काकी आणि मीमी तुम्हाला सांगनार आहे की मी माझ्या काकी ला कस झवलो ..,  मझ्या आयुष्यात घडलेली ही खरी घटना आहे

माझ वय २२ वर्ष आहे , माझा बुल्ला हा खुप जास्त मोठा आहे ते १० इंच लांब आहे

तुम्हाला कदाचित विश्वास बसायचा नाही की एवढा मोठा कसकाय असेल

तुम्हाला ही स्टोरी कशी वाटली मला नक्की सांगा

Instagram id – ravi_74981माझ्या काकीच वय ४० वर्ष आहे , तीला दोन मूल आहेत एक मूलगा ११ वी ला आणि दूसरा मूलगा engineering ला आहे .., तेदोघही शिक्षना साठी हॉस्टेल वर असतात .,

त्यामुळे काका आणि काकी दोघच रहातात .., काका हे एका कंपनीत मॅनेजर आहेत.

कंपनी च्या कामा साठी काकांला कधी कधी  १५२० दिवस बाहेर रहाव लागत ..

असच एक दिवस काकां ला महीना बाहेर देशात जायच होत म्हनून काका नी मला काकी सोबत रहायला सांगीतल .. मी काका च्याघरी महीन्या साठी राहायला गेलो .. काकी आणि मी आम्ही दोघही छान रहायचो .. पण माझी नज़र सारखी काकी च्या शरिरावरअसायची .. तीचे बॉल , तिची गांड , मी एकटक पहात रहायचो .. तीची साड़ी ती बेंबिच्या ख़ाली घालायची त्यामूळ तिची बेंबी मला रोज़स्पष्ट दिसायची ..

काकी ला समजत होत की मी तीच्याकड वाइट नजरेने रोज़ बगतो पण ती मला कधिच काही बोलली नाही ..

काही दिवस खुप छान गेले .. पण हळुहळु मला काकी ला  झवायची इच्छा होऊ लागलीतिच शरीर आठवुन मी रोज़ मूठ मारायलालागलो ..

कधीकधी तर मी गपचुप काकी च्या रूम मधी जाउन तिची चड्डी बुल्ल्याला लावुन मूठ मारायचो ..

तीची चड्डीचा वास घ्यायचो तीच्या ब्रा वर माझा चिक गाळायचो

मी काय करतो हे काकीच्या लक्षात आल होत .., ती माझ्या वर रगावली होती तिने माझ्या शी बोलयच कमी केलत .., आम्ही आता फ़्क्त कामापूरतच बोलयच .. काकीच बोलन मला अवघड जात होत मी काकी सोबत बोलायच खुप प्रयत्न करायचो पण ती बोलत नसायची ..

काही दिवस असे गेल्यामूळ मला वाइट वाटु लागल .. एक दिवस मी हिम्मत करुण रात्री झोपतानी काकी कडे गेलो ती एक पुस्तक वाचत होती .., मी तीच्या जवळ गेलो ती माला पाहुन थोड़ी घाबरली आणि तीने ते पुस्तक लगेच उशी ख़ाली ठेवल आणि माझ्याकड रागानी पाहिल आणि मला विचारल कशाला आलय इथ ., काय काम आहे बोल ..

मी तीला sory बोललो ..

मी  काकी तु माझ्या सोबत नीट बोलत का नाहीस

काय झालय प्लीज़ सांग ना ..

काकीकाहिच नाही झाल, बोलते की

मीनाही तु खोट बोलती काहीतरी झालय तु पहिल्यासारख बोलत नाही ..

काकीका ? तुला काहिच महिती नाही का ., तु काय केल ते

मीकाय केल मी काकी काही चुकल का माझ

काकीहे बग रवि मला सगळ महिती आहे तू रोज़ काय करतो कसा वगतो .. तू खुप लहान आहेस .., अभ्यास करायच वय आहे तुझ आणि तू काय करतोय बग

(ख़ाली मान घालुन सगळ ऐकत होतो )

मी – sory काकी , माफ़ कर मला

काकीजा आता झोप तुझ्या रूम मधी जाउन

मीहम्म ..

मी तिथुन निघुन माझ्या रूम मधी गेलो  काकीच बोलन ऐकुन माझी झोप उडाली होतीकाही केल तरी झोप येत नव्हती .. काकीनी काका ला सांगीतल तर काका चा माझ्यावर अजीबात विश्वास रहानार नाही असे विचार येउ लागले .., मी माझ्या घरी जायचा निर्णय घेतला आणि झोपलो .

सकाळी पाहिल तर काकी एकदम छान वागत होती मला उठवायला माझ्या रूम मधी आली

काकीरवि बेटा चल breakfast रेडी आहे .. खाऊन घे

मला काहिच कळत नव्हत की आज अचानक काकी अस का वागती

काल ती खुप रागात होती आणि आज एवढ छान कसकाय बोलु शकती

पण मी काकी कड़ून निघुन जानार होतो माझा निर्णय झालता

मी माझी बॅग घेवुन बाहेर आलो काकी नी बॅग पाहिली आणि मला विचारल

काकीरवि कुठ चालला बॅग घेउन

मीकाकी मी घरी चाललोय ., तिथ माझ कोनीच नाही .., मला करमत नाही इथ ..

काकीरवि तु वेडा आहेस का काय करतोय तू .., मी आहे ना ., अस जाऊ नकोस ., काकानी विचारल तर काय सांगशील काय उत्तर देशील तुझ्या काका ला

काकी मला थांबवायचा प्रयत्न करित होती पण मी ऐकायला तयार नव्हतो ..

काकी ला काय झालत मला समजल नाही ती आज माझ्यासोबत जास्तच छान बोलत होती

काकी – sory बेटा , मी तुला काल ओरडून बोलायला नको होत ..

तू अस जाऊ नकोस प्लीज़ , मी तुझ्यासाठी छान नाश्ता बनवलाय आणि तु अस मला नाराज करनार आहेस का ..,

आणि काकीने माझा गाल ओढ़ला आणि माझी बॅग आत रुममधी ठेवुन आली .,मला नाश्ता दिला .., नाश्ता करुण मी माझ्या रूम मधीजाऊन बसलो ..

ती माझ्यासोबत बोलायचा खुप प्रयत्न करित होती

नंतर ती माझ्या रूम मधी आली ., माझ्या जवळ बेड वर येवुन बसली आणि माझ्यासोबत बोलायचा प्रयत्न करु लागली .,मला समजुन सांगत होती .

हळुहळु माझा पण मूड छान होत होता मी तीच ऐकत होतो

आम्ही छान गप्पा मारू लागलो

गप्पा मारता मारता काकी ने मला विचारल

काकीकाय रे तुला कोनी girlfriend नाही का

मीनाही ना काकी .. अजुन कोनी पटलीच नाही

काकीएवढा handsome आहेस तू आणि तुला एक मूलगी पटवता नाही आली का

मी  गप ना काकी का चिडवते

काकीअरे तस नाही रे बेटा .. एखादी Girlfriend असती तर तुला अस करायची वेळ नाही येनार

मला सगळ महिती आहे तू माझ्या रूम मधी येउन कायकाय करतो ..

मी – sory ना आता .. आणि मी लाजु लागलो

काकी – sory नको बोलु रे ., हे अस होत असत या वयात

पण तू तर तुझ्या काकी वर लाइन मरायला लगला

तुला भिती नाही वाटली का ?

मीकाकी खर सांगु का.., अजुन पण तू एका २५ वर्षाच्या मूली सारखी दिसतेस , तू खुप छान दिसती .., मला तू खुप अवडते .. मीरोज तुझाच विचार करतो ..

मला ना तुझ्या सारखी सुंदर मूलगी पाहिजे.

काकी थोडी लाजली आणि माझ्याकड पाहुन नजर लपवत होती

काकीरवि तू ना खुप चावट झालाय

काकी सोबत बोलत बोलत माझा बुल्ला खुप कड़क झाला होता

काकीच सगळ लक्ष माझ्या बुल्ल्याकडे होत

मी पायजामा घातला होता ., बुल्ला खुप मोठा असल्यामूळे पायजम्या वरुण तो काकीला स्पष्ट दिसत होता ..

काकी ला पण माझा बुल्ला बगायची खुप इच्छा झालती

गप्पा मारता मारता काकी नकळत माझ्या मांडीला हात लावत होती

हळुहुळु तीने माझ्या मांडीवरुन हात फिरवायला सुरवात केली

काकी आणि मी आम्ही दोघपण हळुहळु जवळ येत होतो

काकी चा स्वास मोठा झाला होता मी लगेच काकी चा हात पकडला आणि माझ्या बुल्ल्यावर ठेवला…, काकी माझा बुल्ला कूरवाळू लागली मी लगेच तीच्या ओठांनवर ओठ ठेवुन किस करायला सुरवात केली.., तीपण मला साथ देत किस करत होती तिची जीभ माझ्या तोंडात घालत होती.

दोघपण आता तोंडात तोंड घालुन जोरजोरात किस करत होतो.

काकी एका हातानी मला पकडून दुसर्या हातानी बुल्ला कूरवाळत होती

लिप्पकिस करुण झाल्यावर मी तिची साडी आणि ब्लाउज काढुन ताकले आणि काकी च्या मानेवर किस करायला सुरवात केली काकी हळुहळु गरम होत होती मी तीच्या मानेवर किस करुण झाल्यवर  दोन्ही हातानी तीचे boobs दाबायला सुरवात केली ..,

काकी फ़्क्त ब्रा आणि नीकर वर होती मी तीचे boobs ब्रा वरुणच जोरजोरात दाबत होतो ती मादक आवाज़ करत होती

काकीआऽऽऽ आऽऽऽऽ आऽऽऽऽ

नंतर काकी नी माझा पायजामा खाली ओढुन बुल्ला बाहेर काढला काकी माझा बुल्ला पाहुन आवाक झाली तीला shoked बसला , तीला विश्वास बसत नव्हता की माझा बुल्ला एवढा मोठा असेल .

काकीअरेएवढा मोठा कसकाय आहे

तुझ्या काकां चा तर ह्याच्या अर्धा पण नसेल .. मी पहिल्यांदा एवढा मोठा बुल्ला पहात आहे रे

मीकाकी आता फ़्क्त बगनारच आहे का .. घे तोंडात तुझ्या आणि बग कसा आहे .. किती दिवस तो तुझी वाट बगतोय आता एकदाच त्याला शांत कर

काकी लगेच बुल्ला हतात धरुन त्या वरुण जीभ फिरवायला सुरवात करती हलुहलु बुल्ल्याचा पुढचा शेंडा तोंडात घेउन लॉलीपोप सारखा चोखला  ..

मला खुप मज्जा येत होती काकी बुल्ला तोंडातून बाहेर काढायला तयार नव्हती आता तिने अर्धा बुल्ला तोंडात घेतला होता मी तिच डोक धरुन  तिच तोंड़ झवत होतो

२० मींनत ती बुल्ला चोखत होती तीच्या तोंडात बुल्ला देवुन मी जनु स्वर्गात गेलो होतो काकीच्या थुंकीने बुल्ला पूर्ण ओला होऊन पचपच आवाज करित काकीच्या तोंडत आतबाहेर करित होता .. माझा बुल्ला आता पानी सोडनार होता

मीआऽऽऽ काकी माझ गळनार आहे जोरत कर आऽऽ   

काकीहो रे बेटा तुझा सगला चिक माझ्या तोंडत सोड

मी लगेच काकी च्या तोंडात झडलो , काकी नी माझा सगळा चिक पेवुन घेतला आणि बुल्ला तोंडातून बाहेर काढला

काकी  खुप मस्त वाटतय रे .. खुप दिवसातुन बुल्ला चोख़यला भेटलाय .., आऽऽ तू मला तुझा रस पाजुन तृप्त केलस बेटा .. छान चविष्ट आहे तुझा

नंतर मी तिला बेड वर आडव झोपवल तिची ब्रा काढ़ूण टाकली आणि तीच्या अंगावर जावुन तीचे boobs तोंडात घेतले आणि niples चोखु लागलो तीचे niples फुगले होते

मी जोरजोरात काकी चे boobs दाबायचो तशी ती मादक आवाज़ काढ़ून कन्हत होती

काकीआऽऽऽ दाब अजुन जोरत .. चोख बेटा खुप मज्जा येती आऽऽऽऽ.. आज सोडु नको मला माझी पुच्ची फाड़ून ताक.. तुझे काका मला अस झवत नाहित रे काधी plase माझी सगळी खाज आज मिटव बेटा

आऽऽऽऽ ऊऊऊ बेटा जोरत

boobs चोखुन झाल्यवर मी तीच्या पायात आलो .,तीच्या पुच्चीनी पानी सोडल होत, तिची निकर ओली झालती मी तिची निकर काढ़ून टाकली. आता काकी ची पुच्ची माझ्यासमोर होती तीच्या पुच्चीवर एकपण केस नव्हता लगेच मी तीचे दोन्ही पाय फाकवुन तीच्या पुच्चीत डोक घातल आणि तीच्या दान्यावरुन जीभ फिरवुन दाना चाटायला सुरवात केली ., तीच्या दान्याला जीभेचा स्पर्श होताच तीच्या अंगावर शहारे आले तिला आता सहन होत नव्हत तिची पुच्ची एकसारखी पाझरत होती मी तिचा दाना चाटत तीच्या पुच्चीत जीभ घालायचो तिच्या कामरसाची चव मला वेड लावत होता .. मी माझा speed वाढवला आणि जोरजोरात तीच्या पुच्चीत जीभ फिरवायला सुरवात केली

तशी ती खुप ओरडायला लागली

काकीआऽऽऽऽऽऽ आऽऽऽऽऽ बास बेटा आता नाही सहन करु शकत please बास आता मला सहन नाही होत रे

ती तीचे पाय वाकडे तीकडे करीत होती

बेटा please तुझा बुल्ला घाल आता .. आणि शांत कर मला

मी लगेच तोंड बाजूला काढ़ून  बुल्ला काकी च्या पुच्चीवर ठेवला काकीची पुच्ची पूर्ण ओली झाली होती

मी लगेच एक धक्का दिला आणि अर्धा बुल्ला काकीच्या पुच्चीत घातला ..काकी ओरडायला लागली

काकीरवि तुझा खुप मोठा आहे .. खुप त्रास होतोय .. काढ बाहेर आऽऽऽऽऽ आऽऽऽऽ

मी तीच्या कड लक्ष देता तिला झवत होतो .. तीच्या वेदना पण थोड्या कमी होवुन तिला मज्जा येवु लागली

काकीरवि आऽऽऽ आऽऽऽऽ झव.. आता छान वाटतय.. आऽऽऽ जोरात झव घाल तुझा सगला बुल्ला आत आऽऽऽ ऊऊउफाडूनताक माझी पुच्ची ..आऽऽऽऽ ऊऊउ

मी लगेच अजुन एक जोरात धक्का दिला आणि सगला बुल्ला काकी च्या पुच्ची घातला

काकी    आई गं .,मेले रे  आज माझ काही खर नाही , रवि खुप आत जातोय रे माझी पुच्ची खरच फाटुन जाईल रे आऽऽऽ ऊऊऊआऽऽऽ ऊऊऊउ

मी माझा स्पीड वाढ़वला आणि जोरात काकी ला झवु लागलो .

काकी मादक आवाज़ काढ़त कन्हत होती सगळ्या रूम मधी झवन्याचा पचपच आवाज येत होता

ती पण आता मला चांगली साथ देत कंबर उचलुन झवुन घेत होती

१०१५ मिनटानी तिची पुच्ची पानी सोडायला तयार झाली

काकीरवि माझआऽऽऽ  जोरत झव आजुन  आऽऽऽऽ ऊऊउ आऽऽऽऽऽ झव जोरात

आणि काकीने तिच पानी सोडल आणि शांत पड़ून राहीली

काकी खुप दिवसतुन झवले रे छान वाटतय खुप.. आज माझी पुच्ची शांत झाली आऽऽ आऽऽ uuuu

१५२० मीनट मी काकी ला झवत होतो आता माझपण लळनार होत मी शेवटचे झटके खुप जोरात दिले आणि तीच्या पुच्चीवर बुल्ला दाबून धरला आणि माझा सगळा रस काकी च्या पुच्चीत सोडला ..

काकीरवि बाहेर नको काढ़ू तसाच पुच्ची ठेव बुल्ला

मी बुल्ला तसाच आत थेवुन काकी च्या अंगावर झोपलो

परत अम्ही लीपकिस करायला सुरवात केली

१० मिंनत लीपकिस करुण झाल्यावर काकी नी मला खाली झोपवल आणि पुच्ची माझ्या तोंडावर ठेवुन आम्ही 69 पोज़िशन मधी आलो.

मी तिची पुच्ची चाटत होतो तर ती माझा बुल्ला चोखत होती ., पुच्ची चाटता चाटला मी तीच्या गांडित जीभ घालत होतो

काकी नी माझा बुल्ला चोखुन परत कड़क केला होता

आता ती बाजूला झाली ..

मला काकीची गोरेगोरे नितंब मला वेड लावत होते तीच्या गंडिच भोक पाहुन मला तिची गांड मरायची इच्छा झाली

काकीकाय रे रवि परत कड़क झालाय तुझा बुल्ला

अजुन भागल नाही का तुझ

मीकाकी आता तो तुझ्या गांडित जानार आहे

काकी  काय .. नाही रवि मागुन नाही करायच खुप त्रास होईल रे मी अजुन कधीच गांडीत नाही घेतल रे

प्लीज़ नको ना बेटा

मीकाकी अग तुला खुप मज्जा येईल तू गांडित घेउन तर बग एकदा

मी तिला कस तरी तयार केल आणि doogy स्टाइल मधी गूढग्यावर वाकून बसवल

आणि तीच्या गांडित जीभ घालुन गांड ओली करुण घेतली

तिची गांड चाटुन झाल्यावर मी बुल्ला तीच्या गाड़ीत ठेवला आणि आत घालु लागलो तिची गांड खुप जास्त टाईट होती बुल्ला गांडीतजात नव्हता मंग मी तेला ची बॉटल आनली आणि आणि तीच्या गांडीवर तेल लावल

काकीरवि नको ना रे प्लीज़

मी बुल्ला गांडित सेट करुण एक जोरात धक्का दिला आणि बुल्ल्याच टोक तीच्या गांडीत घातल

काकी जोरात ओरडायला लागली

काकीनको नको खुप दुखतय काढ़ बाहेर

तिनी कधिच गांडित बुल्ला घेतला नव्हता ही तिची पहिली वेळ असल्यामूळ तीला खुप त्रास होत होता तीच्या डोळ्यातुन पानी येवुलागल

मी तीच्या कड लक्ष देता तिची गांड झवत होतो हळुहळु काकी ला पण मज्जा येवु लागलीकाकी आऽऽ आऽऽऽऽ आऽऽऽ आवाज़ करत कन्हत होती

२० मिंनट मी तिची गांड झवुन माझा चिक तीच्या गांडीत सोडला आणि बुल्ला गांडीतुन बाहेर काढला , काकी च्या गांडीतून चिक बाहेर येत होता तिला खुप त्रास झाल्यामूळ तिची गांड फसफस करित चिक बाहेर सोडत होती

त्यानंतर काकी आणि मी खुप दमलो होतो., काकीनी मला जवळ घेतल आणि जोरत मीठी मारली तीचे boobs माझ्या छातीवर दाबले आणि आम्ही तशिच मीठी मारून झोपलो

काका घरी यायल १५ दिवस बाकी होते .. १५ दिवस मी आणि काकीनी कपड़े घातले नाही दोघपण घरात उघडेच राहायचो .., काकीआणि मी नवरा बायको सारख राहत होतो ती माझ्या कडुन रोज झवुन घ्यायची

असाच काकीचा आणि माझा पुढचा अनुभव पुढच्या भागात नक्की सांगनतुम्हाला ही कथा कशी वाटली मला नक्की सांग

Instagram id – ravi_74981

Loading


0

0

You cannot copy content of this page