आयुष्यातील पहिली पुच्ची पार्ट 3आयुष्यातली पहिली पुच्ची पार्ट 3

जशी मी सारिकाची चड्डी खाली ओढली.
तशी मला तिची पुच्ची दिसली.
आयुष्यातली पहिली पुच्ची बघून मी खूप बेफाम झालो होतो.
मी एका झटक्यात सारिकाची चड्डी काढली आणि बाजूला फेकली l.
मी चड्डी काढून भोंगळे केल्यानंतर सारीकाने तिचा चेहरा अजून पूर्णपणे पक्का झाकून घेतला.
आणि ती हसायला लागली.

मला म्हणाली माझ्या नवऱ्या नंतर दुसरा माणूस आहे जो आज मला असे भोंगळे बघत आहे.
मी माझ्या नवऱ्याला सुद्धा लवकर माझी पुच्ची दाखवत नाही.
कारण की मला त्याची खूप लाज वाटते.

मग मी सारिकाला म्हणालो की आता मी माझ्या मित्राने सांगितल्याप्रमाणे करू शकतो का ?
तेव्हा सारिका म्हणाली हो पण काय करणार आहेस तू नक्की.
मग मी म्हणालो मी जे काही करणार आहे त्यामुळे तुला सुद्धा खूप मज्जा येणार आहे आज.
असे म्हणून मी खाली वाकून सारिकाच्या पुच्चीकडे गेलो.
सारिकाची पुच्ची आता एकदम माझ्या तोंडाजवळ आली होती.

सारिकाची पुच्ची जरी सावळ्या रंगाची असली तरी एकदम टाईट होती आणि त्यावर छोटे छोटे मऊ केसही होते.मी आता खाली वाकलो आणि सारिकाची दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेऊन मी तिच्या पुच्चीकडे पुढे सरकलो

मी नंतर माझे दोन्ही हात तिच्या पुच्चीच्या भागांना लावले.
आणि ते दोन्ही बाजूला करून तिची पुच्ची फाकवली.
सारिकाच्या पुच्चीला हात लावताच माझ्या लवड्यातून पांढरे चिकट पाणी निघायला लागले.
मला आता माझ्या त्या झवाड्या मित्राचे बोलणे आठवले की खरंच जर मी थोडा वेळ आधी मुठ नसती मारली तर आत्ताच माझा लवडा फेल झाला असता.

मी खूप वेळ मन भरून सारिकाची पुच्ची बघत राहिलो आणि तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांद्यावर ठेवल्याने मला तिच्या ढुंगणचे भोक पण खालून दिसू लागले.
सारिका म्हणाली आता पुढे काय करायला सांगितले आहे तुझ्या मित्राने.खरंतर सारिकाची पुच्ची बघूनच मी खूप खुश झालो होतो पण माझ्या मित्राने सांगितलेल्या प्लान प्रमाणे मला सारिकाची पुच्ची चाटायची होती.

पण मी सारिकाच्या पुच्ची जवळ नाक नेले असता मला तिच्या लघवीचा आणि थोडा घामट वास यायला लागला होता.
माझे मन आता सारिकाच्या पुच्चीला चाटण्याचे होत नव्हते.

कारण की मी आयुष्यात पहिल्यांदा पुच्ची बघितली होती आणि लगेच कशी चाटायची या विचारात मी होतो…
मग मला माझ्या त्या झवाड्या मित्रानी काही महिन्याआधी सांगितलेली एक स्टोरी आठवली.

मी त्या स्टोरीप्रमाणे करण्याचे ठरविले.

मी आता माझे डोळे बंद केले आणि माझे नाक सारिकाच्या पुच्चीमध्ये घालून मी लांब श्वास घ्यायला लागलो.
नंतर मी पूर्ण नाक सारिकाच्या पुच्चीत घातले तो घामात मूत्रट वासही मला खूप छान मादक वाटायला लागला होता.
मी खूप वेळेस सारिकाच्या पुच्चीमध्ये माझे नाक खालीवर फिरवत वास घेत होतो.

आता मला खूप कंड आला होता.
त्यामुळे मी लगेच माझी जीभ बाहेर काढली आणि सारिकाच्या पुच्चीचा वरचा भाग मी जोरजोरात चाटायला लागलो.

सारिकाच्या पुच्चीच्या वासाने मला खूप जास्त कंड आला होता.
थोडा वेळ आधी मला जो वास खराब वाटत होता आता त्या वासाने मी पूर्ण पिसाळलो होतो. मी आता सारिकाचे दोन्ही पाय अजून जास्त फाकवले.

आणि तिची सेक्सी पुच्ची मी खालून वर पूर्ण चोखायला लागलो.
सारिकाची पुच्ची चोखताना मला तिच्या लघवीची खारट चव लागत होती.

पण मला आता त्यात खूप मज्जा यायला लागली होती मी मूडमध्ये असल्याने माझ्या उजव्या हाताचे मधले बोट सारिकाच्या लग्नाच्या भेगीत फिरवू लागलो.

पाच मिनिट असे केल्यानंतर मी मेन पॉईंट कडे सरकलो.

मी आता सारिकाची पुच्ची फाकवून माझी जीभ डायरेक्ट तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला लावली.
माझी जीभ पुच्चीच्या दाण्याला लागताच ती आनंदाने जोरात ओरडली.

सारिकाला सुद्धा खूप मज्जा येत होती.
मी आता माझ्या जिभेची स्पीड वाढवली
आणि सारिकाच्या लघवीचा दाणा मी आता जोरजोरात चोखायला लागलो..
पाच मिनिट मी सारिकाच्या पुच्चीचा दाणा चोखत होतो .
आता सारिका चा आवाज पण खूप वाढत होता.
पाच मिनिट मी जोरदार पुच्ची चोखल्यानंतर सारिकाच्या पुच्चीतून पाणी सुटले
आणि पाणी सोडताना तिने तिच्या दोन्ही पायांनी माझी मान जोरात आवळली.
सारिकाच्या पुच्चीतून निघणारे ते पाणी मी माझ्या जिभेने पटपट पिऊन घेतले.

सारिकाचे पाणी निघाल्याने ती तिचे दोन्ही पाय फाकवून तसेच बेडवर डोळे बंद करून पडली होती.
माझा लवडा अजूनही ताठ असल्याने मी तिच्या पुच्ची जवळ जाऊन चाळे करू लागलो होतो.

मी सारिकाच्या पुच्चीच्या भेगेत आणि तिच्या ढुंगणाच्या भेगेत माझे बोट घालून एन्जॉय करत होतो..

पाच मिनिट झाल्यानंतर सारिका ने डोळे उघडले आणि तिने मला जवळ बोलून घट्ट मिठी मारली आणि माझ्या गालावर पप्पी दिली.

सारिका म्हणाली माझ्या लग्नाला इतके महिने झाले पण आजपर्यंत इतकी मज्जा मला कधीच आली नव्हती..
मग मी सुद्धा सारिकाला सांगितले
की मी सुद्धा माझ्या आयुष्यातली आज पहिली पुच्ची बघितली.
आणि तुझी पुच्ची चाटण्यामध्ये मला सुद्धा खूप जास्त मज्जा आली.

सारिकाने मला विचारले की माझी ट्रीटमेंट बरोबर झाली का.
मग मी हटकून खोटं बोलत म्हणालो हो ट्रीटमेंट बरोबर झाली पण तुझ्या पुच्चीतून पाणी थोडे कमी निघाले.
मी खोटं यासाठी बोललो कारण की मला सारिका सोबत अजून खूप वेळ चाळे करायचे होते.
मग सारिका ने मला परत तिची पुच्ची चोखायला लावली.
पन जशी मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीला लावली तसं तिला कसंतरी झाले
आणि तिने मला दूर केले.
सारिका म्हणाली मला खूप कसंतरी झाले आता..मग मी ओळखले की मला तसे मूठ मारल्यावर चीक गळाल्यानंतर बुल्याला हात लावलेले काही घंटे आवडत नाही तसेच आता सारिका सोबत झाले असेल..

मी सारिकाला म्हणालो ठीक आहे आपण थोडा वेळ थांबू आणि मग करू.

सारिका मला म्हणाली जर तुझी परमिशन असेल तर प्लीज मी थोडा वेळ झोपू का ?
कारण की काल रात्री मला आजच्या विचारांनी झोपच आली नाही.
आणि तुझी मला आत्ता मज्जा दिली त्यामुळे माझे डोळे लागत आहेत आनंदाने..

मी सारिकाला हो म्हणालो
आणि सारिका साडी परकर थोडासा खाली करून झोपी गेली.
त्यामुळे मला आता तिची पुच्ची दिसत नव्हती..

पण इतक्या वेळचे काय घडले त्यामुळे माझा बुल्ला खूप ताठ झाला होता आता मला मूठ मारण्याची खूप इच्छा होत होती.

म्हणून मी पलंगावरून उठलो आणि समोरील हॉलच्या सोफ्यावर जाऊन झोपलो आणि माझी अंडरपॅन्ट खाली करून मी माझा बुल्ला हातात घेऊन मुठ मारायला लागलो…
मी डोळे बंद करून बराच वेळ मूठ मारत होतो पण थोडा वेळ आधीच मुठ मारल्याने माझा चीक निघत नव्हता..
त्यामुळे मला मूठ मारन्यात जास्तच मज्जा येत होती.
दहा मिनिट झाले असतील तेवढ्यात मला बांगड्यांचा आवाज आला म्हणून मी डोळे उघडून बघितले असता माझ्या काही अंतरावर सारिका उभी होती.
आणि ती आश्चर्यचकित नजरेने माझ्याकडे बघत होती.
सारिकाला बघून मी गडबड मध्ये उभा राहिलो मला आता खूप भीती वाटत होती की सारिका माझ्यावर खूप चीडेल म्हणून…You cannot copy content of this page