काकांकडुन सील तोडुन घेतलं. [ १ ]सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार .कसे आहात सगळे ?

मजेत ना ? असेच गरमा गरम कथा वाचत रहा.अन असेच मजा करत रहा. इतरांनाही मजेत ठेवा. असेच आनंदी रहा अन स्वताःची काळजी घ्या.

मित्र-मैत्रीनींनो आजची कथा माझ्या वाचक मैत्रीणी ने पाठवलेली आहे.तिने या साईटवर झवाझवीच्या अनेक कथा वाचलेल्या आहेत आणी नेहमी वाचत असते.या कथा वाचुन तिने ही निर्णय घेतला की तिच्याबरोबर घडलेल्या काही घटना मला पाठवलेल्या आहेत.

तिने पुला आपल्या मनोरंजनासाठी त्या घटना,कथेच्या

स्वरूपात लिहण्यास सांगितले आहे ते पण तिचे नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर.तर मित्र-मैत्रीनींनो तिच नाव बदलुन मी मानसी हे नाव या कथेत वापरणार आहे. चला तर मित्र-मैत्रीनींनो पाहुया मानसी च्या आयुष्यात घडलेली घटना.मित्र-मैत्रीनींनो माझ नाव मानसी,मी नुकतीच बी.काॕम झालेय.मी दिसायला सुंदर आहे.वय- २०, उंची ५.४ फुट,फिगर ३०-२६-३४ .मी अजुन कोणत्याही मुलाला माझ्या अंगाला स्पर्श करू दिला नव्हता.पण मैत्रीणी त्यांचे त्यांच्या बाॕयफ्रेंड बरोबर केलेली मजा मस्ती मला

नेहमी सांगत असत.तेंव्हापासुन मला त्यांच्यासारखी मजा करण्याची ईच्छा मनात उफाळुन येत होती.

पण माझे बाबा ,आई,भाऊ कडक शिस्तीचे आसल्याने

माझ अस काही करण्याच धाडस होत नसे.आमच्या कुटुबात मी,आई,बाबा,माझ्यापेक्षा मोठा भाऊ ,वहीनी रहात आहोत.भावाच लग्न दोन वर्षापूर्वीच झालेल आहे.आम्हा सर्वांना स्वतंत्र बेडरूम आहेत.भावाच्या आणी आईच्या बेडरूम च्या मधे माझी बेडरूम आहे.

माझ्या भावाच लग्न होऊन काहीदिवस झाले असतीलअसच एका!रात्री मला भावाच्या बेडरूममधुन विचित्र 

असे किचाळल्याचा आवाज ऐकु यायला लागला होता

पण मला नक्की कसला आवाज आहे हे कळत नव्हते

मी कान देऊन ऐकु लागले तर अआईगग आह् आह् स्स्ससस हळु घाला ना हो खुप दुखतय ना हो अआईग

असे अस्पष्ट आवाज वहीन्याच्या तोंडुन येत होते.

मी दुर्लक्ष करून झोपी गेले होते .दुसऱ्या दिवशी मी काॕलेज गेले,पण मला रात्रीच्या त्या आवाजाबध्दल मैत्रीणीला विचारून ते सर्व जाणुन घेण्याची उत्सुकता

लागुन राहीली होती.मग मी तिला भेटुन ते सर्वकाही सांगितले.तशी ती जोरजोराने हसत म्हणाली – मानसी तु खुपच बुध्दु आहेस.

अग भावाच नवीन लग्न झालय,अन ते नवरा बायको रात्री झवाझवी शिवाय दुसर काय करणार आहेत.अग

म्हणुन मी तुला म्हणतेय की एखादा मुलगा पटव अन मजा करून घे एकदातरी.लग्नाआधी अशी मस्त!मजा केलीस तरच तुला नंतर काही त्रास होणार नाही. मी बघ आठवड्यातुन एकदा तरी माझ्या मित्राकडुन झवुन घेतेच बघ.खुप भारी वाटत बघ झवुन घेताना.

मैत्रीणीच बोलणं ऐकुन माझ्या पुच्चीला काही मुंग्या चावताहेत अस वाटत होत.तिच्यामुळेच मला सर्वकाही

ज्ञान मिळत होते.म्हणजे योनी, पुच्ची,पपई,बाॉल, स्तन, मोसंबी,आंबे,लवडा,बुल्ला,दांडा,मुसळ,केळ,गांड,नितंब फाक,फट,पाकळ्या,दाणा,शेंगदाणा,झवाझवी,रेटारेटी

असे नवीन शब्द व त्यांचा अर्थ मला कळला होता.

अनआता मलाही वाटु लागल होतकी माझ्या कोवळ्या पुच्चीत कुणाचा तरी लवडा घालुन खुप झवुन घ्यावं.

पण कुणाकडुन घ्याव.घरी समजल तर काय होईल.या भितीने माझ धाडसच होत नव्हत.एकदा तर मैत्रीणी ने

तिच्या बाॕयफ्रेंडच्या लवड्याचा फोटो,व तिच्या पुच्चीत

आर्धा घातलेला फोटो मला दाखवला होता.ते बघुन माझी पुच्ची पाणावली होती.माझ काॕलेज पुर्ण झाल तरी मी अजुन कुमारीच होते.

आणी असेच एक दिवस आई म्हणाली – अग मानसी आपण तुझ्या मावशीकडे जाउयात,२-३ वर्ष झाली ती

भेटली नाही.तसही आता तुझ काॕलेज पुर्ण झालय.मी आईला हो म्हणाले.अन आंम्ही दोघी दुसऱ्याच दिवशी

मावशीच्या गावाला गेलो होतो.आईची सगळ्यात छोटी

बहीण माया.४-५ वर्षापूर्वी तिच लग्न होउन सासरी गेली होती.तिच वय २९-३० असेल.

अन तिचा नवरा म्हणजे माझे काका ३४-३५ शी तले ,एकदम तरूण ,पिळदार शरीरयष्टीचे होते.माझी अन त्यांची २-३ वेळा गाठभेट आणी बोलण ही झाल होतं.

त्यांचा मनमोकळा स्वभाव,आकर्षक व्यक्तीमत्व व थोडेसे रंगेल,चेष्टा मस्करी करण्याची अदा बघुन मला त्यांच्याबध्दल आकर्षण  वाटत होत.

आणी आज त्यांच्याच घरासमोर उभे होतो.आंम्हाला

बघताच मावशी धावतच आली आणी आईला व मला

मिठी मारत स्वागत केल होतं. मग आंम्ही घरात गेलो

चहापाणी घेत गप्पा मारू लागलो होतो.संध्याकाळ झाली होती.मी मावशीला म्हटल अग मावाशी काका कुठे गेलेत गं ? तर ती म्हणाली- अग ते आॕफिसमधुन

येउन शेतात गेलेत.येतीलच थोड्या वेळात.

मग आई आणी मावशी दोघु किचनमध्ये गप्पा मारत रात्रीच्या जेवणाची तयारी करू लागल्या होत्या.अन मी बाहेर अंगनात हवेशीर कट्यावर बसुन काकांचाच विचार करत होते.बाहेर अंधार पडायला लागला होता.

खेडेगाव असल्यामुळे सगळीकडे शांतता होती. आणी

इतक्यात बाईकचा आवाज आला म्हणुन मी उठुन उभी राहीले तर ते काकाच होते.

काका बाईक लावुन माझ्याजवळ आले आणी मला घट्ट बाहुपाशात घेउन म्हणाले- मानसी केव्हढी मोठी झालीयस ग तु ? खुप बदल झालाय ग तुझ्यात ?आधी तर मी ओळखलच नाही तुला.काकांच्या विशाल छाती वर माझे बाॕल दाबले गेले होते.त्यांच्या राकट ,बलवान बाहुपाशात मला खुप भारी वाटत होत.खाली त्यांचा पँटमध्ये ताठलेला लवडा माझ्या मॕक्सीवरून माझ्या पुच्चीवर रगडत होता.

मला त्यांचा स्पर्श हावाहवासा वाटु लागला होता.मी काकांच बोलणं ऐकुन म्हटल – हो का , एव्हढी मोठी झालीय का मी काका,आणी असा काय बदल झालाय

हो माझ्यात ? चला तुमच आपलं काहीतरीच,मी अस

म्हणताच काका माझ्या पाठीवर हात फिरवत सरळ खाली माझ्या पुष्ट घागरीसारख्या नितंबावर फिरवत त्यांना हळुवारपणे दाबायला लागले होते.

मला खुपच मजा वाटत होती.आज पहील्यांदाच असा

पुरूषाचा स्पर्श माझ्या अवयवांना होत होता.मी खुपच

कामातुर झाले होते.माझ बोलण ऐकुन काका म्हणाले

ही बघ तुझी गांड पहील्यापेक्षा अधीक गोल गरगरीत  झालीय ते माझी गांड दाबत होते.अन नंतर त्यांनी माझ्या गालाचे चुंबन घेत माझे बाॕल दोंन्ही हातांनी दाबत म्हणाले- हे आधी चिक्कु होते आता बघ मोसंबी

झालेत.

काकांच ते चावट बोलण ऐकुन व त्यांनी घेतलेल्या चुंबनाने मी अधीकच उत्तेजीत झाले होते तसे काका पण उत्तेजीत होत त्यांचा लवडा एकसारखा पुच्चीवर रगडत होते.इकडे खाली माझी पुच्ची पाझरून माझी पँन्टी ओली करत होती.मी कशीबशी काकांच्या घट्ट मिठीतुन सुटका करून घेउ लागले होते.

 तसे काकांनी माझी गांड जोरात दाबत माझ्या ओठांच दीर्घ चुंबन घेतल होत अन नंतर मला सोडत म्हणाले बाकीच काम आपण उद्या शेतावर जाऊन पुर्ण करू मानसी.माझी केव्हांपासुनची ईच्छा आहे कि तुला एकदा तरी उपभोगुन खुप सुख द्यायचय तुला.तुलाही खुप मजा येईल मानसी.

ते ऐकुन मी मनातुन खुपच खुश झाले होते.मी लाजुन काहीही न बोलता आत पळुन गेले ते सरळ बाथरूम मध्ये,माझी ओली पँन्टी काढुन मी माझ्या फुगीर अन गरम पुच्चीवर हात फिरवत, मघाशी काकांचा लवडा घासतानाचा अनुभव फील करत होते. पहील्यांदाच आज मी एका पुरूषाच्या मिठीत कस वाटत याचा अनुभव घेतला होता.मग मी दुसरी पँन्टी घातली होती.

मग रात्री आंम्ही सर्वजण गप्पा मारत जेवण केल होत. तेंव्हा काकांच लक्ष माझ्या छातीवरच होत.मला त्यांच

ते बघण माझ्यातली वासना जागृत करत होत.आमची

जेवण झाली आणी काका झोपायला गेले होते.मग मी

आई अन मावशी सर्व आवराआवर करून अंगणात गप्पा मारत बसलो होतो.प्रवासात थकल्यामुळे आई म्हणाली चला झोपुया आता,खुप कंटाळा आलाय.

मग आंम्ही झोपायला गेलो पण मला झोपच लागत नव्हती.एकसारख तेच दृश्य माझ्या डोळ्यासमोर येत

होते.व माझी पुच्ची पाझरत होती.माझ्या मनात तीव्र  ईच्छा घर करून होती.ती म्हणजे- नौजवान,रंगेल अशा काकांकडुन पुच्चीच सील तोडुन घ्यायच,कळीच फुल बनवुन घ्यायचं.असा विचार करत शेवटी मी दोंन्ही मांड्यात उशी दाबुन धरली तेंव्हा कुठे झोप लागली.

सकाळी मी ८.३० वाजता उठले , तेंव्हा सगळ्यांच्या

आंघोळी झाल्या होत्या.मावशी किचनमध्ये नाष्ट्याची तयारी करत होती.व आईपण तिला मदत करत होती.

काका हाॕलमध्ये पेपर वाचत बसले होते.आज रविवार

ची त्यांना सुट्टी होती.मी पटकन बाथरूममध्ये जाउन छानपैकी आंघोळ केली अन तयार होउन किचनमध्ये गेले तर नाष्टा तयार झाला होता.

मग आंम्ही सर्वांनी एकत्र नाष्टा करून चहा घेतला .मग

काका मावशीला म्हटले की मी शेतात जाउन येतो. दुपारी जेवायलाच येतो.तस मी काकांना म्हटल  काका

मी पण येते!तुमच्याबरोबर,खुप वर्ष झाली शेतात गेले नाही.तशी मावशी म्हणाली – हो मानसी तु काकांच्या बरोबर,पण कुठे धडपडु नकोस,नाहीतर लागुन घेशील

काहीतरी.तसे मी मनातुन खुपच खुश झाले होते.

काकांच्या चेहऱ्यावरून आनंद ओसंडुन वहात होता.

मी सलवार कमीज घालुन मस्तपैकी तयार झाले होते. माझ्या घट्ट कमीजमुळे माझे बाॕल उठुन दिसत होते.ते पाहातच काकांनी मला डोळा मारत म्हटले चल बस मागे मानसी.तशी मी त्यांच्या मागे बसले.अन आंम्ही निघालो.

गावाच्या बाहेर गेल्यावर कच्चा रस्ता लागला.काका म्हणाले- मला घट्ट धरून बस मानसी,कच्चा रस्ता आहे

नाहीतर पडशील तु.तस मी लाजत असल्याच दाखवत

त्यांच्या खांद्यावर एक हात ठेवला होता.इतक्यात गाडी

खोल खड्ड्यातुन गेली तशी मी जवळजवळ उडालेच

होते.मी सरळ काकांच्या आंगावर जोरात आपटले.

तसे माझे बाॕल त्यांच्या पाठीवर चांगलेच रगडले होते. बर झाल माझा एक हात त्यांच्या खांद्यावर होता.नाही तर मी पडणारच होते.पुढे गेल्यावर काकांनी माझा खांद्यावरचा हात त्यांच्या कंबरेवर ठेवला अन दुसरा हात त्यांच्या हाताने धरून मांडीवर ठेवला.अन म्हणाले

आता घट्ट धरून बस मानसी.

मलाही हेच हव होत.मग काय मी त्यांची कंबर एका हाताने घट्ट पकडत मागुन त्यांच्या पाठीला चिकटले होते.माझे बाॕल त्यांच्या पाठीवर एकसारखे रगडत होते.अन परत एकदा गाडी खड्ड्यातुन गेली तशी मी

उडाले होते अन माझा मांडीवरील हात सरळ त्यांच्या पँटमध्ये ताठलेल्या लवड्यावर स्थिरावला होता.मला आयतीच संधी मिळाली होती.

मी हाताने हळुवारपणे त्यांचा पँटमध्ये ताठलेला लवडा पँटवरूनच कुरवाळु लागले होते.तसा त्यांचा लवडा अधीकच मौठा होऊ लागला होता.मला खुप मजा येत होती.आज पहील्यांदाच लवडा कसा असतो ते हाताने

चाचपुन फिल करत होते.माझ्या पुच्चीची वळवळ वाढु लागली होती.कधी एकदा काकांचा लवडा बघतेय अस झाल होत मला.

थोड्या वेळातच आंम्ही शेतावर पोहोचलो.शेतात छोटे घर होते अन चारी बाजुंनी बहरलेली हिरवीगार शेती पाहुन मन प्रसन्न झाल होत.दोन्ही बाजुला ऊस आणी दोंन्ही बाजुला ज्वारीच पीक होत.घराचे पुढे छप्पर होत व त्या ठीकाणी लोखंडी काॕट होती.वेळप्रसंगी झोपता याव म्हणुन.मी काॕटवर बसले इतक्यात काका

बाईक लावुन व उसाला पाणी द्यायचे होते म्हणून मोटार चालु करून आले.

मी त्यांच्याकडे पाहीलतर त्यांचा पँटमध्ये  ताठलेला लवडा अजुन तसाच दिसत होता.त्यांनी ते ओळखल होत.मग त्यांनी घराचे दार उघडुन आतुन एक गांदी आणुन काॕटवर टाकत म्हणाले आता मस्त आराम कर

मी आलोच,अस म्हणत परात घरात गेले अन परत बाहेर आलेतर फक्त अंंडरपँटवरच होते.अंडरपँन्ट चा झालेल्या तंबुवरून माझी नजर हटतच नव्हती.

काका माझ्याजवळ येत म्हणाले- काय ग एव्हढ काय

टक लावुन बघतेस ग मानसी ? तशी मी लाजले अन

म्हणाले काही नाही असच.तसे काका मला म्हणाले- मानसी तुला केळ आवडत का ग ? अन ते केळ कधी चोखलयस का ? ते ऐकुन मला मनात खुप गुदगुल्या होत होत्या.मला समजल होत की काकांना काय म्हणायचय ते,पण मी आजाणतेपणे म्हणाले-हो काका

मला केळ खुप आवडत खायला.

काका – अग ते केळ नाही,पुरूषांचं केळ म्हणतोय मी.कधी बघीतलय त्याला ? चोखलय का ते कधी ?

मी – काहीही काय काका पुरूषांना कस केळ असेल, मी नाही बघीतल बाई,आज पहील्यांदाच ऐकतेय मी.

काका -काय सांगतेस मानसी! तु एव्हढी मोठी झालीय

आणी तुला केळ माहीत नाही.काॕलेजमध्ये तुझा कोणी

बाॕयफ्रेंड आसेल ना ? त्याने तुला दाखवल असेल ना?

मी – काका पुला कोणीही बाॕयफ्रेंड नव्हता.आजपर्यंत मी कधी मुलांशी मैत्री केलीच नाही.मग मला कसे माहीत असेल हे सर्व.

माझ बोलणं ऐकताच काकांनी एका झटक्यात त्यांची अंंडरपँट गुडघ्यापर्यंत खाली केली तशी ती जमीनीवर पडली होती.अन त्यांचा ताठलेला भलामोठा गोरापान लवडा खाडकन बाहेर येउन माझ्या तोंडासमोर डोलत होता.मी पहील्यांदाच पुरूषाचा लवडा प्रत्यक्षात बघत

होते.


मित्र-मैत्रीनींनो उर्वारीत कथा आपण पुढच्या भागात वाचु शकता.  धन्यवाद .

Loading

2

0

You cannot copy content of this page