा शेंगदाणा रगडु लागलो.तशी ती मादक आवाजात किंचाळु लागली होती.

अन ते दृश्य बघत म्हणाली-भाऊजी खुप मजा येतेय हो मला.आज पहील्यांदाच असा अनुभव घेतेय मी. पण आता प्लीज तुमचा लवडा घाला ना,खुप वळवळ करतेय माझी पुच्ची,घाला ना.अस म्हणताच मी माझा लवड्याच टोक तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेऊन जोर देऊन हळुहळु दाब वाढवला,तशी माझ्या लवड्याची निमुळती सुपारी सटकन आत जाऊन अडकली.

रूपालीला स्पष्ट दिसत होत.मी हळुहळु माझी सुपारी आतबाहेर करू लागलो तशी रूपाली तिची गांड वर उचलुन माझा पुर्ण लवडा पुच्चीत घेण्यास उतावीळ झालेली होती.आणी माझा लवडापण नवीन पुच्चीचा समाचार घेण्यास बेचैन झाला होता.मग मी जोरदार धक्का मारत माझा पुर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत घातला.

तशी रूपाली अअआआईईईगगगगगगग करत जोरात
ओरडत हातपाय आपटु लागली होती.तसमी तिच्यावर
झोपुन तिच्या तोंडात तोंड घालुन तिचा आवाज बंद केला होता.अन माझ्या दोंन्ही हातांनी तिचे हात बेडवर
दाबुन धरत पाच मिनीट तसेच तिच्या अंगावर झोपुन राहीलो.तिचे दोंन्ही स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले होते.तिची छाती वरखाली होत होती.

थोड्याच वेळाने तिने डोळे उघडले,अन माझ्याकडे स्मितहास्य करत बघु लागली.तस मी तिला म्हटल – वहीनी बरं वाटतय ना आता ? तस तिने तिच्या दोंन्ही हातांनी माझ्या पाठीवर घट्ट मिठी मारून म्हणाली हो भाऊजी,पण आज पहील्यांदाच इतका त्रास झाला हो मला.तुमच एव्हढ मोठ मुसळ एका धक्क्यातच पुर्ण आत घातलं हो तुंम्ही.

त्यावर मी म्हटल- अहो वहीनी तुंम्हालाच घाई झाली होती ना घालुन घ्यायची ?वहीनी – हो भाऊजी, पण आता तुमचा भलामोठा दांडा बघा ना कसा घट्ट रूतुन बसलाय माझ्या पुच्चीत.अस वाटतयकी कुत्र्यासारख अडकुन बसलाय की काय.अस म्हणत रूपाली तिची गांड वर उचलत होती.

आणी दोंन्ही हात पाठीवरून फिरवत तसेच गांडीवर फिरवायला लागली होती.व माझ्या ओठांचे एक दीर्घ चुंबन घेत म्हणाली- भाऊजी आता सहन होत नाही हो
कचाकच झवुन काढा मला,तुंम्हाला हव तसं झवा.पण
एकदा तुमच्या लवड्याच पाणीपाजुन माझ्या पुच्चीची
आग शांत करा ना.मग दोन दिवस तुंम्ही काहीही करा.
पण आता तिला पटकन शांत करा.

मी त्याचीच वाट बघत होतो.मग काय पोझिशन घेत मी हळुहळु लवडा बाहेर काढुन आत घालु लागलो.५ मिनीट मी हळुहळु धक्के मारत होतो.तशी ती रंगात येऊ लागली होती.नंतर मी तिचे दोंन्ही स्तन घट्ट धरून
हळुहळु जोरजोराने धक्के मारत तिची पुच्ची झवायला
लागलो तस ५ मिनीटातच तिच्या पुच्चीने पाणी सोडले होते.

पण मी न थांबता माझे धक्क्याचे स्पीड व जोर वाढवु
लागलो तशी रूपाली मादक आवाजात किंचाळत मला साथ देऊ लागली होती.प्रत्येक धक्क्याबरोबर ती फुटभर वरखाली होत होती.आता सटासट माझा लवडा आतबाहेर होत होता.तिच्या पुच्चीतुन पच् पच् फच् पचक पच् फच् असा मादक आवाज येत होता.अन आंम्ही दोघही अधीकच बेभान होऊन मनसोक्त
झवण्याचा आनंद लुटत स्वर्गात भरारी घेऊ लागलो होतो.आता आमच्या दोघांच्याही तोंडातुन मादक स्वर निघत होते.अशाप्रकारे २० मिनीटांच्या पलंगतोड झवा झवी करताना तिच्या पुच्चीने ३ वेळा पाणी सौडले होते.नंतर माझाही लवडाही गळण्याच्या बेतात आला होता.

मी रूपालीला सांगितलं की-वहीनी माझा लवडा आता
गळण्याच्या बेतात आहे,तस ती गांड वर उचलत होका भाऊजी,माझ पण पाणी सुटतय आता आपण दोघही एकाच वेळी पाणी सोडुन मजा घेऊया.अस म्हणत मी
४-५ जोरदार धक्के मारले.तस तिच्या पुच्चीने पाणी सोडलं अन माझ्या लवड्यानेही जोरदार पिचकार्या मारण्यास सुरवात कैली होती.

तस रूपालीने तिची गांड वर उचलुन पुर्णलवडा तिच्या पुच्चीत घेत,मला तिच्या अंगावर ओढुन इतक घट्टपणे पकडल की तिच्या बौटाची नखं माझ्या पाठीत रूतन बसली होती.मी पण तिला घट्ट माझ्या मिठीत घेत तिच्या खांद्यावर डोक ठेऊन तसाच पडुन राहीलो होतो
दोघही थकुन गेलो होतो.दोघही घामाने चिंब झालेलो होतो.

नंतर थोड्यावेळाने रूपालीच्या हलचालीने मी जागा झालो अन तिच्याकडे चेहऱ्याला पाहु लागलो होतो.तर
ती खुपच आनंदी दिसत होती.ती स्मितहास्य करत मला म्हणाली- भाऊजी आज पहील्यांदाच मला इतकं सुख व आनंद मिळलाय की मला सांगताच येत नाही.
किती भारी झवताय भाऊजी,आज पहील्यांदाच असा घाम काढलाय अन दमवलय बाई तुंम्ही.

रात्रीचे ८.३० वाजले होते.मी तिच्या अंगावरून ऊठत
म्हटल- वहीनी आता दिवस अन दोन रात्र खुप मजा व धमाल करायचीय आपल्याला.मी खुप सारे नवनवीन अनुभव देऊन तुम्हाला एकदम तृप्त करून टाकणार आहे.आयुष्यात तुंम्ही कधी विचार पण केला नसेल अस झवणार आहे तुंम्हाला.

मग आंम्ही दोघही ऊठुन बाथरूममध्ये जाऊन आंघोळ
करून आलो होतो.दोघांनाही खुपच भुख लागलेली होती.रूपालीने जेवण बनवुन ठेवल होतं.मग आंम्ही यथेच्छ ताव मारला.अन थोडावेळ गच्चीत चांदण्या रात्रीत नागडेच फिरायला गेलो होतो.थोड्या वेळाने मग आंम्ही बेडरूममध्ये एकमेकांच्या मिठीत प्रणय करण्यात मग्न झालो होतो.

तर मित्र-मैत्रीनींनो अशाप्रकारे त्या रात्री रूपालीला ४ वेळा वेगवेगळ्या प्रकारात खपाखप झवुन तिची पुच्ची
माझ्या लवड्याच्या वीर्याने ४ वेळा भरून टाकत तिला
तृप्त करून टाकले होते.रूपालीच्या चेहर्यावर वेगळीच
चमक दिसत होती.दोन दिवस आंम्ही दोघेही घरात नागडेच वावरत होतो.


अन पाहीजे तेंव्हा शरीरसुख उपभोगत होतो.२ दिवस रूपालीची पुच्ची झवुन झवुन तिच्या पुच्चीच भोक मोठं करून टाकलं होतं.अन दोन वेळा तिची भरगच्च
मोठी गांड मारून तिच्या सर्व ईच्छा पुर्ण करून तिला पुर्णपणे तृप्त करून टाकले होते.अशाप्रकारे संधी मिळेल तेंव्हा ती मला फोन करून बोलावुन घेते अन माझ्या भल्यामोठ्या लवड्याकडुन झवुन घेऊ लागली.

धन्यवाद मित्र-मैत्रीनींनो .
कथा आवडल्यास जरूर लाईक करा.परत भेटुच आपण एका नवीन कथेसह.काळजी घ्या.

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page