आमच्या चाळीतल्या भानगडी – 3

मला सकाळी जाग आली. काल रमाकाकूंच्या सोबत जे घडलं ते सारं स्वप्नवत वाटत होतं. कुणालातरी हे सारे सांगावसं वाटत होतं. पण बोंबाबोंब व्हायची पण भीती होती. शाळेला रविवारची सुट्टी होती. नास्तापाणी करून मी खेळायला बाहेर पडलो. सहजच रमाकाकूंच्या घराकडे नजर गेली. त्या बाहेरच उभ्या होत्या. मला पाहून त्या खट्याळपणे हसल्या. तेवढ्यात धापा टाकत संजू आला. संजूचे वडील शाळामास्टर होते. धाकात वाढलेला संजय तसा बावळटचं होता. पण गोरापान नाजूक आणि मुलींसारखा देखणा होता. क्रिकेट छान खेळायचा. त्याने मला हाक मारली आणि कोपऱ्यात बोलावले. ” अरे काल काय झाले माहिती आहे का? ” मी क्षणभर भांबावलो. माझी बातमी जगजाहीर झाली की काय? ” काय झालं रे. ” मी घाबरतच विचारले. ” अरे त्या तातू पैलवानाची बायको आहे ना. तिची मी वाजवली ना रे काल. ” संजू बोलला. मी दोन मिनिटे गार पडलो. तातू पैलवानाच्या नादाला कोणी लागायचे नाही. सव्वासहा फूट रेड्याच्या ताकदीचा माणूस. आणि त्याची बायको भीमाबाई नावाप्रमाणेच भीमकाय शरीराची भांडखोर, माजोरी आणि कजाग. तिची उंचीपण जवळपास सहा फूट असेल. ” का का काय वाजवली. मला समजले नाही ” मी विचारले. ” अरे तिनेच घेतले मला चढवून ” , ” बापरे मग तिच्या वजनाखाली तू चांगलाच चिरडला असशील. ” मी अकलेचे तारे तोडले. ” नाही रे खूप मजा आली. ” तेवढ्यात रमाकाकूंनी मला हाक मारली. ” जरा घरी येतो का? औषधाच्या बाटलीचे झाकण उघडत नाही ” . ” आलो आलो ” आणि रामकाकूंच्या घरी गेलो.
रमाकाकूंच्या हातात एक बाटली होती. त्यात कसल्याश्या लांबट गोळ्या होत्या. मी जोर लावून बाटली उघडली आणि एक गोळी काढून काकूंच्या हातात दिली. ” अरे ही गोळी वापरायला तुझीच मदत पाहिजे. ” काकूंनी दरवाजाला कडी लावली आणि आपली साडी वर केली. काकूंच्या केळीच्या गाभ्यासारख्या नितळ गोऱ्यापान अन लठ्ठ मांड्या दिसू लागल्या. माझ्या चड्डीत पुन्हा वळवळ सुरू झाली. अरे सोन्या माझ्या योनीत खाज येते ना त्यासाठी ही गोळी आत टाकायची आहे. मी पाय फाकवून बसते आणि तू ही गोळी माझ्या योनीत शक्य होईल तितक्या आत घाल. ” असं बोलून काकूंनी आपली भलीमोठी चड्डी काढली अन बिछान्यावर स्वतःच्या जाड्या मांड्या हाताने फाकवून झोपल्या. रमाकाकूंचा माजलेला भलामोठ्ठा सुजलेला पुच्चा मी डोळे फाडून पाहू लागलो. काकूंच्या पूच्चीचे लठ्ठ मांसल ओठ थोडेसे फाकले गेले होते आणि आतमधील गुलाबी भाग आकुंचन प्रसारण पावत होता. ” कालच्या सारखे माझे खालचे ओठ फाकवून ती गोळी आत सरकवून दे. ”
मी दोन्ही हाताने काकूंचा सुजलेला पुच्चा फाकवला. मला काकूंच्या गोबऱ्या पुच्चीची पप्पी घ्यावीशी वाटत होती. मी काकुंच्या पुच्चीच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले आणि मस्तपैकी एक चुंबन घेतले. ” आहा. काय करतोस बाळा. गुदगुल्या होतात तिथे. ” मी परत परत काकूंच्या पुच्चीची पप्पी घेऊ लागलो. काकू खदाखदा हसू लागल्या. अचानक मी काकूंच्या पूच्चीचे ओठ तोंडात घेतले अन चोखू लागलो. रमाकाकूंचे हसणे आता विव्हळण्यात बदलले. मी बोटांनी पुच्ची पूर्ण पणे फाकवली आणि झवाड्या काकूंचा भलामोठा पुच्चा चाटु लागलो. रमा काकूंच्या विशालकाय गोऱ्यापान गुबगुबीत मांड्या पूर्ण पणे फाकवून त्यांच्या योनीत जीभ टाकली. ” चाट रे माझ्या सोन्या. तुझ्या काकाने कधीच माझी पुच्ची चाटली नाही. अहाहा खुप मजा येतेय. ” रमाकाकू विव्हळत बोलल्या. रमाकाकू माझे डोके त्यांच्या जाडजूड लुसलुशीत मांड्यांमध्ये दाबू लागल्या. मला श्वास घ्यायला होईना. मी काकूंच्या मांड्या फाकवल्या आणि पुच्चीवरील तोंड काढले.

This content appeared first on new sex story .com

This story आमच्या चाळीतल्या भानगडी – 3 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page