घटस्फोटीत मैत्रीणीची तहान भागवली. [३]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमा गरम कथा वाचत रहा.असेच मजा करत रहा.असेच आनंदी रहा आणी इतरांनाही आनंदी ठेवा.काळजी घ्या स्वताःची आणी कुटुंबाचीदेखील.

मी सौम्याच्या पुच्चीतुन बुल्ला बाहेर काढला.आणी तिला बेडवरून उठवले अन माझ्याकडे पाठ करून तिला उभा करत मी तिला बेडवर हात टेकवुन घोडी बनवलं.तसे तिचे लटकणारे स्तन बघुन मी तिच्यावर

वाकत तिचे दोन्ही स्तन माझ्या दोंन्ही हातांनी जोराने रगडत तिचे कडक मनुके बोटांनी कुस्करत होतो.तशी ती मादक स्वरात कण्हायला लागली होती.

इकडे माझा ओलाचिंब झालेलाबुल्ला तिच्या पुच्चीच्या

फटीवर उड्या मारतहोता.माझ्या बुल्ल्याच्या होणाऱ्यास्पर्शाने सौम्या परत उत्तेजीत झाली होती.आणी तिची

कंबर हलवुन तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यावर दाबायला

लागली होती.तिच्या भावना ओळखत मी माझा बुल्ला

तिच्या ओल्याचिंब पुच्चीच्या भोकावर धरून जोरदार

धक्का मारत माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घातला.आणी तिची नाजुक कंबर दोंन्ही माझ्या दोंन्ही हातांनी

घट्ट पकडुन जोरजोराने धक्के तिच्या पुच्चीवर मारत कचाकचा तिची पुच्ची झवायला लागलो होतो.तशी ती

मादक स्वरात कण्हत व तिची कंबर मागेपुढे हलवत मला साथ देत मजा घेत होती.पाच मिनीट झवल्यावर

मी तिचा एक पाय गुडघ्यात फोल्ड करत बेडवर ठेवला

तशी तिची फट अधीकच रूंदावली होती.अन मी परत

तिची पुच्ची कचाकच १० मिनीट झवल्यावर परत तिच्या पुच्चीने!परत कामरसाचा फवारा सोडत माझ्या

बुल्ल्याला आंघोळ घालु लागली होती.अन जोरजोराने

तिची गांड मागेपुढे करत धक्के मारून दोन मिनीटात

शांत झाली होती.मी जोरदार ५-६ धक्के मारत पुच्चीत

बुल्ला ठेउन तसाच उभा राहीलो.

मग २-३ मिनीटांनी बुल्ला सौम्याच्या पुच्चीतुन बाहेर काढला.माझा बुल्ला अजुनही ताठलेला वा सौम्याच्या

कामरसाने बरबटलेला! होता.आता मी तिचा खाली खाली आसलेला दुसरा पाय गुडघ्यात फोल्ड करून बेडवर ठेवला.व तिला डाॕगी पोझिशनमधे झोपवली.

तस सौम्यान उशीवर डोक ठेउन माझ्या ताठलेल्या बुल्ल्याकडे बघत राहीली.

आता सौम्याची गांड वर उचलली जाउन ती बेडच्या बाहेर आली होती.अन  तिच्या गांडीची व पुच्चीची फट

 अधीकच रूंदावली होती.अन तिच्या पुच्चीच गुलाबी

भोक पहील्यापेक्षा मोठ झालेल दिसत होत.माझा बुल्ला अजुनही टणाटण उड्या मारत होता.मी त्याला

एका हातात धरून तिच्या गांडीच्या फटीवर घासायला

लागलो होतो.

मीतिची गम्मत करायची म्हणुन मी माझाबुल्ला तिच्या

गांडीच्या उघडलेल्या चाॕकलेटी भोकावर घासायला लागलो तशी सौम्या शहारून गेली होती.तिला खुपच

मजा वाटत होती.ती तिची गांड हलवत म्हणाली नको

ना रे सौमित्र तिथ घासु,थ होतायत मला.पण खुप मजाही येतेय रे.थोडावेळ असच कर पण तिथे घालु नकोस तुझा बुल्लालो, नाहीतर उद्या आॕफीसला दाःडी मारावी लागेल.आधीच पुच्ची सुजवलीयस तु.

मग मी थोडावेळ तिथे माझा बुल्ला घासुन, कचकन तिच्या पुच्चीत घातला तशी ती अआआईईगगग करत

किंचाळत म्हणाली काय रे सौमित्र,तुला अजिबात दया येत नाही कारे माझी,खसकन घालुन मोकळा होतोस.

तिच बोलण ऐकुन मी अधीकच चवताळलो होतो.

अन जोरजोरात धक्के मारत माझा बुल्ला वेगाने आत- बाहेर करत तिला कचाकच १० मिनीट चांगलेच झवुन काढले होते.मी माझ्या बुल्ल्याने तिची पुच्ची चांगलीच

घुसळुन काढली होती. अन शेवटी व्हायचे तेच झाले.व परत तिच्या पुच्चीने गरम,शुभ्र चिकट कामरसाचा गरम

प्रवाह माझ्या बुल्ल्यावर सोडला होता.अन मी तसेच थोडावेळ धक्के मारून बुल्ला बाहेर काढला.

तशी सौम्या धापा टाकत उठुन बेडवर बसत म्हणाली-

सौमित्र खुप दमवलय रे तु मला,माझी कंबरेची हाडं पार खिळखिळी कारून टाकलीय रे,पण अजुनही हा

तुझा बुल्ला ताठच आहे रे,एकसारख माझ्या पुच्चीतुन

रस काढतोय,पण त्याने त्याचा चीक सोडुन माझ्या पुच्चीला पाजला नाही.किती तगडा आहे तुझा बुल्ला.

आणी तु तर इतका भारी झवतोयस की काही विचारू नकोस.खर सांगु का सौमित्र, तु माझा नवरा असतास तर माझ आयुष्य किती सुखात व आनंदात गेले असते

पण आता अजुन किती वेळ झवणार आहेस, माझी पुच्ची बघ किती सुजलीय ती,अन तुझ्या दणक्यांनी तर माझी पुच्ची, मांड्या व गांड पण बघ किती लालभडक करुन टाकलीयस तु.

तिच बोलण ऐकुन मी बेडवर चढलो अन तिला बेडवर

उताणी झोपवत म्हटल- सौम्या आज तुझ्या सर्व ईच्छा

पुर्ण करून तुला भरपुर सुख व आनंद देणार आहे. तुझ्या तहानलेल्या पुच्चीला आज माझ्या बुल्ल्याच पाणी पाजुन तिची वर्षाची तहान भागवणार आहे.तुला

आता फक्त १०-१५ मिनीट वाट बघावी लागेल.मग बघ

किती मजा येईल.

अस म्हणत मी तिच्या दोंन्ही मांड्यामध्ये बसलो.तस सौम्याने तिच्या मांड्या फाकवुन धरल्या.अन मी माझा

बुल्ला पुच्चीवर वरखाली रगडायला लागलो.तशी ती

तिची खालुन उचलुन माझा बुल्ला पुच्चीत घेण्याचा प्रयत्न करू लागली होती.माझ्या बुल्याची टोकदार सुपारी तिच्या भोकावर येताच तिने खालुन तिची गांड

वर उचलली आणी मी ती संधी साधुन एक जोरदार धक्का मारत माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घातला.

आणी तसाच आतमधे दाबुन ठेवत मी तिचे चुंबन घेत

तिचे दोंन्हीस्तन चोळायला लागलो.तशी सौम्या माझ्या

पाठीवरून हात फिरवत म्हणाली- सौमित्र खुप मस्त

वाटतयरे तुझा बुल्ला असा पुच्चीत ठेवुन,अस वाटतय की बाहेर काढुच नये बघ.आह् आह् आ आ आईगगग

किती जोरात पिळतोयस रे स्तन,आधीच तु चोखुन व

चोळुन लाल केलेत,आता नाही सहन होत रे.

मग मी तिच्या स्तनांच्या मनुक्यांचे आळीपाळीने चुंबन

घेत म्हटल ठीक आहे सौम्या जशी तुझी ईच्छा, पण तुला झवु शकतो ना ? नाहीतर तुझी पुच्चीपण अजुन

दुखायला लागेल.काढु का बुल्ला बाहेर ? मी तिची गम्मत करत बोलत होतो. तशी ती खालुन तिची गांड हलवत व तिचे हात माझ्या गांडीवर फिरवत म्हणाली.

सौम्या – चल चावट कुठला,तु जरी बाहेर काढायचा म्हटलास तरी तुझा बुल्ला त्याचा चीक माझ्या पुच्चीला

पाजल्याशिवाय कसा बाहेर येईल? आणी तुच बघ त्या दोघांची किती घट्ट मैत्री झालीय ते.कसे माझ्या पुच्चीने

त्याला घट्ट मिठीत आवळलय.अध तुझा तगडा बुल्ला पण बघ कसा तिच्या कुशीत घूसुन आराम करतोय.

तिचे बोलणं ऐकुन मीमाझी पोझिशन घेत माझा बुल्ला

आत बाहेर करत धक्के मारायला सुरवात केली होती.

थोडावेळ हळुहळु झवल्यानंतर मी माझ्या धक्क्यांचा जोर व वेग वाढवुन कचाकचा तिची पुच्ची झवायला लागलो होतो.तशी सौम्या पुर्ण रंगात येउन मादकपणे ओरडत मला साथ देत होती.प्रत्येक धक्क्याबरोबर ती

बेडवर वरखाली सरकत होती.

अशाप्रकारे १० मिनीट नाॕनस्टाॕप तिची पुच्ची झवुन काढल्यावर आंम्ही दोघही स्वर्गसुख अनुभवत होतो. दोघांच्याही तोंडुन मादक आवाज निघत होते.त्यातच  माझ्या बुल्ल्याच्या तिच्या पुच्चीत होणाऱ्या घर्षणाने निघणारा आवाज त्यात मिसळुन बेडरूममध्ये घुमत होता.अन आंम्ही दोघही परमोच्च शिखरावर पोहोचलो

होतो.

आणी मी ५- ६ जोरदारधक्के मारले तसे आंम्ही दोघही

एकाच स्खलीत झालो,माझ्या बुल्ल्याने गरम वीर्याची 

पहीली पिचकारी मारताच सौम्याने मला घट्ट मिठीत घेतल.आणी तिची गांड वर उचलुन माझा पुर्ण बुल्ला

तिच्या पुच्चीतघेत माझ्या गांडीवर तिच्यादोंन्ही पायांची घट्ट मिठी घालुन माझा बुल्ला पुच्चीत दाबुन ठेवला होता.

त्याचवेळी मी तिच्या पाठीखालुन माझे हात घालुन तिला घट्ट मिठीत घेत तिच्या खांद्यावर डोक ठेउन शांत

पडुन राहीलो .माझा बुल्ला गरम वीर्याच्या वीर्याच्चा पिचकार्या तिच्या पुच्चीत खोलवर मारत होता.आणी

तिची पुच्ची तो गटागट पित होती.माझा बुल्ला झटके मारत हळुहळु शांत होत होता.सौम्याची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यातुन वीर्याचा एकेक थेब खेचुन घेत शांत झाली.

आता आंम्ही दोघही थकुन भागुन शांत झालो होतो.

अन एकमेकांच्या बाहुपाशात असेच डोळे मिटुन पडुन राहीलो होतो.काहीवेळाने आंम्ही दोघानीही डोळे उघडले होते.सौम्याने मोबाइल बघीतला तर दुपारचे १२ वाजून गेले होते.सौम्याने स्मितहास्य करत माझ्या

ओठांच चुंबन घेत म्हणाली- सौमित्र तुझा चीक पिउन

माझी पुच्ची एकदम तृप्त झालीय रे.

मगमी सुध्दा तिच चुंबन घेउन तिच्या अंगावरून उठलो

अन बेडवरून उतरून खाली उभा राहीलो.व सौम्याला

हात देत उठवल.आमच्या दोघांचही अंग घामाने आणी

कामरसाने चिकट झालेल होतं. अन मगआंम्ही दोघही 

बाथरूममध्ये गेलो आणी एकमेकांना आंघोळ घालुन एकमेकांच अंग टाॕवेलने कोरड करत नागडेच बाहेर आलो होतो.

तस मी सौम्याला म्हटल- सौम्या खुप भुक लागलीय ग मला, तशी सौम्यापण म्हणाली -हो रे,मलाही खुप भुक

लागलीय रे सौमित्र.पण तुलातर खुपच लागली असेल

कारण तु तासभर किती व्यायाम करत होतास.आणी

माझा घाम काढुन मलाही खुप दमवलय बघ.त्यामुळे

मलाही भुक लागली.अस म्हणतती खळखळुन हसली

अन मी तिला घट्ट मिठी मारत म्हटल- हो का, पण तुला मजा आली ना ? आणी तुझी पुच्चीपण मजा मारत शांत झाली ना ? तशी सौम्या म्हणाली – हो रे खुपच मजा आली मला,मी स्वप्नात सुध्दा असा विचार केला नव्हता.खुप मनसोक्तपणे झवुन घेतल बघ तुझ्याकडुन आज आणी तु सुध्दा मनसोक्त पणे वेगवेगळ्या प्रकारे

झवुन माझ्या पुच्चीची तहान भागवलीस.

नंतर ती म्हणाली चल आता मी आपल्यासाठी जेवण बनवते.तस मी तिला घट्ट मिठीत घेत म्हटल अजिबात

नाही.आपण दोघही तयार होउन बाहेर हाॕटेलमध्ये जाउन मस्तपैकी जेवण करून आजचा दिवस एन्जाॕय

करूयात.मग आंम्ही दोघही तयार होउन माझ्या बाईक

वर जेवायला गेलो.

आंम्ही दोघांनीही मस्तपैकी जेवण करून थोडा वेळ मस्त टाइमपास करत फिरून २.० वाजता सौम्या च्या

घरी आलो होतो.तिने दरवाजा बंद करून घेतला होता.

मी सरळ सौम्याच्या  बेडरूममध्ये गेलो अन सर्व कपडे काढुन नागडाच तिच्या उताणा बेडवर झोपलो होतो.

थोड्याच वेळात सौम्या बेडरूममध्ये आली आणी ती

पण नागडी होउन बेडवर चढली.अन माझ्या पायावर तिचा एक पाय टाकत मला चिटकुन झोपली.तिचा एक हात माझ्या पोटावर  होता, तिचे एक स्तन माझ्या

छातीवर स्थिरावले होते,तर दुसरे काखेच्या खाली रगडत होते.माझा बुल्ला माझ्या दोंन्ही मांड्यामध्ये शांतपणे झोपलेला होता.

सौम्याच्या मांडीचा स्पर्श माझ्या बुल्ल्याला होत होता.

तिचा हात माझ्या पोटावरून फिरत फिरत वर वर सरकत माझ्या छातीवर फिरत होता.आणी मी मजा घेत डोळेमिटुन पडलो होतो.माझे दोंन्हीहात मी माझ्या

डोक्याखाली होते.त्यामुळे माझ्या दोंन्ही गुळगुळीत काखा उघडलेल्या होत्या.

आता सौम्याची नाजुक बोटे माझ्या एकाकाखेत फिरू

लागली होती.अन मधुनच ती तिच बोट माझ्या मनुक्या भोवती गोलाकार फिरवायला लागली होती.अन मला

अधीकच मजा येउ लागली होती.त्याबरोबरच ती तिची

जीभ माझ्या कानावर व मानेवर फिरवत होती,व तिची

मांडी हळुहळु बुल्ल्याला घासायला लागली होती.

सौम्याची पुच्ची माझ्या मांडीवर घासत होती.हळुहळु ती गरम होउन पाझरू लागली होती.अन माझा बुल्ला  वळवळ करू लागला होता.तशी सौम्या उठली आणी

माझ्या कंबरेवर बसली होती.अन तिच्या पुच्चीची फट

बरोबर माझ्या बुल्ल्यावर सेट झाली होती.आता ती

खाली वाकुन माझ्या दोंन्ही मनुक्यांना आळीपाळीने चोखत जीभेने रगडत होती.

आता मी अधीकच गरम होउ लागलो होतो.मधुनच सौम्या तिची जीभ माझ्या दोंन्ही  गुळगुळीत काखेत  गोलाकार फिरवत होती.मी डोळे उघडुन तिच्या कडे बघत तिच्या ओठांचे चुबन घेत,माझे दोंन्हीहात तिच्या

पाठीवरून फिरवायला लागलो तशी ती स्मितहास्य  करत तिची कंबर मागेपुढे करत तिची पुच्ची बूल्ल्यावर

घासायला लागली होती.

तसा माझा बुल्ला ताठ होउन तिच्या फटीवर दणके मारू लागला होता.तशी सौम्या अधीकच कामुक होत

माझ्या तोंडात तिची जीभ घालुन माझ्या जीभेशी खेळु

लागली होती.तस मी पण तिला साथ देउ लागलो होतो

त्याबरोबरच सौम्याने तिची कंबर वरउचलुन धरत, तिने एका हातात माझा ताठलेला बुल्ला धरून ,ती तिच्या पुच्चीच्या गुलाबी,उघडलेल्या भोकावर ठेवला.आणी हळुहळु त्याच्यावर बसायला लागली होती.

तसा माझा बूल्ला हळुहळु तिच्या पुच्चीत घुसायला लागला होता.आता मलाही सहन होत नव्हते.मी तिची

कंबर घट्ट पकडत खालुन एक धक्का मारून मी माझा

पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घातला होता.तशी ती मादक

आवाजात सुस्कारे टाकत तिची कंबर वरखाली करतमाझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करत माझ्या बुल्ल्याकडुन झवुन घेत होती.

आणी १० मिनीटातच तिने कामरस सोडुन शांतपणे माझ्या मिठीत विसावली होती.मग पाच मिनीट थांबुन

मी तिला पालथी झोपवली.अन तिच्या कंबरेखाली उशी ठेवली,तशी तिची पुच्ची आणी गांड आजुन वर

उचलली होती.मग मी तिच्या मांड्या फाकवुन माझा

ताठलेला ओलाचिंब बुल्ला कचकन तिच्या पुच्चीत सरकवुन कचाकचा झवायला सुरवात केली होती.अशाप्रकारे त्या रविवारी सौम्याला मनसोक्तपणे झवुनतीन वेळा तिची पुच्ची माझ्या वीर्याने भरून तिची तहान भागवली होती.मग संध्याकाळी ६.० वाजता मी तिचा निरोप घेउन माझ्या घरी निघुन गेलो होतो.आणी

त्यादिवसापासुन सौम्या एकटी असेल तेव्हा मला फोन करून तिच्या घरी बोलावुन घेते.अन मनसोक्त पणे माझ्याकडुन झवुन घेते.

तर मित्र-मैत्रीनींनो कथा आवडल्यास जरूर लाईक करा. धन्यवाद .लवकरच परत भेटु,नवीन कथेसह.

Loading


0

0

You cannot copy content of this page