चालत्या बस मध्ये भावाने माझा फायदा उचललाहॅलो फ्रेंड्स माझ नाव दिव्या नारणेकर आहे. मी आता २८ वर्षाची युवती आहे. मी ऑफिस मध्ये जॉब करते. मी इथे माज्य जीवनाच्या काही अनुभवलेल्या गोष्टी सांगणार आहे ज्या मी कधी कोणाला आज पर्यंत सांगितल्या नाही. ह्या सर्व गोष्टी खऱ्या माज्य जीवनात घडल्या आहेत. माझी उंची ५.६ फूट, रंग गोरा, शरीर ३४-२८-३६. तुम्ही मला [email protected] वर मेसेज करू शकता

मी माझे आई बाबा आणि लहान भाऊ एकदा गावी जात होतो. वडलांनी स्लीपर बस बुकिंग केली होती. बस आली आणि आम्ही आत गेलो. आम्हाला एक्दम पाठीमागची स्लीपर सीट मिळाली. बस आरामदायक होती. मला एकदा अशा झोपून प्रवास करणाऱ्या बस मध्ये जायच होत गावी. मी कुश होती कि शेवटी झोपून बस मध्ये प्रवास करायचा अनुभव मिळाला.

माझे आई बाबा खालच्या स्लीपर सीट वर झोपले. आणि मी आणि माझा लहान भाऊ जो त्या वेळी २० वर्षाचा होता वरच्या सीट वर झोपलो. तो बारीक शरीराचा, थोडासा सावळा होता आणि त्याने शर्ट आणि फॉर्मल पेंट घातली होती. मी तेव्हा २३ वर्षाची होती. मी हिरवा रंगाचा कुर्ता आणि सफेद रंगाचा पायजमा घातला होता. माझा भाऊ मागच्या बाजूला झोपला आणि मी पुढच्या बाजूला झोपली होती. बस मध्ये परदा पण लावला होता म्हणजे कोणी झोपलेल्या माणसांना बघू शकू नये. मी तो परदा बंद केला पूर्ण. बस चालत होती आणि १ वाजला होता. बस मध्ये पूर्ण काळोख होता. बस आता गावी सकाळी ८ ला पोचणार होती. खूप वेळ लागणार होता. बस मध्ये मला झोप येत नव्हती तर मी अशीच पडून होती. मी भावा कडे पाठ करून झोपली होती.

जवळ २ च्य सुमारास मला जाणवल कि मागून माझा भाऊ माझा कुर्ता वर करत आहे. तो हळू हळू ड्रेस चा कुर्ता वर खेचत होता. त्याला वाटलं असेल कि झोपून गेली. पण मी जागीच होती. तो अजून काही करेल त्या आधीच मी त्याला थांबवण्याच ठरवलं. भावाला थांबवायला मी लगेच मागे फिरली. पण मागे फिरताच मीच अचंबित झाली. माझ्या भावाने पूर्ण शर्ट काढून टाकल होत आणि त्याने पूर्ण पेंट आणि चड्डी पूर्ण खाली कडून टाकली होती ढोपर पर्यंत आणि पूर्ण नागडा होऊन झोपला होता. मी जशी मागे फिरली माझा हातात त्याचा ताठलेला लंड आला.

माझा हात त्याच्या लंडाला लागताच तो तोंडातून आवाज काडू लागला.

अहाहा अहाहा आह ताई

मी लगेच दुसरा हात त्याचा तोंडावर ठेवला आणि लंडावरून हात बाजूला घेलता. आणि हळूच आवाजात त्याला म्हणाली हे काय करतोयस तू. आई बाबानी बघितल तर माहित आहे काय होईल. तू वेडा आहेस काय.आणि त्याला म्हणाली आदी आवाज करू नको. त्याने मान हलवून होकार दिल.

मी मग माझा हात काढला त्याचा तोंडावरून आणि त्याला कपडे घालायला सांगितलं. पण त्याने कपडे घालायला मनाई केली. तो म्हणाल ताई फक्त खाली हात लाव ना थोडा वेळ. मी त्याला म्हणाले वेडा झाला आहे का? काही पण बोलतोय.

मग तो म्हणाला नाही राहवत आहे. थोडा वेळ लाव. मी नकार दिला. आणि फिरून परत पाठ करून झोपले.

पण तो ऐकण्याच्या विचारात नव्हता. त्याने परत मला त्याचा कडे तोंड करायला सांगितलं आणि म्हणाल कि तू नाही हात लावला तर मी आई बाबाना ह्या बद्दल सांगेन. मी घाबरले. याने खरंच सांगितलं तर ते काय करतील हेच विचार करून मला भीती वाटू लागली.

मी तोडा वेळ गप्पच होती आणि मग म्हणाला कि ठीक आहे थोडा वेळ फक्त हात लावेन.

जस मी होकार दिला त्याने लगेच माझा हात पकडला आणि त्याच्या लंडावर ठेवला. मीही त्याचा लंड मुठीत घट्ट पकडला आणि वर खाली हलवू लागली. त्याचा लंड पूर्ण ताठला होता. खूप गरम हि वाटत होता. भावाचा लंड थोडा पातळ होता पण मोठा होता. मी त्याचा लंड हळू हळू हलवू लागले. तो डोळे बंद करून मजे घेऊ लागला. त्या काळोखात आणि चालत्या बस मध्ये हे मी काय करतेय हेच समजत नव्हत मला. अचानक त्याने दुसरा हात माझ्या बॉल वर ठेवले आणि जोरात दाबले.

मी घाबरली आणि त्याचा हात मागे घेतला. पण आता तो काही ऐकण्याचा विचारात नव्हता. त्याने परत बॉल वर हात ठेवला आणि जोर जोरात दाबू लागला. बॉल दाबत मग तो हात खाली नेहू लागला आणि त्याने कपड्यवरुनच पुचीवर हात फिरवला. त्याचा त्या स्पर्शाने माझ्या शरीरातून वीज गेली. जसा तो पुचीवर हात फिरवत होता. माझ्या शरीराच पण तापमान वाढत होत.

मग त्याने पायजमा खाली करायला सुरवात केली. तेव्हा मी त्याला लगेच अडवल आणि हळू आवाजात म्हणाली मी तुला खाली टाकायला नाही देणार. तर त्यावर तो बोलला ठीक आहे मग पाठकरून झोप. मी तुझ्या गांडीवर लंड घासतो. मी हि विचार केला हे चालेल. आणि मी पाठ करून झोपले.

मग तो हळू हळू माझा पायजमा खाली करू लागला. मला खूप भीती वाटू लागली. कारण कोणी तरी मला चालत्या बस मध्ये नागड करत आहे. आणि तो वैक्ती प्रत्यक्ष माझा सखा भाऊ आहे. त्याने काही न विचार करता मागून माझा पायजमा खाली खेचला आणि आतली चड्डी पण खाली खेचली. पण मी त्याला जास्त खाली नाही करू दिली. मी पुढून पैजामा पकडून ठेवला होता. मग तो मला मागून घट्ट मिठी मारून झोपला आणि मागून त्याने माझ्या गांडीवर लंड टेकवला.

मग त्याने पुढे हात आणला आणि पुढून माझ्या पुचीवर हात घेतला आणि पुची चा दाना घासू लागला. आता मी वेडी होऊ लागली त्याच्या त्या स्पर्शाने. माझा पैजामा जो हातात पकडला होता तो सुटला. आणि भावाने त्याचा लगेच फायदा उचलला. त्याने लगेच पैजामा खाली खेचला चड्डी शकत आणि ढोपऱ्याच्या खाली पर्यंत पैजामा आणि चड्डी सरकवली.

माझी पुची आणि गांड मोकळी होताच मी एक्दम गरम झाली. माझ्या भावाने लगेच पुचीवर हात आणला आणि मला मागून घट्ट मिठी मारली. पुढे तो पुचीवर हात फिरवत होता आणि मागून लंड गांडीच्या फट मध्ये टाकत होता आणि मागे पुढे करत होता. माझी गांड खूप नरम आणि बाहेर आलेली होती. झोपून तर दोन्ही बोच्या मध्ये एवढी जागा झाली कि माझ्या भावाचा लंड पूर्ण फट मध्ये जात होता.

भावाने आता पुचित दोन बोटे टाकली आणि जोर जोरात हलवू लागला आणि मागून सुद्धा जोर जोरात लंड बोच्या च्य फटी मध्ये आत बाहेर करू लागला. माझी पुची आता एक्दम नाचू लागली होती. मला आता राहवतच नव्हत. काही वेळात माझ पाणी निघणार होत. तर मी माझ्या पायात भावाचा हात घट्ट पकडून धरला आणि काही क्षणात माझ पाणी आल आणि माझी पुची पूर्ण ओली झाली. मी भावाचा हात असाच पुचित दाबून धरून ठेवला.मागे भाऊ पण आता जोश मध्ये आला होता. काही वेळानंतर त्याने मला घट्ट मागून धरला आणि जोरात त्याचा लंड माझ्या गांडीवर दाबला आणि दाबूनच ठेवला काही वेळ. मला गांडीच्या फटींमध्ये जाणवल त्याच गरम गरम पाणी निघत आहे.

भावाच खूप पाणी निघालं. माझ्या गांडीची पूर्ण फट ओली झाली. मला गांड पूर्ण चिकट झाल्याच जाणवत होत. काही वेळ भावाने लंड असच दाबून धरल होत. मग त्याचा लंड लहान झाला आणि तो मागे सरकला.

मी मग माझ्या बॅग मधून रुमाल काढला आणि माझी पुची फुसून काढली आणि मग गांडीची फट पुसली. गांडीची फट पुसत असताना माझा पूर्ण रुमाल भिजला. भावाच्या चिकट पाण्याने तो पूर्ण ओला झाला. पुसताना माझ्या हाताला पण सर्व पाणी लागल. पण आता दुसरा काही उपाय नव्हता तर मी कस तरी पुसल आणि चड्डी घातली. मग पैजामा पण घातला.

भावाने पण कपडे घालायला सुरवात केली आणि तो मग झोपून गेला. सकाळी ठरल्या वेळे प्रमाणे आम्ही पोहचलो गावी.

तिथे उतरल्यावर आम्ही आई बाबांशी आणि एका मेकांशी असे बोलत होतो जस काही झालच नाही. मला थोडी लाज वाटत होती. म्हणून मी कमीत कमी भावाच्या बरोबर बोलण्याचा प्रयत्न करत होती.

ती पहिल्यांदा स्लीपर बस मधली यात्रा एक वेगळीच आठवण ठरली.You cannot copy content of this page