आमच्या गावातील पुजाऱ्याने मला झवून त्याचा प्रसाद दिला

ही घटना तेव्हाची आहे जेव्हा मी 18 वर्षाची होते. त्यावेळी मी नुकतीच 12वी आर्टची परीक्षा दिलेली होती आणि माझे लग्न ठरले होते. माझ्या घरापासून थोड्याच अंतरावर गावा बाहेरच्या जंगलामध्ये एक मंदिर होते. त्या मंदिरात पुजा-अर्चा करण्यासाठी नवीन पुजारी आलेले होते. ते स्वताला बाल ब्रह्मचारी म्हणत होते. अंदाजे जवळपास 40 वर्षाचे होते. ते दिसायला रंगाने सावळे होते पण त्यांचे शरीर एकदम दणकट, मजबुत होते.

मी आठवड्यातून 3 ते 4 वेळा मंदिरात जायचे. मी जेव्हा मंदिरात यायचे तेव्हा ते मला झवाड्या नेजरेने बघायचे. मला त्यांच्या वागण्यावर संशय येऊ लागला होता पण जेव्हा ते मला त्या झवड्या नजरेने बघायचे तेव्हा मला खूप आवडायचे आणि मला मनापासून छान वाटायचे.

एके दिवशी मी पहाटेच्या वेळी मंदिरात गेले होते. तेव्हा मी बघितले की, ते पुजारी अंघोळ करीत होते.

जेव्हा मी मंदिरातील देवाचे दर्शन घेतले आणि मी माझ्या घरी जाऊ लागले तेव्हा ते माझ्याकडे बघून गालातल्या गालात हसले आणि त्यांनी मला थांबण्याचा इशारा केला. ते नळाच्या खाली बसून अंघोळ करीत होते. त्यांचे दणकट, मजबुत शरीर खुपच छान दिसत होते. त्यांनी पांढऱ्या रंगाचे धोतर नेसले होते. मी तिरक्या नजरेने त्यांना बघत होते, बहुतेक त्यांना माहिती झाले होते की मी त्यांना बघत आहे.

त्यांच्या ओल्या धोतरामध्ये त्यांचा लवडा स्पष्टपणे दिसत होता. त्यांचा लवडा रॉड सारखा जाड आणि मुसळा सारखा लांब होता. एवढा जाड आणि लांब लवडा मी याआधी कधीच बघितला नव्हता. ते आता त्यांचे कपडे घालत होते. ते त्यांचे कपडे घालून माझ्या जवळ आले आणि मला म्हणाले, “चल, आता देवाची पुजा तुझ्याकडून करून घेतो.”

त्या दिवशी त्यांनी माझ्याकडून देवाची पुजा करून घेतली. ते मला जसे सांगत होते तशी मी पुजा करीत होते. देवाची पुजा करून माझे मन प्रसन्न झाले. त्यांनी माझ्याकडून देवाची पुजा करून घेतल्यामुळे, मला ते जास्तच आवडू लागले. माझ्या मनात त्यांच्या विषयी प्रेमाची भावना निर्माण झाली. मी त्यांच्यावर खुपच खुश झाले होते. ते अचानक पणे माझ्या खूप जवळ आले आणि मला प्रेमळ आवाजात म्हणाले, “तु खुपच सुंदर आहेस.” त्यांचे हे बोलणे ऐकून मी लाजले.

मी त्यांच्या समोर लाजले पण दुसऱ्याच मिनिटाला मी भानावर आले कारण माझ्या मनात आले की, ते एक बाल ब्रह्मचारी आहेत आणि त्यांच्या समोर मी असे वागणे योग्य नाही म्हणून मी त्यांना म्हणाले, “पुजारी महाराज, तुम्ही तर बाल ब्रह्मचारी आहात, तुम्हाला असे बोलणे शोभत नाही.”

ते मला म्हणाले, “हो, हे सगळ तर ठीक आहे परंतु मला पण मन आहे ना, कधी कधी ते ही वाहत जात. बर, मला हे सांग की जेव्हा मी अंघोळ करत होतो तेव्हा तुझे लक्ष माझ्या शरीराच्या कोणत्या भागावरती होते?”

त्यांनी मला असे विचारताच मी गालातल्या गालात हसले आणि हसतच त्यांना म्हणाले, “कुठे नाही पुजारी महाराज, मी तर फक्त तुमचे शरीर बघत होते आणि काही नाही.”

ते पुजारी सुद्धा हसतच मला म्हणाले, “आणि काही नाही? मला सांग, माझे शरीर आणि माझा पोपट कसा वाटला?”

पुजारी महाराजांना काय म्हणायचे होते, ते मला लगेचच समजले मग मी बिन्दास्तपणे त्यांना म्हणाले, “पुजारी महाराज, तुमचे शरीर आणि तुमचा पोपट खुपच भयंकर आहे. मला तर तुमच्या पोपटाची भिती वाटत आहे. तुम्ही तर खुपच मोठे खेळाडू वाटत आहात.”

पुजारी महाराज मोठ्याने हसले आणि मला म्हणाले, “अग चल, थोडा वेळ बोलत बसुया. आता यावेळेस कोणीही येत नाही.”

आम्ही दोघे मंदिरातच बसलो. पुजारी महाराज माझ्या स्तनांकडे बघत म्हणाले, “हे तर खुपच मोठे झाले आहेत. माझ्या मनात येतय की, यांना माझ्या हातात घेऊन कुस्करून टाकू.”

मी त्यांना म्हणाले, “मला असे वाटतंय की, तुम्ही बाल ब्रह्मचारी या नावाचा वापर करून खुपच मजा केलेली दिसतेय. तुम्ही तर पक्के मुरलेले आहात.”

पुजारी महाराज गालातल्या गालात हसले आणि मला म्हणाले, “तुझे नाव काय आहे? तु इतके दिवस झाले मंदिरात येत आहेस पण मी कधी तुला तुझे नावच विचारले नाही.”

मी त्यांना म्हणाले, “माझे नाव सुषमा आहे.”

मी माझे नाव सांगून उठून उभी राहिले तेव्हा ते मला म्हणाले, “बस ना अजून थोडा वेळ. मला तुला तुझ्याविषयी खूप काही विचरायचे आहे?”

मी त्यांना म्हणाले, “आता मला घरी गेले पाहिजे, सकाळी घरात खुपच कामे असतात त्यामुळे जर का मी घरी उशिरा गेले तर आई मला ओरडेल. मी उद्या संध्याकाळी येईन आणि तुमच्याशी तुम्हाला हव तेव्हढ बोलत बसेन कारण संध्याकाळच्या वेळी मला घरामध्ये अजिबात कामे नसतात त्यावेळी मी मोकळीच असते.” एवढे बोलून मी त्यांच्याकडे बघून गालातल्या गालात हसले आणि मी माझ्या घरी आले.

दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळच्या 7 च्या सुमारास मी मंदिरात गेले. त्यावेळी अंधार झालेला होता. मी मंदिराच्या परिसरात जाताच मला दिसले की, पुजारी महाराज मंदिरा बाहेरच्या गार्डनमध्ये बाकावर एकटेच बसले होते. मी त्यांच्या जवळ गेले आणि मी त्यांचे दोन्ही गाल पकडून दाबले मग त्यांना मी म्हणाले, “काय हो, पुजारी महाराज असे इथे एकटेच बसलाय. काय झाले?” मला बघून ते खुपच खुश झाले आणि ते गालातल्या गालात हसू लागले तेव्हा त्यांनी अचानक पणे माझा हात पकडला आणि मला म्हणाले, “अग, सुषमा, किती वेळ झाला मी तुझीच वाट बघत बसलो होतो. मला वाटले आज तु मंदिरात यायला विसरलीस, आज तु येणार नाहीस म्हणून मी निराश होऊन तुझाच विचार करत बसलो होतो.” त्यांचे हे बोलणे ऐकून मला खुपच छान वाटले कारण याआधी कधीही कोणीही माझी वाट बघत बसले नव्हते की माझा विचार असा कधीही कोणीही केला नव्हता. जेव्हा माझे खूप बॉयफ्रेंड होते तेव्हा मला नेहमी वाटायचे, माझ्या बॉयफ्रेंडने माझी वाट बघत बसावी, माझ्या बॉयफ्रेंडने सतत माझा विचार करावा पण माझा एकही बॉयफ्रेंड माझ्यासोबत असा कधीच वागला नाही आणि आज हे पुजारी महाराज माझी वाट बघत होते, माझा विचार करीत होते याच गोष्टीने मी त्यांच्यावर मनापासून खुश झाले त्यामुळे मी त्यांच्याकडे बघून हसले. पुजारी महाराजांनी माझ्या हाताला धरले आणि ते मला त्यांच्या रुममध्ये घेऊन गेले. त्यांच्या रूमचा दरवाजा लावत ते मला म्हणाले, “ही रूम माझी आहे त्यामुळे इथे माझ्या शिवाय कोणीच येत नाही.”

त्यांच्या रूम मध्ये ट्यूब लाईट होती त्यामुळे त्यांच्या रूम मध्ये पांढराशुभ उजेड होता. पुजारी महाराजांनी त्यांच्या रुमच्या दरवाजाला आतून कडी घातली आणि ते माझ्या जवळ आले. पुजारी महाराजांनी त्यांचे बनियान आणि त्यांचे धोतर काढून टाकले आणि ते पूर्णपणे नागडे झाले. मी त्यांच्या भरदार छातीवरून माझा हात फिरवू लागले. त्यांनी माझा दुसरा हात पकडून त्यांच्या लवड्यावर ठेवला. त्यांचा लवडा ताठला होता. त्यांच्या लवड्याला हात लावताच, मी भिऊन गेले आणि मी त्यांना म्हणाले, “अहो महाराज, हा तर एखाद्या घोड्याच्या लवड्या सारखा आहे. तुम्ही पहिल्यांदा मला हे सांगा की, तुम्ही किती जणींना झवलेला आहात?”

पुजारी महाराज मला म्हणाले, “अग सुषमा.. तुला खर सांगू, तु कितवी आहेस हे मलाही माहित नाही. पण फक्त मला येव्हढच माहित आहे की, या आधी मी एका 42 वर्षाच्या बाईला झवले होते. ती बाई विधवा होती.”

मी म्हणाले, “पुजारी महाराज, मी तर कुमारी आहे. आजपर्यंत मला कोणीच झवले नाही त्यामुळे माझी पुच्चीचे सील तुटलेले नाही. जर का मी तुमचा लवडा घेतला तर मी मरून जाईन. तुमचा लवडा माझी पुच्ची सहन करू शकणार नाही कारण तुमचा लवडा खरच खुपच मोठा आहे.”

पुजारी महाराज माझ्या पाठीवरून त्यांचे हात फिरवत, त्यांनी त्यांचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले आणि मला कीस करू लागले. मी ही त्यांना कीस करू लागले. बराच वेळ आम्ही दोघे कीस करीत होतो त्यानंतर त्यांनी माझी कमीज काढून टाकली आणि ते माझे स्तन चोखू लागले. मी माझे डोळे बंद करून, मी त्यांच्या डोक्यावरील केसातून माझे हात फिरवू लागले. ते एखाद्या लहान मुलासारखे माझे दोन्ही स्तन आळीपाळीने चोखत होते. माझ्या स्तनांची बोंड ताठरली होती. माझ्या सगळ्या अंगातून गोड लहरी वाहत होत्या. त्यांच्या तोंडातील जिभेचा माझ्या स्तनांच्या बोंडाना स्पर्श होताच, खाली माझ्या पुच्चीला झिणझिण्या येत होत्या. माझी पुच्ची आणि माझे अंग गरम होऊ लागले होते. माझी पुच्ची हळू हळू पाझरू लागली होती. ते माझे स्तन चोखत असताना, मला इतके मस्त आणि छान वाटत होते की, त्यांनी माझे स्तन असेच चोखत राहावेत असे मला मनापासून वाटत होते. काही वेळ माझे स्तन चोखून झाल्यावर, त्यांनी माझी सलवार पण काढून टाकली. आता मी पूर्णपणे नागडी झाले होते.

पुजारी महाराजांनी मला त्यांच्या गादीवर झोपवले आणि ते माझ्या अंगावरती झोपले पण माझ्या डोक्याकडे त्यांचे पाय होते आणि माझ्या पायाकडे त्यांचे डोके होते एकंदरीत आम्ही दोघे 69 पोझिशन मध्ये होतो. पुजारी महाराजांनी त्यांचा लवडा माझ्या तोंडात घातला आणि ते माझी पुच्ची चाटू लागले. माझ्या पाझरलेल्या पुच्चीला त्यांनी त्यांच्या हाताच्या बोटांनी फाकवले आणि त्यांनी त्यांची जीभ माझ्या पुच्चीमध्ये घालून, माझी पुच्ची चाटू लागले. मला खूप मजा येत होती. मला त्यांचा लवडा चोखायला मजा येत होती. त्यांच्या लवड्याची चव खारट लागत होती. तिकडे माझ्या पुच्चीला त्यांची जीभ वेड लावत होती. जसे आगीमध्ये तूप टाकल्यानंतर आग आणखीनच भडकते सेम त्याचप्रमाणे त्यांची जीभ माझ्या पुच्चीमध्ये वासनेची आग भडकवत होती.

काही वेळानंतर ते माझी पुच्ची जोर जोरात चाटू लागले आणि त्यांनी त्यांचा लवडा माझ्या गळयापर्यंत घातला तेव्हा मला गुदमरू लागले, मला श्वास कोंडला गेला म्हणून मी त्यांना माझ्या अंगावरून बाजुला करू लागले पण ते माझ्यापेक्षा जास्त ताकदवर असल्याने, त्यांना माझ्या अंगावरून बाजुला करण्यात मला यश मिळाले नाही पण त्यांच्या खाली मी धडपडत आहे हे त्यांच्या लक्षात येताच, माझ्या गळयापर्यंत गेलेला त्यांचा लवडा त्यांनी लगेचच माझ्या तोंडातून बाहेर काढला. त्यांचा लवडा माझ्या तोंडातून बाहेर निघताच, मी जोर जोरात खोकू लागले. जर का त्यांनी त्याक्षणी त्यांचा लवडा माझ्या गळयातून बाहेर काढला नसता तर माझे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली होती. ते माझ्या अंगावरून बाजुला झाले आणि माझ्या जवळ येऊन बसले. त्यांनी मला उठून बसविले आणि माझी पाठ चोळू लागले. मी जोर जोरात खोकत होते.

पुजारी महाराज माझी पाठ चोळत चोळत मला म्हणाले, “सुषमा सॉरी, मला माफ कर, मी तुझी पुच्ची चाटण्यात इतका मग्न झालो होतो की, मी माझा लवडा तुझ्या गळ्यात घातलाय हे माझ्या लक्षातच आले नाही.”

पुजारी महाराज मला वारंवार “सॉरी” म्हणत होते. थोड्या वेळानंतर माझा खोकला कसाबसा थांबला तेव्हा त्यांनी मला ग्लासातून पाणी आणले. मी ते पाणी पिले तेव्हा कुठे मला बरे वाटू लागले. पाणी पिल्यानंतर मी त्यांच्याकडे पाहिले तेव्हा मला त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होते की, मला झालेल्या त्रासाबद्दल त्यांना वाईट वाटत होते म्हणून त्यांचा चेहरा पडला होता. पुजारी महाराजांचा पडलेला चेहरा पाहून मला त्यांची दया आली म्हणून मी त्यांना म्हणाले, “आता करताना जरा व्यवस्थित करा, जास्त गडबड करू नका. मी कुठेही जाणार नाही त्यामुळे जरा संयमाने घ्या.” मी असे म्हणून मी गादीवर झोपले तेव्हा पुजारी महाराज माझी स्तन त्यांच्या हातांनी दाबू लागले. मी माझे डोळे मिटून स्तन मर्दनाचा आनंद घेऊ लागले त्यावेळी माझे अंग आणि माझी पाझरलेली पुच्ची अजूनच जास्त गरम होऊ लागली. जवळपास 10 मिनिटानंतर त्यांनी त्यांचा लवडा माझ्या हातात दिला.

पुजारी महाराजांचा लवडा माझ्या हाताच्या मुठीमध्ये घेत मी त्यांना म्हणाले, “पुजारी महाराज, आता आपण एकमेकांच्या हातांनी एकमेकांच पानी काढूया पण हा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घालू नका, मी तुमचा लवडा सहन नाही करू शकणार.”

पुजारी महाराज मला म्हणाले, “अग सुषमा, चोखून चाटून पानी काढण्यात कसली आलीय मजा, खरी मजा तर झवून घेण्यात आहे. मी माझा लवडा खुपच हळू हळू तुझ्या पुच्चीमध्ये घालीन, जेव्हा तुला खुपच दुखायला लागेल तेव्हा मला सांग, मी थांबेन.”

मी माझी मान होकारार्थी हलविली तेव्हा ते माझ्या मांड्यांमध्ये येऊन बसले आणि ते त्यांच्या लवड्याचा सुपाडा माझ्या पुच्चीवरती घासू लागले. त्यावेळी आयुष्यात पहिल्यांदाच माझ्या पुच्चीला लवड्याचा स्पर्श झाला होता. माझी पुच्ची अगोदरच पाझरून गरम झालेली असल्याने, त्यांच्या लवड्याचा स्पर्श माझी वासना वाढवीत होता, माझ्या पुच्चीला त्यांच्या लवड्याचा स्पर्श हवाहवासा वाटत होता.

पुजारी महाराजांनी त्यांचा ८ इंचाचा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घालण्यासाठी अचानक पणे त्यांनी त्यांच्या लवड्याला एक जोराचा धक्का दिला. मी जोरात ओरडले. त्यांचा लवडा 2 इंच पण माझ्या पुच्चीमध्ये गेला नव्हता की मी त्यांना थांबण्यासाठी सांगू लागले. मी माझा हात खाली नेऊन त्यांच्या लवड्याचा अंदाज घेतला आणि मी त्यांना म्हणाले, “पुजारी महाराज, अजून तर तुमचा लवडा खूप बाकी आहे. आताच मला दुखायला लागलंय. तुमचा लवडा खुपच जाड पण आहे, माझी पुच्ची फाडून टाकेल.”

काही वेळ ते तसेच माझ्या अंगावरती पडून राहिले आणि माझे ओठ चोखत होते. ते मला धाडस देत होते, मला म्हणत होते, “माझी राणी, आज तुला पूर्णपणे बाई बनविणार आहे. तु आजपर्यंत कोणाकडून ही झवून न घेतल्याने, तुझ्या पुच्चीचे भोक खुपच छोटे आहे. आज मला तुझ्या पुच्चीचे सील तोडायचे आहे त्यामुळे आज तर तुला सहन करावेच लागेल. माझा लवडा तुझ्या पुच्चीमध्ये जाताच, तुला मजा यायला लागेल.”

“ओके बाबा, ठीक आहे पण खुपच हळू हळू करा.” मी त्यांना म्हणाले.

त्यानंतर ते माझे स्तन चोखत चोखत, त्यांच्या लवड्याने हळू हळू धक्के मारत मारत, ते त्यांचा लवडा हळू हळू माझ्या पुच्चीमध्ये घालू लागले. माझी वासना वाढत जात होती. मी माझे हात त्यांच्या लवड्या वरून काढून त्यांच्या कंबरेवरती ठेवले आणि त्यांना धक्का देण्याचा इशारा केला तेव्हा ते मला म्हणाले, “सुषमा रडायचं नाही, फक्त एकदाच सहन कर.” मला भिती वाटत होती पण माझ्या मनाला त्यांचा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घेण्याची इच्छा होत होती त्यामुळे मी माझे डोळे बंद केले तेव्हा त्यांनी एक खूप जोरात धक्का मारला. मला खुपच दुखू लागले आणि मी मोठ मोठ्याने ओरडले, “आई…. आईग…… मेले मी….. मी मेले…… बाहेर काढा……, माझी पुच्ची फाटलीये….” माझ्या डोळ्यातून पानी येऊ लागले. मी अक्षरशः रडू लागले. त्यांनी मला त्यांच्या मिठीमध्ये घट्ट पकडून ठेवले होते त्यामुळे मला जरा सुद्धा हालता येत नव्हते. ते काही वेळ माझ्या अंगावरती तसेच पडून राहिले. थोड्या वेळानंतर जेव्हा मला थोडे बरे वाटू लागले, मला दुखायचे कमी झाले तेव्हा मी त्यांना म्हणाले, “अरे बाप रे! हा तुमचा लवडा माणसाचा आहे की घोड्याचा. याने तर आताच जीव काढलाय माझा, झवून घेताना तर माझे काय होईल?”

पुजारी महाराज मला म्हणाले, “आता कस वाटत आहे तुला? मजा येतेय ना?”

मी काहीच बोलले नाही, मी त्यांची कंबर पकडून शांतपणे पडून राहिले. काही वेळ ते तसेच माझ्या अंगावरती पडून राहिल्यानंतर मग ते हळू हळू धक्के देत, मला झवू लागले. ते मला हळू हळू झवत असल्याने, मला कमी दुखत होते त्यामुळे मी हळू हळू कण्हत होते.

पुजारी महाराजांनी थोडाच वेळ मला हळू हळू झवले त्यानंतर त्यांनी मला जोर जोरात धक्के देत झवायला सुरुवात केली. माझी पुच्ची पाझरलेली असल्याने त्यांचा लवडा सटा-सट आत बाहेर होत होता. माझ्या पुच्चीतून “पच… पच….. पच..” असे आवाज निघत होते. मला दुखत होते पण तरीही माझ्या पुच्चीला तो लवडा हवाहवासा वाटत होता. त्या दुखण्यामधे पण एक वेगळीच मजा होती. मी खूप मोठ मोठ्याने कण्हत होते, ओरडत होते. मी डोळे बंद करून त्यांना मी घट्ट मिठी मारली होती. खरच मी त्या झवाझवीत इतकी डुंबून गेले होते की, अक्षरशः त्यावेळी मला जगाचा विसर पडला होता. ते मला किती वेळ झवत होते मला माहिती नाही पण अचानक पणे माझ्या मांड्या थरथरू लागल्या, माझा श्वास वाढला. अचानक पणे मी माझी कंबर आणि गांड उचलली आणि मी फळाफळा झडले. माझी पुच्ची पानी सोडू लागली. माझी पुच्ची पानी सोडून मी शांत झाले तेव्हा आयुष्यात मला पहिल्यांदा चरमसुखाचा आणि स्वर्गसुखाचा अनुभव मिळाला. माझी पुच्ची झडून शांत झाली तेव्हा मला खुपच हलके हलके वाटत होते. माझी पुच्ची झडून मी शांतपणे पडून होते तेव्हा पुजारी महाराजांच्या लवड्याने माझ्या पुच्चीमध्ये त्यांच्या चिकाच्या पिचकाऱ्या सोडायला सुरुवात केली. मला माझ्या पुच्चीमध्ये त्यांचा लावारसा सारखा गरम चिक स्पष्टपणे जाणवत होता. त्यांनी माझी पुच्ची पूर्णपणे त्यांच्या चिकाने भरून टाकली. पुजारी महाराजांनी माझ्या पुच्चीमध्ये त्यांचा चिक गाळल्यानंतर, ते तसेच माझ्या अंगावरती पडून राहिले. आम्हा दोघांचा श्वासोच्छवास सगळ्या रूम मध्ये घुमत होता. आम्ही दोघे ही घामाघूम झालो होतो. जवळपास 20 मिनिटानंतर ते माझ्या अंगावरून बाजुला झाले. मी माझे डोळे मिटून शांतपणे पडून होते पण एकाएकी मला कधी गाढ झोप लागली मला कळलेच नाही. मी किती वेळ त्या गाढ झोपेत होते मला माहिती नाही पण त्यावेळी पुजारी महाराजांनी मला झोपेतून उठविले.

मी झोपेतून उठल्यावर मी पाहिले की, ते त्यांचे कपडे घालत होते. माझे अंग खुपच ठणका मारत होते, खुपच दुखत होते त्यामुळे मला उठता येत नव्हते म्हणून त्यांनी मला उठून बसविले. माझा घसा कोरडा पडला होता त्यामुळे मी त्यांना पिण्यासाठी पाणी मागितले. त्यांनी मला तांब्या भरून पाणी दिले. मी ते पाणी घटा घटा पिऊन टाकले. पाणी पिऊन झाल्यानंतर, आता माझे लक्ष स्वता वरती गेले. माझ्या अंगावरती घाम सुकला होता. माझ्या स्तनांची गुलाबी बोंड घामामुळे काळी पडली होती. माझे डोक्यावरील केस पूर्णपणे विस्कटलेले होते. माझी पुच्ची फाटलेली होती आणि माझ्या पुच्चीची काळी केसाळ झाटे पुजारी महाराजांच्या पांढऱ्या घट्ट चिकट चिकाने आणि माझ्या रक्ताने माखलेली होती. माझ्या पुच्ची वरती त्यांचा थोडासा चिक आणि माझे थोडेसे रक्त सुकून गेले होते आणि बाकीचे माझे रक्त आणि त्यांचा चिक एकमेकात मिसळून त्या गादीवरती पडलेले होते. माझे अंग दुखत होतेच पण त्यातल्या त्यात माझी पुच्ची आणि कंबर खुपच दुखत होती त्यामुळे मी दमले आणि थकले होते.

माझी स्वताची अशी अवस्था पाहून, मी पुजारी महाराजांना म्हणाले, “तुमचा लवडा तर खुपच भयंकर आहे, माझी पुच्ची तर फाडून टाकली तुम्ही आणि माझ्या पुच्ची मधेच तुम्ही तुमचा चिक गाळलात. माझे लग्न झाल्यावर जेव्हा माझा नवरा त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घालेल तेव्हा त्याला लगेचच कळेल की, मी अगोदरच माझ्या पुच्चीचे उद्घाटन केले आहे आणि जर का त्याने मला याविषयी विचारले तर मग मी त्याला काय सांगू?”

पुजारी महाराज मला म्हणाले, “अग सुषमा, काही होत नाही, तु उगीचच घाबरू नकोस. ऐक, माझ्या लवड्याने जरी तुझी पुच्ची फाडून टाकली असली तरी तुझा नवरा तुला झवताना त्याला काहीच कळणार नाही कारण लग्न झाल्यावर प्रत्येक पुरुषाला आपल्या बायकोला झवायची घाई झालेली असते आणि दुसरे म्हणजे, मी तुझ्या पुच्चीमध्ये गाळलेला चिक नाही तर हा माझ्या लवड्याकडून तुझ्या पुच्चीला मिळालेला माझा “प्रसाद” आहे.”

पुजारी महाराजांच्या या बोलण्यावर मी काहीच बोलले नाही. आता मी कशीबशी उभी राहिले. मी माझे कपडे घातले. माझी कंबर आणि पुच्ची जास्तच दुखत असल्याने, मी लंगडत लंगडत चालत होते. मी हळू हळू लंगडत लंगडत चालत चालत मंदिराच्या परिसरातील नळाजवळ आले आणि तिथे मी माझे तोंड धुतले त्याचबरोबर मी माझे केस व्यवस्थित केले जेणेकरून माझ्या घरच्यांना काहीही संशय येऊ नये मग मी पुजारी महाराजांसोबत माझ्या घरी आले. मी हळू हळू लंगडत लंगडत चालत असल्याने, मला घरी यायला उशीर झाला. मला माझ्या घराच्या बाहेर सोडून ते परत मंदिराकडे निघून गेले. मी घरात येताच माझी आई मला म्हणाली, “झाली का मंदिरातील देवाची पुजा? आता जेवून घे. मी आणि तुझे बाबा जेवलो आहे आणि हे काय, तु लंगडत लंगडत का चालत आहेस?” आईच्या या प्रश्नावर मी थोडीशी दचकले पण मी स्वताला सावरले आणि आईला मी म्हणाले, “अग, मी मंदिरातून येत असताना एका दगडाला माझा पाय ठेचकाळला त्यामुळे मी लंगडत चालतेय.” माझ्या या बोलण्यावर आई फक्त “हममम्म” म्हणाली आणि ती झोपण्यासाठी तिच्या रूम मध्ये निघून गेली. मी खुपच दमले आणि थकले होते त्यामुळे मला खुपच भूक लागली होती म्हणून मी किचनमध्ये गेले आणि जेवले तेव्हा कुठे मला थोडेसे बरे वाटू लागले मग मी माझ्या रूम मध्ये आले आणि माझ्या अंथरुणावरती जाऊन गाढ झोपी गेले.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मला आईने उठविले आणि आई मला रागातच बोलली, “सुषमे, उठ आता.. किती वाजलेत बघ घड्याळ्यात…. आज काय झालंय तुला इतक्या उशिरा पर्यंत झोपायला…. घरातील कामे कोण करणार….? तुझा बाप….” मी उठत असताना, माझी पुच्ची आणि कंबर दुखू लागली त्यामुळे त्यावेळी मला पुजारी महाराजांच्या लवड्याची आठवण आली म्हणून मी गालातल्या गालात हसले आणि मग उठून मी हळू हळू चालत बाथरूम मध्ये गेले. मी बाथरूम मध्ये लघवीला बसले तेव्हा त्यांचा पांढरा घट्ट चिकट चिक माझ्या लघवी बरोबर बाहेर येऊ लागला मग मी एकदम गरम पाण्याने अंघोळ करीत असतानाच मी माझी पुच्ची स्वच्छ धुतली तेव्हा कुठे मला छान वाटू लागले. मी अंघोळ केल्यानंतर ही थोड्याश्या प्रमाणात माझे अंग, कंबर आणि पुच्ची दुखत होती पण तरीही मला एकदम तरतरीत वाटत होते. मला माझ्यात एक नवीन उत्साह आल्यासारखा वाटत होता. याआधी मी कधीच असे अनुभवले नव्हते. मी माझे सर्व काही आवरले आणि मी घरातील कामे करू लागले. माझे आई आणि बाबा त्यांच्या कामाला निघून गेल्यावर, मी दिवसभर एकटीच घरात असायचे पण त्या दिवशी मला ते एकटेपण नको नकोसे वाटत होते. मला पुजारी महाराजांची आणि त्यांच्या लवड्याची साथ हवी वाटत होती. मला दिवसभर त्यांची आठवण येत होती त्यामुळे माझी पुच्ची पाझरून ओली चिंब झाली होती. माझी पुच्ची पाझरून ओली चिंब झाल्याने माझे घरातील कामाकडे अजिबात लक्ष लागत नव्हते. मला दिवसभर पुजारी महाराजांची ओढ लागलेली होती. मी खुपच आतुरतेने संध्याकाळ होण्याची वाट पाहत बसले होते.

संध्याकाळ होताच मी मंदिरात गेले तेव्हा मी पाहिले की, पुजारी महाराज सुद्धा माझी आतुरतेने वाट पाहत बसले होते. मी त्यांच्या जवळ जाताच, ते मला घेऊन त्यांच्या रूम मध्ये गेले आणि तिथे त्यांनी मला कचा कचा झवले तेव्हा कुठे माझ्या पुच्चीने पानी सोडले आणि मी शांत झाले. आमचे झवून झाल्यावर, रात्री मी घरी आले आणि जेवून झोपले. आता मी दररोज संध्याकाळी मंदिरात जाऊन पुजारी महाराजांकडून झवून घेऊ लागले. जवळपास 1 महिना मी त्यांच्याकडून झवून घेत होते त्यानंतर माझे लग्न झाले. माझ्या लग्नाच्या रात्री मला भिती वाटत होती की, माझा नवरा मला झवताना त्याला सर्व काही कळेल पण तो मला घाई गडबडीत झवून मोकळा झाला आणि दुसरीकडे तोंड करून झोपी गेला. माझ्या नवऱ्याला माझ्यावर जरा सुद्धा संशय न आल्याने माझ्या जीवात जीव आला पण त्याने झवेलेले मला जाणवले सुद्धा नाही म्हणून मी माझ्या बोटांनी माझ्या पुच्चीचे पानी काढले आणि मग मी झोपले. माझा नवरा इलेक्ट्रोनिक्स अॅण्ड कम्युनिकेशन इंजिनिअर असल्याने तो पुण्यामध्ये हिंजवडीतील एका आय. टी कंपनीत जॉबला होता त्यामुळे मी माझ्या नवऱ्या सोबत पुण्याला निघून गेले पण काही दिवसांनी जेव्हा मी माझ्या आई बाबांकडे गावी आले होते तेव्हा मी मंदिरात गेले होते पण तिथे ते पुजारी महाराज नव्हते. ते पुजारी महाराज निघून गेले होते आणि त्यांच्या जागी जुना पुजारी मंदिरात आलेला होता म्हणून मी माझ्या घरी निघून आले. माझी आणि त्या पुजारी महाराजांची आजतागायत भेट झाली नाही. मी माझ्या आई बाबांकडे काही दिवस राहून परत पुण्याला निघून गेले. मी पुण्यात असतानाच जवळपास 2 महिन्यानंतर मी गरोदर राहिले आणि 9 महिन्यानंतर मला एक मुलगा झाला. मी त्या मुलाचे नाव “ईश्वर” असे ठेवले कारण पुजारी महाराजांनी मला त्यांचा हा प्रसाद दिला होता.

This story आमच्या गावातील पुजाऱ्याने मला झवून त्याचा प्रसाद दिला appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page