कामदेवी भाग २

पहिल्या भागाला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पाहिला भाग वाचला नसेल त्यांनी कृपया तो भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

कामदेवी भाग १

खट्याळपणाने तिने सरळ माझा टावेल ओढ़न मला नग्न केलं. माझा लवड़ा ताड़ ताड़ उड़त होता. ती एक मिनिट त्याच्या कड़े पहात राहिली. माझ्या कड़े आपले काळेभोर टपोरे डोळे रोखून ती म्हणाली. “खरच मोठा झाला माझा राजा! काय मोठा शिश्न आहे रे तुझा आणि येवढा टणक? या चावट पिक्चरचा येवढ़ा परिणाम झाला तुझ्यावर? आणि तो पण आपल्या मामीसमोर?”

आता मला थांबणं शक्य नव्हतं, न राहवून मी तिच्या कंबरेत हात टाकून तिला ओढ़न माझ्या जवळ बसवत म्हणालो. “नाहीं मामी, असे पिक्चर मी खूप पाहिले आहे, आजचं हे फ़क्त तुझ्या मुळे, तुला माहीत आहे की मला तू किती आवड़तेस, आता लपवू नकोस! लग्नात तुझं रूप पाहल्यानंतर एक पण रात्र अशी गेली नसेल जेव्हा मी तुझी आठवण केली नाहीं. आता आपल्या या पोराला कुशीत घे आणि दास बनवून घे आपला”.

माझ्या या प्रणययाचनेवर ती मन्जुळ हसली आणि माझ्या कड़े लाड़ाने बघत माझ्यजवळ सरकली. “माझ्या राजा, लग्नात तू जसा मला सारखा बघत होता, मला तेव्हाच कळलं की हा पोरगा आपल्या मामीवर भाळला आहे. पहले मला विचित्र वाटलं पण मग तुझ्या सारख्या तरण्या जवानाला मी आवड़ले, हे मला खूप बरं वाटलं आणि जर माझ्या लाड़क्या राजाला, माझा सख्ख्या भाच्याला मी आवडली असेन तर मग आणखी काय पाहिजे एका स्त्रीला!”

तिचं डोकं अगदी माझ्या डोक्याच्या जवळ होतं. मामीच्या डोळ्यात प्रेम आणि कामना ओथंबून आली होती. तिचे मोहक ओठ आणि गोरापान तुकतुकीत चेहरा पाहून मला नाहीं राहवलं आणि मी सरळ तिचं जोरात चुंबन घेतलं. तिने पण प्रतिसाद देवून आपले ओठ सैल सोडून मला तिचा मुखरस चोखू दिला. चुंबन चालू असतानाच तिने हातात माझ्या लवड्याला धरून मुठी घट्ट आवळली. मी पण तिचे उरोज पोलक्या वरूनच धरले आणि दाबू लागलो. हा स्वरगच होती किंवा त्याची पहली पायरी होती. आपली मातृतुल्य मामी आपल्याला प्रेयसीं म्हणून सापड़ली आहे, याने मी वासनेच्या शिखरावर पोचलो होतो.

दोनच मिनटात मी असहनीय वासनेने कण्हू लागलो. मामी ने ओळखलं की मी स्खलित होणार. ती लगबगी ने चुंबन थांबवून सरळ माझ्या मान्यांवर वाकली.

“माझ्या राजा, तुझ काही खरं नाहीं, तू बस असाच, मी बघते काय करायचं ते” आणि तिने तोंड उघडून माझा लाल लाल फुगलेला सुपाड़ा तोंडात घेतला आणि चोखू लागली.

मी तिच्या मऊ केसांत हात फ़िरविले आणि विव्हळू लागलो. मामीचं हे वर्तन अनपेक्षित होतं..!

तिला पण माझ्याबद्दल किती ओढ़ वाटते याचा हा प्रमाण असल्यामुळे मी भारावून गेलो. मामीचं चोखणं म्हणजे एखाद्या सराईत झवाड्या बाईच्या चोखण्यासारखं होतं…! तिची ओली गरम जीभ माझ्या लवड्याला अशी बिलगली की मी दोन मिनिटात एक हुंदका देऊन स्खलित झालो.

मामी मात्र चोखतच राहिली, माझा लवड़ा तोंडातून काढायचा प्रयत्न तिने अजिबात केला नाहीं. डोळे मिटून मिटक्या मारत माझ वीर्य ती गिळून गेली. पुरतं चोखून झाल्यावर ती उठली आणि तोंड पुसत म्हणाली “वा माझ्या पोरा, अगदी अमृत दिलं तू आपल्या या म्हाताच्या मामीला.”

मी तिला परत सोफ्यावर ओढून घेतलं आणि तिचे चुंबन घेत म्हणालो. “मामी, तू म्हातारी नाहीं, मला आई सारखी आहे आणि स्वर्गतल्या अप्सरे पेक्षा सेक्सी आहे. मला पन्नाशीतल्या बायका मला फ़ार आवड़तात आणि तू तर काय सेक्सी आहेस..! काय चोखलास तू माझा लंड..! अगदी गुलाम केलं मला. आता मला आज्ञा कर, तुझ्या सुखासाठी मी काय करू? कशी सेवा करू तुझी?”

मामी आत्तापयंत चांगलीच तापली होती आणि माझे चुंबन घेत आपल्या मांड्या एकमेकावर घासत होती. तिने सरळ मला सांगितलं “सूनिल बेटा, मला आता नाहीं राहवत. योनी अगदी ओलीचिंब झाली आहे रे बळा. तू पण मला आपल्या तोंडाने तसंच सुख दे जसं मी तुला दिलं आणि बघ माझा टेस्ट आवड़तो का?”

मामीच्या रसाचा टेस्ट घ्यायला मी आतुर झालो होतो. मी तिचे कपड़े काढायला सुरुवात केली. पण ती इतकी कामातुर झाली होती की तिने सरळ आपली साड़ी वर केली आणि खुर्चीत बसून आपले पाय पसरले. “आता ये लवकर राजा, घाल तोंड आणि मार ताव. लवकर कर रे, मी वेड़ी होईण नाहींतर..!”.

तिची पैंटी पाहून मी चाट झालो. मला वाटलं होतं कि जुन्याकाळच्या बायकांसारखी साधी चड्डी तिने घातली असेल पण ती तर चक्क काळ्याभोर रंगाची नाय्लान ची ‘लव्हेबल’ पैंटी घालून होती.

माझं आश्चर्य पाहून माझ्या कडे बघून ती हसली आणि मला म्हणाली. “ये रे माझ्या राजा, चोख ना लवकर. माझी पैंटी पाहून चपापलास? अरे खास तू येणार हे कळल्यावर मागच्याच आठवड्यात जाऊन आणल्या. चांगली वस्तू चांगल्या पैकिंग मधेच आणखी हवी हवेशी वाटते नाहीं? लग्नात तुझ्या डोळ्यातले भाव पाहूनच मी ठरवलं होतं की जर तू आलास तर आपल्या सगळ्या ब्रा आणि पैंटी बदलून टाकायच्या. पैंटी तर आवड़लेली दिसतेय आहे तुला, आता बघ, पैंटीतला माल आवड़तो का तुला?” स्वताचेच स्तन वासनेने दाबीत ती म्हणाली.

This content appeared first on new sex story .com

मी मामीच्या पुढे खाली बसलो आणि तिच्या गोऱ्यापान गुबगुबीत मान्यांचे चुंबन घेतले. तिची पैंटी मी ओढून खाली केली आणि तिने पाय उचलून ती काढून टाकली. मग वीमला मामीने विव्हळून आपल्या मांड्या आणखी फाकविल्या आणि तिची केसाळ मऊ चूत माझ्या समोर आली. तिला आता घाई झाली होती म्हणून तिने स्वताच दोन बोटांनी आपले केस फ़ाकविले आणि ओली झालेली तिची लाल खोल योनी पसरून मला दाखविली.

मामीच्या योनीचा वास धुंद करणारा होता. आपल्या जिभेनी मी तिच्या चूतचे टपोरे गुलाबी ओठ चाटू लागलो. तिचा मदनमणि पण लाल चुटूक हिच्या सारखा कड़क झाला होता. त्याच्या वरून माझी जीभ गेली आणि मामी माझ डोकं धरून आपल्या योनीवर आवळून कण्हू लागली.

तिच्या योनीतून रिसणारा मधा सारखा पांढरा स्त्राव मी आधाश्यासारखा चाटला. तो मला येवढा मादक वाटला की मी आपलं तोंड उघडून तिची पुची आंब्यासारखी तोंडात धरली आणी चोखू लागलो. मामी न राहवून आपलं ढुंगण पुढे मागे करत धक्के देत जोरा जोराने माझ्या तोंडाला झवू लागली आणि पाच मिनिटातच स्खलित झाली. तिच्या भोकातून आता रस ओथंबून येत होतं आणि मी ते चिक्कट पाणी मनसोक्त चाटलं.

“मामी, तू पन्नास वर्षांची आहे असं कोणी म्हणणार नाहीं तुझा हा योनीस्त्राव चाटून” मी जिभल्या चाटीत म्हणालो.

मामी सुखावली “खरं राजा, आवड़ला तुला? मग तुझी ही मामी तुला हवा तेवढा योनी रस पाज़ेल रे बाळा, केव्हाही सांग किंवा न सांगता सरळ तोंड घातलंस तरी माझी हरकत नहीं!” ती लाड़ाने माझं डोकं घट्ट आपल्या योनीवर दाबून म्हणाली. मी कही वेळ आणखी तिच्या योनीतल्या रसाचा पान केला.

तिला चोदायची माझी इच्छा आता प्रबळ झाली होती. माझा आठ इंची लवड़ा परत घट्ट झाला होता. मी आपल्या लंडाला कुरवाळंत मामीला

आग्रह केला. “वीमला मामी, तू पण कपड़े काढ़ ना, तुला पुरती नागड़ी बघायला मी केव्हा पासून मरतो आहे..!”

मामी हसली आणि हात धरून तिने मला सोफ्यावर बसवलं. माझं एक चुंबन घेतलं आणि मग स्वता उभी राहिली. “माझी पैंटी आवड़ली ना..! आता ब्रेसियर दाखवते आणि बाकीचा माल पण दाखवते. तुला निश्चित अवडेल बघ. तसं तू जसा मला सारखा पहात होतात, तुला कल्पना आलीच असेल. तू चुपचाप बसून गम्मत बघ. आणि लवड्यावरून हात काढ़ पहले नाहींतर मुठी मारू लागशील वेंधळ्यासारखा!”

तिने पहले आपली साड़ी काढून टाकली. मी तिच्या मोठ्या गळ्याच्या ब्लाउज़ मधून दिसणाच्या मस्त उन्नत छातीचा उभार बघूनच घायाळ झालो. तितक्यात तिने आपला पेटीकोट पण काढून टाकला. तिच्या लट्ठ जाड़जूड़ पांढच्या मांड्या पाहून माझ्या लवड्याने उड़ी मारली. किंचित सुटलेल्या पोटा भोवती मऊ लटकणाच्या टायरा सारखं मांसल वलय होतं. मामीचे गुप्तांग आता पुरतं उघडू होतं. फुगलेल्या तिच्या गुप्तांगावर दाट कुरळे केस होते.

मी तिच्या या मोहक पुचीला बघत होतो तितक्यात तिने हात मागे करून आपल्या ब्लाउज़चे हुक सोड़ले आणि हात वर करून ब्लाउज काढ़ला. तिच्या मऊ गोव्यापान बाह्या वर होताच तिच्या काखेतल्या काळ्या काळ्या केसांचा झुपका मला दिसला. घाम आल्याने ते ओलेचिंब झाले होते.

या अमृतची चव पण बघावी असा विचार मला सतावून गेला.

आता वीमला मामीच्या अंगावर नुसती नायलॉनची अतिशय लहान आणि घट्ट अशी काळी ब्रेसियर उरली होती. मला माहीत होतं की तिचे उरोज चांगलेच फुगलेले आहेत पण जेव्हा त्या घट्ट ‘लव्हेबल’ ब्रा मधून ओथंबून आलेले तिचे स्तन पहिले तर न रहावून मी आपल्या लवड्याला धरून मुठी मारू लागलो. तिने माझे हे कारभार बघून माझ्या जवळ येऊन लटक्या रागा ने मला एक चापट मारली “चल हात काढ़ बाजूला लवकर आणि यापुढे असं केलं तर फ़ोडून काढेन समजलं?”

विमला मामीने पुढे काय खेळ खेळला..?

ते सर्व बघुयात पुढच्या भागात..!

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला पुढील भाग लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story कामदेवी भाग २ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page