घटस्फोटीत मैत्रीणीची तहान भागवली. [१]सर्व मित्र-मैत्रीणींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमा गरम कथा वाचत रहा.अन असेच मज्जा करत रहा.अन असेच आनंदी रहा व ईतरांनाही आनंदी ठेवा.काळजी घ्या स्वताःची अन कुटुंबाची.मित्र-मैत्रीनींनो आज आपल्यासाठी एक नवीन कथा घेउन आलोय.ती आपल्याला नक्कीच आवडेल.

मी आय.टी.कंपनीत जाॕबला लागुन जवळपास ६-७

महीने झाले होते.हळुहळु माझ्या आॕफीसमधल्या सर्व

सहकारी मित्र-मैत्रीणींच्या ओळखी झाल्या होत्या.तिथे

पुरूषांपेक्षा मुली व स्त्रियाच जास्त होत्या.त्यामुळे मी खुपच खुश होतो.काही स्त्रिया लग्न झालेल्या ३०-३५ वयाच्या आहेत, तर काही २५ शी तल्या आहेत.अशाप्रकारे वेगवेगळ्या फिगर व चेहऱ्याच्या  तरूण मुली व स्त्रिया रोज बघुन दिवस छान मजेत जात असे.

मलातर मुलींपेक्षा लग्न झालेल्या,व माझ्यापेक्षा अधीक

वयाच्या बायका जास्त आवडतात.हे तर तुंम्हाला ज्ञात

आहेच.आम्ही सगळेच मित्र-मैत्रीणी, लंच व टी टाईम मध्ये गप्पा मारत असतो.त्यामुळे सर्वजण एकमेकांचा स्वभाव समजुन घेत घट्ट मित्र झालो आहोत.

अशातच माझ्या शेजारीच्या टेबलवर काम करणारी सौम्या नवीनच एक महीन्यापुर्वी जाॕईन झाली होती.तीखुपच लाजरी बुजरी होती.ती दिसायला सावळी होती,

पण नाकी डोळी खुपच छान अन सुंदर दिसायची. तिची फिगर खुपच सेक्सी म्हणजे ३२-२२-३६ आहे. तिची उंची ५.६” फुट आहे.वय २४-२५ असेल.

सौम्या चालताना तिच्या घट्ट पँटमधुन लयबध्द रितीने  

होणाऱ्या तिच्या डेरेदार,भरगच्च व कडक नितंबाची  हलचाल व पुढे आलेल्या छातीवरील ,कडक, भरीव गोलगरगरीत व टि शर्ट मध्ये घट्ट बसलेले उन्नत असे

वरखाली होणारे स्तन बघुन कोणाचाही उभा राहील. ती खुपच मादक दिसायची.

तसही सौम्या माझ्या शेजारीच काम करत असल्याने ती नेहमीच कामासंदर्भात काही अडचणी आल्यातर मला विचारत असे.त्यामुळे आमची मैत्री अधीकच घट्ट

होऊ लागली होती.मी लॕपटाॕवर काम करत असताना ती सतत माझ्याकडे पहात असे.अधुन मधुन आमची नजरानजर झाली की ती स्मितहास्य करत असे. 

माझ्या मनात सतत विचार येत होते की ती माझ्याशी

जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करतेय का ? मी तिला आवडयला लागलोय का?तिच लग्न झाल असेल का? की हा माझा गैरसमज आहे.असे अनेक प्रश्न  माझ्या मनाला पडले होते.आणी काही दिवसातच त्या सर्व प्रश्नांचा उलगडा मला त्यादिवशी झाला होता.  

मागच्याच महीन्यातील तो रविवार होता.आणी सुट्टी असल्याने मी निवांत उशीरा उठुन आंघोळ,चहा,नाष्टा सर्व आवरून बाहेर जाण्यास निघालो होतो.सुधाकाकु

ची आठवण आली होती,खुप दिवस झाल आमची भेट नव्हती झाली म्हणुन मनात आल की आजचा रविवार

तिच्यासोबत घालवुन मजा करू या.

मी बाईक काढुन निघालो व सुधाकाकु च्या घराजवळ

पोहोचलो.तसा मला समोरून कुणीतरी बोलवतय म्हणुन मी समोर पाहीलंतर सुधाकाकुच्या घरापलीकडे असलेल्या एका दुकानासमोर सौम्या उभी राहुन मला

बोलावत होती.ते पाहुन मी बाईक घेउन तिच्याजवळ गेलो.तशीती स्मितहास्य करत म्हणाली,तु इकडे कसा?

मग मी तिला सुधाकाकु बध्दल सांगितलं.मग सौम्या मला म्हणाली अरे मी इथेच पलीकडे रहाते.चल ये ना

घरी,बर झाल तु भेटलास सौमित्र,मस्त गप्पा मारत बसु आपण दोघं.तिने छानपैकी तंग मॕक्सी घातली होती. नुकतीच आंघोळ करून दुकानात दुध घ्यायला आली

होती.तिचे केस अजुन ओलेच होते.त्यामुळे मागचा भाग ओला झाला होता.

मी तिच्या मागोमाग चालत तिच्या घरी गेलो.घर खुपच

मोठ होत.अन घरात अजुन दुसरं कुणी मला दिसत नव्हत.तेव्हढ्यात सौम्या म्हणाली- तु बस सोफ्यावर तोपर्यत मी चहा करते,मग आपण एकत्रच नाष्टा करू. नाष्टा तयार आहे.मी तिला नको म्हटल तरी तिने खुप आग्रह केल्यामुळे मला तिला कंपनी देत थोडस तरी खावच लागलं होत.नंतर आर्धा कप चहा घेतला.

मग ती किचनमध्ये जाउन सर्व आवराआवर करून बाहेर आली , अन माझ्या शेजारी बसत म्हणाली- घर आवडलं का तुला सौमित्र? तस मी मिस्कीलपणे तिला

म्हटल- तु अजुन पुर्ण दाखवलय कुठ ? तशी ती उठली

अन माझा हात धरून ओढत मला उठवु लागली,तसा

मी उठुन उभा रहायला लागलो होतो,तसा तिचा तोल गेला होता.

अन मी तिला सावरण्याच्या प्रयत्नात नकळतपणे ती माझ्या बाहुपाशात आली होती.हे सर्व एका क्षणात व अनपेक्षितपणे घडलं होतंकी,दोघांनाही काहीच कळल

नाही.मीमात्र मनातुन खुप खुश होतो.तिचे कडक स्तन

माझ्या छातीवर दाबले गेले होते.आणी आंम्ही दोघही एकमेकांच्या घट्ट मिठीत असेच उभे होतो.

सौम्याचे हात आता माझ्या पाठीवर फिरू लागले होते. तिच्या भरदार मांड्या माझ्या मांड्याना घासत होत्या.

आणी तिची पँन्टीमध्ये लपुन बसलेली चिमणी,तिच्या मॕक्सीवरून, माझ्या पँटमध्ये झोपलेल्या चिमण्याला

हलवुन जागं करत होती.बहुतेक तिला माझा तो स्पर्श आवडत असावा.अन तीच शरीर गरम झालं होत.याची

मला जाणीव झाली होती.

अन मी सुध्दा सौम्याच्या मादक व अनामिक स्पर्शाने 

गरम झालो होतो.अन माझ्या पँटमधील वळवळ वाढु

लागली होती.तसे माझे दोंन्ही हात तिच्या पाठीवरुन खाली सरकत तिच्या भरगच्च,डेरेदार नितंबावर फिरू

लागले होते.तशी ती तिची कंबर अधीकच हलवायला लागली होती.व माझ्यातला पुरूष जागा झाला होता.

सौम्याला याची जाणीव झाली होती.अन तिच्या तोंडुन

स्स्स्सस स्स्स्सस असे मादक आवाज निघत होते. मी

पटकन भानावर येत तिला साॕरी म्हणत मी स्वताःला तिच्यापासुन दुर केल.तिच्या चेहऱ्यावर वेगळेच भाव

मला जाणवत होते.ती स्मितहास्य करत,गोड लाजत म्हणाली- तु का साॕरी म्हणतोयस?उलट तुच सावरलस

मला,नाहीतर मी पडलेच असते रे सौमित्र.

असे बोलतच सौम्याने समोरील दरवाजा बंद केला व मला म्हणाली- चल सौमित्र,मी तुला माझ घर दाखवते

मग तिने मला सर्व घर फिरवुन दाखवले.खुप प्रशस्त घर होत. आणी छान सजवलं पण होत.दोन बेडरूम होत्या,त्याना अटॕच टाॕयलेट,बाथरूम होते. तिच वेगळ

बेडरूम होतं.तिच बेडरूम खुपच सजवलेल होतं.

सौम्या व मी तिच्या बेडवर बसलो होतो.मी  सौम्याला  म्हटल- तुझ बेडरूम खुपच भारी आहे ग सौम्या,मला खुपच आवडलय.तिच्या बेडरूममध्ये छानपैकी सुगंध दरवळत होता.माझी प्रतिक्रिया ऐकुन सौम्या मला चिटकुन बसत म्हणाली  – खरच का रे सौमित्र ? की माझी फिरकी घेतोयस ? तस मी तिच्या खांद्यावर हात

ठेवत म्हटलं- हो ग खरच मला आवडलय.

तशी सौम्या स्मितहास्य करत तिचा एक हात माझ्या मांडीवर ठेवत थँक्स सौमित्र म्हणाली.मी आता मुळ विषयाला हात घालत म्हटल – एव्हढ्या प्रशस्त घरात तु एकटी कशी काय रहातेस गं ? 

सौम्या – नाही रे सौमित्र,माझे आई बाबा सकाळीच गावी गेलेत, ते रात्री परत येतील.रविवारी मला सुट्टी असते म्हणुन ते सकाळी जाउन रात्री परत येतात, मी एकटी कशी राहु शकेन,एव्हढ्या मोठ्या घरात.

मी- हो का , मग तर चांगलच आहे.सौम्या तुला राग येणार नसेल तर विचारतोय की तु अजुन लग्न का नाही केलस ?तु आता स्वताःच्या पायावर उभी आहेस

तर मग तुला लग्न करून आवडत्या जोडीदाराबरोबर

भावी आयुष्य मजेत घालवाव अस वाटत नाही का ?

माझ बोलणं ऐकुन सौम्या ऊदास झालेली दिसली, तिचा चेहरा दुःखी दिसत होता.मी तिच्या खांद्यावर हात ठेवत म्हटल- काय झालं गं सौम्या ? तु अशी  उदास का झाली ? माझा राग आला का तुला ? ठीक आहे, तु नाही सांगितलं तरी चालेल. आता सौम्याच्या

डोळ्यात अश्रू दिसत होते.

सौम्या – तुला कस सांगु सौमित्र, माझ लग्न झाल होत आणी डिव्होर्स होउन आता वर्ष उलटुन गेलय.कसबस

६-७ महीनेच एकत्र राहीलो होतो आंम्ही, खुप स्वप्न रंगवली होती रे सुखी संसाराची.पण माझ्या नशीबातच

नव्हत ते सुख.माझा नवरा खुप संशयी होता.त्यामुळे आमची नेहमी भांडणं होत होती.मी वैतागुन गेले होते.

मग आई- बाबानीच पुढाकार घेउन माझी सुटका केली

हे सांगत असतानाच ती रडायला लागली होती अन तिच्या दोंन्ही डोळ्यातुन अश्रूंच्या धारा वाहु लागल्या होत्या.मला खुपच वाईट वाटत होत.म्हणुन मी तिच्या

डोक्यावरून फिरवत तिला शांत करण्याचा प्रयत्न करु

लागलो होतो,तस तिने माझ्या छातीवर डोक टेकवत

अधीकच रडायला लागली होती.या गडबडीत माझ्या

शर्टची वरची दोन बटन निघुन तिचा चेहरा माझ्या नग्न छातीवर विसावला होता.

मी तिची समजुत घालत होतो.व ती ऐकत होती.तिचा एक हात माझ्या पाठीवर अन दुसरा हात मांडीवर ठेवला होता.आता माझा एक हात तिच्या केसातुन फिरत होता व दुसरा हात तिच्या पाठीवर फिरत होता.

सौम्याच्या गाल माझ्या छातीवर घासत होते,तर तिचे गुलाबी ओठ माझ्या मनुक्याला स्पर्श करत होते.

तिचा गरम श्वास माझ्या छातीवर जाणवत होता.अन मी हळुहळु उत्तेजीत होत होतो.तशातच सौम्याने तिचे ओठ हलवत नकळतपणे हलवत माझा ताठरलेला मनुका तिच्या नाजुक ओठांनी रगडत होती.सौम्याच्या

त्या मादक व अनामिक स्पर्शाने माझा बुल्ला पँटमध्ये 

वळवळ करायला लागला होता.आणी तो मुळरूपात

यायला लागला होता.

सौम्याच्या नजरेतुन ही गोष्ट सुटली नाही अन तिची बोटं माझ्या पँटवरून माझ्या बुल्ल्याला कुरवाळायला

लागली होती.अन इकडे तिची जीभ माझ्या मनुक्याला

रगडायला लागली होती. अन त्या स्पर्शाने माझा बुल्ला खाडकन पँटमध्ये भलामोठा होउन बाहेर येण्याची धडपड करायला लागला होता. तिकडे नकळत माझा

हात तिच्या पाठीवरून खाली कंबरेवर फिरवत सरळ

तिच्या भरगच्च गांडीवर फिरत होता.

माझ्या त्या स्पर्शाने सौम्या खुपच कामुक झाली होती. अन पुढच्याच क्षणी तिने पँटवरूनच   माझा ताठलेला बूल्ला हातात दाबुन धरला होता.व त्याबरोबरच माझा

मनुका तोंडात घेउन चोखायला लागली होती. आता मला हे सहन होत नव्हत,मी सरळ माझा हाता तिच्या 

मॕक्सीवरूनच गांडीच्या फटीवर फिरवत दाबायला लागलो होतो.तशी ती माझा बुल्ला दाबत आह् आह् असे मादक स्वरात कण्हायला लागली होती.

आता सौम्या खुपच गरम झाली होती.ती सरळ तोंड करत तिचे मुलायम ओठ माझ्या ओठांवर ठेवत दीर्घ चुंबन घेतलं होत.मग मी पण तिला साथ देत दोघही पाच मिनीट एकमेकांच्या ओठांच रसपान करत होतो.

मी मनात विचार करत होतो की,आँफीसमध्ये लाजरी बुजरी,आबोल असणारी सौम्या हीच आहे का ?

ओठांचे रसपान झाल्यावर मी तिच्या डोळ्यातुन खाली

वहाणारे अश्रू पुसत म्हटल – सौम्या तुझ मन हलक झाल ना आता ? तशी ती स्मितहास्य करत माझ्या गालांचे चुंबन घेऊन म्हणाली- हो रे सौमित्र, पण एक सांगु का सौमित्र,प्रथम दर्शनीच तु मला आवडला होता

त्यामुळे आँफीसमध्ये मी एकसारखी तुला न्याहाळत असायची.पण तु आपला कामातच मग्न असायचा.

तिच ते बोलण ऐकुन मी माझ्या दोंन्ही हातानी तिचा चेहरा पकडुन तिच्या ओठांचे चुंबन घेउन म्हटल – हो का ? मला कस माहीत असणार की तु माझ्याकडे  बघतेयस ते ? आणी तुझ्या मनात काय आहे ते ?

सौम्या – हो सौमित्र तुझही बरोबर आहे.माझ्यापेक्षा ही सुंदर मुली तुझ्याशी गुलुगुलु बोलत तुझ्याशी जवळीक

करण्याचा प्रयत्न करत असतात ते आवडत असणार तुला. पण मी अशी काळी सावळी म्हटल्यावर माझ्या कडे कशाला कोण लक्ष देईल.

मी – तस नहीग सौम्या,तुझा काहीतरी गैरसमज होतोय

आँफीसमधील मुलींच्या बध्दल माझ्या मनात तसले विचार कधीच आले नाहीत.तु समजतेच तस काहीच नाही.आणी माझे कुणाशीच तसे संबंध नाहीत गं.

सौम्या – हो रे सौमित्र, तुझ्या मनात काही नसेल.पण त्या ४-५ जणी तुझ्याबध्दल बोलताना ऐकलय मी, त्यातली एक म्हणत होती,अग तो सौमित्र किती स्मार्ट व हँडसम दिसतो ना गं,तर दुसरी म्हणते हो ग त्याची छाती किती विशाल, व शरीरयष्टी तर नजर लागेल आशी आहे गं,तशी तिसरी म्हणाली माझ्यातर मनात खुपच भरलाय गं तो, किती गोरापान आहे.

त्यावर चौथीने सगळ्यांची बोलती बंद करत म्हणाली- मला वाटतय त्याचा लंड पण गोरा असेल ना गं ? मला

तर त्याच्या खाली कधी झोपतेय असं झालय गं.नंतर 

पाचवी म्हणाली- होका मग आँफीस सुटल्यावर त्यालाहाॕटेलवर घेउन जा अन हव तितक झवुन घे. त्यांच ते अश्लील बोलणं ऐकुन मला लाज वाटत होती रे.

सौम्याच ते बोलणं ऐकुन मला गुदगुल्या केल्यासारख वाटत होतं.मी तिची फिरकी घेत म्हटल- अस बोलतात

का माझ्याबद्दल त्या मुली ? पण तुला काय वाटत सौम्या माझ्याबद्दल ?

सौम्या – मी तर तुला आधीच सांगितलंय की तु मला खुप आवडतोस.अन मला अस वाटतयकी नियतीनेच

आपली भेट घडवुन आणलीय बघ.अगदी माझ्या मनासारख घडतय,आता मला तुला गमवायच नाही रे सौमित्र.अस बोलुन ती बेडवर झोपत मलाही तिच्या अंगावर ओढल होत.अन घट्ठ मिठीत घेतल होत.तसा मी माझाएक पाय तिच्या अंगावर टाकला अन तिचे ओठ चोखु

लागलो होतो.अन सौम्या ही मला साथ देउ लागली होती.खाली माझा पँटमध्ये ताठलेला बुल्ला तिच्या भरदार मांडीवर घासत होता आणी वरती माझा एक हात मॕक्सीवरून तिचे भरीव,कडक स्तन कुरवाळत होता.तशी ती मादक आवाजात आह् आह् आह्र करत कण्हत होती.

———— क्रमशाः ————-

Loading


0

0

You cannot copy content of this page