आमच्या चाळीतल्या भानगडी – २

“राजू चल माझ्या घरी. जेव आणि झोप गपचूप. उद्या तुझे आईबाबा येतील.” रमा काकू मला घेऊन त्यांच्या घरी गेल्या. जेवून दुपारची मस्त झोप लागली. मध्येच कधीतरी मला जाग आली. रमा काकूंचा विव्हळण्याचा आवाज येत होता. मी घाबरून डोळे उघडले अन पाहातो तर काय रमा काकू साडी परकर वर करून मांड्यांच्या मधोमध हाताने कायतरी करत होत्या. आणि तोंडाने चित्रविचित्र आवाज काढत होत्या. मी पटकन उभा राहिलो अन काकूंपाशी गेलो. काकूंचे डोळे बंद होते आणि त्या आपल्या गोऱ्यापान थुलथूलीत लठ्ठ मांड्या फाकवून आपले बोट जोराजोरात हलवत होत्या. “काय होतंय तुम्हाला. मी डॉक्टर ला बोलावू का.” रमा काकूंनी पटकन डोळे उघडले आणि फाकवलेल्या मांड्या दुमडून घेतल्या.
“काय त्रास होतोय का तुम्हाला काकू? आणि तुम्हाला आमच्या सारखी नुन्नी का नाही?” मी विचारलं. “हो त्रास तर होतोय. पण तू काय करणार? हो आणि तुला माहिती नाही बायकांना नुन्नी नसते ते.” रमा काकू हसायला लागल्या. “बर मग तुला काही करायचं असेल तर मी सांगते तसं करशील?” असे बोलून काकूंनी आपले भारी-भक्कम पाय फाकवले. अन मी आ वासून त्यांच्या लठ्ठ जांघेतल्या भल्यामोठ्या पुच्चीकडे पाहू लागलो. काकूंच्या योनीचे हाताच्या पंज्या एवढे भले मोठे फुगीर ओठ एकामेकांना चिकटून बसले होते. ते विलक्षण दृश्य पाहून माझ्या चड्डीत काहीतरी वळवळल्यासारखे वाटले. “ये इथे माझ्या जवळ बस.” मी मंत्रमुग्ध झाल्या सारखं काकूंच्या गुबगुबीत गोऱ्यापान मांडया मध्ये बसलो. स्वतः च्या पुच्चीकडे बोट दाखवत त्या बोलल्या “मला वाटतं काहीतरी आत गेलय आणि खूप वळवळतय. खाज पण येतेय. जरा बोट घालून बघतोस का?”
मला काहीतरी वेगळंच होत होतं. चड्डीत नुन्नी कमालीची कडक झाली होती. चड्डी फाडून बाहेर यायचे शिल्लक राहिले होते. धष्टपुष्ट शरीराच्या रमा काकुंच्या योनीत बोट घालण्याच्या निव्वळ कल्पनेने माझी ही अवस्था झाली होती. काकूंनी आपल्या फुगलेल्या योनीचे जाडे ओठ विलग केले आणि एक बोट आत घालून दाखवून म्हणाल्या “बघ राजू माझे बोट कसे आत गेले. आता तू टाकून बघ तुझे बोट माझ्या पुच्चीत.” काकूंच्या पुच्चीतून चिकट द्राव ओघळत होता. मी धीर एकवटून काकूंच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांमधून माझे बोट हळुहळू आत घालू लागलो. काकूंची योनी आतून गरम आणि मुलायम होती. माझं बोट काकूंच्या चिकट स्त्रावामुळे ओले झाले. “आहाहा. आता हळूहळू खाजव माझा पुच्चा. नख नको लावू. नुसत बोट गोल गोल फिरव.” काकूंनी डोळे मिटून घेतले अन मी माझे बोट काकूंच्या पुच्चीत गोल गोल फिरवू लागलो. “आहाहा मस्त मस्त असेच बोट फिरवत राहा. खूप छान वाटतय राजू बाळा.” काकू आपली भलीमोठी गांड वरखाली करू लागल्या. त्यांनी आपल्या गोऱ्या गोऱ्या मांसल मांड्या पूर्ण पणे फाकवल्या होत्या. अचानक काकूंच्या योनीतून भसा भसा पाणी सुटू लागले. माझा हात पूर्ण चिकट झाला. “बाळा बोट काढू नकोस. जोराजोरात फिरव आणि आतबाहेर कर” काकू आपली भलीभक्कम जांघ उडवत बोलल्या. रामाकाकूंच्या उबदार चिकट गुहेत मी जोराजोरात बोट फिरवत होतो. लवड्याच्या नसा ताणून फुटायच्या बाकी होत्या. चाळीतल्या सगळ्यात सोज्वळ आणि आदरणीय काकूंची ही अवस्था पाहून मी चकित झालो. वयस्क आणि स्थूल शरीराच्या रमाकाकू आपल्या वयाच्या निम्म्यापेक्षाही कमी वयाच्या मुलांकडून हे चाळे करून घेतली असे कुणाला स्वप्नात देखील वाटले नसते.
काकूंनी मला त्यांच्या उबदार शरीरावर खेचले आणि घट्ट मिठी मारून विव्हळू लागल्या. “बाळा किती मस्त खाजवलीस माझी पुच्ची. खूप मजा आली. उद्या पुन्हा ये आपण अजून मजा करूया.” माझा ताठरलेले शिश्न काकूंच्या ओटीपोटात रुतत होते. मी माझे शिश्न काकूंच्या मांसल गुबगुबीत शरीरावर जोराजोरात घासू लागलो. काकूंनी मला घट्ट मिठी मारली आणि आपल्या जाडजूड मांड्यांनी माझ्या कमरेला गच्च आवळले. माझा कडक दांडू आता काकूंच्या वाहत्या पुच्चीवर जोरदार दाबला गेला. लोहाराच्या गरम भट्टीवर सोटा ठेवल्यासारखे मला वाटू लागले. “घास जोरात तुझा दांडका तुझ्या लाडक्या काकूंच्या पुच्चीवर” मीही तेच केले. अचानक माझ्या सोट्यात उकळलेल्या सारखे वाटू लागले आणि माझी बाटली फुटली. गरमगरम स्त्रावाने माझी चड्डी ओली झाली. माझ्या साऱ्या शरीरावर काटा आला आणि मी काकूंना जोरात मिठी मारून त्यांच्या ऊबदार अंगावर पडलो.

This content appeared first on new sex story .com

This story आमच्या चाळीतल्या भानगडी – २ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page