चावटपणा पडला खूप भारी – 1माझे नाव अनिता आहे. मी १९ वर्षाची आहे. आम्ही एका लहान गावात राहतो. जवळ १५ घरे आहेत आमच्या गावात. माझ्या घरी मी माझी लहान बहीण आणि माझे आई बाबा आम्ही चौघेच राहतो. बाबा टेम्पो चालवतात त्यामुळे त्याना कामासाठी नेहमी शहरात जावे लागत असे. मी, आई आणि माझी लहान बहीण आम्ही तिघेच घरी असतो.

आमचे काका जवळच्याच एका गावात राहत होते. ते जेव्हा हि त्याना वेळ मिळत असे आमच्या घरी येत असे. ते आल्यावर मी खूप कुश होत असे कारण घरून निघताना ते मला नेहमी पैसे देऊन जात असे. मला त्या पैशाची आता सवय लागली होती. नेहमी मी काकांची वाट पाहत असे.

पण मला एक गोष्ट कळली नव्हती कि जेव्हा पण ते घरी येयाचे, ते मला माझ्या बहिणीला घेऊन बाहेर खेळायला जायला सांगत असे आणि म्हणत असे मला तुझ्या आई शी काहीतरी कामाचे बोलायचे आहे. आणि मला पैसे देऊन दुकानावर पाठवायचे. मी पैसे घेऊन निघून जायची बहिणीला घेऊन आणि अर्ध्या-एका तासाने परत घरी येत असे. जाताना सुद्धा मला ते पैसे देत असे त्यामुळे मलाही त्यांची कधी तक्रार वाटली नाही.

हि काकांची वागणूक मी खूप वेळा अनुभवली. एकदा मी घरी खेळत होती माझ्या लहान बहिणी बरोबर तेव्हड्यात काका आले. आई आत स्वयंपाक घरात होती. मी काकांना आई स्वयंपाक घरात असल्याचे कळवले. काका आत गेले आणि त्याने दरवाजा आतून बंद केला. मला वाटले काही महत्वाच बोलायचं असेल.

मी परत माझ्या बहिणीशी खाली बसून खेळू लागले. पण खेळताना मला आत काय चालले असेल हे जाणून घेण्याची खूप उसुक्ता जाणवू लागली. तेवढ्यात मला आठवले स्वयंपाक घराच्या खोलीच्या भिंतीवरू एक लहान फट आहे. तिथून मी आत काय चालले आहे हे पाहू शकते.पण ती फट खूप वर आहे त्यामुळे मला टेबलावर चढून पाहावे लागेल. मी लगेच बाहेर ठेवलेला टेबले घरात घेऊन आले. घरातला दरवाजा आतून बंद केला आणि बहिणीला तिथेच बसून खेळायला सांगितले आणि आतल्या खोलीत आले आणि आतून कडी लावली. टेबलं जागेवर ठेऊन मी टेबलावर उभी राहिली आणि भिंतीवरून पाहू लागले.

मला काका आणि आई दिसले. ते काहीतरी हळू आवाजात बोलत होते. आई खाली बसून चुलीवर स्वयंपाक करत होती. काका मागे उभे होते. मला ते द्रुश्य एवढे काही आश्चर्याची गोष्ट नाही वाटली. काही वेळ गेला. मी पण टेबलावर उभी असल्याने माझे पाय दुखायला लागले होते. मी खाली उतरणार होते तेवढ्यात, आई उठली आणि बाजूच्या कपाटातून मसाल्याचा दाब काढायला गेली.

जशी आई ने कपटाचा दरवाजा उघडला, काकांनी मागून आईची साडी वर उचलली आणि मागून येऊन आई ला घट्ट मिठी मारली. ते पाहून मी घाबरली. माझ्या तोंडून हळूच निघाले, ” हे काय होत आहे.” “काय करत आहेत काका”. मी तोंडावर हात ठेवला.

आश्चर्याची गोष्ट हि होती कि आई ने पण मागे मान करून पाहिले आणि ती हसत होती. तिला जे होत आहे त्याचा आनंद वाटत होता. ते पाहून मी अजून विचारात पडली.

दोघांना अश्या अवस्तेत पाहताना माझ्या लक्षात आले काका कमर हलवत त्यांचा पुढचा भाग आई च्या मागच्या भागावर घासत आहे. काकांनी आईला गच्च मागून धरले होते.मग काकांनी हळूच त्याचा हात पुढे आणला आणि जोरात आईचे दूध जोर जोरात दाबू लागले. आई च्या चेहऱयावर एक वेगळ्या प्रकारचे अविर्भाव होते. तिचे तोंड उघडे आणि हळू हळू स्वास घेत होती. काही वेळ काकाने आईचे दूध दाबून घेतले मग त्यानी आई ला सरळ केले आणि आईचे तोंड दोन्ही हाताने धरून तिच्या होठांवर चुंबन घेऊ लागले.

ते पाहून माझ्या शरीरातून जणू वीज गेली. मी कधी कोणत्या माणसाला आणि बाई ला असे करताना पाहिले नव्हते. माज्या मनात सुद्धा एक वेगळीच इच्छा जागी होऊ लागली.

काकांनी आई ला गच्च धरून तिला जवळ घेतले आणि चुंबन घेत तिला घट्ट मिठी मारली. काकांचा हात आई च्या मागे गेला आणि ते आई च्या पाठीवर फिरवू लागले. मला हि जाणीव होती के ती माझे काका आणि आई आहे पण त्यांचे ती प्रेम करण्याची प्रक्रिया खूप आवडू लागली.

काकांनी चुंबन घेत आईचा साडीचा पदर खाली पाडला आणि ब्लॉउज उघडू लागले. तेव्हड्यात आई त्याना नाही म्हणाली आणि बाहेरच्या दिसेन इशारा करून काही तरी म्हणाली. कदाचित बाहेरून कोणी येईल असं म्हणाली असेल. पण काका काही ऐकण्याचा परिस्तिथीत नव्हते. ते परत ब्लॉऊझ काढू लागले पण तेवढ्यात आई म्हणाली थांब आणि तिने खालून ब्लाउझ वर केला आणि आई चे दोन्ही दूध बाहेर पडले.

आई चे दूध गोलाकार आणि मोठे होते. काकांनी लगेच आपले तोंड आईच्या दुधांवर ठेवले आणि काका आई चे निप्पल चोखु लागले. ते पाहून असे वाटत होते जणू लहान मुलगा आईचे दूध पीत आहे. काका जोर जोरात दूध दाबत निप्पल चोखत होते. त्यानी दोन्ही दूध एका मागोमाग एक चोखून घेतले.

मग काकांनी आपला उजवा हात आई च्या खाली लावला. आणि आई च्या डोळ्यात पाहत त्यानी आईच्या होठांवर परत चुंबन घेतले. चुंबन घेऊन होताच ते खाली बसले. आणि काकांनी साडीच्या आत खालून हात घातला आणि आई ची चड्डी खाली खेचून काढून टाकली.

आई ची चड्डी काढून त्याने बाजूला फेकली आणि लगेच साडी वर करून त्यांनी साडीच्या आत आपले डोकं घातले. आत जाऊन काका आई ची पुची चाटत आहे असे दिसू लागले. ते पाहून तर माझी धड धड वाढू लागली. इथे काका आणि आई ला हे सर्व पाहून माझे निप्पल सुद्धा ताठ्ले. माझ्या पुचीला सुद्धा खाज येऊ लागली.

मी जुना हिरव्या रंगाचा परकर आणि पोलका ड्रेस घातला होता. मी परकर वरून माझी पुची एकदा खाजवळी. मला जाणवले कि माझी पुची पण गरम होऊ लागली आहे.

काकांचे पुची चाटणे आई ला खूप आवडत आहे हे तिच्या चेहऱ्यवरून स्पष्ट दिसत होते. तिने डोळे बंद केले होते आणि तोंडातून आवाज काढत होती. आई ने साडीवरून काकांचे डोकं धरले होते.

अहाहा अहाहाहाहा अहहह
अहाहा हाहाहाहा हहा
अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह
अहाहा अहहह आहाहा अह्ह्ह

काही वेळाने काका साडीतुन बाहेर आले. आणि परत उभे राहिले. उभे राहताच ते आपले पॅंटीचे बटण उघडू लागले. त्यानी बटण उघडले आणि लगेच पँटीची चैन खाली केली. त्यानी पॅन्ट हातातून सोडताच पॅन्ट खाली पडली आणि काका आता चड्डीवर उभे होते.

मग त्यानी चड्डी पण दोन्ही हाताने पकडून खाली केली. खाली करताच आतून काळ्यरंगाचा लांब दिसणारा अवयव बाहेर आला. त्या लांब काळ्या दांडयाच्या टोकाला गुलाबी रंग होता. मला कळले तो काकांचा लवडा आहे. तो खूप मोठा होता. पहिल्यांदा माणसाचा लवडा समोर पाहत होती. ते पाहून मला राहवलेच नाही.

काकांनी त्याचा लवडा हातात धरला आणि मुठीत धरून मागे पुढे करू लागले. त्यानी आई ला कोणता तरी इशारा केला. इशारा करताच आई खाली बसली आणि तिने काकांचा लवडा हातात धरला आणि लगेच तोंडात घेतला. आई काकांचा लवडा तोंडात घेताना पाहून मी तर इथे वेडीच झाली.

आई काकांचा लवडा तोंडात घेऊन चोखु लागली. जोर जोरात आत बाहेर करू लागली. काका पण तोंडातून हळूच आवाज करू लागले.

अहाहा अहाहा हहा
अहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा

ते पाहून माझी पुची पूर्ण तापली. मला आता पुची ची खाज सहेनासि झाली. मी लगेच माझा उजवा हात माझ्या परकर मध्ये घातला. आणि पुचीवर हात फिरवू लागले.

माझ्या पुचीवर हात फिरवताना मला जाणवले माझ्या पुचीतून पण पाणी निघत आहे. ते माझ्या हाताला चिकट चिकट जाणवत होते. मी आईला काकांचा लवडा तोंडात घेऊन चोखताना पाहून स्वतःच्या पुचीवर हात फिरवत होती. मी माझ्याच पुचीच्या पाण्याने पुचीला पूर्ण ओली करून टाकली.

काही वेळाने काकांनी आईला थांबवले. आई परत उभी झाली. काकांनी तिचे खांदे पकडले आणि तिला त्याच्या कडे पाठ करून उभे केले. आई फिरताच तिने तिची साडी धरली आणि मागून वर केली. मागून साडी वर करताच आई ची मोठी गांड बाहेर पडली. आई ची गांड खूप मोठी आणि गोरी होती. आई समोर कपाटाला पकडून वाकली. ते पाहून मला कळले कि आता नक्की काहीतरी होणार आहे.

इथे मला जाणवले माझा हात वेवस्तीत पुचीवर फिरवता येत नाही आहे. म्हणून मी माझी आतली चड्डी खालून काढून टाकली आणि फक्त परकर वर उभी होती. मी आता करकर वर उचलून खालून माझा हात टाकून पुचीवर फिरवू लागली.

इथे काकांनी आईला ओणवे उभे केले आणि त्यानी त्याचा लवडा हातात घट्ट धरला. ते हळूच आई च्य मागे आले आणि त्यानी आईच्या गांडिच्यावर लवडा ठेवला. मग त्यानी स्वतःला वेवस्तीत उभे केले आणि लवडा आई च्या गांडीच्या फटीवरून वर खाली घासू लागले. काकांच्या लवड्यचा टोक गांडीवर घासत ते काही तरी अनुभवत होते.

मग काकांनी हळूच लवडा खाली घेतला आणि खालच्या भोकात लवडा हळू हळू आत जाताना मला दिसला. आई थोडी दचकली, पण काकांनी आई ची कमर दोन्ही हाताने घट्ट धरली. आणि हळूच लवडा आत घुसवू लागले. काही क्षणातच लवडा पूर्ण आत घुसला.

त्यानंतर काका आपली कमर मागे पुढे करत हळू हळू लवडा आईच्या पुचित आत बाहेर करू लागले. हळू हळू काकांनी आपली गती वाढवली आणि लवडा आईच्या पुचित आत बाहेर होऊ लागला.

इथे मला परकर मोठा असल्याने पुचीवर हात फिरवणे जमत नव्हते आणि त्यात परकर ची नाडी घट्ट झाली होती. मी लगेच हात बाहेर काढला आणि माझ्या परकराची नाडी उघडली आणि कमरेवरून परकरला मोकळे केले. हे सर्व करताना माझे लक्ष्य काका आणि आई कडे होते.

घाई घाईत परकर मोकळा करताना तो माझ्या हातातून सुटला आणि खाली पडला. परकर खाली पडताच माझी पुची आणि मागून गांड उघडी पडली. माझी भीती वाढू लागली. पण मला काका आणि आईला पाहणे थांबवायचे नव्हते म्हणून मी परकर असाच खाली पडू दिला आणि अशीच कमरेपासून खाली नागडी होऊन टेबलावर उभी राहिले. खोलीचा दरवाजा आतून बंद असल्याने तशी काही भीती पण नव्हती.

मी परत काका आणि आईला झवताना पाहण्यास मग्न झाली. काकांनी जोर जोरात आईच्या मागून दणके देण्यास सुरवात केली. आई हळूच आवाजात ओरडू लागली.

आह्ह ह अहाहाहाहाहा आह्ह हा
आहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहा हाहाहा अहाहाहाहाहा हहा
हाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा

काका सुद्धा त्यात ओरडत होते आणि जोर जोरात लवडा आईच्या मागून पुचित घालत होते. चेहऱयावर वेडेवाकडे आकार करत आवाज करू लागले.

अहाहा अह्ह्ह अहहह आ
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाःहाः

ते पाहून माझ्या पुचीची हालत खराब होऊ लागली. मी माझा मधला बोट पुचित घातला आणि आत बाहेर करू लागले. दुसऱ्या हाताने माझे दूध दाबू लागले. त्या क्षणी मी इथे कोणत्या अवस्तेत आहे आणि काय करत आहे ह्यचे काहीही भान नव्हते. मी फक्त आता समोर काका आणि आई ला झवताना पाहण्यात आणि पुचित बोटे घालण्यात मग्न होती.

काका पूर्ण रंगात आले होते आणि जोर जोरात दणके देत आई ला झवत होते. आता आम्ही तिघे अंतिम क्षणात पोहचलो होतो. काकांनी सुद्धा गती वाढवली होती. मला काकांची मांडी आईच्या गांडीवर जोर जोरात आढळताना आवाज येत होता.

जोर जोरात काकांचे आणि आई चे झवणे चालूच होते कि तेवढ्यात काकांनी अचानक लवडा पुचीतून खेचून बाहेर काढला आणि हातात मूठ करून पकडला. आणि काका जोर जोर लवडा हलवू लागले. ते पाहून इथे माझी पण पुचित बोटे टाकण्याची गती वाढली.

काही क्षणातच काकांच्या लवड्यातून एक सफेद रंगाचा पदार्थ जोरात बाहेर उडाला आणि तो थेट आईच्या पाठीवर उडाला. काकांनी लवडा खाली केला आणि गांडीवर सुद्धा तो पदार्थ उडवला.

ते पाहून इथे माझ्या शरीरातून एक वीज गेली आणि मी माझी पुची घट्ट केली. माझा बोट पुचीतच अडकला होता. एक वेगळीच आनंदाची लहर शरीरातून गेली आणि माझे मन प्रसन्न झाले. काही क्षण मी अशीच उभी होती.

डोळ्या समोर काका सुद्धा शांत झाले होते. आई पण सरळ होऊन उभी राहिली. त्यांच्या चेहऱयावर एक वेगळीच ख़ुशी होती. आईने सुद्धा एक मोठा स्वास घेतला आणि ती तिचे कपडे घालू लागली. काका पण आपले कपडे घालू लागले.

ह्या आधी कि काका स्वयंपाक घरातून बाहेर येतील मी लगेच टेबलावरून खाली उतरले आणि आपली चड्डी आणि परकर घालून खोलीतून बाहेर आले. बाहेर येऊन मी माझ्या बहिणीच्या बाजूला बसून खेळू लागली.

काही वेळाने काका बाहेर आले. त्यांच्या चेहऱयावर एक वेगळीच ख़ुशी दिसत होती. त्यानी माझ्याकडे पाहिले आणि आपल्या पॉकेट मधून मला १०० रुपये दिले आणि बाहेर निघून गेले. आई स्वयंपाक घरातच जेवण बनवत बसली.

काही वेळेआधी माझा स्वास चढला होता आणि भीती पण वाढली होती. काका बाहेर जाताच मी आरामात बसले. मी शांत बसले होते तेवढ्यात आमच्याच गावात राहणार माझा शाळेचा मित्र रमेश दरवाज्यात आला. तो माज्या पेक्षा एका वर्षाने लहान होता. उंची पण त्याची माझ्या पेक्षा कमी होती. त्यामुळे मी त्याची खूप छेड काढायची. त्याला खूप सतवायची. तो मला काही म्हणत नसे. आम्ही चांगले मित्र होतो.

रमेशच्या आई ने गेल्यावर्षीच रमेशला राखी बांधायला सांगितले होते त्यामुळे मी त्याला रक्षाबंधला राखी बांधली होती आणि तो आता माझा मानलेला भाऊ झाला होता. रमेश घरात आला. माझ्या लक्षात आले त्याच्या तोंडावर एक वेगळेच हास्य होते. मी त्याला विचारले काय झाले एवढं हसायला.

रमेश काही क्षण माझ्याकडे पाहत हसत होता आणि काही म्हणाला नाही. मी परत विचारले. सांग काय झाले हसायला.

तेवढ्यात रमेश हळू आवाजात म्हणाला मी पाहिले सर्व काही. आदी मला कळले नाही. मी त्याला परत विचारले काय बोलतोयस काय पाहिले तू.

रमेश परत हसू लागला. त्याच्या चेहऱ्यवरचा तो आनंद पाहून माझ्या लक्षात आले. रमेश ने आई आणि काकांना तर नाही पाहिले सर्व करताना. मी घाबरली कारण रमेश दुसर्यांना पण ते सांगण्याची शक्यता होती. मी लगेच रमेश चा हात धरला आणि त्याला खोलीच्या कोपऱ्यात घेऊन गेले जिथे आई आम्हाला ऐकू शकणार नाही.

मी हळूच आवाजात रमेश ला विचारले तू काय पाहिले. त्यावर रमेश आनंदी चेहरा करत म्हणाला मी तुला पाहिले टेबलावर उभी असताना. ते एकूण जणू माझ्या डोक्य्वर आभाळच कोसळे. रमेशला कसे कळले कि मी टेबलावर उभी होती.

माझी धडधड वाढू लागली. मी घाबरत रमेशला विचारले तुला कस माहित मी टेबलावर उभी होती. दरवाजा तर बंद होता. त्यावर रमेश म्हणाला मी तुमच्या घराच्या मागून जात होतो तर लहान खिडकी जी आहे कोपऱ्यात त्यातून तुला बोलावण्यासाठी आत पाहिले तर तू मला टेबलावर उभी असताना दिसली.ते एकूण माझे डोळे मोठे झाले. माझे तोंड सुकून गेले. मी विसरूनच गेले होते कि कोपऱ्यात लहान खिडकी आहे ती उघडीच राहिली. मी परत घाबरत रमेशला विचारले, तू काय काय पाहिले.

त्यावर रमेश परत आनंदात जे पाहिले ते वर्णन करू लागला. रमेश सुरवातीला म्हणाला, मी पाहिले तू तुझी गुलाबी चड्डी काढून बाजूला टाकली. मग तू परकर वर करून काही तरी करत होतीस.

पुढे रमेश म्हणाला, तू मग तुझा परकर खाली काढला. तेव्हा मला मागून तुझी गांड दिसू लागली. तू उंच टाचा करून भिंतीच्या पलीकडे पाहत होती. त्यानंतर तू जोर जोरात तुज्या पुचित बोट टाकून आत बाहेर करू लागले. सारखी खाली पाहून बोट आत बाहेर करत होतीस. मग तू पुचित बोट टाकून तशीच काही वेळ उभी होती. त्यानंतर तू खाली आलीस आणि कपडे घालून खोलीतून बाहेर आलीस.

ते एकूण जणू माझ्या शरीरातून आत्माच निघून गेली होती. रमेश ने म्हणजे मला सुरवाती पासून पाहिले होते. त्याला आता सर्व माहित होते मी काय काय केले. मी स्तब्द झाले.

मी स्वतःला कसेतरी सांभाळे आणि रमेशला म्हणाले ह्या बद्दल कोणालाही काही कळू देऊ नको. तुला तुझ्या आई ची शपत आहे.

मी रमेशला पुढे काही म्हणेन तेवढयात रमेशने आपले तोंड उघडले आणि हसत म्हणाला मला पण तुझी पुची पाहायची आहे. मला तुज्या पुचीला झवायचे आहे. ते एकूण मी काही क्षण स्तब्द झाले. थोडी मागे सरकले. रमेश ला मी म्हणाले हे तू काय वत्रता सारखा बोलत आहे. मी तुझी मानलेली बहीण आहे. आपण बहीण भाऊ आहोत.

आणि त्याला मी गप्पा केले आणि परत म्हणाले कोणाला काही सांगू नको आणि आम्ही बाहेर आलो तिथून. रमेशला मी घरी जायला सांगितले. त्या रात्री मला परत रमेश बद्दल विचार आला. का माहित नाही, रमेश ने जे विचारले, त्याबद्दल मी विचार करू लागले.

सारखा तोच विचार केल्याने माझी पुची परत तापली. मला रमेश बद्दल विचार येऊ लागला. रात्रीचे ३ वाजले होते. माझी पुची एवढी तापली कि मला आता राहवत नव्हते. शेवटी मी रात्री ३ वाजता निर्णय घेतला कि रमेश शी उद्या भेटायचे आणि तो जे काही म्हणाला होता ते करायचे.


असा निर्णय घेऊन मी झोपून गेले. दुसरा दिवस उजाडला आणि मी रमेश ला भेटायला त्याच्या घरी गेले.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page