कामदेवी भाग ४

मागील भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी मागील भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

कामदेवी भाग १

कामदेवी भाग २

कामदेवी भाग ३

मामी ने हसत काही वेळ आणखी माझी परिक्षा पाहिली आणि मग स्वता एकदा आणखी स्खलित झाल्यावर मला परवानगी दिली. मी तर आता वासनेच्या आवेशात तिच्यावर पुरता चढून तिला असं झवलो कि ते धक्के सहन न झाल्यामुळे तिच्या तोंडातून हलक्या हलक्या किंचाळ्या बाहेर पडू लागल्या जसं काही कोणी तिला रेप करत आहे. मी जोरात ओरडून एकाएकी झड़लो आणि त्या आनंदाच्या भरात जवळ जवळ बेशुद्ध झालो. माझा लवड़ा उसळून उसळून आपला वीर्य तिच्या योनीत खोल आत सोड़त होता आणि ती पण आनंदाने विव्हळत होती.

वासना शांत झाल्यावर आम्ही एक दुसन्याला कवटाळून मुके घेत तसेच पडून राहिलो. मला विश्वासच होत नव्हता कि अखेर आपल्या प्रिय मामीला मी चोदलं…! माझा लहान झालेला लंड तिने आपल्या योनीतच धरून ठेवला होता. आम्ही दोघेही कामक्रीड़ेने अगदी थकून गेलो होतो म्हणून लवकरच आम्हाला झोप लागली. पण ती झोप काही तासांचीच होती. मध्यरात्रीनंतर माझा लवड़ा परत घट्ट उभा झाल्यावर माझी झोप उघड़ली तेव्हा मी पाहिलं की मामी पण जागी होती आणि योनी आकुंचीत खालूनच धक्के मारत मला हळू हळू झवत होती. आमची रतिक्रीड़ा परत सुरू झाली. तृप्त होऊन आम्ही परत गाढ़ झोपलो.

सकाळी आमची झोप उशीरा उघड़ली पण मी मामीला उठू दिलं नहीं आणि तिच्या लटक्या विरोधाला न जुमानता एकदा परत चोदून टाकलं. ती नको नको करत राहिली पण तिला पण ते जबरदस्तीचं झवणं आवड़लं. ती पुरती तृप्त होवून उठली आणि मला खोटा राग दाखवत तरातरा निघून गेली. “काय माणूस आहेस की घोड़ा?” पण जाताना माझ्याकडे एक कौतुकाची नजर टाकून गेली. मी परत झोपलो.

माझी झोप ११ वाजता उघड़ली जेव्हा मामी ने चहा आणला. तिने नुसतं एक पातळ गुंढाळलं होतं आणि एक झिरझिरीत पोलकं घातलं होतं म्हणून तिचे सर्व अंग त्यातून दिसत होते. त्या अर्धनग्न अवस्थेत ती फ़ार मोहक दिसत होती. येवढी धिंगामस्ती करूनही तिची वासना शांत झालेली दिसत नव्हती. उलट ती जास्तच पेटलेली दिसत होती. मी चहा पीत असताना ती माझ्या लंडाला पण कुरवाळून उठवत होती. “याला पण उठव राजा, त्याला दिवसभर खूप काम करायचे आहे. मामीची सेवा तू करणार ना? मग याला दिवस भर ताजा तवाना ठेव” ती हसत हसत म्हणाली.

चहा झाल्यावर वीमला मामी मला आंघोळीसाठी ओढून घेऊन गेली. तिला अगदी घाई झाली होती. मला काय, मी खूश होतो. दिवसाभर मामीला झवायला तयार होतो.

बाथरूम मधे मामीने पातळ आणि पोलकं काढलं आणि परत नागड़ी झाली. तिच्या त्या नग्न कामुक मध्यमवयीन पोक्त मूर्तीला मी डोळे भरून पहिलं आणि मग माझ्या बाहुपाशात घेत प्रणयाला सुरुवात केली.

वरून शावरचं गार पाणी पड़त होतं. आम्ही दोघेही पुरते कामोत्तेजित झालो होतो. एक दुसन्याच्या पुरत्या शरीराला साबण लावणे, चोळणे, दाबणे इत्यादि प्रकार झाले. मामी ने एक छोटा पोर्टेबल फ़व्वारा नळाला लावला आणि आपल्या पुचीमधे घुसवून ती आतून धुतली. “अरे हे डूष यंत्र. मी नेहमी नीट धूते आपली योनी राजा आणि आतातर फ़ार जरुरी आहे ते. काय माहीत केव्हा माझा राजा हिचे मुके घेईल, मग अगदी स्वच्छ हवी कि नाहीं?”

तिचा तो चाळा बघून तिची योनी चोखण्याची मला प्रबल इच्छा झाली. “वीमला मामी, आपली चूत चोखू दे ना. काल नुसतं एकदाच मिळालं मला ते अमृत आणि ते पण घाईघाईत, स्वाद पण नीट तोंडाला लागला नाहीं..!” मामी खुशीत तयार झाली. लगेच ती बाथरूमच्या भिंतीला टेकून आणि आपले पाय फाकवून उभी रहिली आणि मी गुढघे टेकून तिच्या समोर खाली बसलो. “म्हणुन तर स्वच्छ धुतली रे माझ्या राजा. आता तुला अगदी खरा टेस्त येईल माझ्या रसाचा, घे, जितकं हवं तेवढं चोखून घे…!”

मी चेहरा वर केला. मामीची सुवासित चूत बस दोन इंचांवर माझ्या ओठांजवळ होती. आपल्या बोटांनी मी तिचे केस बाजूला सारून भगोष्ठ उघड़ले आणि त्यांना तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली. मधे मधे मी आपली जीभ तिच्या खोल योनीत पुरती खुपसायचो आणि त्यानेच जीभ दुखेपर्यंत तिला झवायचो. योनीस्त्राव चाटून मला आज त्याचा स्वाद नीट घेता आला. तुरट खारट स्वाद आणि एकदम मादक वास. माझा लवडा उभा झाला. एक दोनदा मामीचा मदनमणि मी जिभेने घासला आणि माझी कामुक मामी एकदम स्खलित झाली. तिच्या योनीतून रसाची धार लागली. जवळ जवळ अर्धा तास मी मामीच्या योनीरसाचा पान केला. मामी त्यात दोनदा झड़ली. खूप खूश होती.

This content appeared first on new sex story .com

“काय मामी, तुझ्या क्लिटोरिस ला जीभ लावताच तू कशी उड्या मारते, आता नेहमी या लहान पठ्याला खूष ठेवलं पाहिजे.” मी तिला चिढ़वलं.

“मामी, आता जरा माझ्या या मोठ्या पठ्याचं काही कर, बघ कसा उसळी मारतो आहे. चोखतेस की झवून टाकू तुला?” मी म्हणालो.

पण मामी हुशार होती “सूनिल लाड़क्या, माझ्या गुलामा, तू आज झड़ायचं नाहीं. असाच कामातुर होऊन माझी सेवा दिवसभर करायची. तू असा वखवखलेला असतो ते मला फ़ार आवड़तं. माझी सेवा कर, छान बक्षीस देईन” माझ्या उसळत्या लंडाने मल हैराण केलं होतं.

मामी आता टावेल शोधू लागली. मला तिचा गोरा गोरा शुभ्र लठ्ठ बोचा मागून दिसला आणि मला उत्तेजनेने घेरी आली. तिचे ते दोन मोठे मोठे नितंब टरबुजा सारखे रसरशीत दिसत होते. मी मामीच्या मागे बसून त्यांना कवटाळून किस करायला सुरुवात केली. “मामी तू काल बक्षीस देणार होती ना? आणि आत्ता पण तेच म्हणाली.”

“हो तर, मग? काय पाहिजे माझ्या बाळाला? आणि चल सोड़ किता चाटशील माझं ढुंगण?” मामी ने आंग पुसत विचारलं.

“मला आपली गांड मारू दे ना, वीमला मामी” मी आपले तोंड त्या ढंगणांमधे लपवीत म्हणालो. तिच्या चिरेत नाक खुपसून तिच्या गांडीच्या भोकाचा वास मी घेत होतो. मला तो खूपच मादक वाटत होता.

माझ्या या रंगेल मागणीमुळे ती थोड़ावेळ स्तब्ध झाली आणि मग म्हणाली. “बघू मग, पहले मला हे बघायचे आहे की माझा दास मला कसा तृप्त करतो”

“मामी मी काय करू तुला खूश करायला?” मी तिच्या ढुंगणाचे मुके घेत विचारलं. “दिवस भर माझ्या योनीला सारखं चोखायचं किंवा चोदायचं. एक क्षण पण माझ्या पुचीला एकटं सोड़ायचं नाहीं, तिचे लाड़ करत रहायचे.” मामी मला लाड़ाने हुकूम देत म्हणाली.

“आणि मी तसं केलं तर मला गांड मारू देशील?” मी हळहळून विचारलं पण मामीने काही न सांगता हसून कपड़े घालायला सुरुवात केली.

“मामी कपड़े नको घालू ना, नागड़ीच रहा, येथे कोण येणार आहे”. मी परत सूछना केली.

“वा रे..!, आत्ता मोलकरीण येईल आणि मी फ़क्त ब्लाउज आणि साड़ी घालते आहे. पैंटी किंवा ब्रेसियर नाहीं. तुझं काम चालू राहायला हरकत नाही. पण तू मात्र नागड़च रहायचं. मोलकरीण येईल तेव्हा टावेल गुंढाळून घे आणि जा आपल्या खोलीत”

तिचा चुंबन घेत घेत मी बाहेर आलो तेव्हा माझ्या घट्ट उभ्या लंडाला मुठीत घेऊन दाबत ती म्हणाली “आणि हे बघ राजा, मी मधून मधून तुझ्या लवड्याला चोखणार, त्याच्याकडून मस्त झवून घेणार आणि तू ते करायचं बिना स्खलित होता. जर तू झड़ला तर पैज हारलास..! उद्या परत नव्याने सुरुवात करायची.”

मी या प्रकाराची कल्पना करूनच कण्हू लागलो. “मामी किती टार्चर करतेस गं. दिवस भर कसा राहू मी न झड़ता??”

ती वासनेचे सुस्कारे टाकीत गोड़ स्मित करीत म्हणाली “तो तुझा प्रश्न आहे. माझा खरा दास असशील तर करशील सर्व. आणखी ऐक राजा, तू माझा दास आहे म्हणून सतत कामुक आणि वासनात्मक, घाणेरड्या कर्मांनी मला खुश करायचे, हे तुझे कर्तव्य आहे. बघू तुझं डोकं किती चालतं या प्रकरात?”

माझी अग्निपरीक्षा सुरू झाली. पण ती इतकी गोड़ अग्नी होती की मला स्वर्गात पोचल्या सारखं वाटलं. पहिले मामी पेपर वाचायला आरामात सोफ्यावर बसली. तिने वाचायचा चश्मा लावला आणि साड़ी वर करून मला खूण केली. मी तिची योनी चोखात तिच्या पायांच्या मधे बसलो.

मामी ने मांड्या माझ्या डोक्याभोवती घट्ट जखड़ल्या आणि धक्के मारत माझ्या तोंडावर हस्तमैथुन करायला सुरुवात केली. अर्धा तास मामीने पेपर वाचला आणि मी अर्धा वाटी योनीरस प्राशन केलं. तृप्त होऊन ती उठली आणि मला पाणी आणायला सांगितलं. तिला खूप तहान लागली होती; दोन ग्लास पाणी ती गटागटा प्यायली.

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला नवनवीन कथा लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story कामदेवी भाग ४ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page