एका वेगळ्याच घरात मी लग्न करून आले – भाग ७लहान दिराबरोबर संभोग करून माझा आत्मविश्वास वाढला होता. मला कळून आले कि काकी ने जे सांगितले होते कि घरात बायका कोणाशी पण झवू शकतात ते खरे आहे.

माझी नजर आता मोठ्या दिराकडे होती. त्याचे डोळे, होठ आणि मोठी छाती मला खूप आकर्षित करायची. जेव्हा पण मला मोका मिळायचा माझी नजर त्याच्या खाली लवड्या कडे जायची. फक्त अडचण हीच होती कि वहिनी नेहमी त्याच्या आजूबाजूला असायची. तिच्या उपस्तितीत मोठ्या दिराकडे जाणे शक्य नव्हते.

मला काहीतरी उपाय शोधणे गरजेचे होते. दुसरा दिवस उजाडला. मी स्वयंपाक घरात कामाला लागली होती. काही वेळाने मोठी वहिनी पण स्वयंपाक घरात आली. आम्ही गप्पा मारत काम करू लागलो. मोठी वहिनी खूप बोलक्या होत्या. काही दिवसातच आमची चांगली मैत्री झाली. रोज सकाळी आम्ही काम करून मग गप्पा मारत बसायचो.

मोठ्या वहिनीशी बोलताना मला कळून आले कि मोठ्या वहिनी खूप चावट आहेत. ते मध्ये मध्ये काही ना काही चावट बोलत असे. मला ते त्यांच्या मैत्रिणीच्या झवायच्या गोष्टी सांगू लागल्या. मी पण त्याना अडवले नाही आणि चांगला प्रतिशत दिला.

हळू हळू मोठ्या वहिनी खुलू लागल्या. आता चावट बोलण्यावरून वहिनी चावट मस्ती पण करू लागल्या. सारख्या माझ्या अंगाला स्पर्श करत असे. मी सकाळी एकदा स्वयंपाक घरात काम करत होते. अचानक वहिनी आल्या आणि त्यानी मला मागून घट्ट मिठी मारली.

मी दचकली. साडी घातली असल्याने माझी कमर उघडी होती. वहिनीने कमरेवरूनच हात फिरवत मागून मिठी मारली. त्याचे मोठे बॉल माझ्या पाठीवर दाबलेले मला जाणवले. नशिबाने स्वयंपाक घरात दुसरे कोणी नव्हते.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

वहिनीचे माझ्या शरीराला हात लावणे हळू हळू वाढू लागले. मी त्याना थांबवायला पाहिजे होते पण नंतर विचार आला. कि वहिनी जर कुश राहिली तर मला तिच्या नवऱ्याबरोबर झवता येईल.

म्हणून मी वहिनीला ती जे करते ते करू दिले. वहिनी दिसायला तशी गोरी होती. ऑफिस मध्ये चांगल्या पदावर कामाला होती. शरीर पण चांगल्या आकारात होते. त्याबरोबर तिचे विचार मोकळे होते. बाहेर जाताना ती कपडे पण शहरातल्या मुलीप्रमाणे घालायची.

एकदा मी दुपारचे जेवण करून भांडी स्वयंपाक घरात ठेवत होती. घरात पूर्ण शांतता होती. सासू सासरे दोघे खोलीत जाऊन झोपले होते. कामाला जाणारी मंडळी कामाला गेली होती. तेवढ्यात मोठ्या वहिनी मागून आल्या. मी त्याना आत येताना पाहिले आणि परत कामाला लागले.वहिनी मागून माझ्या जवळ आल्या आणि त्यानी माझ्या हाताच्या मधून स्वतःचा हात पुढे आणला आणि जोरात माझे दोन्ही स्तन दाबले आणि म्हणाली “खूप मोठे दिसत आहे. भाऊजी खूप दाबतात वाटते”.

आणि वहिनी असू लागली. मी पण त्यांच्या बरोबर असू लागली.

मला वाटले कि वहिनी बॉल दाबून हात मागे घेईल. पण त्यांनी काही हात माघे घेतला नाही. त्या माझे बॉल प्रेमाने पिळू लागल्या. मी माझे भांडी घासायचे काम सुरु ठेवले.

वहिनीने मला मागून मिठी मारली होती. त्यानी त्यांचे डोकं माझ्या पाठीवर ठेवले. आणि दोन्ही हाताने माझे बॉल पिळत होत्या.

मी वहिनीला म्हणाले, काय करत आहात. तर त्या म्हणाल्या, “बरं वाटतंय असे तुझे बॉल दाबायला. पूर्ण डोक्याचा ताण निघून जातोय”.

हळू हळू मला ते आवडू लागले. वहिनीने पण त्यांचे शरीर मागून माझ्या पाठीवर टेकवले. मग एक हात वहिनी माझ्या कमरेवर घेऊन आली आणि कमर घासू लागली. वहिनीच्या कोमल हाताचा स्पर्श माझ्या कमरेवर पडताच मी उत्तेजित होऊ लागली. पाठीवर मला वहिनीचे बॉल जाणवत होते. मनात कसे तरी होऊ लागले. मी भांडी ठेवली हात धुतले आणि मागे फिरली.

जशी मी फिरून उभी झाली आणि वहिनीच्या डोळ्यात डोळे टाकून पाहिले तर वहिनी एक्दम गरम झाली होती. तिच्या चेहऱयावर मला हवंस दिसत होती. डोळे एकदम नशिले, होठ तडपट होते.

माझी पण तशीच परिस्तिथी होती. आम्ही काही सेकंद एका मेकांच्या डोळ्यात पाहिले आणि वहिनीने लगेच जवळ येऊन माझ्या होठांवर घट्ट चुंबन घेतले.

अह्ह्ह अह्ह्ह आह्हह्हह्हह्ह
अहाहा हाहाहा अहाहाहाहाहा

वहिनीचे होठ माझ्या होठांवर लागताच मी सर्वच विसरून गेले. वहिनीचे होठ खूप कोमल जाणवत होते. मला ते खूप आवडले म्हणून मी घट्ट मिठी मारून वहिनीच्या होठांचा रस पियू लागले.

दोघांचे पण शरीर खूप तापले होते. दोघांनी एकमेकांना घट्ट जकडून ठेवले. आमचे बॉल एकमेकांशी लढाई करू लागले. मी वहिनीच्या पाठीवर हात फिरवू लागली. तिचे शरीर कापसासारखे नरम जाणवले. घट्ट मीठ मारून होठांवर किस करत मी तिच्या शरीराचा आनंद घेऊ लागले. माझी पुची पाणी सोडू लागली.

मग काही वेळाने आम्ही किस करणे थांबवले. एका मेकांच्या डोळ्यात डोळे टाकून पाहिले. दोघांना पण आता कळून आले कि आम्हाला काय पाहिजे आहे.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

वहिनी म्हणाल्या मी माझ्या खोलीत जाते. तू ये लवकर.

असे म्हणून वहिनी गेल्या बाहेर. मी माझी साडी वेवस्तीत केली. माझे शरीर खूप तापले होते. मनात हलचल सुरु होती. भीती पण वाटत होती. मी स्वतःला सांभाळले आणि वरच्या मजल्यावर वहिनीच्या खोलीकडे गेली. वहिनीने दरवाजा उघडा ठेवला होता. मी आत गेली.

वहिनी लगेच दरवाज्या कडे आल्या. त्यांनी दरवाजा बंद केला. पाठी फिरल्या आणि माझ्या कडे जलद गतीने चालत आल्या आणि मला घट्ट मिठी मारून माझ्या होठांवर चावल्या. मी तापली आणि वहिनीला घट्ट पकडले आणि तिच्या होठांवर घट्ट चुंबन घेतले. आता मी संतापली होती. दोघे पण एका मेकांच्या पाठीवर जोर जोरात हात घासत होतो.

वहिनीने चुंबन घेत माझा साडीचा पदर खाली पाडला. मी पण वहिनीचा पदर खाली केला. दोघांचे ब्लॉऊझ एकमेकांवर आढळले. बॉल दाबले गेले. मग वहिनीने माझे दोन्ही बॉल हातात धरले आणि ब्लॉऊझ वरून जोर जोरात दाबू लागली.

अह्ह्ह अहहह हाहाहाहाहाहाहा
अहाहा अहाहा हाहाहाहाहाहाहा

वहिनीचे ते बॉल दाबणे मला खूप आवडले. मी तोंडाने आवाज करू लागले. नकळत माझे पण हात वहिनीच्या बॉल वर गेले आणि मी पण त्यांचे बॉल दाबू लागली.

अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा
आह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहा

पहिल्यांदा कोणत्या बाई चे बॉल मी दाबत होते. वहिनीचे बॉल खूप मोठे पण कडक होते. मी जोर जोरात वहिनीचे बॉल पिळत होती. दोघे एकमेकांना होठांवर चुंबन घेत होतो. जिभेला जीभ लावत होतो.

मग वहिनीने मागे हात आणून माझा ब्लॉउज काढला आणि ब्रा पण उघडला. ब्रा काढताच माझे बॉल मोकळे झाले. वहिनीने जरा हि वेळ न घालवता माझे निप्पल तोंडात घेतले आणि चोखु लागली.

अहाहाहाहा अह्ह्हह्हह्हह्ह
अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहा

वहिनी निप्पल चोखण्यात एक्दम माहीर होती. ती बॉल पिळत निप्पल ला जीभ लावून चाटत होती. मग तोंडात घेऊन चोखत होती. पूर्ण हात बॉल वर गोल गोल फिरवत ती दाबत होती. तिला पाहून असे वाटत होते जणू बॉल दाबून दूध काढत आहे.

वहिनीने दोन्ही बॉल दाबून चोखले आणि मग मी तिचे बॉल दाबून चोखु लागली. आमच्या दोघांच्या साड्या खाली पडल्या. मग वहिनीने माझा पल्लू पकडून माझी साडी खेचून काढू लागली. साडी लगेच निघाली. वहिनीची पण साडी मी काढली.

दोघे आता परकर वर होतो. वहिनीने माझ्या परकराची नाडी खेचतच परकर उघडला आणि लगेच खाली पडला.

आत मी निळ्या रंगाची पॅंटी घातली होती. मला असे पॅंटीवर वहिनी समोर उभे राहून लाज वाटू लागली. त्यात माझ्या पुचीने पुढची पूर्ण जागा ओली करून ठेवली होती. त्यामुळे मी लाजून पायाची कैच करून उभी झाली.

वहिनीने माझ्या समोर त्यांचे परकर काढले आणि लगेच आपली पॅंटी पण काढून टाकली. जशी वहिनी समोर पूर्ण नागडी उभी झाली, तिचे नागडे शरीर पाहून मी चकित झाली. तिची गोरी त्वचा, तिचे कडक मोठे बॉल, ताठलेले निप्पल, सुंदर कमर आणि दोन्ही पायाच्या मध्ये पुचीची फट पाहून मी वेडीच झाली.

वहिनीने आपले शरीर एक्दम सांभाळून ठेवले होते.

मी तिच्या कडे पाहत होती, तेवढ्यात वहिनी आल्या माझ्याकडे आणि माझा हात पकडून त्यानी मला बेड वर बसवले. मग दोन्ही पाय वर केले. त्याने मी मागे बेड वर झोपले.

वहिनीने माझी चड्डी दोन्ही हाताने पकडली आणि खेचून काढून टाकली. मी पूर्ण नागडी झाली.

वहिनीने जराही वेळ न घालवता, माझे पाय फाकवले आणि माझ्या पुचीवर तोंड टेकवून तुटून पडले.

अह्ह्ह अहहह अहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहा

माझे शरीर आता चर्म सीमेवर होते. मी बाजूची चादर पकडून तडफडू लागली. वहिनी पुची चाटण्यात पण खूप माहीर होती. तिने जीभ आत टाकून माझ्या पुचीला उत्तेजित केले. पुचीचा दाना चाटू लागली.

तिच्या गरम जिभेचा स्पर्श पुचीवर स्वर्ग सुख देत होता.

अहाहा हाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहाह्ह्हह्ह

मग वहिनी पुची चाटत आत बोट टाकून जोर जोरात घासू लागली. पुचित बोट घासल्याने पुची चैताळली. मी जोर जोरात कमर वर खाली करू लागली. पण वहिनी काही थांबल्या नाही. त्या जोर जोरात आत बाहेर बोट टाकत पुची चाटत होत्या.

काही वेळाने त्या उठल्या आणि माझ्यावर ६९ मध्ये झोपल्या. त्यांची पुची माझ्या तोंडावर होती. मी पुचीकडे पाहिले. वहिनीची पुची पूर्ण ओली झाली होती. पाणी निघत होते. मी पुची पाहण्यात मग्न होती कि खाली वहिनीने तिचा मधला बोट माझ्या पुचित घुसवला.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

तिचा बोट आत जाताच मी वेडी झाली आणि मी वहिनीची पुची माझ्या तोंडावर दाबली आणि तिला चाटू लागली.

मुअम्मूममूव
मुमूउमुमूव
मऊमुम्मुऊमु

पुची खूप ओली होती. जशी मी वहिनीची पुची चाटायला सुरवात केली पुचीतून पाणी पाझरू लागले. मी ते सर्व पाणी चाटून घेतले. खूप वेळ आम्ही दोघांनी एका एकमेकांच्या पुची चाटल्या. माझ्या पूर्ण होठांवर वहिनीच्या पुचीतून निघणारं चीक लागले होते.

मग वहिनी उठल्या आणि त्या माझ्या पायाच्या मध्ये बसल्या. त्यानी माझे पाय फाकवले आणि स्वतःची पुची माझ्या पुचीवर टेकवली आणि कमर मागे पुढे करून पुची माझ्या पुचीवर घासू लागल्या.

अह्ह्ह अहाहाहाहा हाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा
उफ्फफफ्फ .आहाहाहाहा हहा अहाहा

पुचीवर पुची घासण्याचा अनुभव माझ्यासाठी नवीनच होता. मला खूप आवडलं.

दोघांच्या पुची पूर्ण ओले चिंब झाल्या होत्या. चिकट पाणी एका मेकांच्या पुचीवर लागले आणि दोन्ही पुची तेलमय झाल्या. वहिनीच्या गरम पुचीचा स्पर्श माझ्या पुचीवर मला हवाहवासा वाटला.

काही वेळाने वहिनी मागे झाल्या आणि माझ्या बाजूला येऊन झोपल्या. मग त्यानी माझ्या होठांवर चुंबन घेतले, खालून आपले बोट माझ्या पुचित टाकले. मी पण माझा हात वहिनीच्या पुचीवर आणला आणि मधला बोथ वहिनीच्या पुचित घुसवला.दोघांनी पण एका मेकांच्या पुचित हळू हळू बोट आत बाहेर करायला सुरवात केली. माझ्या पुचीची गर्मी वाढू लागली. पुची आता पाणी सोडायला तयार झाली होती.

हळू हळू दोघांनी बोट पुचित आत बाहेर करत गती वाढवली. दोघे पण संतापलो आणि घट्ट होठांवर किस करत जोर जोरात एका मेकांच्या पुचित बोट टाकू लागलो.

अह्ह्ह अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहाहा

दोघे आता चरमसीमेवर पोहचलो होतो. अंग भट्टी सारखे तापले होते. पुचीची खाज वाढली होती. पुचित बोट घासत घासत बॉल एकमेकांवर दाबून धरले होते.

अचानक दोघांनी चुंबन करणे थांबवले आणि ओरडू लागलो.

अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहा अहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा

मग दोघांच्या पुचीने एकत्र पाणी सोडले. माझ्या शरीरातून वीज गेल्या सारखे वाटले. खूप वेळे नंतर असा अनुभव आला होता. वहिनी पण माझे बोट पुचित दाबून होती आणि तिचे पाणी निघाले.

काही वेळ दोघांनी बोट पुचित धरून ठेवले. मग हळूच मी पाय फाकवले आणि वहिनीला पुचीतून बोट काढायला जागा करून दिली. वहिनीने पण माझा हात सोडला.दोघे पण खूप थकलो होतो. एका मेकांना मिठी मारून झोपलो.

काही वेळाने मी उठले आणि आपली साडी घालून घेतली.. वहिनी माझ्या समोर बेड वर अशीच नागडी झोपली होत. साडी घालून मी वहिनीला म्हणाली मी निघते. वहिनी नागड्या बेड वरून उतरल्या आणि माझे बॉल परत एकदा दाबत माझ्या होठांवर किस केले. आणि म्हणाल्या आज खूप मजा आली. धन्यवाद.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

वहिनीचे डोळे अजून नशिले दिसत होते. वहिनी खूप गरम स्वभावाच्या होत्या.

मी दरवाज्याकडे गेली आणि बाहेर निघून आले. वहिनीने दरवाजा बंद केला.

मी माझ्या खोलीत येऊन झोपले. आज पहिल्यांदा एखाद्या बाई बरोबर संभोग करायला मिळाला. खर सांगू तर खूप मजा आली बाई च्या नागड्या शरीराशी आणि पुची ची खेळून.

त्या दिवसानंतर मी आणि वहिनी खूप चांगल्या मैत्रिणी झालो.

आम्ही आता मोकळेपणे एका मेकांच्या शरीराशी खेळायचो. चावट गप्पा करायचो. एका मेकांच्या नवऱ्याबरोबर होणाऱ्या झवायच्या गोष्टी सांगायचो.

माझा रस्ता काही प्रमाणात मोकळा झाला होता. मला मोठ्या दिराकडून आता झवता येईल असे वाटू लागले होते.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page