कामदेवी भाग ६

मागील भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पाहिले भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

खाता खाता मी तिचे स्तन दाबत होतो आणि मधे मधे आपले बोट तिच्या चुत मधे खुपसून आत बाहेर करून तिला हस्तमैथुन करवीत होतो. मधेच बोटं चाटून घायचो. “तुपाचं बोट का रे जेवनाच्या मधे?” मामी चेष्टेने म्हणाली. पण तिच्या पुचीत घातलेले बोटं मला चटताना बघून तिला परत चेव चढ़त होता.

माझं पोट भरलं. मामी ने पाण्याचा ग्लास हळूच पुढे केला, आणि माझ्या डोळ्यात डोळे घालून आपल्या विलक्षण लाड़िक आणि वासनेत बुड़ालेल्या नजरेने माझ्या कड़े बघितलं. “घे पाणी पी, तुला तहान लागली असेल!”

तिची ती नजर बघून क्षणात मला तिच्या सारखं पाणी पिण्याच्या मागचा उद्देश्य कळला. खरंच मामी आता पुरती वासनेच्या आहारी गेली होती.अगदी जसं मला पाहिजे होतं तसं. मी स्वाताला शिव्या दिल्या. येवढी साधी गोष्ट मला अगोदर कळली कशी नाही..!!

मी पाण्याचा ग्लास बाजूला सारला आणि उठून टेबला खाली शिरत म्हणालो. “मामी तू पण आता जेवून घे, तोपर्यंत मी पाणी पिऊन घेतो.” मामी कामवासनेत ओतप्रोत थरथरत्या स्वरात म्हणाली. “अरे पण राजा, पाण्याचा ग्लास तर इथे आहे. टेबला खाली काय मिळेल तुला?”

“मामी तुला माहीत आहे मला कोणतं पाणी पहिजे. मला तुझ्या योनीतलं पाणी पहिजे जे तू सकाळपासून आपल्या पोटात गोळा करते आहेस..!”

मी टेबलाखाली तिच्या मांड्यांच्या मधे बसून तिची साड़ी वर केली आणि आपलं तोंड तिच्या पुचीवर ठेवत म्हणालो. “मामी आता उशीर करू नको, मला खूप तहान लागली आहे. पाज मला तुझी सू सू, मूत माझ्या तोंडात…!”

मामीने आनंदाच्या स्वरात विचारलं, “खरंच माझ्या राजा, तू माझी सू सू पीणार? काल पासून तुझ्या तोंडात मुतायचं स्वप्न पहात आहे रे मी, इतक्यांदा अशे दृश्य त्या ब्लू फ़िल्मांमधे पाहिले आणि मला सारखं वाटायचं की कोणी आपलं पण मूत्र पियेल तर काय मजा येईल. जसा तू माझी गांड मारायला आतुर झाला आहे तशीच तुला माझी सू पाजायला मी अगदी वेड़ी होत आहे…! ज्या प्रमाणे तू माझी चूत इतकी चोखली त्यामुळे मला वाटलंच होतं की तुला हा प्रकार घाणे वाटणार नाही. म्हणून सकाळ पासून पाणी पिऊन तुझ्या साठी भांडाभरून मूत्र आपल्या पोटात गोळा करत होते. पण सांगायला घाबरत होते कि तुला आवडेल कि नाही. बरं झालं तू माझ्या मनातलं ओळखलं”

मी तिची चूत चोखत म्हणालो, “मामी, आता तर गांड मारू देशीलना?”

मामी आवेशात आपली योनी माझ्या तोंडावर घासत बोलली. “बस राजा, माझं पुरतं मूत्र पी आणि मला उचलून घेऊन चल पलंगावर गांड मारायला. दुपार्भर मार वाटल्यास, मी नाहीं म्हणणार नाहीं. बस तुझी परिक्षा घेत होते की तू माझी सू प्यायला कचरणार तर नाही”

मी तिच्या योनीवरचे कुरळे केस बाजूला सारून आपलं तोंड उघड़न बरोबर तिच्या लहान मूत्रछेदा वर ठेवलं आणि तिला तिच्या जांघा दाबून इशारा केला. आपल्या जिभेच्या टोकाने मी त्या लहान भोकाला गोंजारू लागलो.

“बघ राजा, गिळशील ना? सांडनार नाही ना? नाहींतर आपण बाथरूम मधे जाऊ!” मामी घोगव्या स्वरात म्हणाली. आता मी तिच्या मांडीवर जोरात चिमटी काढ़ली की पुरे ही बड़बड़ एक मोठा श्वास घेऊन अमला मामी माझ्या तोंडात मुत्तू लागली. खारट कोंबट पाण्याचा एक जोरदार फ़व्वारा तिच्या योनीतून बाहेर पड़ला आणि माझी जीभ भिजवत माझ्या हपापेलेल्या तोंडात पड़ला. मी ते तसेच तोंडात भरून ठेवले आणि बराच वेळ त्या अमृताचा स्वाद चाखत राहिलो. मला विश्वासच नव्हता होत की माझ्या लाड़क्या मामीची सू मी पीतो आहे. तिला पण माझी अवस्था कळली आणि मला तिच्या मुताचा पुरत आस्वाद घ्यायची संधी द्यायला मुतणं बंद केलं. मी पहला घोट गिळल्यावरच तिने परत मुतायला सुरुवात केली.

आता मामीने माझं डोकं आपल्या जंघांनी आणि हातांनी घट्ट धरून ठेवलं होतं. जसं काही मी पळून जाणार होतो हे मस्त अमृत सोडून..! मामी ने आता चवताळून माझ्या तोंडात जोरात मुतायला सुरुवात केली.

ती वासनेने मला वाट्टेल तसे बोलत होती. “पी माझ्या पोरा, आपल्या मामीची सूसू पी. तुझ्याच साठी सकाळ पासून मी मुतले नाही रे राजा. घे आता पोटभर पी रे माझं मूत. पी रे राजा, आणखी पी, तू भाग्यवान आहेस रे पोरा, तुझ्यासाठी मी माठ भर मुतायला तयार आहे. स्वाद घेऊन पी रे राजा, नुसता गिळू नको हे अमृत..!” मामीच्या मुतण्याचा “खळ्ळ खळ्ळ खळ्ळ” असा मंजुळ आवज होत होता आणि मी गटा गट हे कोंबट खारट शरबत गिळत होतो.

माझं हे मूत्रप्राशन खूप वेळ चाललं. कारण एक तर अमला मामी थांबून थांबून मुतत होती, मला त्याचा पुरता स्वाद घेऊ द्यायला तिची ही धड़पड़ होती. दुसरं कारण असं की सकाळ पासून न मुतल्याने तिच्या पोटात सुरईभर मूत्र जमा झाले होते. मला त्यामुळे हा आनंद खूप वेळ घेता आला. मामीचे मूत्र मला फ़ार आवड़ले. चांगलं गरम गरम, खारट आणि तिच्या योनीच्या वासाने भिनलेले ते मूत्र म्हणजे सोमरसच होतं.

पुरतं मुतल्यावर मामीने सुटकेचा आणि समाधानचा एक दीर्घ उःस्वास टाकला आणि माझं डोकं आपल्या योनीवर जोरात दाबून धरलं. ती आता भयानक कामातुर झाली होती आणि आपल्या जंघा तिने माझ्या डोक्याभोवती इतक्याजोरात जखड़ल्या होत्या की जसं कही माझ डोकं ती पिचकवून टाकेल की काय असे मला वाटले. मला मूत्र पाजून तिच्या वासनेचा आता अतिरेक झाला होता. कण्हत कण्हत ती आपली चूत माझ्या तोंडावर घासू लागली. “माझी पुची चोख रे माझ्या राजा, मला जिभेने चोदून टाक, खाऊन टाक माझी योनी. झड़व रे माझ्या लाडूक्या नाहीं तर मी वेड़ी होईन”

This content appeared first on new sex story .com

मी तिला शक्यतो लवकर खलास करण्यासाठी जीभ तिच्या पुचीत टाकली आणि आत बाहेर करू लागलो. आपल्या ओठांनी मी तिचं कड़क द्राक्षा सारखं क्लिटोरिस चोखू लागलो. ती इतकी कामातुर होती की एका मिनटातच झड़ली. तिचं ते स्खलन इतकं तीव्र होतं की ती जनावरा सारखी ओरड़ली. “मेले ऽ रे राजा ऽ, अग ऽऽ ग ऽ आईगऽऽऽ, तू मला खलास केलं रे पोरा ऽ.”

ती झड़न जवळ जवळ बेशुद्ध झाली. तिचं शरीर लुळे पड़लं आणि ती खुर्चीत कोसळली. मी तिच्या योनीतून रिसणारं चिक्कट शुभ्र पाणी चाटून चाटून संपवलं आणि मग उभा रहिलो. मामीचं निश्चल शरीर मी उचललं आणि तिला लाड़ाने किस करत मी बेडरूम मधे आणलं आणि तिला पलंगावर पाअलथं निजवलं. मी पैज जिंकलो होतो आणि ती आता माझी होती. मी तिची वाट्टेल तेवढ़ी भरपूर गांड मारू शकणार होतो.

मामीची ती भरगच्च पांढरी गोरी गांड इतकी मोहक दिसत होती की मी विचार केला की जिथे चार तास थांबलो तिथे दहा मिनट आणखी तिचं ढुंगण चोखण्यात घालविले तर कही गैर नाहीं. म्हणून मी तिच्या नितंबांवर तुटून पडलो आणि त्यांना वखवखुन चाटू आणि चोर तिचं गुबगुबीत मास मी दाबलं, कुस्करलं, तिच्या ढंगणांना जोरात चावलो, रक्त काढण्या ये जोरात नाही पण तिला हलक्या यातनेने ओरडायला लावेल येवढ्या जोरात निश्चित.

मग मी सरळ तिचे नितंब धरून पुरत्या शक्तिने ते फ़ाकविले आणि तिच्या गुदाद्वाराला चोखू लागलो. तिच्या गांडीतला मादक आंबट-तुरट वास मला पागल करत होता, मी जीभ आत घातली आणि चाटू लागलो. जिभेनीच मी तिची गांड भरपूर चोदून घेतली.

आता मात्र माझी वासना अनावर झाली होती. आपला लवड़ा मी मागूनच तिच्या ओल्या योनीवर चोळून स्निग्ध करून घेतला आणि मग तिच्या मांड्यांच्या दोन बाजूला आपले गुड़घे टेकून वाकून बसलो. एका हातात माझा सोटा धरून तो लाल टोमेटो सारखा सुपाड़ा तिच्या गुदावर ठेवला आणि जोरात आत पेलला. ती मऊ गांड पिकल्या फ़ळा सारखी उघड़ली आणि सट्कन सुपाड़ा आत गेला.

मामीच्या तोंडातून एक दयनीय किंकाळी फुटली. “हळू रे ऽ राजा, दुखतं रे ऽ पोरा, थांब ना ऽ थोड़ा वेळ प्लीज़. या दारात मी अजून कुमारिका आहे.” ती यातनेनी कळवळून म्हणाली.

मी तिच्या ओरडण्याकडे दुर्लक्ष करून माझा आठ इंची लवड़ा तिच्या ढुंगणांच्या आत खुपसायला सुरुवात केली. “मामी, सकाळ भर तू मला छळलंस, गोड़ का होईना पण खूप सतवलंस, आता तुला दुखलं तरी पुरता लवड़ा मी घुसवणार आणि तुझी गांड दोन तास मारणार.” ती विव्हळत असतानच मी एक जोरदार धक्का मारला आणि गप करून पुरता लवड़ा मुळापर्यंत तिच्या गांडीत रुतला.

मामी केविलवाणी ओरड़ली आणि उठायचा प्रयत्न करू लागली. मी तिला उठू दिलं नाहीं आणि तिच्यावर चढून आपल्या बाहुपाशात तिला जखडून तिच्या अंगावरंच झोपून गेलो. आपले पाय मी तिच्या कंबरेभोवती गुंढालले आणि तिच्या कण्हन्याची परवा न करता तिची गांड मारू लागलो.

“अग ऽ आई ऽ ग, मेले ऽ मी, माझी गांड फ़ाडून टाकशील रे ऽ राजा, दुखतं रे फ़ा ऽ र, थांब ना ऽ ऽ, पाया पड़ते तुझ्या मी, दया कर आपल्या या म्हताच्या मामी वर.” माझ्या तावडीतून सुटायची धड़पड़ करत मामी याचना करू लागली.

माझा लंड आता इतक्या गोड़ आणि मस्त कामवासनेनी उसळत होता कि मी तिच्या रड़ण्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि गांड मारत राहिलो. मला आता एखाद्या शिकाया सारखं वाटत होतं ज्याचा शिकार त्याच्या पाशात अड़कला आहे. तिच्या थरथरत्या गुबगुबीत शरीराला कवटाळून तिची गांड चोदण्यात मला स्वर्गिक आनन्द येत होता. माझी दिवसभराची तपस्या कारणी लागली होती. एका मोया मैद्याच्या मऊ गोळ्यात जणु मी आपला लवड़ा आत बाहेर करत आहे असं मला वाटत होतं.

तिचे मऊ स्तन आठवून मी आणखी चेकाळलो. आपले हात तिच्याभोवती घालून तिचे लुसलुशीत उरोज मी धरले आणि त्यांना दाबू लागलो.

“अरे ऽ रे ऽ किती जोरात दाबतो रे, माझे थनं पिचकतील ऽ रे, हळु कर ना ऽ ऽ, किती ऽ ऽ दुष्ट आहेस रे ऽ तू, आपल्या सख्ख्या मामी ची अशी रडवून रड़वून गांड मारतोस. आई गं : मेले 5 गं ऽ ऽ.” तिचे स्तनाग्र कड़क होते आणि माझ्या हातांना चामड्या सारखे बोचत होते. तिची योनी चचपडून पाहिली तर ती ओलीचिंब होती. मी मनोमन हसलो. मामी ओरडत होती पण तिच्या योनी आणि स्तनांना माझं हे चोदणं आवडलेलं दिसत होतं.

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला पुढील भाग लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story कामदेवी भाग ६ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page