काकांकडुन सील तोडुन घेतलं. [ २ ]सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार . कसे आहात सगळे ?

मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.अन असेच मजेत रहा.आनंदी रहा.व इतरानाही आनदी ठेवा.काळजी घ्या.तर मित्र-मैत्रीनींनो आपण उर्वरीत 

कथेचा भाग ऐकण्यास उत्सुक असाल ना ? चला तर मग पाहुया पुढे काय होतय ते !!!!!

काकांचा ताठलेला,गोरापान व जाडजुड लवडा माझ्या

माझ्या तोंडासमोर खुशीत डोलत होता.आज प्रथमच पुरूषाचा लवडा इतक्या आधीरतेने बघत होते.त्याला अस डोलताना बघुन माझ्या पुच्चीची वळवळ वाढली होती.मी पटकन माझ्या दोंन्ही हातात धरून त्याला!कुरवाळु लागले होते.तस माझ्या अंगातुन जणुकाही वीज चमकून गेल्यासारख झाल होत.माझ्या हाताच्या स्पर्शाने काकांचा लवडा अधीकच गरम अन मोठा होउन माझ्या हातांना झटके मारायला

लागला होता.मी खुपच उत्तेजीत झाले होते.लवडा हातात धरून कुरवाळत आसतानाच माझीपँन्टी ओली

झाली होती.मी त्याला जोराने दाबत म्हटल – बापरे !!! काका ,केव्हढ मोठं आहे हो तुमच केळ.बघूनच काटा आलाय माझ्या अंगावर,बाईगग कसकाय सांभाळताय

हो याला काका .

काका डोळे झाकुन मादकपणे आह् आहाहाह आहाहमानसी खुप भारी वाटतय ग,किती मस्त चोळतेयस ग त्याला.तुला आवडल का माझ केळ मानसी ? तस मी

त्यांना म्हटल- हो काका खुपच आवडलय तुमच केळ,

अस वाटतयकी कचाकचा चाऊन खावं.अस म्हणत मीमाझे नाजुक गुलाबीओठ त्याच्या गुलाबी निमुळत्या

भागावर ठेउन दीर्घ चुंबन घेतल.

तस काका माझ्या डोक्यावरून हात फिरवत माझ डोक त्यांच्या लवड्यावर दाबायला लागले होते. अन त्याबरोबरच ते आहाहाहाह आहाहाहह असे सुस्कारे टाकत होते.आता त्यांचे हात हळुहळु डोक्यावरून खाली पाठीवर फिरत फिरत, पुढे माझ्या छातीवर येत स्थिरावले होते.त्यांनी कमीजवरूनच माझे दोंन्ही बाॕल कचकन दाबले तस माझ्या तोंडुन आह् आह् असे मादक सुस्कारे निघत होते.

काकांनी मला उभी करत माझे एकेक करत सर्व कपडे

काढुन मला पुर्ण नागड केलं होत.आता आंम्ही दोघही

एकमेकांसमोर पुर्णपणे नागडे उभा होतो.पहील्यांदाच

अस मी कुणा पुरूषासमोर अशा नागड्या अवस्थेत उभी होते.मलातर बाई खुप लाज वाटात होती.माझ मादक सौंदर्य व कमनीय बांधा बघुन काकांनी मला त्यांच्या बाहुपाशात घट्ट आवळुन धरल होतं.     

आज पहील्यांदाच मी अशी नागडी,एका पिळदार शरीरयष्टीच्या नागड्या पुरूषाच्या बाहुपाशात होते. काकांच्या नागड्या शरीराचा माझ्या शरीराला मादक स्पर्श होताच मी पुर्णपणे शहारून गेले होते.मी माझे डोके त्यांच्या खांद्यावर ठेवत त्यांना घट्ट मीठी मारली होती.त्यांच्या अंगाचा घामट पण काहीसा अनामीक सुगंध मला बेधुंद करत होता.

माझे मोसंबीसारखे बाॕल त्यांच्या विशाल,माँसल अशा छातीवर रगडत होते.खाली काकांचा ताठलेला लवडा माझ्या दोंन्ही मांड्यांच्यामध्ये घुसुन माझ्या पुच्चीवर घासत होता.त्या स्पर्शाने माझी पुच्ची ओलीचिंब झाली

होती.बाईईईगगगग मला तर खुप मजा यायला लागली

होती.अनमी अधीकच उत्तेजीत होत काकांच्या पाठीत

माझी बोटे अधीकच घट्ट दाबली होती.

तसे काकांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवत खाली

माझ्या कंबरेवरून फिरवत खाली माझ्या गोलगरगरीत

गांडीवरून दोंन्ही हात फिरवायला लागले होते.तशी मी

एकदम मोहरून गेले होते.मला खुपच मजा येत होती.

काकापण मधुनच माझ्या गांडीच्या फटीत त्याची बोटे फिरवुन मला अधीकच मजा देत होते.

एकदा तर त्यांनी दोंन्ही हातांनी गांडीची फट फाकवुन

त्यांच्या हाताच एक बोट माझ्या गांडीच्या रूंदावलेल्या

भोकावर गोलाकार फिरवायला लागले होते.बाईईगगग

मला खुप गुदगुल्या होउ लागल्या होत्या.अन माझी पुच्ची एकसारखी पाझरत होती.खरच खुप मजा देत होते काका.काकांकडुन अजुन खुप सुख,मजा,आनंद उपभोगुन घ्यायच होत मला.

५ मिनीटांनी काकांनी मला शरीरापासुन वेगळ करत

माझे दोंन्ही बाॕल आळीपाळीने तोंडात घेत चोखायला लागले होते.आज पहील्यांदाच माझे बाॕल पुरूषांच्या

तोंडात होते.अन मी मनसोक्त पणे चोखून घेत होते.मी

अधीकच उत्तेजीत होत आह् आह् स्स्ससस उम्मममम आह् आह् ऊँ ऊँ स्स्ससास मादक सुस्कारे टाकत होते.

आणी नकळतपणे माझे हात काकांच्या डोक्यावरुन फिरायला लागले होते.काका माझे बाॕल असे काही चोखत व चोळत होतेकी मी नकळतपणे त्यांच तोंड माझ्या बाॕलवर दाबत घुसळत होते. पाच मिनीटातच त्यांनी माझे दोंन्ही बाॕल चोखुन व चोळुन लालभडक करून टाकले होते.माझी वासना अधीकच भडकत चालली होती अन खाली माझ्या पुच्चीतुन निघणाऱ्या चिकट पाण्याच्या धारा मांडीवरून ओघळत होत्या.

मी काकांच्या केसातुन हात फिरवत मादक आवाजात

त्यांना म्हटल- ओह्!आह् काका स्स्सस बस करा ना हो

आता स्स्स्सस आहाहाहह नाही हो सहन होत आता, काहीतरी करा ना आता अअअआआहाहाहा स्स्ससस

बस करा ना काका.तसे काकांनी बाॕल सोडुन त्यांचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेउन दीर्घ चुंबन घेऊन मला म्हणाले.

काका – काय ग मानसी,तुला नाही आवडल का हे ?

मी – अहो काका अस काही नाहीये.मला खुपच मजा येतेय हो,आज पहील्यांदाच असा पुरूषाचा स्पर्श मला माझ्या संपुर्ण शरीरावर होताना खुपच मोहरून गेलेय हो. माझ सर्वस्व तुमच्याच हातात सोपवलय काका.  आता तुंम्हाला हव ते व हव तस करून मला कळीतुन फुल बनवा अन कुमारीकेतुन एका पुर्ण स्त्रीत्व बहाल करा.मी फक्त तुमच्यासाठीच अबाधीत ठेवलय हे सर्व.

माझ बोलणं ऐकुन काकांचा आनंद गगनात मावत नव्हता.मग ते माझ्या मानेवर,गालांवर,छातीवर,पोटावर

कंबरेवर,बेंबीवर चुंबनांचा वर्षाव करायला लागले होते.

अन माझ्या तोंडातुन आह् आहाहाह ऊँ ऊँ स्स्सससस ऊँ उम्म्ममम अआइईईगगगग स्स्ससस आह् आह् ऊँ असे सुस्कारे निघत होते.

काका – मानसी तु खुपच सेक्सी आहेस.आता मला तुझ्या पपईच दर्शन घ्यायचय गं.खुप आधीर झालोय मी तुझी पपई बघायला.दाखव ना!गं मानसी.

मी – काका हे काय,माझ्याकडे कुठय पपई ?मग मी कशी दाखवणार तुंम्हाला ?

काका – खुपच वेंधळी आहेस ग मानसी तु ?

अस म्हणुन त्यांनी मला काॕटवर झोपवल.व ते माझ्या दोंन्ही पायात बसुन माझ्या कोवळ्या,फुगीर पुच्चीवर हात फिरवत म्हणाले – ही काय तुझी पपई,किती गोरी,

कोवळी ,फुगीर व कोवळी आहे.अजुन सीलबंद आहे.

माझ केळ किती नशीबवान आहे तुझ्यासारखी नाजुक

कोवळी अन सीलबंद पपई खाणार आहे.

मी – काका मी तर पपई हा शब्द पहील्यांदाच ऐकतेय.

आजुन काय म्हणतात पपई ला ? मी मुध्दामच त्याना

विचारत होते.

काका माझ्या पुच्चीवरून हात फिरवत म्हणाले  की – पपईला पुच्ची, फाक,चिमनी,भोक,चुत,योनी अशी खुप नावे आहेत.तुला कोणत आवडत मानसी.

मी – काका मला कोणतही नाव चालेल हो.पण तुमच केळ माझ्या पपईत जाईल ना ? बाईईगगग मला तुमच

भलमोठ केळ बघुन धडकीच भरलीय हो. पण मावशी तुमच हे केळ कस काय झेलत असेल .

काका – मानसी काळजी करू नकोस.पहील्यांदाच घेतेयस ना तु,सुरवातीला थोडा त्रास होईल पण मग खुप मजा येईल तुला.

अस म्हणुन काकांनी माझ्या दोंन्ही मांड्या फाकवुन धरल्या आन त्यांचे ओठ माझ्या फुगीर पुच्चीवर ठेवत

एक दीर्घ चुंबन घेतलं.तस माझ्या शरीरातील रक्त गरम

होत सळसळु लागल होत.माझ्या पुच्चीवर पहील्यांदा  पुरूषाच्या ओठांचा स्पर्श झालेला होता.अन ओठांच्या मादक अनामिक स्पर्शाच्या धुंदीत मादक सुस्कारे टाकु

लागले होते.

मी काकांकडे एकटक बघत होते.आता त्यांनी  दोंन्ही हातांनी माझी कोवळी,फुगीर पुच्चीची फट फाकवत त्यावरून जीभ खालपासुन वारपर्यंत फिरवु लागले

होते,तसे माझ्या तोंडुन आहाहाहा स्स्स्सससस ऊँ ऊँ  उम्म्ममम आह् आह् आहाहाहाहा असे मादक सुस्कारे निघत होते.अन काका त्या आवाजाने अधीक जोमाने  माझी पुच्ची चाटत होते.

आतातर काकांनी कहरच केला होता.ते हाताचे बोट माझ्या ओल्या पुच्चीत घालत होते,व जीभेच्या टोकाने

माझा लपुन बसलेला हरभर्यासारखा,गुलाबी दाना रगडायला लागले होते,तसे मला खुपच मजा यायला लागली होती.मी कामुक होउन माझी गांड वर उचलत

पुच्ची बोटावर व तोंडावर दाबत होते.ते हळुहळु बोट आतबाहेर करायला लागले होते.

दोन मिनीटातच माझ्या पुच्चीत सुनामी आल्यासारखे झाले अन पुच्चीचा बांध फुटुन कामरसाचा प्रवाह वाहु

लागला होता.तस काकांनी त्यांची पुर्ण जीभ सर्रकन माझ्या पुच्चीत घातली अन माझा चिकट कामरस गटागट प्यायला लागले होते.बाईईगगगग आज हे सर्व

पहील्यांदा अनुभवत होते.मलातर स्वर्गात असल्याचा

अनुभव मिळत होता.

माझ्या तोंडुन जोरजोरात मादक सुस्कारे टाकत मी माझ्या दोंन्ही हातांनी काकांच तोड माझ्या पुच्चीवर दाबून ठेवल होत.दोन मिनीटातच मी शांत झाले होते.

काकांनी पुर्ण कामरस पिउन टाकला होता.अन आता काका गुडघ्यावर बसत पुढे सरकत त्यांचा ताठलेला लवडा एका हातात धरून माझ्या कोवळ्या,फुगीर, ओल्याचिंब पुच्चीवर फटके मारू लागले होते.

बाइइईईईगगग माझ्या कोवळ्या पुच्चीच्या भोकावर काकांच्या गुलाबी,मुलायम,फुगलेल्या सुपारीच्या त्या फटक्याने पुच्चीचा कामाग्नी अधीकच भडकला होता.

तशी मी माझी गांड वर उचलत माझी पुच्ची सुपारीवर

दाबायला लागले होते.आता मला सहन होत नव्हत. कधी एकदा काकांचा लवडा माझ्या पुच्चीत घालुन घेतेय अस झाल होत.

तस काकांनी ओळखुन घेतल अन त्यांच्या सुपारीच टोक माझ्या पुच्चीच्या लहान भोकावर धरल होत.मी ते बघत होते व मी माझी पुच्ची माझ्या दोन्ही हातांनी फाकवुन धरली.तसे काकांनी एक जोरदार धक्का मारला.तसा त्याचा आर्धा लवडा माझी पुच्ची फाडुन आत घुसला होता.

तशी मी जोरजोराने अअअआआइईईगगग मेलेलेलेग

अय्य आय्यय गगगगग अअअआआइइईईईग फाटली

ना माझी पुच्ची काका आह् ओरडत रडायला लागले होते.क्षणभर माझ्या डोळ्यापुढे अंधाऱ्या आल्या होत्या

मी जोरजोराने माझे हातपाय आपटत लवडा पुच्चीतुन

बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होते.

पण काकांच्या अचाट ताकदीपुढ मी निष्प्रभ झाले होते.त्यांनी लवडा तसाच माझ्या पुच्चीत दाबुन धरत,

त्यांच्या दोंन्ही मांड्यात मला दाबुन धरत माझ्या ओठांवर त्यांचे ओठ ठेवत माझे ओरडणे बंद केले होते

अन त्यांचे दोंन्ही हात माझ्या हातावर ठेवत ते बेडवर दाबुन धरून ठेवले होते.खाली माझ्या पुच्चीत एखादा गरम लोखंडी राॕड खुपसलाय अस वाटत होत. 

१० मिनीटांनी मी त्या धक्क्यातुन बाहेर आले होते.व माझी गांड हळुहळु वरखाली हलवत काकांचा लवडा

माझ्या पुच्चीत आनुभवत होते.मी एका हाताने माझी

पुच्ची चाचपुन पाहीलीतर काकांचा लवडा अजुन आर्धा बाहेर होता.अन माझ्या हाताला रक्त लागलेल पाहुन मी मनातुन खुश झाले होते. 

ते बघुन  काकांनी माझ्या ओठांच चुंबन घेउन म्हणाले- मानसी तुझ सील तोडल ग माझ्या लवड्याने, आता तु खुश आहेस ना ? आता दुखायच थांबल ना ग ? मी स्मितहास्य करत काकांकडे बघत म्हणाले- हो काका आता मी खुप खुश आहे.माझी पहीली ईच्छा तुंम्ही पुर्ण केलीत.आता तुंम्हीच या कळीच फुल बनवुन टाका, अजुन खुप मजा करून घ्ययचीय तुमच्याकडुन

मी अस म्हणताच काकांनी त्यांच्या दोंन्ही हातात माझे

कडक झालेले बाॕल घट्ट पकडुन त्यांचा लवडा माझ्या पुच्चीत आतबाहेर करायला लागले होते.खुप टाईट जात होता लवडा.काकांनी लवडा थोडा बाहेर काढुन त्यांनी त्याच्यावर तोंडातील लाळ सोडुन त्याला पुर्ण ओला केला होता.अन मग हळुहळु आतबाहेर करू लागले होते.

मी माझी मान वर करून काकांचा भलामोठा लवडा माझ्या पुच्चीत आतबाहेर होताना बघत होते.मला खुप मजा येत होती.मी पण खालुन माझी गांड वर उचलत त्यांना साथ देत होते.त्यांचा लवडा खुप गरम व मोठा झाला होता.माझी पुच्चीपण गरम झाली होती.ती पण आता लवड्याला रस्ता मोकळा करूनदेत त्याला आत घेत होती.१० मिनीटातच काकांनी पुर्ण लवडा माझ्या पुच्चीत घुसवला होता.

माझ्या पुच्चीच्या तळाशी लवड्याच्या मुलायम,गुलाबी सुपारीचा स्पर्श होताच माझ्या पुच्चीने परत कामरस सोडायला सुरवात केली होती.पण काका न थांबता त्यांचा लवडा वेगाने आतबाहेर करत जोराने धक्के मारत कचाकच झवायला लागले होते.तसे माझ्या तोंडुन आह् आह् आ आ  ऊँ ऊँ स्स्स्सस उम्ममम आह्

आ आ ऊँ आसे मादक सुस्कारे निघत होते.

त्याचबरोबर माझी गांड वर उचलत काकांचा पुर्ण लवडा माझ्या पुच्चीत घालुन घेत स्वर्गात पोहोचल्याचा

आनंद घेत होते.२०-२५ मिनीटांच्या झवाझवीत माझ्या

पुच्चीने तीन वेळा पाणी सोडल होत.शेवटी काकांच पण पाणी गळणार होत.काका म्हणाले मानसी माझ आता गळण्याच्या बेतात आहे गं.

तशी मी म्हटले- काका आतच सोडा .माझ्या पुच्चीत तुमच्या आमृताची धार मला अनुभवायचीय हो काका मी पण आता गळणार आहे.आपण दोघही एकत्रच सोडुयात खुप मजा येईल.मी अस म्हणताच काकांनी ५-६ जोरदार धक्के मारले तसे माझ्या पुच्चीने कामरस

सोडत त्यांच्या लवड्याला आंघोळ घातली व त्यांच्या लवाड्यानेही गरम वीर्याच्या पिचकार्या माझ्या पुच्चीत

मारायला सुरवात केली.

याची जाणीव होताच मी काकांना माझ्यावर ओढत घट्ट मिठीत घेतल तस काकांनीही मला त्यांच्या मिठीत

घेत माझ्या खांद्यावर डोक ठेवल.मग मी माझी गांड हवेत उचलुन त्यांचा पुर्ण लवडा पुच्चीत घालुन घेत माझ्या पायांची मीठी त्यांच्या गांडीवर मारत त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीत दाबुन ठेवला होता.५-६ धक्के  मारून त्यांचा लवडा शांत झाला होता.

माझी पुच्चीपण पहील्यांदाच पुरूषाच वीर्य पिउन शांत

झालेली होती.दोघही थकुन एकमेकांच्या मीठीत शांत पणे पडुन राहीलो होतो.जवळपास आर्ध्या तासाने आंम्ही दोघही जागे झालो व काकानी माझ्या पुच्चीतुन

त्यांचा लवडा बाहेर काढुन खाली उतरले.तशी मी पण उठुन उभु राहीले.मला चालायला त्रास होत होता.

काकांनी मला आधारदेत म्हणाले पहील्यांदाच केल्याने

असा त्रास मुलींना होतोच.पण तु घाबरू नको मानसी माझ्याजवळ गोळी आहे ती घेतल्यावर तुला थोड्याच वेळात आराम पडेल.मग आंम्ही दोघही हौदावर जाउन

फ्रेश झालो अन कपडे घालुन तयार झालो होतो. दुपारचे १२ वाजले होते.काकांनी मला गोळी दिली व थोडावेळ बेडवर झोपुन राहायला सांगितलं.मग मीपण

बेडवर शांतपणे झोपले होते.मगआर्ध्या तासाने आंम्ही

घरी जायला निघालो होतो.मनातुन मी खुपच खुश होते.आयुष्यात पहील्यांदाच झवुन घेतल होतं,ते ही माझ्या मावशीच्या नवर्याकडुन.खुपच घाम काढला होता त्यांनी माझा.खुप दमवलं होत त्यांनी मला.

तीन दिवस मला झवुन माझी पुच्ची चांगलीच ठेचुन काढली होती काकांनी.तेंव्हापासुन मी वरचेवर मावशी

कडे येत असते तर कधी काका आमच्या घरी येउन माझ्या पुच्चीला शांत करत असतात.अन आता माझे सगळे अवयवही चांगलेच भरायला लागले होते. पण काही दिवासानंतर माझ लग्न झाल होत.आणी आंम्ही

एकमेकांपासुन दुरावलो होतो.

पण काकांनी माझे सील तोडून ज्याप्रकारे मला झवुन

सर्व सुख,मजा,आनंद देत होते.त्याप्रकारे मला माझा नवरा सुख देउ शकत नव्हता.मला काकांची सारखी आठवण येउन रहाते.पण काय करणार.


तर मित्र-मैत्रीनींनो  माझी कथा आवडल्यास जरूर लाइक करा.  धन्यवाद !! परत भेटुच !!!

Loading

3

0

You cannot copy content of this page