कामदेवी भाग ९

मागील भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पाहिले भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

शिर्याच भांडं मी डाइनिंग टेबलावर ठेवलं. “चल मामी टेबलवार चढ़ आणि या उश्या घे ढुंगणाखाली. जरा उंच उचलून धर तुझी चूत”

“अरे काय टेबलावर चोदनार आहेस तू मला?”

“हो, पण अन्तर कधीतरी. आत्ता तर मी आपल्या भुकेचा उपाय करून थेवतो आहे.” मी तिला टेबलावर चढायल मदत करत म्हणालो. मामीला बहुतेक समजलं होतं की मी काय कारणार. तिचे डोळे वासनेच्या छटेने गुलाबी झाले. ती स्वता पटकन टेबलावर चढली आणि ढुंगणा खाली दोन उश्या घेऊन पाय फ़ाकवून डायनिंग टेबलावर झोपली. तिची पुची आता सताड़ उघड़ी होती.

आपल्या बोटांनी तिने आपली योनी आणखी उघड़ली आणि म्हणाली. “हेच का रे तुझं शिव्याचं भांडं?”

मी मामीची दाद दिली. “हुशार आहेस मामी, अश्या चावट गोष्टी तुला एकदम कळतात, लपवयची सोयच नाहीं”

मामी आता खूप उत्तेजित झाली होती. यापुढच्या कार्याची सूत्रे तिने स्वातकड़े घेतली “चल सूनिल बेटा, हा शिरा माझ्या पुचीत भर. तास भर आत राहू दे आणि मग खा, बघ तुझ्या मामीच्या रसाने कसा थबथबून जाईल तो शिरा.”

मी तिचे उरोज दाबत तिचं चुंबन घेत कौतुकाने म्हणालो, “मामी, वा, झकास, मझी आइडिया तू बरोबर हेरलीस. म्हणा माझी गोड़ रांड छिनाल मामीच तू”

मी मामीच्या उचीत शिरा भरायला चमचा शोधू लागलो. मामी म्हणाली “अरे चमचा काही कामाचा नाही. आपल्या बोटांनीच भर आणि खुपस. लहान लाड़ बनव म्हणजे सोपं जाईल”

मी चांगला मूठभर शिरा घेतला आणि त्याचा लांबट गोळा केला. तुपात केलेला असल्यामुळे शिरा घट्ट आणि ओला होता. त्याचा छान लिंबा येवढा गोळा मला करता आला. मी तो हळुच मामीने आपल्या हातांनी ओढ़न उघड़ी धरलेल्या योनीत टाकला आणि मग बोटांनी व्यवस्थित आत खुपसला. गरम गरम मऊ शिरा आत जाताच मामी पण खूष झाली. “शाब्बा ऽ स रे माझ्या राजा, छान वाटतं रे बाळा! आता भरून टाक माझी पुरती पुची शिव्याने.”

मी एका नंतर एक शिव्याचे गोळे मामीच्या योनीत भरत गेलो. जेव्हा तिची योनी पुरती भरली तर शिरा आत जाईना. तापलेली मामी आपले उरोज कुरवाळत म्हणाली “आणखी भर न रे, गच्च भरून टाक माझ पुरतं भोक”, उठून खुपसायचं काही यन्त्र मिळतय का ते शोधू लागलो. मला एक चांगलं जाड़ गाजर दिसलं. त्याचा उपयोग पिस्टना सारखा करून मी आणखी वाटीभर शिरा मामीच्या योनीत कोंबला.

हात धुवायला मी जाऊ लागलो तर मामी ने माहा लवड़ा धरूनच मला थांबवले. “चाललास कुठे राजा? येवढ़ा दोन वाटी शिरा अजून आहे कढईत, त्याचं काय करणार कपाळ?”

“अगं पण तुझी पुची तर भरली, आता कात करू?” मी थोड़े चिड़न विचारलं. मला हा कामुक प्रकार आता सहन नव्हता होत. तिला झवून टाकावस वाटत होतं. पण इझवनार कसा? पुची तर शिव्याने भरली होती. गांडच मारावी लागेल जर ती मारू देईल तर- मी विचार केला.

“शिरा भरायला अजून एक खोल भोक आहे तुझ्या मामीच्या या शरीरात” मी तिच्या कड़े आश्चर्याने पाहिलं तर ती पालटून आपलं ढुंगण वर करून टेबलावर पालथी झोपली. मग वासनेले वखवखलेल्या माझ्या त्या रांड मामी ने आपले हात मागे करून स्वताच आपले नितंब ओढ़न गांडीचा छेद उघड़ला आणि म्हटलं. “भर शिरा माझ्या ढंगणात, चांगला कढ़ईभर शिरा मावेल यात. मग तूच बघ कि तुझ्या मामीच्या गांडीचा स्वाद शिव्याला लागेल तर तू वेड़ा होशील तो खाऊन. नुसतं भोक चोखतोस सारखा! त्यात तुला काय मिळणार?”

माझा लवड़ा या कामुक प्रकाराने चांगलाच तण्णावला. न राहवून पहले मी परत तिची गांड चोखली आणि जीभ आत टाकून टाकून तिच्या मऊ ढुंगणाला आतून चाटलं. मग कसं तरी स्वताला सावरून मी शिव्याचे गोळे मामीच्या गांडीत भरायला सुरुवात केली. बोटांनी आणि मग त्या गाजराने मी मामीची खोल गांड ठूसून ठूसून भरली. शिरा संपला तरी मामीच्या गांडीत अजून जागा होती. मला जाणवलं की खरच येवढ़ा पुष्कळ कढईभर शिरा मामीने आरामात आपल्या दोन भोकांमधे सामावून घेतला होता हा मोठा गोड़ आश्चर्यच होता.

मामीने आपले दोन्ही भोकं गच्च आवळून ठेवले आणि हळू हळू काळजीपूर्वक उठली. “थांब मामी, आत ती पैंटी तुला घालतो म्हणजे हे सर्व बाहेर एणार नाहीं.” मी म्हनालो आणि ती काळी पैंटी तिच्या पायांमधून चढ़वली. तिने ती वर खेचून नीट घालून घेतली. नुसती काळी पैंटी घातलेली मामी फ़ार गोड़ वाटत होती. तिच्या गोप्या पान शरीरावर ती उठून दिसत होती. तिचं पहलेच किंचित सुटलेलं पोट आता आत भरलेल्या शिव्या मुळे आणखी फुगलं होतं. असं वाटत होतं जसं ती गरोदर आहे.

मी तिला विचारलं. “मामी, तुला दाबून ठेवता येईल न माझं जेवण आपल्या शरीरात, निघणार तर नाहीं ना बाहेर?”

मामी हसून म्हणाली. “काळजी नको करू राजा, शी लागल्यावर कसं आपण ढुंगण आकन्चून ठेवतो आणि गांड बन्द ठेवतो. तसेच मी आपली पुची आणि गांड बन्द ठेवीन. आणि ही नाइलानची पैंटी तू मला घातलीच आहे! भोकं बंद राहतील बघ!”

मामी आता माझ्याजवळ आली आणि मला बाहुपाशात घेऊन माझ्या डोळ्यात बघत म्हणाली. “चल आता बाहेरच्या खोलीत. आपण तासभर मजा करू तोपर्यन्त माझा योनीचा रस मुरून शिव्याला लागेल आणि तुझं झकास जेवण तयार होईल. छान कल्पना आहे हे सूनिल, मलाच सुचायला पाहिजे होती!”

This content appeared first on new sex story .com

आम्ही जाऊन बाहेरच्या खोलीत सोफ्यावर बसलो आणि चुंबन घेत एक दुसन्याच्या शरीरावरून हात फिरवू लागलो. मामी ने माझा लवड़ा हातात घेऊन त्याला प्रेमा ने कुरवाळलं आणि मी आपले हात चड्डी वरूनच तिच्या फुगलेल्या योनीवर घासू लागलो. चड्डीच्या बारीक नायलॉन मधून तिचा कड़क क्लिटोरिस मला एका टणक दाण्या सारखा लागत होता. मामीचे ओठ चोखात मी त्या मोत्याला खूप घासलं आणि तिला स्खलित केलं.

मामी पण वासने ने कण्हत म्हणाली. “मस्त झड़वतो रे तू माझी पुची, स्त्रियांचे हस्तमैथुन करायची चांगलीच कला आहे तुझ्या हातात. मला स्वता पण येवढी चांगली मुठी मारता येत नाहीं. आतल्या आत माझ्या पुचीतून तृप्तीचं इतकं पाणी सुटतं आहे की तुला माहीत नाहीं. शिरा ओला होऊन त्याची खीर झाली नाहीं तर मिळवल!”

मी पण तिचे स्तन कुस्करत म्हणालो “वीमला मामी, तुझ्या योनीच्या रसाने तो शिरा आणखी गोड़ होईल.”

मामीचीतर मस्त मजा चालली होती पण वासनेने माझे वाईट हाल झाले होते. माझ्या घट्ट उभ्या शिश्नाला हलवत मामी मला आणखीच चिढ़वत खट्याळपणे म्हणाली. “अरे ऽ रे, किती हाल झाले रे माझ्या लाड़क्या भाच्याचे, ये तुझा लवड़ा चोखून देते”.

ती मला सोफ्यावर झोपवून माझ्यावर वाकून माझा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागली. मी तिचे ढुंगण आणि उरोज दाबत तिच्या गुबगुबीत शरीराचा होईल तसा मर्दन करू लागलो. बरोबर मी पण तिच्या चूतला स्वस्थ राहू दिलं नाहीं आणि सारखा चड्डी वरून तिची योनी घासून तिला झड़वत रहलो. मी माझ्या मनोबलाची पराकाष्ठा केली आणि स्वताला झड़ दिलं नाहीं. मधे काही वेळ मी तिचे पावलं आइ चपला परत चाटण्यात घालवला.

एका तासाच्या या खेळानंतर मामी स्खलित होऊन होऊन अखेर तृप्त झाली आणि निपचित सोफ्यावर पड़ली. आराम करता करता ती म्हणाली. “सूनिल बेटा, मी इतकी झड़ले आहे कि माझ्या चूतच्या पाण्याने शिऱ्याची आता लापसी झाली असेल. खाऊन टाक आता नाहींतर पंचाईत व्हायची!”

“मामी माझ्या जेवण्याची वेळ पण झाली आहे. चल चड्डी काढ़ आणि मल भरव” म्हणत मी अधीरतेने तिची चड्डी ओढ़ ; लागलो. या वाक्यात लपलेल्या विकृत चावटपनावर्ती हसत म्हणाली “अरे जरा साम्भाळून, नाहींतर सगळी मेहनत वाया जाईल. मी काढ़ते हळू हळू तू गिळायला तयार रहा.”

मी खुर्चीच्या समोर जमिनीवर बसलो. मामी ने हळूच आपली चड्डी काढली आणि आपला एक हात योनीद्वारावर दाबून ठेवला. “असं कर माझ्या राजा, पहले पुचीतला शिरा खा कारण तो मी हात काढताच बाहेर येईल. ढुंगणातला शिरा मी घट्ट दाबून ठेवते तुझ्यासाठी, मला सवय आहे शी दाबून ठेवायची” म्हणत मामी खुर्चीत बसली आणि आपल्या जंघा फ़ाकवून माझ डोकं लाड़ाने आपल्या योनीजवळ ओढ़न तिने आपला हात बाजू ला केला.

तिच्या त्या गुलाबी योनीतून मस्त मऊ झालेला शिरा बाहेर येऊ लागला. तो असा दिसत होता कि जसं त्यात खूप तूप आणि घट्ट पांढरी साय मिसळली आहे. ते तूप आणि साय खरं म्हणजे मामीच्या योनीतले चिक्कट स्त्राव होतं. मी आपले ओठ उघड़न मामीच्या योनीवर ठेवले आणि आधाश्या सारखा तो मस्त रसाळ शिरा गपागप खाऊ लागलो. मामीच्या योनीरसाचा मादक स्वाद त्याला लागला होता आणि मी मिटक्या मारत तो मामीचा योनीप्रसाद खाल्ला.

खाता खाता मी आपली जीभ टाकून टाकून मामीची योनी झवत होतो आणि तिचे पुचीचे ओठ तोंडात धरून आंब्यासारखे चोखत होतो. आकरच घट्ट रस बाहेर येत होता. मला तो पुचीतला शिरा संपूर्ण संपवायला १० मिनटे लागली. तितक्या वेळात मामी माझ्या डोक्यावर आपल्या मांड्या दाबीत दोनदा आणखी स्खलित झाली. मी शिरा संपल्यावर जीभ आत टाकून टाकून तिची योनी अगदी स्वच्छ केली.

मग बसून तोंड पुसत तिला म्हणालो. “मामी आणखी भूक लागली आहे.”

मामी आवर्जून म्हणाली. “बेटा, तहान नहीं लागली का शिरा खाऊन? मला येवढ्या जोरात सू लागली आहे आणि तू साफ़ विसरलास कि मामी चे मूत्र प्यायचं आहे अजून, तू तसे व्रतच घेतलं आहे ना?”

मी परत तिच्या योनीवर आपलं तोंड ठेवत म्हणालो. “मला माहीत आहे मामी, आणि तुझं ते मस्त मूत्र प्यायची संधी मी कशी सोड़ीन?

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला पुढील कथा लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story कामदेवी भाग ९ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page