एका वेगळ्याच घरात मी लग्न करून आले – भाग २मी आता स्वयंपाक घरात कामाला लागले. मी आचार्य ला कळू दिलें नाही. आता घरात होण्याऱ्या सर्व हालचालीवर माझे लक्ष होते. खास करून काका आणि मोठ्या बहिणीमध्ये काय चालले आहे हे मला जाणून घेण्याची व्याकुळता लागली होती.

जवळ तीन दिवस निघून गेले. गुरवार होता. मी आणि माझा नवरा सकाळीच बाईकवरून बाजारात गेलो. मला काही शॉपिंग करायची होती आणि घरात भाजी पण आणायची होती. बाहेर सुंदर गिरवेगार दृश्य होते. थंड वातावरण असल्याने बाईकवर मला थंडी लागत होती. म्हणून मी नवऱ्याला मागून घट्ट पकडून बसले. आम्ही बाजारातून जवळ ११ ला घरी आलो. नवऱ्याने मला बाहेर बंगल्याच्या दरवाज्यावरच सोडले आणि तो तिथून कामाला निघून गेला.

काकांची गाडी नव्हती म्हणजे ते पण निघून गेले असतील. मी भाज्या स्वयंपाक घरात ठेवल्या आणि लहान भावासाठी आम्ही एक शर्ट घेतले होते. ते मी त्याला देण्यास दुसऱ्या मजल्यावर आली. दरवाज्याकडे पोहचली. दरवाजा बंद नव्हता पण पुढे करून ठेवला होता आणि आतून कापड टाकला होता. त्यामुले आतले काही दिसत नव्हते. आत जाण्याच्या आदी मी दरवाज्याची कडी वाजवून भावाला आवाज द्यायला जाणारच होती कि माझी नजर बाजूला ठेवलेल्या चपलांवर पडली. त्या बाईच्या चपला होत्या.

वेवस्तीत पाहिले तर कळले कि त्या चपला काकीच्या आहेत. मला प्रश्न पडला काकी पण आत आहेत. मी विचारात होतेच कि आतून मला असा आवाज येऊ लागला.

उमुमुंम मुमूम मुरूमम
मुमुमु मऊमुमूमुमु मऊमुमु
उमुमु मऊऊऊऊमऊमुम

त्यापाठोपाठ भावाचा असा आवाज येत होता.

अहाहा अहाहा अह्ह्ह हा
अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहा आहे अहाहाहाहाहाहाहाहा

मी शहारले. थोडी मागे झाले. माझ्या हृदयाची धड धड वाढू लागली. मला कळेना कि काय करू.

काही वेळ मी शांत उभी राहिली. मनात भीती होती पण आत काय चालले आहे हे पण जाणून घ्याची ओढ लागली होती.

शेवटी मी एक दीर्घ स्वास घेतला आणि हळूच दरवाजा बाहेरच्या बाजूला उघडला. मग परदा कोपऱ्यातून बाजूला केला. त्यानंतर जे दिसले ते पाहून माझे तोड उघडेच राहिले. माझा घसा सुकला.समोर मला लहान भाऊ दिसला. त्याने शर्ट घातले होते. आणि तोंड उघडून आवाज करत होता.

अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

त्याच्या समोर खाली काकी बसली होती. तिने भावाचा लंड तोंडात घेतला होता. आणि त्याचा लंड चोखत होती. भावाची पॅन्ट काढून टाकली होती आणि तो नागडाच होता. काकीला भावाचा लंड चोखताना पाहून मी आश्चर्यचकित झाली.

हे काय सुरु आहे कळेना मला. त्यादिवशी सासू आचार्याकडून झवून घेत होती. आज काकी भावाचा लवडा चोखताना दिसत आहे.

काकी एक्दम प्रेमाने त्याचा लवडा चोखत होती. मला भावाचा लवडा काकीच्या तोंडात पूर्ण जाताना दिसत होता. कधी ती लंडाचा टोक चाटत होती तर कधी लंड हाताने वर उचलून गोट्या तोंडात घेत होती. मग लंड तोंडात घेऊन आत बाहेर करू लागली.

काकीला असे मजेशीर भावाचा लंड चोखताना पाहून तर माझ्या पण तोंडाला पाणी सुटले. मला पण लंड चोखायचे मन झाले. भाव पण काकीच्या डोक्य्वर हात फिरवत तिला प्रोसाहन देत होता.

मग काही वेळ लंड चोखून झाल्यावर. काकीने लंड तिच्या तोंडातून बाहेर काढला. मग काकी समोर ठेवलेल्या कॉम्पुटर च्या टेबलवर हात ठेवून वाकून उभी झाली. भाऊ काकीच्या मागे आला. त्याने काकीची साडी मागून उचलली. काकीची हिरवी पॅंटी खाली केली आणि काकीच्या गांडीवर हात फिरवत तिची मोठी गांड दाबली. मग लंड हातात धरून हळूच काकीच्या पुचित घुसवला.

मला इथून लवडा हळू हळू काकीच्या पुचित जाताना दिसत होता. लवडा पूर्ण आत गेला. भावाने काकीची साडी पूर्ण वर करून पाठीवर घेतली. गांड पूर्ण नजरेस अली. मग भावाने काकीची कमर दोन्ही हाताने पकडली. आणि हळू हळू लवडा पुचित आत बाहेर करू लागला.

जोर जोरात काकीच्या गांडीवर मागून दणके देत तो काकीला झवू लागला. सुरवात त्याने हळू केली मग जी त्याने गती पकडली. भाऊ जोर जोरात काकीला दणके देत मागून झवू लागला. दोघे पण आता आवाज करू लागले.

अहाहा हहा अहाहाहाहा अहहह
अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहाहा
अहाहा हाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा

त्याना झवताना पाहून माझ्या पुचीतून पाणी पडू लागले. माझी इथे पॅंटी ओली होऊ लागली.

तिथे भावाला झवताना पाहत माझी नजर त्याच्या गांडीवर गेली. त्याची गांड एक्दम आकसत होती. त्यावरून तो किती जोर लावत आहे ते कळत होते. तो जोर लावत दणके देत लवडा काकीच्या पुचित घुसवत होता.

खूप वेळ त्यानी काकीच्या गांडीवर दणके दिले आणि पाणी निघायच्या आधी लंड बाहेर काढला आणि एक जोराची सफेद पाण्याची पिचकारी काकीच्या गांडीवर उडवली. थांबून थांबून पाणी लंडातून बाहेर येत होते आणि काकीच्या गांडीवर, गांडीच्या फटीत उडाले. मग भाऊ मागे झाला. काकी पण सरळ उभी झाली आणि पॅंटी घालू लागली.

मी लगेच मागे सरकली आणि आवाज न करता खाली स्वयंपाक घरात आली. गप्प मी काही न पाहिल्याप्रमाणे काम करत होती. काही वेळाने भाऊ खाली आला. तो खूप कुश होता. त्याने मला आवाज देऊन सांगितले वाहिनी मी निघतोय कामाला. मी घाबरले होते पण मी त्याला परत आवाज दिला.

तो आला जवळ. मी त्याला आणलेले शर्ट दिले. तो ते पाहत होता. तेव्हा माझी नजर त्याच्या पॅन्ट च्या चैन कडे जात होती. काही वेळेआधी काकी समोर बसून हाच लवडा ती चोखत होती. आता लवडा लहान झाला असेल असे विचार येऊ लागले.

भाव शर्ट पाहून खूप कुश झाला आणि धन्यवाद म्हणाला. मी त्याला म्हणाले माझ्या कडे ठेवते मग संध्याकाळी घेऊन जा. आणि तो निघून गेला कामाला.

मग काकी पण खाली आली. ती पण खूप कुश दिसत होती. काकीच्या चेहऱयावर एक तेज होते. ते कुठून आले तेज ते तर मला कळले.मी आणि काकी स्वयंपाक करू लागलो.

त्या रात्री मला सारखे भाऊ आणि काकीचे झवण्याचे दृश्य माझ्या समोर दिसत होते. मला काहीच कळत नव्हते कि नक्की ह्या घरात काय सुरु आहे. जेवून मी आणि माझा नवरा खोलीत आलो. नवरा नेहमी प्रमाणे झवण्याच्या मूड मध्ये होता.

इथे मी पण तापलीच होती सकाळ सकाळ डोळ्यासमोर सेक्स पाहून. जसा नवरा बेड वर जाऊन झोपला मी लगेच त्याची पॅन्ट खाली घेतली आणि त्याचा लवडा मुठीत धरला. काही वेळ लवड्यला मुठीत पकडून पाहू लागली. मग त्याला जीभ लावून चाटू लागली. गुलाबी भाग जिभेने पूर्ण चाटला. आज पहिल्यांदा लवडा चोखायला मला खूप मजा येत होती. कदाचित काकीला लवडा चोखताना पाहून माझ्या मनात पण लवड्याची भूक निर्माण झाली.

नवरा तोंडाने आवाज करू लागला.

अहाहा अह्हा हाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहा अहहह अहाहाहाहाहाहाहा

आज मी लवड्याला सोडण्याच्या मूड मध्ये नव्हते. मी खूप वेळ लवडा वेग वेगळ्या प्रकारे, वाकडा करून, वर उचलून, गोट्या तोंडात घेऊन चाटून घेतला. खूप प्रेम येत होते आज मला लवड्यवर. हवाहवासा वाटू लागला.

नवऱ्याचा लवडा आता ताठला. मी काकीं प्रमाणे वाकून उभी झाली बेड च्या बाजूला. नवरा मागून आला. त्याने पण मागून साडी वर केली. पॅंटी खाली केली. आणि मला कुत्र्या सारखा झवू लागला. मी डोळे बंद करून काकी आणि भावाला झवताना पाहत होती. मला तो भावाचा लंड काकीच्या पुचित जाताना दिसत होता.

मी तोंडाने आवाज करू लागले.अहाहा अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा ह्ह्हह्हह्हया अहाहाहाहाहाहाहाहाःहाः

खूप वेळ जोर जोरात दणके देत नवऱ्याने मला झवले. पुची पूर्ण ओली झाली होती पाण्याने.

मग पाणी निघायच्या आधी नवऱ्याने लवडा बाहेर काढला. मी लगेच लवडा तोंडात घेतला आणि चोखु लागली. काही वेळाने नवऱ्याने पूर्ण पाणी माझ्या तोंडात उडवले. आणि मी ते पियुन टाकले. खूप बरे वाटले गरम पाणी पिऊन

दोघे पण थकलो होतो मग झोपलो.

आता माझ्या डोक्यात फक्त झवायच्याच गोष्टी सुरु होत्या. मला कळत नव्हते कि मला काय होत आहे.

दुसरा दिवस उजाडला.. मी नेहमी प्रमाणे माझी कामे करू लागली. धुवायचे कपडे घेऊन मोलकरीनला दिले. सांदयकाळी जेव्हा मोलकरीण धुतलेले कपडे घेऊन आली तर मी ते न पाहताच तसेच कपाटात ठेवले.

दुसऱ्या दिवशी कपडे कपाटात लावायला गेले तर मला कळले कि माझी गुलाबी पॅंटी ज्यावर फुलांची नक्षी होती ती कपड्यात नाही आहे. मी ती नवीनच घेतली होती. मी मोलकरीनला जाऊन विचारले. तर ती म्हणाली तिला नाही मिळाली धुवायला. पण मला पक्के माहित होते कि मी तिला दिली होती. कारण त्यादिवशी मी पहिल्यांदा ती पॅंटी घातली होती. मी तिला सांगितले दुसऱ्यांच्या कपड्यात तर नाही गेली पहा एकदा. तर ती म्हणाली. त्या दिवशी दुसऱ्या कोणाचे कपडे नव्हते. फक्त आमचेच होते. तेच ती सर्व संध्याकाळी धुवून घेऊन आले.

मग मला प्रश्न पडला कि ती नवीन घातलेली पॅंटी गेली कुठे. मी तर दिली होती.. मला ती पॅंटी कुठे खोलीत सापडली नाही. शेवटी कंटाळून तो विचार सोडला आणि कामाला लागले.पुढची कथा लवकरच येईल… कंमेंट करून नक्की विचार मांडा.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page