कामदेवी भाग ५

मागील भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पाहिले भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

कामदेवी भाग १

कामदेवी भाग २

कामदेवी भाग ३

कामदेवी भाग ४

तिला माझ्या लवड़याशी थोड़े खेळायचं मन झालं म्हणून मला तिने डाइनिंग टेबलवर झोपविल आणि स्वता एक खुर्च बसली. मग आपल्या हातांनी माझ्या लवड्याला लाटण्या सारखं आपल्या गालांवर फ़िरवल. माझा आणखीन ताणला. तिने सुपाड़याचे चुंबन घेतलं आणि मग आपली जीभ काढुन ती त्याला चाटू लागली.

मी विव्हळलो आणि तिला थांबायला सांगितलं. तर हसून ती म्हणाली “मी मजा करणार बाळा. तुझं तू बघ. जर तू स्खलित झालास तर माझा डबल फ़ायदा आहे. एक तर तू शर्त हरशील आणि मला तुला काही बक्षिस द्यावं लागणार नाहीं. दुसरं मला तुझ सायी सारखं घट्ट वीर्य गिळायला मिळेल.”

मग माझ्या तड़फ़ण्या कड़े दुर्लक्ष करून ती माझा लवड़ा चोखू लगली. मी कण्हत आणि विव्हळत ते पंधरा वीस मिनिट कसे काढ़ले ते मलाच माहीत आहे. पण तिची गांड मारायची कल्पनाच मला येवढ़ी गोड़ लागत होती कि मी कसं तरी स्वतावर पूर्ण नियन्त्रण ठेवायचा प्रयत्न केला.

मनसोक्त माझ्या लंडाशी खेळून त्याला चोखल्यावर मामी उठली. “वा रे राजा, चांगलाच कंट्रोल आहे तुझा, चल आता मी लवकर स्वयंपाक करून टाकते, म्हणजे दुपारी झवायला आपण मोकळे.!” परत पाणी पिऊन ती ओट्याजवळ उभी राहिली आणि स्वयंपाक करू लागली. मला आता जोरात मुतायला लागली होती म्हणून पटकन जाऊन मी मुतून आलो. उभा लंड असल्यामुळे मला खूप वेळ लागला आणि त्रास पण झाला पण काय करणार. कसाबसा त्याला बसवला आणि काम उरकलं.

मी विचार केला की हा गोड़ त्रास थोड़ा टाळायला बाहेर खोलीत जाऊन काही तरी वाचावं. पण मामी आता पेटली होती. तिने मला बोलावून घेतलं. “सुनिल, लपू नकोस.!! असा इकड़े ये आणि आपल्या मामीची सेवा कर.”

परत येऊन मी ओट्याजवळ उभी मामीची पाठमोरी आकृती पाहिली. झिरझिरीत ब्लाउज़, पारदर्शक ओलं पातळ आणि सुते सोड़लेले ओले केस यामुळे ती येवढी मादक दिसत होती कि कसाबसा बसवलेला माझा लंड टानकन परत उभा झाला. मी तिच्या मागे जाऊन उभा राहिलो आणि तिच्या केसात तोंड लपवून त्यांचा वास घेत मामीला बाहुपाशात घेतलं. तिचे स्तन आपल्या हातात धरले आणि त्यांना दाबत दाबत आपला लवड़ा मी मागून तिच्या पाठीवर घासू लागलो. तिच्या केसामना बाजूला करून तिच्या मऊ मानेचं चुंबन घेत घेत मी मामीचं व्यवस्थित स्तन मर्दन करायला सुरुवत केली.

मामी पण मूड मधे येवून म्हणाली. “जरा जोरात दाब राजा, जसा आंब्यांचा रस काढतो ना तसा…! पिळून रस काढ़ आपल्या मामीच्या छातीचा! घाबरू नको, जास्त दुखलं तर मी सांगेन तुला” मी आता तिचे भरीव उरोज हातात धरून पुरता जोर लावून पिळू लागलो. तिला ते आवड़लं असणार कारण लवकरच तिचे स्तनाग्र कड़क होऊन उभे राहिले.

स स्वयंपाक करताना शेगडीच्या गर्मीअमुळे तिला चांगलाच घाम आला होता. “मामी, घाम किती आला आहे तुला!” मी म्हणालो.

“जरा पूस ना राजा! माझे हात कणिकेने माखलेले आहे” मामी ने सूचना केली. मी तिचे उरोज कुस्करता कुस्करताच तिचा पुरता चेहरा आपल्या जिभेने टिपून घाम चाटायला सुरुवात केली. “अरे हे काय करतोस वेड्या! मी पुसायला सांगितलं. चाटायला नाहीं.” मामी हसत म्हणाली.

“पण हे अमृत मी जिभेनेच टिपणार मामी, कापड़ाने पुसून ते वाया घालवू. छे के तर अनर्थ होईळ” मी तिच्य कानात जीभ टाकत म्हनालो. तिकड़े पण मला काही श्रम बिंदू दिसले होते.

चेह-याचा घाम संपताच मामी ने आपले दोनी हात उचलले आणि म्हणाली, “ठीक आहे. आवड़ला माझा घाम तुला? मग माझ्या लाड़क्याला मामीकडून एक आणखी उपहार.”

तिचा इशारा तिच्या काखे कड़े होता. घामाने काखेवर पोलकं ओलंचिंब झालं होतं. मी तिच्या काखेतला घाम पोलक्यावरूनच चोखायला

सुरुवात केली. पोलक्याचं कापड़ तोंडात घेऊन ते मी चाऊन चाऊन चोखलं. त्या खारट अमृताने मला बेभान केलं होतं. मामी मजा घेत होती. पोलकयाचं कापड़ चोखायची माझी धड़पड़ बघून तिने बटन उघडून पोलकं बाजूला केलं. “राजा, घे नीट चाट, तुला उपाशी मी ठेवणार नाहीं..!!”

चाटून झाल्यावर ब्लाउज़चे बटन लावता लावता मामी म्हणाली. “सारी माझ्या राजा, उद्यापासून स्लीव्हलेस ब्लाउज़ घालेन म्हणजे तुला त्रास नाहीं होणार. मग कधी पण तुला माझ्या काखेतल्या रसावर ताव मारता येईल.” तिचं हे कामुक घाणेरडं बोलणं ऐकून तिचा स्वयंपाक संपता संपता मी कामातुर झालो. परत तिची गांड बघायची मला तीव्र इच्छा झाली.

मी पटकन खाली बसलो, तिचे पातळ उचललं आणि जवळून तिचं ते जाड़ गुबगुबीत गोरं ढुंगण मन भरून पहिलं. मग मी ते दाबू आणि चाटू लागलो. आपल्या हातांनी मी तिचे नितंब पसरले आणि त्यांच्या मधल्या सावळ्या सुरकुतलेल्या भोकाला बघितलं. त्यात नाक खुपसून मी वास घेतला. मग मामीच्या गुदाचं चुंबन घेऊ लागलो. मामी “ऊ ऽ आऽ” करू लागली. “छान वाटतं रे राजा. किती प्रेमाने चोखतोस तू माझी गांड” म्हणत ती उसासे टाकू लागली.

मामी ने ते बराच वेळ मला गांड चोखू दिली पण जेव्हा मी आपले जीभ गांडीच्या भोकात खुपसायचा प्रयत्न करू लागलो तेव्हा मात्र हसत मला बाजूला सारून ती वळली. “आत्ता नाहीं मिळणार तुला ही चीज़ मामीची, तपस्या करावी लागेल पोरा गांड भोगायला”

तितक्यात बेल वाजली. मामी ने कपड़े ठीक केले आणि दार उघड़लं. मी पण लवकर टावेल गुंढाळला. दारावर मोलकरीणच होती. “ये वानीता, बघ आज लवकर काम उरकायचं आणि जायचं. मला माझ्या भाच्या बरोबर बाहेर जायचं आहे. बघ कपड़े पण नीट घातले नाहीं अजून, तयारच होत होते” मामी माझ्या कडे कटाक्षा ने बघत म्हणाली. वानीता आपले पदर गुंढाळीत आत आली आणि कामला सुरुवार केली.

This content appeared first on new sex story .com

वानीता जवळपास सव्हीस सत्तावीस वर्षांची सड़पातळ सावळी तरणी बाई होती. सावळी असली तरी तिची त्वचा चांगली मऊ आणि तुकतुकीत होती. चेहरा पण सुंदर नसला तरी चांगलाच बोलका होता. मोलकरणीच्या मानाने तिने खूपच चांगली साड़ी घातली होती.

एकंदरीत मला ती आवडली. माझ्या कामुक अवस्थेत मी हे बरोब्बर टिपले की तिच्या बांध्याच्या मानाने तिचे उरोज चांगलेच मोठे आणि सुडौल वाटत होते. माझा उभा लंड लपवायला मी आपल्या बेडरूम मधेच जाऊन बसलो.

“बाई, हे कोण?” तिने विचारलं. “अगं हाच माझा लाड़का भाचा सूनिल, आता इकडेच राहणार, त्याची बदली इथे झाली आहे.”

वानीता ने लवकर लवकर काम केलं तरी अर्धा तास लागला. वानीताला बघता बघता मला आणखी एक गोष्ट लक्षात आली की तिला मामी फ़ार आवड़त होती. चोरून चोरून ती टक लावून मामीच्या गुबगुबीत शरीरा कड़े बघायची आणि तिच्या नजरेत एक प्रेमळ कामुक भाव दिसून यायचा.

मधेच तिने एक दोनदा न रहावून स्वताच्या योनीला चुपचाप कुरवाळून घेतलं. मला तो प्रकार फ़ार आवड़ला आणि योग्य वेळेला त्याचा उपयोगकरून घेण्याचे मी ठरवलं. काम संपल्यावर “बरं बाई, माझं काम झालं, जाते मी आता, तुमचं चालू द्या..!” म्हणत वानीता निघून गेली.

मामीने नंतर सांगितलं की वानिताला नवऱ्याने सोडून दिलं होतं आणि आपल्या आजी बरोबर ती जवळच रहायची. एक तान्हं बाळ होतं ते नवव्याने नेलं. तिच्या भरलेल्या छातीचं कारण मला समजलं. मामीने हे पण सांगितलं कि मामीनी नवऱ्या बरोबरच्या भांडणात तिची खूप मदत केली होती म्हणून ती मामीला फ़ार मानायची. मी मनातल्या मनात हसलो. वाटलं म्हणावं की मामी, वानीता तुला मानते आणि तुझ्यावर मरते पण..!

मामीने हे पण सांगितले कि सुनीता चांगल्या घराची होती. काम करायची तिला जरूरत नव्हती कारण तिच्या आजीचा गावात मोठा वाड़ा आणि शेती होती. नुसता वेळ जावा म्हणुन तिने दोन चांगल्या घरांची कामं लावून घेतली होती.

मामी जेव्हा दार लाऊन परतली तर सरळ बेडरूम मधेच आली. “झोपन रहा सूनिल, तुला चांगली झावून घेते आता, तू खूप मजा केली, आता मी करते” परत एक ग्लास पाणी पिऊन ती पलंगा जवळ आली. मी तिच्याया पाणी पिण्याच्या सवयीवर कमेंट केला. “मामी, तुला सकाळ पासून चांगलीच तहान लागलेली दिसते.” मामी नुसतं हसली आणि माझा टॉवेल काड़न माझ्या लंडाला मुठीत धरून पलंगावर चढली.

“तू अगदी पाणी नाहीं प्यायला, मी खूप प्यायले, हिशोब बरोबर झाला आणि नसेल झाला तर होईल लवकरच.” असं गूढ़ बोलून मामी ने एकदा परत माझ्या लवड्याला थोड़े चोखलं आणि आपलं पातळ उचलून कंबरेच्यावर गुंडाळून घेतलं. मग ती पाय फाकवून माझ्या कंबरेच्या दोनी बाजूला गुड़घे टेकून बसली. माझा लवड़ा तिने आपल्या योनीवर ठेवला आणि खाली बसून तो पुरता पुची मधे घुसवून घेतला. ओल्या बुळबुळीत चूत मधे माझा लंड आरामात देठापर्यंत घुसला. तिची केसाळ योनी माझ्या पोटावर येऊन टिकली.

आता तिने वर खाली होत मला झवायला सुरुवात केली. तिची तापलेली कामरसाने ओलीचिंब झालेली योनी मला घट्ट धरून होती आणि मस्त घासून घासून चोदत होती. मी सुस्कारे टाकू लागलो कारण हे स्वर्गिक आनन्द मला सहन होईना. मामीने माझ्या वासने कड़े दुर्लक्ष करून ऊठ-बस करत मनसोक्त मला चोदून घेतलं. स्वताला तीनदा झड़वून पण घेतलं.

“काय सूनिल राजा, झड़तोस का आता? मजा येईल बघ” ती मला लाड़ाने चिडवत म्हणाली. मी तड़फ़ड़त म्हणालो. “हो मामी, पण तुझ्या दुसच्या दारातून आत येऊन झाड़ता येईल तर किती छान होईल!” ती खेळकर आवाजात म्हणाली “वाट बघ त्याची! इतकं सोपं नाम ते.”

मामी ने मला परत एकदा चोदलं आणि मग तात्पुरती तृप्ती झाल्यावर काही वेळ विश्राम केला. मग माझा सुजलेला लवड़ा पाक्क करून आपल्या योनीतून काढून उठली. “चल जेवून घेऊ” ती म्हणाली. आपले कपड़े सावरत ती किचन कड़े निघाली.

तिच्या मागे चालताना मला लक्षात आलं की मामीने रबराच्या चपला घातल्या होत्या आणि चालताना त्या मस्त सपाक सपाक अश्या वाजत होत्या.

मला लहानपणापासून असा चपला तळपायांवर आपटल्याचा आवाज खूप बरा वाटतो. टाच उचलल्यावर तिचे मऊ गोरे तळपाय पण मला दिसले. मी पण आपला मोठ्ठा ताठ उभा लवड़ा सांभाळीत तिच्या मागे गेलो. या पायांना आणि तिच्या त्या चपलाना कशी आपली भक्ती दाखवायची याचा विचार मी करत होतो.

मामीला चालायला थोड़ा त्रास होत होता आणि माझ्या एकदम लक्षात आलं की सकाळ पासून तिने सात आठ ग्लास पाणी प्यायलं पण बाथरूम ला एकदा पण गेली नाहीं. मी विचार करत होतो की मामी ने असे का वागावं. तितक्यात तिने पानं वाढले आणि मला जेवायला बोलावले.

आम्ही दोघे जवळ जवळ बसलो आणि नवख्या विवाहित जोड़प्या सारखे एक दुस-याला घास देऊ लागलो. माझा लंड भयंकर ठणठणत होता आणि मी तिच्या प्रेमात अगदी बेभान झाला होतो.

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला पुढील भाग लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story कामदेवी भाग ५ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page