काकीने घरी बोलवून स्वतःला माझ्याकडून झवून घेतलेहॅलो मित्रानो, माझे नाव सुभोध आहे. मी महाराष्ट्रातल्या हिंगणघाट शहरात राहतो. माझे वय २१ वर्षआणि मी एक इलेकट्रीशन आहे, त्यामुळे मला कंपनीच्या कामासाठी बहुतेक वेळा वेग वेगळ्या शहरात जावे लागत असे. दिवाळीच्या सुटीमध्ये मी हिंगणघाटला माझ्या घरी आलो होतो. घरी सर्वांन बरोबर सण हि चांगल्याप्रकारे साजरा केला. सणात माझी काकी हि घरी आल्या होत्या. त्याचं वय ४० च्या जवळपास होत.

काहीवेळ त्याचाशी घरातल्या गोष्टीबद्दल बोलणं झालं. मग त्याने असच बोलताना विचारलं कि तू घरी येशील का. माझ्या घरचा पंखा चालत नाही आहे. जरा घरी येऊन बघून घेशील का. मी त्यावर होकार दिला आणि त्याना मी बुधवारी येईन म्ह्णून सांगितलं.

ठरल्याप्रमाणे मी आधी काकींना फोन करून कळवलं कि मी घरी येतोय. त्यानीही समोरून होकार दिला. मी ठरल्याप्रमाणे दुपारी १ च्य दरम्यान घरी पोहचलो. काकी घरी एकट्याच होत्या. काका कामाला गेले होते. मी आत घरात आलो आणि काकींनी मला बसायला सांगितलं. मग काकी आत जाऊन पाणी घेऊन आल्या. काही इथल्या तिथल्या गोष्टी झाल्या मग मी त्याना विचारल दाखवा कुठे ठेवला आहे फॅन. मी एकदा बघून घेतो.

काकीने मला आतल्या खोलीकडे येण्यास सांगितले. मी त्यान्च्या मागे खोलीकडे आलो. काकींनी तेव्हा मॅक्सि घातली होती. आम्ही दोघे आतल्या खोलीत आलो. आतल्या खोलीत खूप सामान ठेवले होते. आत जाण्यास सुद्धा जास्त जागा नव्हती. एक व्यक्ती जाईल एवढीच मधून जागा होती. मी काकीच्या मागे हळू हळू पुढे चालत राहिलो. काकीने एका कोपऱ्यात ठेवलेल्या पंख्याकडे बोट दाखवले. तो खूप जुना पंख होता. त्यात मला तो परत चालू होण्याची काही शक्यता वाटत नव्हती. तरीसुद्धा मी तो पंखा उचलला आणि जवळच्या टेबलावर ठेवला. काकी माझ्या बाजूलाच उभ्या होत्या आणि कोणी तो आणला होता त्याबद्दल सांगत होत्या.

मी पंखा बनवण्यास सुरवात केली, तेवढ्यात काकी खाली बसल्या आणि खाली एका पिशवीमध्ये ठेवलेले सामान बघू लागल्या. माझी नजर जशी खाली गेली, मी पाहिलं काकीची गल्ली पूर्ण वरून दिसत होती. काकीने आत काही घातलं नव्हतं. ती जशी खाली वाकली मला वरून तिचे स्तन स्पष्ट दिसू लागले.तीच्य हालचालीने तिचे ते आंबे हलत होते. मी पंखा बनवणं सोडून काकांचे ते तोंडातून पाणी आणणार दृश्य पाहत बसलो.

मी काकींकडे बघतच होतो कि तेवढ्यात काकीने पिशवीतून एक दोरी काढली आणि ती हात वर करून खेचताना चुकून तिचा हात माझ्या लंडावर लागला. मी काळ्यारंगाची ऑफिस ची पेंट घातली होती.आणि वर शर्ट. तिचा हात लागताच काकींनी वर बघितले आणि सॉरी म्हणाली आणि काही न झाल्यासारखं केलं. पण इथे माझ्या लवड्याला आता खाज सुटू लागली होती. मी एक हात खाली नेहून लवड्याला खाजवळ. मी खाजवत असताना काकीने नजर चुकवून मला पाहिलं.

मी परत काही मिनिटाने हात खाली नेहाला आणि परत लंड खाजवळ. ह्यवेळी काकी माझ्या लवड्यसमोरच टक लावून बघतच राहिली. तिला हि कळालं कि माझा लवडा पेंट च्य आत ताठला आहे. आता मला राहावेनासे झाले. ह्या आधी कि मी काही करेन काकींनी परत खाली बसून काम करता करता तिचा हाताचा कोपरा माझ्या लंडावर घासला. आणि ह्यवेळी तिने २ ते ३ वेळा हाताचा कोपरा लंडावर घासला. तिचा हात लागताच माझा लंड वर खाली सरकला. तिच्या त्या कृत्याने मी वेडाच झालो. माझा ६ इंचाचा मोठा लवडा आता पेंट मध्ये सामावत नव्हता.काकी जशी माझ्याकडे पाठ करून काम करू लागली. मी लगेच माझ्या पेंट ची चैन उघडली आणि लवडा बाहेर काढून सरळ ताठ करून ठेवला. काही वेळाने जशी काकी फिरली, ती एक्दम दचकली. ती माझ्या लवड्यकडे बघून माझ्या कडे बघू लागली. पण मी तिच्या कडे पहिले नाही आणि काम करत राहिलो. असं दाखवत होतो जस काही झालंच नाही आहे. काकी परत काम करू लागल्या पण ह्या वेळी त्या काम करत करत माझ्या लवड्यजवळ आल्या.

त्याचं तोंड हळू हळू माझ्या लवड्यकडे येऊ लागले. काही क्षणानंतर ती वेळ आलीच जिचा मी विचार करत होतो. काकी एक्दम लवड्याजवळ आल्या आणि त्यानी हळूच माझ्या लवड्यला तोंडात घेतलं. जसा लवडा काकीच्या तोंडात घेला मी एक्दम स्तब्द झालो. डोळे बंद करून तो काकींच्या गरम जिभेचा स्पर्श माझ्या मोठ्या लवड्यवर अनुभवू लागलो.

काकीने मग माझा लवडा हातात पकडला आणि माझ्या समोर तोंडकरून लवडा हलवत तोंडात घुसवला आणि आत बाहेर करू लागल्या.

अह्ह्ह अहाहा अहाहा अहाहा
अहाहा अहाहा अह्ह्ह

काकीचं ते लवडा चोखणे मला खूप आवडू लागले. मी एक हात खाली नेला आणि काकींच्या डोकयावर फिरवू लागलो. मी आता पूर्ण सेक्स च्य मूड मध्ये आलो होतो. काही वेळाने मी काकींना हात पकडून उभं केलं आणि घट्ट मिठी मारली. काकींच शरीर सुद्धा गरम झालं होत.

मी घट्ट मिठी मारून काकींच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. काकींनी घातलेली मॅक्सि एक्दम पातळ कपड्यची होती त्यामुळे मला काकींच शरीर पूर्ण जाणवत होत. मग मी काकींना मानेवर चुंबन घेतलं. होठांवर चुंबन घेतले. आणि जवळ १० ते १५ मिनिटे मी काकींना होठांवरच चुंबन घेत राहिलो.

नंतर आम्ही एका मेकांचे कपडे काढू लागलो. काकीने माझ्या शर्ट चे बटण उघडले आणि शर्ट काढून टाकला. मग मी काकांची मॅक्सि वर खेचून काढून टाकली. वर करून काढताच.काकींचे हापूस आंबे उडया मारत बाहेर आले. काकीने आत ब्रा घातला नव्हता. काकांचे बॉल एक्दम कडक दिसत होते. मी ते आंबे बघताच त्यावर तुटून पडलो. मी दोन्ही हाताने काकींचे स्तन दाबु लागलो आणि निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागलो.

काकींचा स्वास चढला आणि तोंडून त्या आवाज काढू लागल्या

अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा अह्ह्ह
अहाहाहाहा अहाहाहाहा हं

त्या आवाजाने माझा अजून जोश वाढला आणि मी जोरात काकींचे आंबे पिळून काढले.

काकी खूप जोश मध्ये आल्या. त्यानी माझी पेंट खोलली आणि मी खाली करून काढून टाकली. पेंट काढताच काकी जोर जोरात त्याचा हात माझ्या लंडावर घासू लागली. मग त्यानीं माझी चड्डी सुद्धा खाली केली आणि लवड्यला मोकळं केलं. मी आता पूर्ण नागडा काकींसमोर होतो. लवडा मोकळा होताच काकीने लवड्याला हातात धरलं आणि माझ्या होठांवर चुंबन केलं. आणि खाली हाताने लवडा जोर जोरात मागे पुढे करून हलवू लागली.

त्या हलवण्याने मी एक्दम तापलो. आणि काकांची चड्डी पकडली आणि खाली करून काढून टाकली. चड्डी काढताच मी समोर टेबलावर ठेवलेला पंखा हाताने खाली फेकला आणि काकींना टेबलावर बसवलं. आणि खाली बसून काकींचे दोन्ही पाय माझ्या खांदयावर ठेवले आणि पुचीवर तुटून पडलो. जीभ काकींच्या पुचित घुसवून चाटून काढली. काकींचे खूप जास्तच पाणी सुटले होते. जणू खूप दिवस झाले झवली नव्हती.

जवळ १५ ते २० मिनिटे मी काकींची पुची चाटली. मग उठलो आणि माझा लवडा हातात धरला आणि काकींच्या पुचित असाच घुसवला. दोन्ही पाय हातात धरले आणि हळू हळू करून काकींच्या पुचित आत बाहेर करून झवू लागलो. काकींची पुची खूप गरम लागत होती. मी झवण्याची गती वाढवली. वर ककीच्या होठांवर चुंबन घेत खालून कचा कचा झवू लागलो.काकी ओरडू लागली.
आहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह
अहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह अहाहा
अहाहाहाहा अहाहा अहाहा अहाहाहाहा

तिचा तो ओरडण्याचा आवाज ऐकून मी अजून जोश मध्ये तिला चोदु लागलो.

आ आ अअअअ आ
आ या या या या काकी आ आ
या या या या आ अअअअअ आ

काकींच्या पुचीतून पाणी बाहेर उडू लागलं. माझा पूर्ण लवडा ओला झाला. मी गती वाढवली कारण माझं पण पाणी उडवण्याचा क्षण जवळ येऊ लागला होता. कचा कचा झवत झवत मी लगेच लंड बाहेर काढला आणि असाच काकींच्या अंगावर धरून हलवला आणि सर्व पाणी काकींच्या पोटावर उडवलं. काही पाणी काकींच्या दोन्ही स्तनांच्या मध्ये उडाले.

मग मी काकींना सोडले आणि बाजूला झालो. आम्ही दोघे हि जोरजोरात स्वास घेत होतो. मी माझे कपडे उचले आणि बाजूला उभा राहून कपडे घालून घेतले. काकीने पण तिचे कपडे घातले. मग काकी जवळ येऊन मला धन्यवाद म्हणाली. मीही त्याना धन्यवाद केलं. आणि म्हणालो अजून काही रिपेरिंग करायचं असेल तर बोलवा मला. मी लगेच येन. त्यावर काकी हसल्या आणि ” हो नक्की बोलावेन” असं म्हणत खोलीतून बाहेर गेल्या.

मीही मग तिथून निघालो आणि परत घरी गेलो. तो काकींना झवण्याचा अनुभव आपल्याच हिंगणघाट शहरात आठवणींचा ठरला.You cannot copy content of this page