चावटपणा पडला खूप भारी – 2मी संदेशच्या घराकडे निघाले. तेवढ्यात रमेश मला समोरून येताना दिसला. आमची रस्त्यातच भेट झाली. रमेश म्हणाला मी दुकानात जात आहे. तर मी त्याला म्हणाली, चल मी पण येते तुझ्या बरोबर. दुकानाच्या दिशेने चालताना, मी रमेशला हळूच विचारले, तू काय म्हणत होतास काल.

त्यावर रमेश म्हणाला, कश्या बद्दल.

मी लाजत परत त्याला विचारले, काल तू मला पाहिले त्यानंतर तू मला काही तरी म्हणालास.

त्यावर रमेश लगेच म्हणाला, हो मला तुझी पुची पाहायची आहे.

मी लगेच उसुकतेने विचारले, अजून काय करशील.मग रमेश म्हणाला, मला पुची झवायची पण आहे.

ते एकूण एक वेगळीच चुळबुळ मनात होऊ लागली. माझ्या चेहऱयावर एक आनंद झळकू लागला.

मी लगेच रमेश ला म्हणाले. ठीक आहे मग आपण करू. पण हि गोष्ट फक्त आपल्यात ठेवायची. कोणाला सांगू नकोस.

त्यावर रमेश ने होकार दिला. पुढे मी त्याला विचारले, पण कुठे करूया. माझ्या घरी तर आई असते नेहमी.

रमेश पण म्हणाला माझ्या घरी पण माझे आई बाबा आणि मोठी बहीण असते.आम्ही दोघे पण विचारात पडलो.

काही अंतर चालत गेल्यावर मला आठवले, कि २ दिवसानंतर गावातल्या एका मुलीचे लग्न आहे. तर सकाळी सर्व लग्नासाठी जातील. आपल्या दोघांचे घरचे पण जातील. तेव्हा घरी कोणी नसेल. तेव्हा मी तुज्या घरी येते. तिथे आपण करू शकतो.

मी रमेशला म्हणाले, तू आई बाबाना सांग तुला अभ्यास करायचा आहे. परीक्षा आहे शाळेत. म्हणून तू लग्नाला नाही येऊ शकत. मी पण असाच बहाणा बनवेन आणि घरीच राहीन.

रमेशला पण ते पटले आणि तो पण खुश झाला.

आम्ही दोघे पण त्या नंतर त्या दिवसाची वाट पाहत होतो. शेवटी तो दिवस उजाडला. सकाळची वेळ होती. ११ वाजले होते. गावकर्यांना नेहण्यासाठी बस आली. आई माझ्या लहान बहिणीला घेऊन निघाली. मी आई ला निरोप दिला. जशी बस तेथून निघून गेली, मी लगेच घराचा दरवाजा बंद करून रमेश च्या घराच्या मार्गाने निघाली.

मी रमेशच्या घराच्या इथे पोहचली. रमेश दरवाज्यातच उभा होता. त्याने मला इशाऱ्याने आत बोलावले. गावात कोणी नव्हते. मी आत गेले आणि रमेश ने दरवाजा बंद केला. रमेश ने मला उजव्या बाजूला खोलीत जायला सांगितले. मी हळूच आत गेले आणि रमेश ने येऊन मागून खोलीचा दरवाजा बंद केला.

रमेश म्हणाला बस इथे. खाली एक गादी ठेवली होती. मी गादीवर खाली भिंतीला टेकून बसले. मनात धडधड वाढू लागली. रमेश पण आला आणि माज्या बाजूला बसला. तो माझ्या डोळ्यात पाहू लागला. मला खूप लाज वाटत होती.

मी काही म्हणेन तेवढ्यात रमेश ने माझ्या मांडीवर त्याचा हात ठेवला. मी निळ्या रंगाचा पंजाबी ड्रेस घातला होता. माझ्या मांडीवर त्याचा हात स्पष्ट जाणवत होता. तो माझ्याकडे पाहत माझ्या मांडीवर हात फिरवू लागला. त्याच्या त्या स्पर्शाने मला राहवले नाही. मी लगेच माझे दोन्ही हात त्याच्या मानेभोवती गुंडाळलेआणि त्याला माझ्या छातीवर ओढून घेतले.

रमेश ने त्याचा फायदा उचलून दोन्ही हात माझ्या दुधावर ठेवले आणि जोर जोरात तो दाबू लागला. रमेश माझे मोठे दूध दाबत त्याने माझ्या मानेवर चुंबन घेण्यास सुरवात केली. माझ्या शरीराची गर्मी वाढू लागली. पुची उद्या मारू लागली. रमेश पण आता पूर्ण जोश मध्ये आला. वर चुंबन घेत तो माझ्या होठांवर पोहचला.

होठांवर वेड्या सारखा चुंबन घेऊ लागला. मला आता कळेनासे झाले कि हे काय होत आहे. तेवढ्यात रमेश ने माझा कुर्ता वर केला आणि काढून टाकला. आणि परत ब्रा वरून माझे दूध दाबू लागला. मीहि त्याला प्रतिसात देत त्याच्या शर्ट चे बटण उघडले आणि शर्ट काढून टाकला.

हळू हळू रमेश ने पाठीवर हात फिरवत माझ्या ब्रा चा हुक सुद्धा काढला आणि ब्रा काढून दुधांना मोकळे केले. माझे दूध बाहेर पडताच रमेश मागे सारला. त्याने आधी माझ्या निप्पल वर त्याची बोटे फिरवली आणि लगेच वाकून त्याने माझे निप्पल तोंडात घेतले आणि निप्पल चोखु लागला. त्याचे ते निप्पल चोखणे मला खूप आवडले.

मी तोंडाने आवाज करू लागले.

अहाहा अहाहा अहाहा अह्ह्हआ
या अह्ह्ह आह्ह ह्ह्ह्हह्ह अह्ह्ह
आह्ह अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहा
अह्ह्हह्ह हं ह्ह हं हा हा ह्ह ह्ह हा हा

माझा आवाज ऐकताच, रमेश ने लगेच त्याची पॅन्ट खाली केली आणि त्याचा ताठलेला लवडा बाहेर काढला. लवडा बाहेर काढून त्याने माझा हात लवड्यवर ठेवला. मी जसा लवड्याला हातात घेतला माझ्या मनात आग निर्माण झाली. पहिल्यन्दा लवडा हातात घेतला होता.

अस वाटत होते जणू मासाचा कडक तुकडा हातात घेतला आहे. तो गरम सुद्धा वाटत होता. मी मुठीत रमेश चा लवडा पकडला आणि वर खाली करून हलवू लागले.

रमेश ने दोन्ही निप्पल चोखून काढले. मग तो काही वेळाने मागे झाला. मग त्याने मला त्याचा लवडा तोंडात घ्येण्याचा इशारा केला. मला थोडी भीती वाटत होती म्हणून मी वेळ घेत होती. पण रमेश ने माझे डोकं खाली केले आणि त्याच्या लवड्यवर माझे तोंड आणले.

मीही माझे तोंड उघडले आणि हळूच रमेशचा लवडा माझ्या तोंडात सरकवला. तो मासाचा तुकडा माझ्या तोंडात जाताना मला कसतरी वाटू लागले. त्याची एक वेगळीच चव होती. लवड्यचा एक वेगळाच सुगंध होता. काही वेळाने मला त्याचा लवडा आवडू लागला. मी मुठीत रमेश चा लवडा पकडून त्याला तोंडात आत बाहेर करू लागले. मला खूप मजा येऊ लागली.

रमेश माझ्या डोक्य्वर हात ठेवून मला वर खाली जोर जोरात करण्यास सांगत होता. काही वेळ लवडा चोखून झाल्यावर त्याने मला खाली झोपवले. मग त्याने माझा पायजमा पकडला आणि खेचून खाली काढला. मी आता फक्त चड्डीवर रमेश समोर झोपली होती.

तेवढ्यात रमेश माझ्या समोर उभा राहिला आणि त्याने जी शॉर्ट पॅन्ट घातली होती ती खाली करून काढून टाकली आणि त्या बरोबर त्याने त्याची चड्डी पण काढली. रमेश माझ्या समोर पूर्ण नागडा उभा होता. त्याने त्याचा लवडा हातात धरून तो मला हलवून दाखवत होता.

मग रमेश माझ्यावर झोपला आणि वरून खाली पर्यंत मला किस करू लागला. कमरेच्या खाली पोहचताच त्याने माझी चड्डी धरली आणि खेचून खाली काढून टाकली. मी आता पूर्ण नागडी झाली होती. पहिल्यांदा कोणासमोर मी अशी नागडी झाली होती. मला लाज वाटत होती.

मी पुढे काही विचार करेन तेवढ्यात रमेश ने माझे पाय फाकवले आणि तो माझ्या पुचीला चाटू लागला.

अहाहा आहाहाहा हाहाहा अहहह
अहाहाहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहा आह्हह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहा आहाहाहा ह्ह्ह्ह अहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहहहह आह्ह्ह

रमेशची जीभ पुचीला लागताच मी जणू स्वर्गातच गेली. तो वेड्या सारखा पुची चाटू लागला. पूर्ण पुचीवर जीभ फिरवू लागला. पुचीच्या फटीत जीभ टाकून चाटू लागला. मी वेडीच झाली होती. पहिल्यांदा माझी पुची चाटली जात आहे.

मग काही वेळाने रमेश उठला आणि त्याने मला उपडी झोपवले. उपडी झोपवून तो माझ्या गांडीवर हात ठेवून गांड जोर जोरात दाबू लागला. त्याने दोन फटके सुद्धा गांडीवर मारले. मी ओरडले कारण मला धुखत होते. मग तो अचानक माझ्या पाठीवर झोपला आणि त्याने त्याचा लवडा गांडीच्या फटीत टाकला आणि वर खाली करू लागला.

मी त्याला ओरडले हे काय करतोय.

रमेश च पूर्ण शरीराचे वजन माझ्या पाठीवर होते. मी त्याला म्हणाले अस नको करू. पण रमेश आता वेडाच झाला होता. तो त्याचा लवडा माझ्या गांडीच्या फटीत जेव्हडा आत जाईल तेव्हडा टाकत होता. जोरात लवडा गांडीच्या फटीत दाबत होता.

शेवटी मी त्याला जबरदस्ती बाजूला केले आणि तो मागे सरकला. मी रमेशकडे पाहिले. त्याचा तोंडावर मला हवस दिसत होती. तो त्याची जीभ त्याचा होठांवर फिरवत होता.

मग त्याने परत माझे पाय फाकवले आणि लवडा माझ्या पुचीवर आणला. मला भीती वाटू लागली. रमेश ने पुचीवर लवडा आणला आणि हळूच पुचीच्या भोकात सरकवला. त्याचा लवडा मोठा होता. आणि माझी पुची पण गच्च होती. त्यामुळे लवडा त्याचा आत जात नव्हता. मला फार दुखत होते.

मी त्याला मागे केले आणि म्हणाले नको करू दुखत आहे. पण रमेश काही एकला नाही. त्याने त्याच्या तोंडातून थोडी थुंकी घेतली आणि लवड्यवर घासली आणि परत लवडा पुचीवर ठेवून जबरदस्ती आत टाकू लागला. मला अजून दुखत होते.

लवडा अर्धा आत गेला. मग मी रमेशला म्हणाले बस एवढाच टाक मला दुखत आहे. आणि त्याला मी दूर करू लागले. रमेश ने माझे ऐकले आणि तो लवडा पुचित आत बाहेर करू लागला. मला पण पुचित लवडा जाताना जाणवू लागले. लवडा आत घासत असताना पुचीची खाज वाढली. मी आवाज करू लागले.

अहाहा हाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा अहहह अह्ह्ह
अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह हाहाहा अह्ह्ह अहहह
अहाहा अहाहा अहहह हाहाहा अह्ह्ह आह्हह्ह

रमेश पण जोर जोरात लवडा आत बाहेर करू लागला. तो सुद्धा शेवटच्या क्षणात होता.

रमेश ला मी म्हणाले आत नको टाकू तुझे पाणी. त्यावर रमेश मोठयाने स्वास घेत हो म्हणाला आणि दणके देऊ लागला. त्याच्या लवड्यचा घर्षणाने माझ्या पुचीतून पाणी बाहेर आले.

काही क्षणात, रमेश ने त्याचा लवडा बाहेर काढला आणि माझ्या पूर्ण पुचीवर त्याचे पाणी उडवले. सफेद रंगाचे चिकट पाणी माझ्या पूर्ण पुचीवर होते. मी काही वेळ अशीच पडून राहिले. रमेश पण दमला होता. तो माझ्या बाजूला असाच झोपला.

मग मी उठले आणि बाजूला पडलेल्या चादरीने माझी पुची पुसून काढली. उठून मी कपडे घालू लागली. रमेश पण उठला आणि तो पण कपडे घालू लागला.

आम्ही कपडे घालत होतोच तेवढ्यात कोणी तरी खोलीच्या दरवाज्यावर ठोकू लागले. आम्ही दोघे घाबरलो. कारण बाहेरच दरवाजा तर बंद केला होता. मग घरात कसे कोणी आले. मी घाबरून मागे सरकली. तेवढ्यात बाहेरून आवाज आला, रमेश दरवाजा उघड.

तो आवाज रमेश च्या मोठ्या बहिणीचा होता. रमेश घाबरला. कारण बहीण तर लग्नाला जाणार होती. ती इथे कशी. रमेश ची बहीण मोठयाने ओरडू लागली आणि रमेश ला दरवाजा उघडण्यास सांगू लागली. घाबरून रमेश दरवाज्याकडे गेला आणि त्याने दरवाजा उघडला.

रमेश ची बहीण २4 वर्षाची होती. तिचे नाव शिल्पा होते. ती लगेच आत आली आणि तिने दरवाजा आतून परत बंद केला. आम्ही दोघे घाबरून समोर उभे होतो.शिल्पा ताई म्हणाली मी सर्व पाहिले तुम्ही जे करत होतात ते. मी लग्नाला गेले नाही. वरच्या माळ्यावर धान्य ठेवले आहेत ते पाहत होते. धान्यच्या गोण्यामागे लपून मी तुमचा कार्यक्रम पाहत होते. मी आई बाबाना सांगणार तुम्ही जे केलत ते. तुम्हाला कळत नाही असे सर्व धंदे करता तुम्ही. बहीण बाहू आहेत ना तुम्ही.

मी एक्दम घाबरले. माझा गळा सुकला. रमेश पण घाबरला. तो रडक्या आवाजात शिल्पा ताई ची माफी मागू लागला. मी पण माफी मागू लागले. रमेश खाली बसला आणि शिल्पा ताई चे पाय धरले आणि माफी मागू लागला.

मी सुद्धा शिल्पा ताई च्या समोर बसले आणि पाय पकडून माफी मागू लागले. ताई थोडी शांत झाली. तिने आम्हा दोघांना उभे राहायला सांगितले.

आम्ही शिल्पा ताई समोर उभे राहिलो आणि ताई काय म्हणते आहे ते गप्पा ऐकू लागलो.

शिल्पा ताई पुढे म्हणाली. ठीक आहे मी कोणाला सांगणार नाही. पण तुम्हाला आज पासून जे मी सांगेन ते ऐकावं लागले. जस मी सांगेन तसं करावे लागेल. आम्ही दोघांनी घाबरून मान हलवली आणि होकार दिला.

पुढे ती म्हणाली, जर तुम्ही नाही ऐकले माझे तर मी दोघांच्या आई बाबाना सांगेन जे मी आज पाहिले ते.

आम्ही परत दोघांनी होकार दिला.

पुढे ताई म्हणाली, शनिवारी आई बाबा शहरात जाणार आहेत. तेव्हा मी दुपारी २ वाजता बोलवेन. दोघांनी पण हजर राहा.


आम्ही होकार दिला आणि तिथून निघून गेलो… ठरल्या प्रमाणे मी शनिवारी परत रमेशच्या घराकडे निघाली..

Loading

0

0

You cannot copy content of this page