एका वेगळ्याच घरात मी लग्न करून आले – भाग ३रात्री झोपताना परत मला विचार आला कि माझी नवीन गुलाबी पॅंटी कोणी घेतली असेल. मी विचारात होती तेवढ्यात नवरा आला खोलीत. आम्ही थोडा वेळ त्याच्ये काम कसे चालले आहे त्याबद्दल बोललो. तो म्हणाला आज मी खूप थकलो आहे लवकर झोपू.

मी पण त्याला ठीक आहे म्हणाली आणि झोपून गेली. बाहेर खूप थंडी होती.

सकाळी अचानक नवरा मागून मला मिठी मारून झोपला. तेव्हा सकाळचे ४.३० वाजले होते. त्याने माझ्या पोटावर आदी हात ठेवला. मी पण त्याच्या हातावर हात ठेवून झोपले.

काही वेळाने मला जाणवले, नवरा मागून त्याचा लंड माझ्या मॅक्सिवरून गांडीवर दाबत आहे. मला जाणवत होते कि त्याचा लंड ताठला आहे. तो मागे पुढे करून मॅक्सिवरूनच त्याचा लंड माझ्या गांडीच्या फटीत गुसवत होता.

मग त्याने हात माझ्या बॉल वर आणले. मी ब्रा घातला नव्हता. नवरा जोर जोरात माझे मोठे बॉल पिळू लागला. पुढून बॉल दाबत होता आणि मागून गांडीवर लंड घासत होता. त्याच्या त्या कृत्याने मी तापले आणि मला पण वाटले कि मी पण त्याला प्रेम केले पाहिजे. म्हणून मी फिरून समोर तोंड केले आणि नवऱ्याला मिठी मारली.
हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

जशी मी नवर्याच्या पाठीवर हात आणला मला कळले कि त्याने टीशर्ट पण काढून टाकले आहे. हात पाठीवर खाली सरकवला आणि त्यांच्या गांडीवर लावला तर त्याने शॉर्ट पॅन्ट अंडरवेर सकट काढून टाकली होती. तो पूर्ण नागडा होऊन चादर च्या आत झोपला होता.

मी त्याला घट्ट मिठी मारली आणि आम्ही एका मेकांना होठांवर किस करू लागलो. नवरा खूप तापला होता. त्याचे शरीर गरम झाले होते. काळ रात्री झवलो नाही तर आज सकाळ सकाळ तापला आहे.

काही वेळ किस करून मग तो सरळ झोपला. मी त्याच्या मानेवरून किस करत चादरीच्या आतून खाली जाऊ लागली. नवर्याच्या छातीवर किस केले, पोटावर किस केले, कमरेवर किस केले मग मांडीवर जात होते तर ताठलेला लवडा मध्ये आला आणि माझ्या नाकाला लागला. काळोखात मला काही दिसत नव्हते.

मी लवड्यला घट्ट मुठीत पकडले. आणि तोंडात घुसवला. मग तोंडात घेऊन आत बाहेर करून चोखु लागले.

उमुमुं मुमूमुमूमुं
मुमूमुमूमुमूमुमु
मुमूमुमूमुमूमुं
मुमऊऊऊऊऊऊऊऊमऊमुमूमुमुपूर्ण लवडा वरून खाली चाटून घेतला. गोट्या हातात पकडून वर केल्या आणि त्यावर माझी जीभ फिरवून गोट्या पण पूर्ण चाटल्या. लवड्याभोवती बारीक केस होते. जिभेला ते लागत होते. म्हणून मी फक्त लवडा चाटत राहिले.

मग मी चादर बाजूला केली. पॅंटी खाली खेचून काढून टाकली. आणि लंडावर जाऊन बसले. हाताने लंड पकडला आणि हळूच पुचित टाकला. लंड हळू हळू आत गेला. पूर्ण आत जाताच मी वाकून नवऱ्यवर झोपली आणि त्याच्या होठांवर किस करत खाली कमर वर खाली करत लंड पुचित आत बाहेर करू लागली.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

नवरा रंगात लागला. त्याचा स्वास चढू लागला. खालून त्याचा लंड पूर्ण पुचित आत जात होता. मी सुरवातीला हळू हळू कमर वर खाली करत होती. मग मी गती वाढवली आणि जोर जोरात पुची लंडावर आपटू लागली. पूर्ण पुची ओली झाली. लवडा आता सहज आत बाहेर होत होता. थंड वातावरणात दोघांचे शरीर तापले होते.

खूप मजा येत होती. नवऱ्याने मला घट्ट पकडले आणि खाली दणके देऊ लागला. मी पण आवाज करू लागले.

अहाहा अहाहा हहा ह्ह्ह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहा

मग काही वेळाने नवरा ओरडला. पाणी निघणार आहे. मी असची मागे सरकली आणि कमर वर उचलून लंड पुचीतून बाहेर काढला. लंड माझ्या पुचीच्या पाण्याने ओला झाला होता. लंड बाहेर येताच मी त्यावर बसले. लवडा मस्त पुचीच्या फटीत आडवा बसला. लंडाचे टोक वर पोटावर गेले.

मग मी अशीच लंड पुचीच्या फटीत वर खाली करून घासू लागले. ओला लंड आणि ओली पुची आरामात एकमेकांवर सरकत होते. असे वाटत होते जणू गरम मक्यवर लिंबू फिरवत आहे. नवरा तोंडाने आवाज करत ओरडू लागला.

अहाहा अहाहा आहाहाहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहाहा हाहाहा

अचानक त्याने जोराची पाण्याची पिचकारी उडवली. सर्व पाणी त्याच्या पोटावर पसरले.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

मग नवरा शांत झाला. मी उठले आणि बेड च्या खाली गेले. समोर टेबलावर ठेवलेला रुमाल घेतला आणि नवऱ्याचा लंड पुसून काढला. मग पोटावर पसरलेले पाणी पुसून काढले. नवरा असाच चादर घेऊन परत झोपून गेला. मी खाली पडलेली पॅंटी उचलली आणि घालून घेतली.

मला मुतायला आली होती. मी जाऊन मुतून घेतले. मग थंड पाण्याने पुची धुतली. लवड्याचे चिकट पाणी पुचीला लागले होतो. चोळून चोळून ते काढावे लागले. मी बाथरूम मधून निघाली आणि अशीच खोलीतून बाहेर आली. मागच्या किडकितुन बाहेर पाहू लागली. बाहेर थंड वारा वाहत होता. आता ५ वाजले होते त्यामुळे थोडा उजेड झाला होता.

अचानक माझी नजर खाली गेली. मला सासरे मोलकरणीच्या रूम कडे जाताना दिसले. मोलकरणीची खोली मागच्या बाजूला होती. एवढ्या सकाळी ते मोलकरणीच्या रूम कडे का जात असतील असा प्रश्न मला पडला.

मी लगेच वरून खाली आले आणि मागच्या बाजूला गेली. मोलकरींचा रूम चा दरवाजा बंद होता. तेव्हा मला आठवले एक खिडकी मागच्या बाजूला आहे. हळूच आवाज न करता मागे गेले तर नशिबाने ती खिडकी उघडी दिसली. जवळ गेले तर दिसले आतून खिडकीला परदा लावला आहे.

मी खिडकी कडे उभी झाली आणि हळूच कोपऱ्याने परदा बाजूला करून पाहू लागली. मला आत सासरे आणि ती मोलकरीण समोर उभे दिसत होते. ते दोघे काही तरी बोलत होते.

अचानक बोलता बोलता सासर्याने मोलकरणीचे बॉल जोरात दाबले. ते पाहून माझे डोळे मोठे झाले. मी त्याना टक लावून पाहू लागले. सासरे जोर जोरात मोलकरणीचे आंब्यासारखे मोठे बॉल दाबत होते. मग त्यानी जवळ जाऊन तिला होठांवर चुंबन घेतले. किस करत त्यानी तिचा ब्लॉऊझ काढून टाकला. तिचे मोठे आंबे बाहेर आले. साऱ्याने थोडाही वेळ न घालवता निप्पल तोंडात घेतले आणि जोर जोरात बॉल दाबत ते निप्पल चोखु लागले.

सासर्यांना बॉल दाबून निप्पल चोखताना पाहून असे वाटत होते कि खूप दिवसाचे भुके आहेत. ते जोर जोरात बॉल पिळत होते.

आश्चर्याची गोष्ट हि होती कि मोलकरीण त्याना काही म्हणत नव्हती. ती त्याना सर्व करू देत होती. ते गल्ली मध्ये तोंड टाकून चाटू लागले. बॉल दाबत ते गल्ली चाटत होते.

काही वेळाने सासर्याने मोलकरीण ला समोर खुर्चीवर बसवले. मग त्यानी त्यांची लुंगी वर उचली आणि खालून स्वतःची अंडरवेर खाली करून काढून टाकली. अंडरवेर काढताच त्यांच्या ताठलेला लवडा बाहेर आला. ते लवडा हातात पकडून मोलकरीण कडे गेले आणि त्यानी तिला लवडा चोखायला सांगितलं. मोलकरीण ने सांगितल्या प्रमाणे लवडा तोंडात घेतला आणि ती लवडा चोखु लागली.

सासरे तोंडाने आवाज करू लागले.

अहाहा ह्ह्ह्ह आह्ह अहाहाहाहा
अहाहा अहाहा अहाहाहाहाहाहाहा

काही वेळ लंड चोखून झाल्यावर, सासरे मागे झाले. मग त्यानी मोलकरणीच्या साडीत खालून हात टाकला आणि तिची चड्डी खेचून काढून टाकली. मग ते समोर बसले, आणि मोलकरणीचे दोन्ही पाय फाकवले.

पाय फाकावताच मोलकरणीची पुची समोर दिसू लागली. सासर्याने आपले तोंड पुचीवर आणले आणि ते पुची चाटू लागले.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.मोलकरीण आता आवाज करू लागली.

अहाहा अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहा आह्हह्हह्हह अहाहाहाहाहाहाहा
आह्हह्हह्ह ह्ह ह्ह्हह्हह्हह्ह

सासरे खालून साडीच्या आत तोंड टाकून पुची चाटत होते. खूप वेळ त्यानी मोलकरणीची पुची चाटली. मग त्यानी तिला उठवले आणि खाली जमिनीवर झोपवले. सासरे तिच्या पायाच्या मध्ये जाऊन बसले. पाय फाकवुन लवडा तिच्या पुचीवर ठेवला आणि हळूच पुचित घुसवला. मोलकरीण थोडी दचकली.

मग सासरे लवडा पुचित टाकून तिच्यावर पूर्ण झोपले आणि तिच्या होठावणार किस करत ते खालून जोर जोरात दणके देत मोलकरीण ची पुची झवू लागले.

मोलकरीण जोर जोरात आवाज करू लागली.

अहाहा अहाहाहाहाहा अहहह अहहह हाहाहाहा
अहाहा हहा हाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा
आह्हह्हह्ह ह्ह्ह ह्ह्हह्हह्हह्ह या हा ह्ह्ह्ह हा हा

खूप वेळ दणके देऊन झवून झाल्यावर ते मागे सरकले. त्याणी लवडा हातात धरला आणि हलवत ते पाणी मोलकरणीच्या पुचीवर उडवले. लवड्यातून खूप पाणी निघाले. पूर्ण चिकट पाणी निघे पर्यंत त्यानी लंड पुचीवर धरून ठेवला. मग पुचीवर लंड घासून त्यानी चीक पुसला आणि ते उठले.

त्यानी आपली अंडरवेर घातली आणि लुंगी वेवस्तीत करून उभे झाले. इथे मोलकरीण पण उठली. ते तिला काही तरी म्हणाले आणि बाहेर निघून गेले. मी त्याना भिंती च्या पाठून जाताना पाहिले. मग मी पण परत वर आमच्या खोलीत आले.दरवाजा बंद करून मी बेड वर झोपले. नवरा गाढ झोपेत होता. मला आता झोप येत होती. मला कळत नव्हते कि सर्वच का एकमेकांशी झवत आहे. नक्की हे काय चालले आहे. आणि मोठी गोष्ट म्हणजे फक्त मलाच का हे सर्व दिसत आहे. बाकींच्यांना कस माहित नाही ह्याबद्दल. मला काहीच कळत नव्हते.

बहीण काकांबरोबर, सासू आचार्य बरोबर, काकी लहान भावाबरोबर, आणि आता सासरे मोलकरींबरोबर झवताना मी पाहिले.

मला ह्या गोष्टीचा आनंद होता कि माझा नवरा तसा नाही. तो एक्दम सभ्य आहे.

मला आता सत्य काय आहे हे जाणून घेण्याची ओढ लागली होती. मी विचार केला उद्या काकीलाच स्पष्ट विचारते.. भीती पण होती पण त्याशिवाय काही उपाय नाही.

आता सकाळचे ६ वाजलेच होते. त्यामुळे काही वेळ तरी झोपून घेते म्हणून मी झोपून गेले… नंतर ९ ला रोजच्या वेळी उठलो. नवऱ्याची कामाची तयारी करून घेतली. आणि घरात कामाला लागलो.

मोलकरीण धुवायचे कपडे घेयला खोलीत आली. ती खूप आनंदात दिसत होती. मला माहित होते तो आनंद कसला आहे. तरी मी तिची छेड काढायची म्हणून विचारले, का एवढी आनंदात.

तर ती थोडी दचकून म्हणाली काही नाही असेच…

मी वाट पाहू लागली कि काकी कधी येईल खाली आणि मी विचार मांडू…पुढचा भाग लवकरच येईल….वाचत राहा..

Loading

1

0

You cannot copy content of this page