आधी घरवाली

गाडीतून उतरताच समोर पवार पाहुणे दिसले. त्यांनी लगेच हाताला धरून जेवायला बसवले. जेवण झाल्यावर असाच सासरे, साडूसोबत गप्पा मारत उभे राहिलो होतो. तेवढ्यात फोटोग्राफरने फोटो काढण्यासाठी हाक मारली. नवरा नवरीच फोटोसेशन बायकांच्या गराड्यात चालू होत. मी फोटो काढला आणि उमावहिनी आणि शोभनावहिनी येउन गप्पा मारू लागल्या. उमा वहिनींना लगेच निघायच असल्या कारणाने त्यांनी लगेच निरोप घेतला व निघाल्या. तेवढ्यात अस्मिता ( माझी बायको ) सौम्याला ( माझी एक वर्षाची मुलगी ) घेउन आली अणि तिने सौम्याला शोभना वहिनींकडे देऊन आत निघून गेली. सौम्या खुप मस्ती करत होती. तिने शोभनावहिनीची सगळी साड़ी विसकटून टाकली. त्यामुळे माझी नजर तिच्या स्तनांच्या फटीवर पडली. तेवढ्यात सौम्याने उसळी मराल्यामुळे वहिनीने तोंड फिरवले आणि मला तिचे टच्च स्तन दिसले. तिचा गुलाबी रंगाचा ब्लाउज अगदी फिट होता. माझं लक्ष काही केल्या तिथून हटेना. वाहिनी म्हणाली ” दोनच मिनिट थांबा मी आलेच ” . मी म्हणालो ” ठीक आहे. ” असं म्हणून ती जाण्यास वळली तर तिचा ब्लाउज मागुन दिसला. त्याचा गळा अगदी खोल होता. ती आत गेली व सौम्याला कुणा जवळतरी देऊन परत आली. आल्यावर ती म्हणाली, ” दाजी! माझ्याबरोबर जरा वारणानगरला याल का? थोडं काम आहे. मी अस्मिताला सांगुन आलेय. ” मी म्हणालो, ” ठीक आहे. माझंपण आहे थोडं काम! ” मी पार्किंगमधून गाड़ी घेउन आलो. ती गाडीत माझ्याशेजारी बसली. आणि आम्ही निघालो. थोडं पुढे गेल्यावर मी म्हणालो, ” काय काम काढलंत वारणानगरला? ” ती ” काही नाही हो दाजी! म्हटलं तुम्ही काय असं आम्हाला तुमच्या गाडीतून फिरवणार नाही. म्हणून म्हटलं फिरून यावं जरा. ” आणि ती मोठ्याने हसली. मी जरा हबकलोच, ” हुशार आहात खुप. ” ती म्हणाली, ” नाही हो दाजी, एका मैत्रिणीला भेटायचं होतं. ” मग आमच्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा सुरु झाल्या. पण माझं सगळं लक्ष तिच्या उभारलेल्या वक्षस्थळांकडेच होतं मी गाडी मुद्दाम खड्ड्यांमधून चालवत होतो. गाड़ी खड्ड्यात आदळली की तिची भरदार छाती गदागदा हले. मी ती ज्याप्रमाणे सांगेल त्या रस्त्याने गाड़ी चालवत होतो. आम्ही एका वस्तीवजा घरासमोर येउन थांबलो. गाडीतून उतरून घराजवळ जाऊन पहिलं तर घराला भलंमोठं कुलुप! तिनं पर्समधून फोन काढला आणि कुणालातरी फोन लावला. तिची मैत्रिण कुठेतरी बाहेरगावी गेली होती. तिने घराची चावी मात्र कुठल्यातरी खिडकीत ठेवली होती. शोभनावाहिनी म्हणाली, ” अलोच आहोत तर थोडा आराम करुन जाऊयात का आपण? असंपण सगळ्यांची जेवणं व्हायला बराच वेळ लागेल अजुन. ” मी बुचकळ्यात पडलो. ” कशाला? जाऊयात आपण. असंही तुमची मैत्रिण तर भेटणार नाहीये आता तुम्हाला मग थांबुन काय उपयोग? ” ती म्हणाली, ” ठीक आहे मी आपल्या दोघांसाठी चहा करते. चहा घेउन निघुयात. आता चला आत. ” तिने चावी शोधून आणली आणि कुलुप उघडलं. मी सोफ्यावर बसलो. तिने तिची पर्स बाजुच्या बेडवर ठेवली आणि ती चहा बनवण्यासाठी किचनमधे गेली. किचनचे दार अगदी माझ्या समोरच होते अणि किचन काउंटरही अगदी समोरच होते. ती आत जात असताना पुन्हा एकदा एका बाजूने तिचे स्तन दिसले आणि मी पुन्हा अस्वस्थ झालो. तिने पदर कमरेला खोचला आणि चहा बनवू लागली. पदर खोचल्यामुळे तिचा कमनीय बांधा आणखीच उठावदार दिसू लागला. आणि माझ्या डोक्यात विचारचक्र फिरू लागलं. मला आता राहवेना. ही मला इकडे का घेउन आली? मैत्रिण घरी नसताना हिने घरात चालण्याचा आग्रह का केला असेल? तिला नक्की काय हवंअसेल? की माझ्या डोक्यात चाललंय तसं काहीच नसेल? माझी नजर आता तिच्या शरिरावरच खिळली होती. काहीच सुचेनासं झालं. मी उठून दार लावलं. आणि सावकाश चालत किचनमधे गेलो. ती अजुन पाठमोरीच होती. मी मागुन जाऊन तिला बिलगलो. आणि हातांनी तिच्या कमरेला विळखा घातला व तिचं शरीर घट्ट आवळलं. तिच्या आखीव नितंबांचा दाब माझ्या लिंगावर पडला. तिलाही माझ्या ताठरलेल्या लिंगाचा स्पर्श झाला असावा. तिच्यासाठी हे सगळ अनपेक्षित होतं. अर्थात माझ्यासाठीही अनपेक्षितच होतं ती माझ्या हातांचा विळखा सोडविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत कुजबुजली. ” अहो दाजी! काय करताय हे? सोडा मला. सोडा न प्लीज. ” मी माझी पकड़ आणखीच घट्ट करत बोललो, ” अजुन तर काही केलंच नाहीये. ” असं म्हणत मी माझे ओठ तिच्या खांद्यावर टेकवले आणि तिची नाजुक त्वचा चाटू लागलो. तिने एक लांब सुस्कारा सोडला. ती शहारून गेली. मी वेड्यासारखा तिच्या खांद्यावर मानेवर किस करू लागलो. तीही विव्हळू लागली. माझे हात तिच्या मऊ गोबरया पोटावर फिरत होते. तसेच तिच्या बेंबीत व कमरेवर सरीच्या खोचणीत बोटं फिरवत होतो. तिने आवेगात तिची मान मागे झुकवत माझ्या खांद्यावर टेकविली होती अणि तिची भारदस्त छाती बाहेर काढली होती. मी पोटावर हात फिरवता फिरवता अचानक दोनही हातांनी तिचे टचटचित स्तन कचकन दाबले तशी ती हुंकारली. मी अधाशीपणे तिच्या वक्षस्थळांचा अक्षरश: चोळामोळा करत होतो. तिने तिची मान माझ्या खांद्यावर टाकली आसल्यामुळे मला तिच्या खांदयावरून तिची स्तनरेषा स्पष्ट दिसत होती. मी किस करता करताच एक एक करून तिचे सगळे दागिने उतरवले. तिची मान पाठ अणि छाती आणखीच स्पष्ट दिसू लागली. मी किस करून करून तिचा खांदा व मान लालभड़क करून टाकली. तिला तसंच उचलून बाहेर बेड जवळ आणलं आणि तिला उभं करून मी माझ्या शर्टाची बटणे काढू लागलो. तशी ती लाजुन माला बिलागली. आणि तिचे ते जबरदस्त स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले. मी बेभान झालो आणि पुन्हा तिच्या खान्द्यांवर चुम्बनांचा वर्षाव करू लागलो. आता तीही माझ्या मानेवर अणि खांद्यांवर हलके हलके किस करु लागली. मी तिच्या ब्लाउजला लावलेली पिन काढली आणि तिचा पदर ख़ाली पडला. तिचा ब्लाउज खुप म्हणजे खुपच फिट्ट होता. तिच्या स्तनांचा आकार एखाद्या जाडजूड बाइलाही लाजवेल असाच होता. आम्ही दोघं एकमेकांसमोर होतो. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते. तिचं कपाळ आठ्यांनी भरुन गेले होते व ती अंग चोरून उभी होती. मी अलगद माझे दोन्ही हात तिच्या कमरेवर ठेवले आणि तिल जवळ ओढले तशी ती माझ्या शरीरावर आदळली. तिचे स्तन माझ्या छातीवर आदळले. आणि मी तिला माझ्या मिठीत गच्च आवळले. तिचे स्तन माझ्या छातीवर करकचून दाबले गेले. तिनेही मला घट्ट मीठी मारली होती. मी माझी मान थोडी मागे झुकवत तिच्याकडे पाहिले आणि तिचा चेहरा माझ्या हातांच्या ओंजळीत धरला. तिचे डोळे अजूनही मिटलेलेच होते. छातीवर दाबल्या गेल्यामुळे तिचे स्तन अजुनच टचटचित दिसू लागले होते आणि दागिने काढून ठेवल्यामुळे तिची स्तनरेशा आणखीच स्पष्ट दिसत होती. तिच्या स्तनांचा मुलायमपणा माझ्या डोळ्यांनादेखील जाणवत होता. मी हातात धरून तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्याजवळ ओढला. माझे ओठ तिच्या ओठांजवळ नेले. तिचे ओठ थरथरत होते. आम्हाला एकमेकांच्या श्वासोच्छ्वासाचा स्पर्श जाणवत होता. मी तिचा खालचा ओठ माझ्या ओठांमधे अलगद पकडला आणि अलगदपणे जिभेने कुरवाळू लागलो. माझे हात तिच्या पाठीवर फिरत होते. आणि तिने तिचे नख माझ्या पाठित रुतवले होते. जसजसे आमचे चुंबन अजुन दीर्घ होत गेले तसतसे तिने आणखी जास्त खोलवर रुतवले. आम्ही एकमेकांच्या ओठांना अधाशासाराखे चोखत होतो. जणू काही आम्ही एकमेकांना खाऊनच टाकणार होतो. आवेगात ती टाचा उंचावुन शक्य तेवढ्या शक्तिने किस करत होती. तिचा प्रतिसाद अतिशय उत्कट होता. आमच्या जीभा एकमेकाना वेटोळे घालत होत्या. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते. मी शक्य होइल तेवढी मिठी आवळली होती. मी बेभान झालो होतो. न जाणे किती वेळ आम्ही एकमेकांच्या तोंडात तोंड घालून उभे होतो. मी आता तिला बेडवर बसवले. आणि तिला पाठून मिठी मारली पुन्हा तिच्या खांद्यांवर मानेवर कानांना किस करू लागलो. ती आवेगात विव्हळू लागली. दोन्ही हात तिच्या काखेतुन पुढे घालून तिच्या गुबगुबीत स्तानांचा चोळामोळा करत तिच्या पाठीवर चुम्बनांचा वर्षाव करू लागलो. हळूच तिच्या ब्लाउजचं वरचं हुक काढलं. हुक निघताच राहिलेल्या हुक्सवरचा ताण वाढला अणि स्तनरेषा आणखी खोल दिसू लागली. माझा डावा हात तिच्या ब्लाउजमधे कोंबला आणि तिच्या ब्रावरुन तिचा उजवा स्तन कुस्करू लागलो. तिच्या ब्राचा स्पर्श सुद्धा इतका सुखद होता की बस्स. ” दाजी… काय करताय…. हे. बस नं… आता! ” उसास्यांमुळे अनेकदा वाक्य तोडत ती बोलली. ” वहिनी. आता थांबवु नका प्लीज! तुमच्या मुसमूसलेल्या ह्या शरीराचा आस्वाद नीट घेउ दया मला. आणि मिळालेल्या ह्या संधीचा पुरेपुर फायदा करून घ्या तुम्हीपण. करा तुम्हाला जे हवं ते. ” मी तिची पाठ चाटत म्हणालो. बोलता बोलता मी तिच्या ब्लाउजचे उरलेले हुक्सही काढले. आणि हळूवारपणे तिचा ब्लाउज उतरवला. तिची पांढरी शुभ्र ब्रा तिच्या शरीरात अक्षरश: रूतली होती. तिच्या खाद्यंवर, काखेजवळ ती रोवल्यामूळे तिची त्वचा दाबली गेली होती. ही गोष्ट माला सर्वात जास्त उत्तेजित करते. मी त्या जागेवर तिला किस करू लागलो व दोन्ही हातांनी तिचे स्तन कुस्करण्याचे काम चालूच होते. ब्रा मधून उघड्या दिसत असणार-या तिच्या छातीस माझ्या हातांचा स्पर्श मधून मधून होत होता. त्या स्पर्शाचे वर्णन केवळ अशक्य आहे. एखाद्या लहान मुलाच्या त्वचेसारखी तिची त्वचा मुलायम नाजुक होती. शेवटी न राहवून मी माझे दोन्ही हात बाजूने तिच्या ब्रामधे घातले. ” अं… दाजी… हळू नं…. ” ती पुन्हा विव्हळली. माझ्या हातात तिचे भारदार गच्च-गुबगुबीत, मुलायम स्तन होते. मला जणू स्वर्गात असल्यासारखे वाटत होते. बायकांची पाठ आणि दंड हे माझे सर्वात आवडते अवयव आहेत. तिची ती रुंद गोरी आणि मुलायम पाठ आणि तिच्या गोर्या गोर्या पाठीवर रुतलेली ब्रा…. मी तिची पाठ चावून चोखुन चाटून अक्षरश: लालभडक करून टाकली. आणि ती पूर्णवेळ कण्हत राहिली. शृंगाराचा उन्माद आता तिलाही सहन होइना. माझे हात तिच्या लुसलुशीत स्तनांशी खेळत असतानाच तिने तिचे दोन्ही हात ब्रावरुन माझ्या हातांवर धरले होते. आता तिचे शरीरही प्रतिसाद देऊ लागले होते. तिचा श्वास फुलू लागला होता. आणि त्यामुळे तिच्या छातीची वरखाली होणारी हालचाल माझ्या हातांनाही जाणवत होती. बराच वेळ झाल्यानंतर मी तिला पुन्हा उभे केले आणि मी बेडवर पाय खाली सोडून बसलो. तिच्या कमनीय कमरेला दोन्ही हातांनी धरून तिला माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये ओढलं. तिची उंची तशी थोड़ी कमीच असल्याने ब्राने कसेबसे थोपवलेले तिचे भारदस्त गोरेगोमटे स्तन अगदी माझ्या तोंडासमोर आले. तिची छाती श्वासोच्छ्वासामुळे वरखाली होत होती. मी थोडेसे वाकून माझे ओठ अलगद तिच्या मऊ मुलायम पोटावर टेकवले. आणि अधशासारखा तिच्या पोटावर तुटून पडलो. तिच्या कोरीव बेम्बीत माझी जीभ घुसळू लागलो तसा तिच्या तोंडातून चीत्कार बाहेर पडला. ” दाजी………….. वेड… लावाल का आता. ” तीआवेगात बरळू लागली. माझे हात तिच्या कमरेवर पाठीवर फिरत होते. मी थोडं बाजूला होत तिची साड़ी उतरवली. तसं तिने लाजुन तिचा चेहरा तिच्या हातात लपवला. मी माझी बोटं तिच्य मऊ मऊ पोटावर फिरवत तिच्या पेटीकोटची गाठ सोडली. तिचा पेटीकोट गळून तिच्या पायाशी पडला. मी आता तिच्या गुबगुबीत गोर्यापन मांड्यांवर हात फिरवू लागलो. ती आता पुरती उत्तेजित झाली होती. ती अचानक खाली गुडघे टेकून बसली व तिने घाई घाई ने माझी जीन्स उतरवली. आणि अंडरवियर वरुन ती माझे ताठरलेले लिंग चोळू लागली. मी समोरून माझे दोन्ही हात तिच्या ब्रामधे घातले आणि पुन्हा तिच्या स्तनांशी खेळू लागलो. तिने हळूवारपणे माझी अंडरवियर काढली आणि माझे लिंग हातात घेउन ती त्याच्याशी खेळू लागली. ” मजा आहे अस्मिताची! ” ती पुन्हा बरळली. ” नाही वाहिनी आज मजा आहे माझी आणि तुमची! ” मी म्हणालो. तिने माझे ताठरलेले लिंग तिच्या दोन्ही हातात धरले आणि तिच्या टपोर्या गुलाबी ओठांचा चंबू करून तिचे ओठ तिने माझ्या लिंगाच्या टोकावर टेकवले. तिच्या ओठांच्या त्या स्पर्शाने मी बेभान झालो. तिच्या ओठांच्या गच्च चंबूत थोड़ी जागा करून माझे लिंग आत सरकवले. ओठांनी दाब देत निम्म्यापेक्षा अधिक लिंग तिने तोंडात घेतले. ओठांनी चोखत तिने माझ्या लिंगावर पडणारा तिच्या ओठांचा दाब वाढवला. मी तिचे केस माझ्या दोन्ही हातात गच्च धरले. ती तोंडातल्या तोंडात माझ्या लिंगावर जीभ फिरवू लागली. आतल्या आत तिची जीभ माझ्या लिंगाला लपेटू लागली. आनंद आमच्या दोघांच्याही चेहर्यावरुन ओसंडून वहात होता. मी तिच्या केसांना गच्च धरले. माझी कंबर थोडीशी उचलून तिच्या तोंडाकडे नेली. ती मस्तीला आली होती. ती तिच्याच नादात बेभान होऊन लिंगाचा आस्वाद घेण्यात मग्न झाली होती. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते व ती अधशासारखं चोखत होती. पुढे काय होणार याची तिला कल्पना नसावी. मी माझी कंबर पोजीशन मधे धरून दोन्ही हातांनी तिच्या केसांना पकडले आणि अचानक एकदम जोरात तिचे तोंड माझ्या शरीराकडे ओढले. माझे आख्खे लिंग आता तिच्या तोंडात गेले. तिचे मिटलेले डोळे अचानक आश्चर्याने वटारले गेले. तिच्या डोळ्यांत टचकन पाणी आले. तिच्या कपाळावरील वेदानामिश्रित आनंदाच्याआठ्यांचे जाळे आणखीच दाट झाले. आणि तिचा कण्हण्याचा आवाज आतच विरून गेला. आता तिने माझं लिंग घट्ट तोंडात चोखुन धरलं होतं आणि ती आवेगाने आत बाहेर करत होती. माझे मन भरल्यानंतर मी तिला उठवून बेडवर बसवले. ती मान खाली घालून माझ्या समोर बसली होती. मी तिच्या हनुवटीला धरून तिचा चेहरा वर केला. ती खुप सुन्दर लाजली. तिची नजर झुकलेलीच होती आणि ती अगदी किंचितसं गालातल्या गालात हसत होती. मी माझं बनियन काढलं आणि माझ्या ओंजळीत तिचा चेहरा अलगद धरला. आणि आमचे ओठ पुन्हा एकमेकाना भिडले. तिने अचानक मला मिठी मारली. आमची शरीरे एकमेकांना बिलगली. तिच्या मऊ मुलायम त्वचेचा स्पर्श खुपच सुखद होता. आम्ही आवेशात एकमेकांच्या ओठांचा सुधारस पीत होतो. माझे हात तिच्या पाठीवर फिरत होते. तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या खांद्यावर टाकुन माझे केस गच्च धरले होते असे वाटत होते की आता ती माला खाऊनच टाकेल. आता मी किस करत करत तिच्या गालांवरुन मानेवरुन तिच्या ब्रामधून उघड्या दिसणार्या छातीवर तुटून पडलो. माझे हात तिच्या खांद्यावर रुतलेल्या ब्राच्या लेसशी खेळू लागले होते. तिची मान पूर्ण मागच्या बाजूला झुकली होती. मी तिचे जेवढे उघडे दिसत होते तेवढे स्तन मस्त चोखुन लाल करून टाकले. हळूच तिच्या उजव्या खांद्यावरील लेसमधे माझे बोट घातले आणि अलगद ती लेस तिच्या खांद्यावरुन उतरवून तिच्या दंडावर उतरवून सोडून दिली. तिच्या उजव्या स्तनावरील ब्रा थोड़ी ढिली झाली तर डावीकडे आणखीच घट्ट. तिच्या डाव्या खांद्यावरची ब्राची लेस आणखीच घट्ट रोवली. ती जोरजोरात उसासे देत होती. आता मी तिच्या ब्राचे हुक काढले आणि हळूवारपणे तिची ब्रा उतरवून दूर फेकून दिली. तिची भारदस्त छाती एक झटक्यात रिकामी झाली. तिचे स्तन अगदी किंचित लूज होते. ते अगदी हलकेच लोंबत होते. निपल्स अगदी छोटेसे आणि किंचित जमिनीकडे झुकलेले, टोकांभोवती फिकट गुलाबी रंगाची छोटी छोटी वर्तुळे होती. साधारण कोल्डड्रिंकच्या झाकणाएवढा आकार, स्तन पूर्णपणे भरदार, त्वचा अगदी सतेज गोरीपान, तिच्या स्तनांवर एकही सुरकुती नव्हती. एखाद्या नुकत्याच वयात आलेल्या मुलीसारखी तिची ज्वानी मुसमुसलेली होती. मी अगदी हळूच एक हाताने तिचे एक निपल चिमटीत पकडले व हळूवारपणे किंचित दाबले. तसा तिच्या अंगावर सरसरून काटा आला. दुसरया तळहाताचा कप करून मी तिचा दूसरा अख्खा स्तनच हातात घेतला. तसं तिने मला सोडून बेडवर अंग टाकुन दिलं मी तिच्या शेजारी एका अंगावर झोपलो आणि माझ्या दोन्ही हातांच्या तळव्यात तिचा स्तन पकडला. तिने पुन्हा डोळे गच्च मिटून घेतले. मी दोन्ही हातांनी हळूच तिचा स्तन शक्य तेवढा दाबला. आंब्यातुन कोयीचे टोक बाहेर निघाव तसं तिचं निपल टचकन उभारून आलं. उत्तेजनेमूळे ते फटफटत होते. मी अलगद माझ्या जिभेच्या टोकाने तिच्या निपलच्या शेंड्याला स्पर्श केला. ” स्स्स्स्स्सssss……. ” तिच्या तोंडातुन सुस्कारा बाहेर पडला. ” ह्म्म्म…. दा sss जी, तुम्ही फारच एक्सपर्ट आहात… आह ssss कुठून शिकलात एवढं? आता तुमच्याशिवाय मजा नाही यायची. ” ती माझे केस कुरवाळत बोलली. ” मला तरी आता कुठे करमणार आहे तुमच्याशिवाय? आता तुमच्या गावच्या चकरा वाढणार असं दिसतय. सोय होइल न घरी? ” मी माझे काम चालू ठेवत म्हणालो. ” आउच… स्स्स्स हळू न जराssss किती अधशासारखे कराल? आणि सोय काय उलट मला भेटल्याशिवाय पुढे पुण्याला नाही जाता यायचं आता तुम्हाला. ” ती उसासे देत कसेबसे बोलली. ” झालं तर मग ” असं म्हणत मी तो लोण्याचा गोळा अख्खाच्या अख्खा तोंडात घेतला. आणि असं काही चोखु लागलो की असं वाटत होतं की अजुन थोडा जोर लावला तर तिच्या स्तनातुन तिचा जीव माझ्या तोंडात येइल. आलटून पालटून दोन्ही स्तनांचा मनसोक्त आस्वाद घेतला. मधुनच दोन्ही हातात धरून दोन्ही निपल्स एकत्र जुळवुन एकत्रच तोंडात घेत होतो…
तिला उत्तेजना वरवर असहय होउ लागली होती. तिच्या कण्हण्याचा आवाज मोठा होउ लागला होता. मी हळूच तिच्या निकरमधे माझा एक हात घातला आणि माला अनापेक्षित सुखद धक्काच बसला. तिनं चक्क तिचे गुप्तांग स्वच्छ केलेले होते. काही दिवासंपुर्वीच केस काढले असावेत. कारन तिथे बारीक लव उगवलेली होती. माझे बोट तिच्या योनीद्वारावर रगडू लागलो. तोंडाने तिच्या स्तंनाचा आस्वाद घेणे चालूच होते. ही उत्तेजना मात्र तिला सहन होइना. ती अतिआवेगाने कुस बदलू लागली. वळवळू लागली. ” दाजी बस्स आता. खरच आणखी पुढे नको जाउयात. ” ती बरळू लागली. ” इथून मागे फिरलो तर माझ्या सारखा मुर्ख मीच असेन ” असं म्हणत मी तिचे दोन्ही हात आडवे बेडवर दाबुन धरले. आता ती फ़क्त मान हलवू शकत होती. तिच्या उघड्या सर्वांगावर मनाला वाटेल तिथे चोखत चावत सुटलो. आता मला राहवेना. एव्हाना तिचा लटका विरोधही मावळला होता. मी बसून तिचे योनिद्वार कुरवाळू लागलो. तिला आता ही उत्तेजना सहन होत नव्हती. पण तिच्या हातात सुस्कारे सोडण्याशिवाय काहीच नव्हते. मी दोन बोटांनी तिची योनि फाकवली आणि दुसर्या हाताच्या बोटाने तिचे योनिपटल रगडू लागलो. ” आssss ई sssss गं!!! आहाहाहा…. अंममम्म…. ” ती चित्कारली. हळूच ते बोट मी तिच्या योनित सरकवले. ती पुरती गरम झाली होती. ” बास ना हो दाजी…. किती तरसवाल आता? मला तुमची करून घ्या लवकर. जीव जात आहे माझा तुमची होण्यासाठी. ” ती काकूळतीला येउन म्हणाली.
” बस थोडाच वेळ शोभना!! आता आपण कधीही विसरणार नाही असा अनुभव आपल्या दोघांनाही मिळणार आहे. ” असे म्हणत मी माझ्या ताठरलेल्या लिंगाचे टोक अलगद तिच्या योनीद्वारावर टेकवले. तिने तिचे पाय गुडघ्यात वाकवले आणि फाकवून माझ्या लिंगाला अजुन जागा करून दिली. पण मी बोट घातले तेव्हाच मला कळले होते की माझ्या लिंगाच्या जाड़ीच्या मानाने तिचे योनिद्वार अगदीच अरुंद आहे. मी माझे लिंग तिच्या योनिवर 4-5 वेळा रगडले. तिची योनि एका विवाहित स्त्रीच्या मनाने जरा जास्तच टाइट होती. तिने सिगरेट पकडावी तसे दोन बोटात माझे लिंग पकडून तिच्या योनिद्वारावर अलगद ठेवले आणि त्या दोन बोटांनीच दाब देऊन ते आत घुसवण्याचा प्रयत्न करू लागली. तिने तिची कंबर थोडीशी उचलून धरली होती. शेवटी मीच तिची कंबर दोन्ही हातात घट्ट पकडली आणि सगळी शक्ति एकवटून एक जोरदार झटका दिल तसं माझं लिंग अर्ध्याहून अधिक आत घुसलं. ” आयाईssssss…. मेलेssss आsssss ह्म्म्म्म… हं… हं… हंsssss ” ती किंचाळली. तिने इतका वेळ उचलून धरलेली कंबर बेडवर आदळली. आणि वेदनेने तिच्या पाठिची कमान झाली. त्यामुळे तिची वक्षस्थळे आणखीच उभारून वर आली. तिने बेडशीट दोन्ही मुठींमध्ये गच्च धरून ठेवले. मी आणखी एक जोरदार झटका दिला आणि लिंग संपूर्ण आत घुसलं. तिच्या मुठी आणखीच घट्ट वळल्या. छाती आणखी बाहेर आली. माझीही कमरेवरची पकड़ आणखी घट्ट झाली होती. अगदी सावकाश मी माझं लिंग बाहेर ओढलं. ती शहारली. मी सावकाश माझी कंबर पुढे मागे करू लागलो. संथ वेगात मी शरिरसुखाचा आनंद घेत होतो. अर्थात ती ही घेत होती. ” दाजी इतकी काळजी नका न करू जरा जोरात करा न ” ती लाडात येत म्हणाली. तसा मी आणखी एक दणका दिला. ” आह! ” मी आता एकामागोमाग एक जोर जोरात धड़का देत होतो. माझ्या प्रत्येक धडकेला ती किंचाळत होती. लिंग आत घुसले की आssssss ह्ह! आणि बाहेर येताना ह्म्म्म…. स्स्स्स sssssss! माझ्या कमरेच्या तालावर तिचे भरगच्च वक्ष उसळ्या मारत होते. तिने तिचे ओठ तिच्या दातांखाली करकचून दाबुन धरले होते. तिच्या विव्हळण्याच्या आवाजाने घर भरुन गेले होते. दोघेही स्वर्गसुखाचा मनसोक्त आस्वाद घेत होतो. थोड्या वेळाने मी थांबलो. तिला उठवून बेडवर ओणवे उभे केले. बेड्च्या समोरच एक कपाट होते अणि त्यावरील आरशात आमचे प्रतिबिंब दिसत होते. मी तिच्या मागे उभा राहिलो. ती वाकल्याने तिच्या नितंबांचा आकार आणखीच आकर्षक झाला होता. मी पुन्हा तिच्या कमरेची पकड़ घेतली आणि कचकन माझं लिंग तिच्यात घुसवलं. ती पुन्हा किंचाळली. मी एक हाताने तिचे केस गच्च धरून तिचे डोके मागे झुकवले होते आणि दुसर्या हाताने एकदम जोरात चापटी मारून तिचे नितंब लालभडक केले. तिचे स्तन मस्त ठोक्यांच्या तालावर झुलत होते. तिच्या डोळ्यांतून पाणी वहात होते पण चेहर्यावर स्मितहास्य होते. ” दाजी अजुन थोडं…. आह… ह्म्म्म… ह्ह्ह्ह्ह… अईई…. ह्ह्ह…. आssssssह्ह्ह!!! ” असं कण्हून ती आणखी मजा आणत होती. आता आम्ही सुखाच्या सर्वोच्च बिंदुवर पोचणार तशी माझे लिंग आत ठेवूनच ती उभी राहिली मी पुन्हा तिला बिलगलो. माझे लिंग तिच्या मागच्या बाजुने तिच्या योनिची जोरदार खबर घेत होते. तिने तिचे हात वर करून माझे केस गच्च धरले होते. मी तिच्या खांद्यावर पुढे येउन तिच्या ओठांना ओठ भिडवले. दोन्ही हातांनी तिचे स्तन अक्षरशः उध्वस्त करून टाकत होतो. तिचे कण्हणे आता माझ्या तोंडात विरून जात होते. आमची शरीरे घामाने थबथबली होती. शेवटी आम्ही दोघांनीही एकच वेळी तो क्षण अनुभवला आणि ती बेडवर कोसळली. डोळे झाकून ती निपचित पडून राहिली मी तिच्या कपाळाचे एक हळूवार चुंबन घेतले. तिने एक नाजुक स्मितहास्य केले आणि डोळे झाकुनच हसत म्हणाली, ” दाजी आवरा आता.. नाहीतर कायमच घरी घेउन जावं लागेल माला तुमच्यासोबत. ” ” चला की मग. मी तर तयार आहे बाबा तुला माझ्या घरी न्यायला. ” मी माझ्या शर्टची बटने लावत म्हणालो. ” आले असते हो पण बहिणीच्या घासात वाटेकरी व्हायला नको वाटतं ” तिनेही तिच्या ब्लाउजचं शेवटचं हुक बसवलं ” आहाहा म्हणे वाटेकरी व्हायला नको वाटतं. इथे तर अख्खा घासच हिसकावून घेतलायस आता तिचा. ” मी हसत म्हणालो. ती खळखळून हसली. तिने पदर पिनअप केला आणि केस विंचरुन ती बाहेर आली. मी तो पर्यंत गाडीत येउन बसलो होतो. तिने दार बंद केले. व कुलुप लावण्यासाठी हात वर केले. मी पुन्हा एकदा खळीला आलो. ती गाडीत येउन बसली. आणि खड्ड्यांतुन आदळत आमची गाडी पुन्हा कार्यस्थळाकड़े निघाली.

This content appeared first on new sex story .com

For feedback email [email protected]

This story आधी घरवाली appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page