एका वेगळ्याच घरात मी लग्न करून आले – भाग ६एका वेगळ्याच घरात मी लग्न करून आले – भाग ६

काकी कडून जेव्हापासून कळले कि बायकांना घरात कोणाकडून पण झवून घ्याची परवानगी आहे. ते ऐकल्यापासून मला आता राहवत नव्हते. सारखं मनात झवायचेच विचार येत होते.

रात्र झाली. नवरा बाजूला येऊन झोपला होता. लाईट बंद केली खोलीची.

पहिला प्रश्न पडला कि कोणाकडून सर्वात आधी झवून घेऊ?

पहिल्यांदा असे काही करत होती त्यामुळे खूप मनात भीती पण होती. एक एक करून मी पर्याय पाहू लागले. मोठ्या दिराबरोबर झवायची इच्छा होती पण लगेच समोर जाणे मला शक्य वाटत नव्हते. मला आठवले कि लहान दीर आहे त्याचे लग्न पण झाले नाही. त्याला काकीला पण झवताना पाहिले होते.

लहान दीर जवान पण होता आणि त्याच्या कडून झवून घ्याल पण मजा येईल. म्हणून मी त्याच्या कडून झवून घेण्याचा विचार केला.

दुसरा दिवस उजाडला. सर्वे कामाला जाणारे मंडळी एक एक करून बाहेर निघू लागले. नवरा आज लवकर निघून गेला. मोठा दीर आणि त्याची बायको पण निघून गेले कामाला. काका पण निघून गेले. काकी आणि सासू सासरे खालच्या मजल्यावर होते.

मला ती वेळ ठीक वाटली. मी निळ्यारंगाची फुलांची नक्षी असलेली साडी घातली होती. देवाला दाखवायला मी आज शिरा बनवला होता.  मी तो थोडा वाटीत घेऊन दुसऱ्या मजल्यावर लहान दिराच्या खोलीकडे गेली. दरवाजा उघडाच होता. परदा होता दरवाज्यवर. मी हळूच परदा बाजूला केला आणि आत पाहिले.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

दीर आत व्यायाम करताना मला दिसला. त्याने शर्ट घातले नव्हते. फक्त शॉर्ट पॅन्ट होती. मी हळूच आत गेले. आणि जवळ जाऊन लहान दिराला प्रसाद आहे म्हणून त्याला हातात वाटी दिली. दीर चमच्याने शिरा खाऊ लागला. त्याला तो खूप आवडला. मी त्याच्या बाजूलाच उभी होती.रूम मध्ये दुसरे कोणी नव्हते. मला हि वेळ बरोबर वाटली झवून घ्याला. मनात खूप भीती होती. काय होईल पुढे माहित नव्हते.

मी लहान दिराच्या चेहऱ्याकडे पाहिले. तो चमच्याने शिरा आनंदात खात होता. त्याच्या छातीवरून घामाचे थेम्ब खाली वाहत होते. व्यायाम करताना तो घामाने भिजला होता.

मी माझे मन बनवले. मोठा स्वास घेतला आणि काहीच विचार न करता माझा हात त्याच्या पॅन्ट वरून लवड्यवर लावला. आणि हाताने त्याचा लवडा दाबला. तो थोडा दचकला. त्याने माझ्या कडे पाहिले.

मी थांबले नाही. मी वरून हात लंडावर फिरवत दिराचा लंड कुरवाळू लागली. मला त्याच्या तोंडावर आनंदाचे भाव दिसू लागले. तो शिरा खाता खाता माझ्या हाताचा स्पर्श लंडावर अनुभवत होता.

शिरा खाऊन त्याने वाटी बाजूला टेबलावर ठेवली. जरा हि वेळ न घालवता, त्याने दोन्ही हात माझ्या ब्लाउज वर आणले आणि साडीवरून माझे स्तन जोर जोरात दाबू लागला. खाली मी त्याचा लंड चोळत होती.

स्तन दाबत तोंडाने त्याच्या आवाज येऊ लागला.

अहाहा अह्ह्ह अहहह अहहह
अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहा

इथे माझ्या शरीराची आग वाढू लागली. दीर जोर जोरात माझे बॉल पिळू लागला. मला पण राहवले नाही आणि मी जोर जोरात तोंडाने आवाज करू लागले.

अहाहा अह्ह्ह अहहह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहा

बॉल दोन्ही हाताने दाबत दीर माझ्या जवळ आला आणि त्याने माझे तोंड दोन्ही हाताने पकडून माझ्या होठांवर घट्ट किस केले. त्याचे होठ माझ्या होठांना लागताच मी वेडीच झाले. मी त्याला घट्ट मिठी मारली. त्याच्ये शरीर घामाने भिजले होते. त्याच्या शरीराचा एक वेगळाच सुघंद येत होता.

दीर आता माझ्या होठाचा रुस पिऊ लागला आणि मला घट्ट मिठी मारून माझ्या पाठीवर हात फिरवत होता. हळू हळू त्याचा हात खाली जाऊ लागला. एकंदरीत त्याचा हात माझ्या मोठ्या गांडीवर पोहचला आणि त्याने जोर जोरात माझी गांड दाबायला सुरवात केली.

दीर वर होठावणार किस करत होता आणि मागे माझी गांड दाबत होता. त्याच्या तो स्पर्श मला खूप हवाहवासा वाटू लागला. मी माझी मिठी अजून घट्ट केली आणि माझे बॉल त्याच्या शरीराला घट्ट दाबून ठेवले. मी आता खूप उत्तेजित झाली होती.

दिराने माझा पल्लू खाली पाडला . मागून ब्लॉउज ची नाडी सोडली. पाठीवर हात फिरवत माझ्या ब्रा चा पण हुक काढून टाकला.

हुक काढताच तो मागे सरकला आणि हळूच माझ्या बॉल वरून ब्लॉउज चे आवरण बाजूला केले. जसे माझे ताजे टवटवीत बॉल समोर आले, तो वेडाच झाला. त्याने धडकन माझ्या बॉल वर धाव मारली आणि जोर जोरात बॉल दाबत माझ्या दोन्ही बॉल च्य मध्ये जिभेने चाटू लागला.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

मी चैताळली आणि ओरडू लागली.

अहाहा अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहा अहाहा अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहा

दिराने बॉल दाबत माझे निप्पल तोंडात घेतले. दुधासारखे गोरे बॉल पाहून जणू तो वेडाच झाला होता. त्याच्या हातात खूप ताकत होती. तो वेड्या सारखा जोर जोरात माझे बॉल दाबून पिळत होता. चोखत होता.

मला आता त्याचे बॉल दाबणे सहन होत नव्हते. त्याला थांबवण्यासाठी मी लगेच त्याचा लवडा धरला आणि त्यावर हात फिरवत खाली बसू लागली. त्याने मला सोडले आणि मी दिराच्या समोर खाली बसली. त्याची लहान काळी शॉर्ट पॅन्ट मी पकडून खाली खेचली.

आत दिराने काळ्या रंगाची अंडरवेर घातली होती. वरून मला दिसून आले कि दांडा मोठा झाला आहे. मी आधी एका हाताने वरून हात फिरवला. मग कमरेवर अंडरवेर पकडून खाली खेचू लागली. हळू हळू खाली खेचून अंडरवेर खाली सरकली, आतून लंड उद्या मारत बाहेर आला.

माझ्या डोळ्यासमोरच लंडाचा टोक वर खाली नाचू लागला. मी पूर्ण अंडरवेर खाली खेचून पायातून काढून टाकली आणि दिराला पूर्ण नागडे केले. लवडा मुठीत पकडला, आणि लंडाच्या गुलाबी टोकाला जवळून पाहत त्यावर माझी जीभ लावली.

माझी जीभ टोकाला लागताच दीर ओरडला.

अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा

मी जीभ टोकावर गोल गोल फिरवू लागली. लवडा चोखायला सुरवात केले. लवडा खूप गरम होता. मी पूर्ण तोंडात घेतला आणि आत बाहेर करून चोखु लागले.

उमुमु मुमूमुमुमु मऊमुमुमु
मुमूमुमु मऊमुमूमुं मऊमुम्मु
उमुमुं मऊमुमूउमुं मऊमुमुमु

काही वेळाने लवडा तोंडातून काढला आणि दिराने मला उठवले. समोर बेड वर झोपवले. खाली गेला आणि माझी पॅंटी काढू लागला. त्याने वेळ न घालवता साडीच्या आत हात टाकून पॅंटी काढून घेतली. मग माझे पाय फाकवले. साडी पोटावर सरकली.

मग तोंड पायाच्या मध्ये टाकून पुची चाटू लागला.

अहाहा हाहाहाहा हाहाहाहाहा
अह्ह्ह हाहाहाहाहा आह्हह्ह

त्याच्या पुची चाटण्याचा कृत्याने मी जणू स्वर्गात पोहचली होती. दीर खूप प्रेमाने माझी पुची चाटत होता. खूप गरम झाली होती पुची. त्याची जीभ पुचीला लागताच पुची पण पाणी सोडू लागली. जीभ पुचित खोलवर टाकून पाणी चाटत होता. खूप वेळ त्याने पुची चाटली.

मग तो उठला आणि माझ्या पायाच्या मध्ये सरकला. लवडा हातात धरला आणि हळूच पुचीवर टेकवला. लवडा पुचित जाऊ लागला. काही क्षणातच लवडा माझ्या पुचीच्या आत होता. खोलवर मला त्याचा टोक पुचित जाणवत होता.

लवडा आत टाकून तो माझ्यावर झोपला आणि होठांवर किस करू लागला. किस करत त्याने मला पकडून उपडिफिरवले आणि त्याने मला त्याच्या अंगावर घेतले. आता मी त्याच्या अंगावर होती आणि त्याने मला घट्ट मिठी मारली होती. मग मी मागे सरकली आणि आता त्याच्या लंडावर बसली होती. खाली पुचित लंड अडकला होता.

तशीच वर बसून मी कमर वर खाली करत लवडा आत बाहेर करू लागले. हळू हळू मी गती वाढवली. दीर तोंडाने आवाज करत ओरडू लागला.

अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहा
अहाहा हं अह्ह्ह
अहाहा अहाहाहाहाहाहा

दोघे पण पूर्ण आनंद घेत होतो. तेवढ्यात मागून कोणी तरी घरात येण्याचा आवाज आला.

मी थोडी घाबरले.

मागे वळून पाहिले तर ती मोलकरीण होती. ती आत आली खोलीत पण मी थांबले नाही. मी लवडा पुचित वर खाली करून झवत होती. मोलकरीण ने विचारले दिराला धुवायचे कपडे कुठे आहे. त्याने असेच झवत तिला बोटाने इशारा केला.

समोर बादली मध्ये कपडे होते. मोलकरीण गेली आणि बादली उचलून बाहेर जाऊ लागली. आम्ही दोघांनी झवायचे थांबवले नाही.हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

मोलकरीण अशी वागली जणू तिने काही पाहिलेच नाही.

ती निघून गेली आणि आम्ही आमची गती वाढवली. काही वेळाने दिराने मला खाली झोपवले आणि तो माझ्यावर चढला. त्याने माझे पाय फाकवले आणि लवडा पुचित टाकून जोर जोरात दणके द्याला सुरवात केले. मी आता स्वर्गसुख अनुभवायला तयार झाली. पुची खूप पाणी सोडू लागली.

दिराचा लवडा पण आता लाकडा सारखा कडक झाला होता. त्याने जोर जोरात दणके देत मला झवायला सुरवात केले.

मी ओरडू लागले.

अहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहा आहे अहाहा हाहाहाहाहा
अहाहा अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहा

जोराच्या दणक्यने माझे पाणी निघाले आणि पुचीने लवड्याला पूर्ण ओले केले.

काही वेळाने दिराने पण जोराचा स्वास घेत लवडा पुचीतून बाहेर काढला आणि पुचीवर पूर्ण पाणी सोडले.मला पुचीवर गरम पाण्याचा फवारा जाणवला. पूर्ण पुचीवरून साडीवर लवड्याचे पाणी उडवले.

दीर मोठ्या मोठ्याने स्वास घेत होता.

आज त्याचा खूप चांगलाच व्यायाम झाला.

मी उठले आणि आपले कडपें घालून घेतले आणि बाहेर निघून आले. दीर काही वेळाने कामाला निघून गेला.

मी खोलीत जाऊन थोडा अराम केला. अराम करताना मनाला खूप बरे वाटत होते.

खरंच नवरा सोडून दुसऱ्या माणसाकडून झवायला खूप मजा येते.

एक वेगळीच मनाला शांती मिळते.

मी थोडा वेळ झोपून गेले.

दुपारी उठले, मग जेवून आपल्या कामाला लागले होते. आता मला कसे तरी मोठ्या दिराकडे पोहचायचे होते. मला त्याचा लंड पाहायची खूप इच्छा झाली होती.

Loading

2

0

You cannot copy content of this page