कामदेवी भाग ८

मागील भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पाहिले भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

तिचं डोकं अगदी माझ्या लवड्याच्या लेवलला होतं. मी सुपाड़ा तिच्या आ ऽ वासलेल्या तोंडात घातला आणि सरळ पुरता लंड तिच्या तोंडात पेलला. तिने पण पुरतं तोंड उघड़न माझा आठ इन्चांचा दांडा सहज गिळला आणि चोखू लागली. मी डोळे बंद करून कल्पना केली की ती मऊ ओली चूतच आहे आणि तिच्या तोंडाला चोदू लागलो. ती इतकी मस्त चोखत होती की न रहावून मी तिचं डोकं घट्ट धरून ठेवलं आणि तिचा घसा जोरात जोरात झवून सुखाचे हुंदके देत स्खलित झालो. मामी ने प्रेमाने माझं सगळ वीर्य गिळलं. तिला अर्धा वाटी घट्ट मलाई तरी आरामात मिळाली असावी.

आता थोड़े शांत होऊन आम्ही आपलं प्रणय पुन्हा सुरू केलं. माझी नजर आता तिच्या पावलांवर होती. काल पासून मी तिच्या गोच्या पायात घातेलेया रबरी हवाई चपलांना बघत होतो पण बाकीच्या धुंद रति मधे ते राहून गेले होते. मामी अजून त्या सुरेखा रबराच्या हवाई चपला घालून होती. आपल्या पायांची कालजी घ्ययला ती त्या सतत घालायची. त्या गुलाबी जुन्या झिजलेल्या चपला मला इतक्या मोहक वाटत होत्या कि मी मामीपुढे बसलो आणि तिचे पाय चपलासकट ओढून आपल्या तोंडाजवळ धरले. मामी हलू मंद स्मित करत माझ्याकड़े कौतुकाने बघत होती की हा तिचा कामवेड़ा भाचा आता काय करतो.

मी तिचे ओले पावलं चाटू लागलो. पायांबरोबर तिच्या भिजलेल्या चपलांचे पट्टे पण चाटले गेले. मला तो किंचीत खारट तुरट रबराचा स्वाद खूप आवड़ला आणि मी चपलांसकट तिचे पाय चाटायला सुरुवात केली. तिचे तळपाय चाटता यावे म्हणुन मी चपला थोड्या काढल्या आणि तिच्या मऊ गुलाबी तळपायावर जीभ फिरवली.

मामी म्हणाली “काय छुपा रुस्तम निघालास रे तू माझ्या सोन्या! माझ्या चपला तुला येवढ्या आवाड़ल्या? अरे वेड्या, त्या चपला मी परवापासुन धुतल्यापण नाही. धून घे आणि मग चाट हवंतर.”

मी चपला लक्ष देऊन पहिल्या तर त्या घालून घालून थोड़या मळल्या होत्या. ओलं होऊन त्या मळाचं बारिक चिखल सारखं झालं होतं. ते चिखल पण मझ्या मामीच्या त्या गोड़ पावलांचच होतं म्हणुन मी वासनेने म्हणालो. “मामी, तुझ्या चपला तर मी आपल्या जिभेनी चाटून चाटून स्वच्छ करायला पण तयार आहे. तुझ्या चरणांचा हा दास आणखी काय करण्यासाठी आहे? तुझं चरणामृत मिळालं की मला झालं’ आणि मी त्या चपलांचे पंजे तोंडात घेऊन चोखू लागलो. तो रबराचा स्वाद आणि मामीच्या पायांचे मळ, यांनी माझ्या लंडला परत ताठ केलं. घेतला आणि तिला पण तो भयंकर आवड़ला. बसलया बसलया ती आपल्या जांघा एक दुसन्यावर घसू लागली. “ये राजा, माझ्या मांडीवर डोकं ठेऊन झोप. मी नीट चाटायला देते तुला माझ्या चपला.”

मी मामीच्या गोण्या मऊ मांड्यांवर डोकं ठेऊन झोपलो. तिने आपली एक चप्पल आपल्या हातात घेतली आणि पट्ट्यांमधे माझ्या उभ्या लंडाचा दांडा खुपसून अड़कवली. खट्याळपणे हसत म्हणाली, “जोपर्यन्त तू एक चप्पल चोखशील, तोपर्यन्त तुझ्या लंडाला पण माझ्या चपलेची मजा घेऊ दे. असा झेंडा वर करून ठेव” चपलाचे पट्टे लंडाला अड़कविल्यामुळे ते आकंचून लवड्यात गोड़ शिरशिरी निर्माण करीत होते.

वीमला मामीने दुसरी चपल हातात घेतली आणि मला तोंड उघड़ायला सांगितलं. मी तोंड उघड़ल्यावर तिने मोठ्या प्रेमाने आपली चप्पल माझ्या तोंडात खुपसून ती चाटायला आणि चोखायला सांगितली.

मी ती मऊ गुळगुळीत झिजलेली चप्पल खूप मन लाऊन चाटली. एक एक काना-कोपरा आपल्या जिभेनी स्वच्छ केला. मधेच मस्ती अनावर होऊन ते पट्टे तोंडात घेऊन मी चाऊ लागायचो आणि आपली कंबर उचकवून मी माझ्या लंडात अड़कलेल्या तिच्या चपलेलाच झ्वायचा प्रयत्न करू लागायचो.

हा कामुक प्रकार बघून मामी पण तापली आणि ती आपल्या मांड्या घासत हस्तमैथुन करू लागली. पुरती चप्पल चाटून झाल्यावर चपला आपसात बदलण्यात आल्या. जेव्हा वासना अनावर होऊन मी चपलेची ऐड़ी दातात धरून चाऊ लागलो तेव्हा मामीने हसत मला थांबवले. “आता तुला नाहीं थांबवलं तर तू या खाऊनच टाकशील रे राजा, चल खूप झालं, ऊठ आता.” मी मामीला मनातल्या मनात म्हटलं की मामी मी तुझी चप्पल खायलापण तयार आहे.

आंग पुसून आम्ही बाहेर आलो. आतामात्र आम्ही नागडेच राहिलो कारण कोणीच येणार नव्हतं. मामीने परत त्या चपला घालून घेतल्या होत्या कारण तिच्याच शब्दात “तुला उद्यापरन्त परत चाटून स्वच्छ करायला माझ्या पायांचा मळ लागू दे त्यांना.” माझा लंड या चप्पल प्रकरणामुळे चांगलाच ताठ झाला होता. रात्रीचे आठ वाजले होते आणि आम्हाला भूक पण लागली होती. “चल मी पोटभर शिराच करते. शिरा खाउन आपण मग परत मजा करूया.” मामी माझं चुंबन घेत म्हणाली.

This content appeared first on new sex story .com

मामीने ओट्याजवळ उभं राहून शिरा करायला सुरुवात केली आणि मी तिच्या मागे उभं राहून सकाळ सारखी मजा करायला सुरुवात केली. तिचे स्तन खूप कुस्करले, ढुंगणाच्या फ़ाकेत आपला लवड़ा घासला,

मागे बसून तिचे ढुंगण चोखलं आणि त्याचा वास घेतला.

मग एक आणखी नवीन मजा मी केली. खाली बसून मी मामीला पंज्यांवर उभं रहायला संगितलं. ती पंज्यांवर उभी राहिली आणि तिच्या मऊ तळपायाची टाच चपलेच्या पाटावरून उठली. त्या जागेत मी आपला लंड घुसवला आणि मामीला परत पाय टेकायला सांगितलं. तिच्या मऊ तळव्या आणि चिकण्या चपलेच्या मधे माझा लवड़ा मस्त दाबला गेला. मामीचं जवळ जवळ पुरतं वजन त्यावर आलं आणि मी मस्तीने सुस्कारे सड़त तसेच तिच्या तळपायाला चोदायला सुरुवात केली.

मामीने पण माझ्या कल्पकशक्तीची दाद दिली. “वाऽ सूनिलराव, तुम्हाला आज चांगल्याच घाणेरड्या आणि कामुक गोष्टी सुचतात आहे. मजा आली मला हं!” मी तिच्या पावलाला झवत म्हणालो “हे सगळे माझ्या गोड़ सेक्सी मामी बद्दल वाटणाच्या प्रेमा मुळे. तुझ्यासाठी मी काहीही करेन मामी!”

शिरा झाल्यावर मामी ने मला तिच्या मागून उठायला सांगितलं. माझा लंड मी तिच्या पावलाखालून काढ़ घेतला आणि उभा राहिलो. मामीने चांगला भरपूर तीन चार लोकांना पुरेल येवढ़ा शिरा केला होता. तिने दोन प्लेट वाढल्या आणि स्वता खायला बसली.

मी तिच्याकडे बघून हसलो. मला एक छान चावट चाळा सुचला होती. एका ब्ल्यू फ़िल्म मधे असे प्रकार पहिले होते पण त्यात पुडिन्ग आणि केक्स होत्या, शिरा नाहीं. “मामी, मी मग खाईन”

“अरे खा ना. मग मधे वेळ मिळणार नाहीं. एकदा माझ्या बाहुपाशात माझा लाड़का भाचा आल्यावर मी तुला सोडेन?” मामी म्हणाली.

“मी तुझी पुची चोखून घेतो मामी, पण झड़वणार नाहीं हं. मला ती ओलीचिंब पाहिजे. मग बघ मी काय करतो.” टेबलाखाली शिरत मी म्हणालो.

टेबलाखाली तिच्या पायांच्या मधे बसून मी तिची योनी चोखू लागलो. मामीने पोट भर शिरा खाल्ला आणि तितक्यात मी तिला दोनदा स्खलन बिंदू वर आणून सोडून दिलं. मग मी तिला मुतायला सांगितलं. मामीने माझं डोकं आपल्या जंघांमधे दाबून धरलं आणि बरोब्बर माझ्या उघड्या तोंडात नेम लाऊन मुतली. मी तिचं मस्त कोंबट मूत्र घोटा घोटाने स्वाद घेत प्यायलो.

मामी जेवण संपवून उठली. “मामी तुझ्या पैंटी कुठे आहेत गं?” मी विचारलं?

“अरे कशाला माझ्या पैंटींशी खेलतोस आता? मी स्वता आहे तुज्याशी खेळायला!” मामी वितरूण म्हणाली. मी हट्ट केल्यावर तिने सांगितलं की तिचे अंगवस्त्र आत कपाटाच्या डावर मधे ठेवले आहेत. मी मामीच्या बेडरूम मधे गेलो आणि तिचा ड्रावर उघड़ला. आत ठेवलेले तिचे अंतर्वस्त्र पाहून माझा पहलेच उभा असलेला लंड आणखीनच तण्णावला.

माझ्या मोठ्या वयाच्या मामीच्या ब्रा आणि पैंटी एका सेक्सी तरुणीला शोभतील अश्या होत्या. पांढप्या, आणि काळ्या जास्त होत्या पण एक एक निळी, गुलाबी आणि लाल पण होती. सगळ्या ‘लव्हेबल’ ‘पीटर पन’ आणि ‘मेडनफ़ार्म’ अश्या मोद्या कंपन्यानी बनविलेल्या होत्या. मी तिची एक पांढरी पैंटी उचलली आणि नाकाजवळ नेऊन त्याचा वास घेतला. मामीच्या रसाळ चूतचा सुवास त्यात भिनलेला होता.

मी तिच्या सगळ्या पैंटी आणि ब्रेसियर हातात घेऊन आपलं तोंड त्या मऊ अंतर्वस्त्रांमधे लपवलं आणि त्यांचा वास घ्यायला सुरुवात केली. एक ब्रा मी आपल्या लवड्यावर गुंडाळून घेतली.

मला वेळ लागल्यामुळे मामी मला शोधत आली आणि हसू लागली. “मला वाटलंच कि तू माझ्या कपड्यांशी खेळत बसला असशील. चल घे कोणती घ्यायची ती” मी एक काळी नाइलॉनची पैंटी घेतली आणि बाकी सर्व परत ठेऊन दिल्या.

“आता काय?” मामी ने विचारलं.

“आता परत किचनं. आपला शिरा एका चांगल्या भांड्यात भरून थेवतो नंतर खायला.” मी म्हणालो. बरोबर मी दोन उश्या पण घेतल्या. माझ्या लंडाला धरून ओढत मामी मला किचन मधे घेऊन गेली. तिला जबर कुतूहल होतं की आता का तिचा कामवेड़ा भाचा काय करतो.

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि पुढील भाग लिहण्यासाठी प्रोत्साहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story कामदेवी भाग ८ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page