घटस्फोटीत मैत्रीणीची तहान भागवली. [२]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमा गरम कथा वाचत रहा.असेच मजा करत रहा.असेच आनंदी रहा.व इतरांनाही आनंदी ठेवा.काळजी घ्या स्वताःची आणी कुटुंबाची सुध्दा.

सौम्याच्या मादक आवाजाने मी अधीक उत्तेजीत होत

तिचे स्तन मॕक्सीवरूनच जोरजोराने दाबायला लागलो

तशी ती अधीकच जोराने आह् आह् आहाहाहा आहा स्स्ससस असे मादक आवाजात किचाळत म्हणाली. सौमित्र आज वर्षानंतर माझ्या शरीराला असा एखाद्या  पुरूषाचा स्पर्श होतोयरे.माझ्या मनात दाबुन ठेवलेल्या

भावना आज परत एकदा जागृत झाल्यात रे.अस बोलत सौम्या उठली अन माझ्या शर्टची बटन खोलत क्षणात शर्ट काढुन बाजुला ठेवला.तस मी तिच्या मॕक्सीला हात घातला व झटक्यात तिची मॕक्सी

तिच्या शरीरापासुन वेगळी करत तिला अर्धनग्न केल होतं.सौम्या आता गुलाबी पँन्टी अन ब्रा वरच माझ्या समोर होती.अन मी तिचा अर्धानग्न व कमनीय बांधा

टक लावुन बघत होतो.

आणी इकडे माझा बुल्ला पँटमध्ये उड्या मारत होता.

मी बेडवरून उतरून खाली उभा राहीलो.तशी सौम्या माझ्यासमोर बेडवर उभी राहीली.तिची पँन्टी ओली झाली होती.त्यामुळे तिची गुलाबी ओली पँन्टी तिच्या पुच्चीला घट्ट चिटकुन बसल्याने तिची फुगीर पुच्ची व त्यामधील मादक फट स्पष्ट दिसत होती.

ते दृश्य पाहुन कधी एकदा तिच्या पुच्चीचा समाचार घेतोय अस झालं होत.मी हळुहळु माझ तोंड तिच्या पुच्चीकडे नेऊ लागलो होतो,ते पाहुन सौम्याने तिचे दोंन्ही पाय दुर फाकवत मला जागा करून दिली होती

मी तिच्या डेरेदार गांडीवर माझे हात ठेवत माझे ओठ पँन्टीवरूनच तिच्या पुच्चीवर ठेवत दीर्घ चुंबन घेतलं.

माझ्या ओठांच्या स्पर्शाने सौम्या शहारून गेली होती. अन आहाहा आहा आह् हा आह् असे मादक सुस्कारे 

टाकत होती.अन नकळतपणे तिचे हात माझ्या डोक्या वरून व केसातुन फिरू लागले होते.मी हळुहळु तिच्या

भरगच्च गांडीवरून व गांडीच्या फटीवर हात फिरवु लागलो होतो.तशी अधीकच कामुक होउ लागली होती

आता मी तिच्या गांडीवरून हात फिरवत हळु हळु तिची पँन्टी खाली सरकवत गुडघ्यापर्यंत आणली,तस

सौम्याने तिचा एक पाय वर उचलताच पँन्टी अलगद

खाली पडली.आणी मी तिच्या फुगीर व ओल्याचिंब पुच्चीवर माझे ओठ ठेवत एक दीर्घ चुंबन घेतल.तशी

सौम्या आहाहा आहा आह् आ हा हा आ स्स्सस ऊँ ऊँ 

असे मादक सुस्कारे टाकायला लागली होती.

आणी तिचेहात माझे डोक्यावर ठेवत माझे तोंड तिच्या

पुच्चीवर घुसळत म्हणाली  – ओह सौमित्र खुप भारी वाटतय रे,आज पहील्यांदाच असा पुरूषाच्या ओठांचा स्पर्श माझ्या पुच्चीवर होतोय रे.आ हा तुझ्या ओठांच्या स्पर्शाने माझी पुच्ची खुपच गरम झालीय रे, वर्षापासुन मनात दाबुन ठेवलेल्या भावना आज पुन्हा जागृत झाल्या आहेत.

माझ्या तहानलेल्या पुच्चीची तहान आता तुच भागवु शकतोस सौमित्र.खरच माझ्यासाठी हा आयुष्यातील अविस्मरणीय दिवस आहे,अन माझ्या कायम लक्षात राहील.ती बोलत होती अन मी ऐकत माझे हात तिच्या

मांड्यावरून फिरवत माझी जीभ तिच्या पुच्चीवर फिरवत तिच्या फटीवर फिरवत होतो.मधुनच तिचा दाणा जीभेच्या शेंड्याने रगडत होतो.

तशी ती आ हा हा हा आह् स्स्ससस स्स्ससस आहाहा

ऊँ ऊँ ऊम्ममम ऊँई उफ्फ्फफ आ हा हा आहाहा स्सस

असे मादक आवाज काढत माझ तोंड पुच्चीवर दाबत

होती.आता तिची पुच्ची एकसारखी पाझरत होती.व

मी तिचा चवदार कामरस जीभेने चाटत होतो. आता मी तिच्या फटीवर जीभ फिरवत माझ्या जीभेच टोक

तिच्या गूलाबी भोकात घालत होतो.

तशी सौम्या जोरने मादक स्वरात किंचाळत एक पाय वर उचलत होती.त्यामुळे तिच्या पाकळ्या बाजुला होत तिच्या पुच्चीच भोक रूंदावत होत अन मी माझी

टोकदार जीभ हळुहळु आत सरकवत होतो.तशी ती अधीकच कामुक होत तिची कंबर मागेपुढे करत माझी

जीभ तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करत,जोरजोराने मादक आवाजात किंचाळत होती.

आता मी तिचा पाय उचलुन माझ्या खांद्यावर ठेवला,

अन माझी टौकदार व लांबलचक जीभ सर्रकन तिच्या

ओल्या पुच्चीत घालुन गोलाकार फिरवत तिची गरम झालेली पुच्ची घुसळुन काढायला लागलो होतो.तिकडे

माझा हात तिच्या ब्रा वरून तिचे कडक स्तन चोळत चोळत तिची ब्रा अलगद बाजुला केली होती.

तसे तिचे दोंन्ही स्तन मोकळे झाले होते.आणी मी एका

हाताने आळीपाळीने चोळत,तिचे कडक,उभे राहीलेले मनुके आंगठ्याने रगडत होतो.खाली माझा दुसरा हात

गांडीच्या फटीवरुन!फिरत होता.अन माझी जीभ आत बाहेर करत तिची पुच्ची जोरजोराने झवायला लागलो होतो.

तशी सौम्या माझ तोंड तिच्या पुच्चीवर जोरजोरात दाबायला लागली होती.अन जोरजोराने किंचाळत होती.अन दुसऱ्याच क्षणी सुनामी यावी तसा तिच्या पुच्चीने गरम कामरसाचा प्रवाह माझ्या तोंडावर सोडला होता.अन मी तिचा चवदार कामरस गटागट पित होतो.माझ्या जीभेने तिचा कामरस चाटुन तिची मुलायम पुच्ची चकाचक केली होती.

दोन मिनीटातच सौम्या शांत झाली होती.अन माझ्या डोक्यावरील हात काढुन तिने मला मोकळ केल होत. सौम्याच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद दिसत होता.ती

खुप खुश झाली होती.ती माझ्याकडे स्मितहास्य करत

बेडवरून खाली उतरत माझे चुंबन घेउन,तिची जीभ माझ्या तोंडात घालुन माझ्या जीभेशी खेळु लागली होती.मी पण तिला साथ देत होतो.

नंतर ती म्हणाली सौमित्र आज पहील्यांदाच हा नवीन

आनुभव दिलायस तु मला.कस सांगु तुला,खरतर मी स्वर्गसुख अनुभवत होते बघ.खरच सौमित्र तु खुपच रोमँटीक व अनुभवी आहेस.माझ्या नवर्याने मला कधी

सुख दिल नाही रे.त्यामुळे लग्न झाल होत तरी मी या सर्व सुखापासुन वंचीतच होते.

अस बोलत तिने माझ्या पँटला हात घातला.व क्षणात तिने माझी पँट अंंडरपँटसहीत माझ्या पायातुन काढुन टाकली.तसा माझा ताठलेला बुल्ला झटक्यात बाहेर येत स्वच्छंदपणे उड्या मारायला लागला होता.आणी

सौम्या डोळे विस्फारून त्याच्याकडे क्षणभर पाहीलं,

अन एकदम तोंडावर हात ठेउन आश्चर्याने किंचाळली.

बापरेरेरे,केव्हढा भलामोठा,लांबलचक अन गोरापान बुल्ला आहे रे तुझा,माझातर विश्वासच बसत नाही बघ

की एखाद्या पुरूषाचा एव्हढा मोठा आसु शकतो.कस काय सांभाळतोस रे याला.माझ्या नवर्याचा याच्यापेक्षा

आर्धाच असेल,अन जाडीलाही आर्धाच असेल.अस बोलत तिने दोंन्ही हातात माझा बुल्ला धरला.व त्याला

कुरवाळायला लागली होती.

तिच्या नाजुक हाताच्या पहील्या स्पर्शाने माझा बुल्ला अधीकच जोशमध्ये येऊन सौम्याच्या हाताला झटके मारायला लागला.तस सौम्याने त्याला अधीकच घट्ट पकडत हलवायला लागली होती.माझ्या बुल्ल्याची भलीमोठी,निमुळती ,गुलाबी,टरारून फुगलेली  सुपारी तिच्या रसाळ पुच्चीवर घासत होती.आणी तिला खुपच

मजा येत होती.

मी डोळे मिटुन मजा घेतहोतो.इतक्यात सौम्या पटकन

खाली बसली होती.आणी तिची जीभ माझ्या मुलायम

गुलाबी सुपारीवर गोलाकार फिरवायला लागली होती.

तिच्या जीभेच्या मादक स्पर्शाने मला स्वर्गसुख जाणवु

लागलं होतं.तस माझ्या तोंडुन आहाहा आहा हा हा हा

असे उदगार निघायला लागले होते.

अन माझ्या मादक आवाजाने ती आधीकच चेकाळली

होती.व ती माझा बुल्ला हळुहळु तिच्या तोंडात घेउन

चोखायला लागली होती.पण माझा बुल्ला तिच्या तोंडात मावत नव्हता.कसातरी आर्धा बुल्ला सौम्याने

तिच्या तोंडात घेउन चोखत होती.आणी मी स्वर्गसुख अनुभवत होतो.

कसातरी ५-७ मिनीट माझा बुल्ला चोखुन तिने तिच्या तोंडातील लाळेने माझा बुल्ला बुळबुळीत करुन बाहेर

काढला.अन ती उभी राहुन माझा बुल्ला हातात धरून

तिच्या पुच्चीवर खालीवर रगडायला लागली होती.तस

मी तिचा एकपाय वरउचलुन धरला,तस तिच्या पुच्चीच

भोक रूंदावलं होत.तस सौम्यान माझा बुल्ला तिच्या 

भोकावर घासु लागली होती.

आता माझा बुल्ला अधीकच चवताळला होता.आणी

मी संधी साधुन एक जोरदार धक्का मारत माझा आर्धा

बुल्ला तिच्या पुच्चीत घातला होता.तशी सौम्या अआई

ईईगगगग आह् आह् उम्म्मम ऊँ ऊँ ऊँ आईगग मेलेगग

असे जोरजोराने ओरडायला लागली.तसमी माझे ओठ

तिच्या ओठांवर ठेवत तिचा आवाज बंद केला होता.

मी तशा स्थितीत थोडावेळ थांबलो होतो.त्यानंतर मी तोंड बाजुला करत म्हटलं- सौम्या खुप त्रास होतोय का

गं? तशी ती म्हणाली हो रे सौमित्र, खुप वेदना झाल्यारे

आत जाताना.खुपच मोठा आहे रे तुझा बुल्ला, खुपच

फीट्ट बसलाय रे.पण खुप भारी वाटतय.पण आता जरा हळुहळु घाल.नाहीतर फाडुन टाकशील माझी.

त्यावर मी तिला म्हटल आता आजिबात त्रास होणार

नाही तुला.अस म्हणत मी माझ्या दुसऱ्या हाताने तिची

कंबर घट्ट पकडुन बुल्ला हळुहळु आतबाहेर करायला

लागलो होतो,तशी तिची पुच्ची पाझारायला लागली होती.आणी माझा बुल्ला हळुहळु तिच्या पुच्चीत घुसत

होता.सौम्यापण तिची कंबर मागेपुढे करत मला साथ

देत होती.अन ५ मिनीटातच पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत

घुसला होता.

तस सौम्याने खाली हातलावुन पाहील व मला म्हणाली

बाईगगग गेला एकदाचा पुर्ण आत,सौमित्र माझा तर अजुनही विश्वास बसत नाही की तुझा एव्हढा मोठा बुल्ला कसा काय आत घुसला रे.पण खुपच तापलाय रे तो ,व किती घट्ट बसलाय रे माझी पुच्ची सोलवटुन काढलीय रे त्याने.पण खुप मस्त वाटतय रे सौमित्र.

आज पहील्यांदाच भलामोठा बुल्ला माझ्या पुच्चीत घालुन घेतलाय रे,खुप मजा येतेय मला.

तिच बोलणं ऐकुन मी आता तिच्या तोंडात माझी जीभ

घालुन तिच्या जीभेशी खेळत खालुन धक्के देत माझा

बुल्ला तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करत होतो.सौम्या मला साथ देत माझी जीभ चोखत होती.दोघही खुपच

बेधुंद होत कामक्रीडा करत होतो.आता मी धक्क्यांचा

वेग व जोर वाढवत रपारप धक्के मारत तिची पुच्ची झवत होतो.व १० मिनीटातच तिच्या पुच्चीने कामरस

माझ्या बुल्ल्यावर सोडला होता.

तस तिने मला दोंन्ही हातांनी घट्ट मिठी मारली होती.व मी कचाकच तिला झवत होतो.तिच्या पुच्चीतुन बाहेर

येणारा रस दोघांच्या मांड्यांवर ओघळत होता.आणी पाच मिनीटांनी मी तसच तिला मागे बेडवर झोपवत तिचे पाय माझ्या कंबरेवर ठेवत परत धक्के मारायला

सुरवात केली.तशी सौम्या रंगात येत तिचे दोंन्ही पाय

माझ्या गांडीवर घासत गांडीवर दाब द्यायला लागली.

आता मी तिचे दोंन्ही स्तन माझ्या दोंन्ही हातांनी मस्तरगडुन घट्टपणे हातात धरले.आणी पुर्ण बुल्ला बाहेर काढत जोरजोराने धक्के मारायला लागलो होतो.तशी सौम्या तिची गांड उचलुन बुल्ला पुच्चीत घेत, मादक आवाजात किंचाळायला लागली होती.तिच्या पुच्चीत

बुल्ला आतबाहेर होताना,होणाऱ्या जबरदस्त घर्षणाने

पच् पच् पचक फच् पुच् पुचक फच् असा मादक स्वर

बेडरूममध्ये घुमत होता.

अशाप्रकारे १०-१५ मिनीट झवल्यावर तिच्या पुच्चीने परत एकदा कामरस सोडला होता.तस तिने गांडीवरपायांची घट्ट मिठी मारत माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत दाबुन धरला होता.मग मी तसाच थांबलो होतो.नंतर पाच मिनीटांनी सौम्या शांत झाली होती.मग तिने पायबाजुला करत मला मोकळ केल होतं.आता मी माझा

बुल्ला तिच्या पुच्चीतुन बाहेर काढला होता.

————  क्रमशाः ———–

Loading


0

0

You cannot copy content of this page