चावटपणा पडला खूप भारी – 3मी रमेशच्या घराकडे पोहचली. दरवाज्यातून आत पाहिले तर समोर शिल्पा ताई अतुल येताना दिसली. ताईने मला हाक दिली आणि आत बोलावले. मी आत गेली आणि शिल्पा ताईने मला समोरच्या खोलीकडे इशारा केला. मी खोली कडे जाऊ लागली.

शिल्पा ताई दरवाजा बंद करायला गेली. मी खोलीत जाताच, मला रमेश आत बसलेला दिसला. त्याने टीशर्ट आणि शॉर्ट पॅन्ट घातली होती. आम्ही दोघे काही बोलत नव्हतो. दोघे पण थोडे घाबरलो होतो. तेवढ्यात शिल्पा ताई मागून आली.

तिने आत येऊन दरवाजा बंद केला. मग तीने समोर ठेवलेली गादी घेतली आणि खाली अंथरून त्यावर झोपली. आणि आम्हाला जवळ बोलावले. शिल्पा ताईने लाल फुलांची नक्षी असलेला कुर्ता आणि खाली सफेद रंगाचा पायजमा घातला होता.

शिल्पा ताई म्हणाली मी जस सांगेन तस करायच तुम्ही दोघांनी. आणि जे पण काही ह्या खोलीत होईल ते कोणालाही सांगायचे नाही. नाही तर तुमच्या बद्दल मी सर्वाना सांगेन. आम्ही दोघांनी मान हलवून होकार दिला. शिल्पा ताईने मला तिचे पाय दाबायला सांगितले. मी पायाजवळ बसून ताई चे पाय दाबू लागले.

रमेशला तिने हात दाबायला सांगितले. रमेश बाजूला बसून ताई चे हात दाबू लागला. ताई डोळे बंद करून होती. काही वेळाने शिल्पा ताई ने रमेशला खांदे दाबायला सांगितले. रमेश मग पुढे वाकून खांदे दाबू लागला. मी इथे ताई चे दोन्ही पाय वरून खाली पर्यंत दाबत होती.काहीवेळाने शिल्पा ताईने तिचा कुर्ता पोटापर्यंत वर केला आणि रमेश चा हात धरून तिने त्याला पोटावर हात फिरवायला सांगितले. रमेश एका हाताने खांदे दाबत, दुसरा हात पोटावर फिरवू लागला.

मी ते सर्व ताई चे पाय दाबत पाहत होती. मला कळत नव्हते नक्की काय सुरु आहे. पण घाबरून काही विचारू पण शकत नव्हती. म्हणून गप्प बसली.

मग अचानक शिल्पा ताई ने तिचा एक हात मागे घेतला आणि मागून तिने तिच्या ब्रा चा हुक खोलला. मी थोडी चकित झाली. मग तिने हात पुढे आणला आणि हळूच तिने तिचा कुर्ता वर केला. वर करून तिने तिचा उजवा दूध बाहेर काढला आणि रमेश ला म्हणाली ह्या बॉल ला चोख.

शिल्पा ताई तिच्या दुधाला बॉल म्हणाली. आणि रमेशला चोखायला सांगितले. रमेश काही न विचारता, खाली वाकला आणि ताईचा निप्पल तोंडात घेतला. रमेश ला ताई चा निप्पल चोखताना पाहून मला कसे तरी होऊ लागले.

शिल्पा ताईचा बोल माझ्या पेक्षा पण मोठा होता. आणि पूर्ण फुटबॉल प्रमाणे गोलाकार होता. रमेश दोन्ही हाताने बॉल दाबत निप्पल चोखत होता. रमेश ने त्याचे तोंड निप्पलवर दाबले होते आणि त्यात दोन्ही हात बॉलवर ठेऊन दाबत होता तरी अर्धा बॉल मोकळाच होता. एवढा मोठा बॉल रमेश च्या हातात पण सामावत नव्हता.रमेश ला बॉल दाबताना पाहून असे वाटत होते कि खूप नरम आहेत. तो पीठ मळतो तसे बॉल दाबून निप्पल चोखत होता. तिथे ताई तोंडाने आवाज काढू लागली.

अहाहा अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह या
अहाहाहाहा हाहाहाहाहा

रमेश बॉल चोखत होता, तेवढ्यात ताई ने डोळे उघडले आणि मला बाजूला येऊन बसण्यास सांगितले. मी वर सरकले. तेवढ्यात शिल्पा ताईने तिचा कुर्ता पूर्ण वर केला आणि दुसरा पण बॉल बाहेर काढला. आणि मला म्हणाली तू हा चोख.

मी ताई ने सांगितल्या प्रमाणे तोंड निप्पल वर ठेवले आणि शिल्पा ताईचे निप्पल चोखु लागले. माझे तोंड निप्पल ला लागताच ताई उतेजीत झाली. मी सुद्धा ताई चे बॉल दोन्ही हाताने दाबत निप्पल चोखु लागले.

शिल्पा ताईचा बॉल खरंच मऊ आणि मजेदार होता. दाबायला खूप मजा येत होती. मी उसुकतेने बॉल दाबू लागली. मोठे असल्यामुळे दाबताना एक आनंद मिळत होता.

काही वेळाने ताईने आम्हाला थांबवले आणि म्हणाली आता दोघांनी निप्पल होठाने पकडा आणि हळूच वर खेचा. सांगितल्या प्रमाणे मी आणि रमेश ने निप्पल होठाने पकडला आणि हळूच वर खेचू लागले.

ताई जोर जोरात तोंडाने आवाज करू लागली.

अहाहा हाहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह
अह्ह्ह अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा या
अहाहा अह्ह्ह अहहह अहाहाहाहा

शिल्पा ताईला त्याने खूप आनंद मिळत होता. मग तिने निप्पल सोडायला सांगितले. माझ्या लक्षात आले कि निप्पल खेचल्याने ते अजून बाहेर आले होते आणि कडक पण झाले आहेत.

मग ताईने तिचा कुर्ता आणि ब्रा वर करून काढून टाकला. मला म्हणाली तू एका हाताने माझे बॉल दाब आणि दुसरा हात माझ्या पोटावर फिरव. मी तसे करू लागले. आणि रमेश ला म्हणाली तू माझ्या तोंडावर सर्वीकडे किस कर. रमेश ठीक आहे म्हणाला आणि त्याने आधी शिल्पा ताईच्या गालावर किस केले, मग तिच्या कपाळावर, मग तिच्या दुसऱ्या गालावर.

ताईला कळले कि तो होठांवर किस नाही करत आहे तर ताईने त्याचे तोंड दोन्ही हाताने धरले आणि रमेश च्या होठांवर किस करू लागले. ती रमेश ला घट्ट धरून किस करू लागली. मी एवढ्या जवळून दोघे संख्या भाव बहिणीला किस करताना पाहत होती. ते पाहून माझे शरीर तापू लागले.

काही वेळाने ताईने रमेश ला सोडले. मला तिच्या डोळ्यात एक वेगळेच तेज दिसत होते. मग ताईने रमेश ला त्याचे टीशर्ट काढायला सांगितले. तेवढ्यात ताईने तिच्या पैजामाची नाडी उघडली. मग रमेश ला म्हणाली, खाली जा आणि माझा पैजामा काढ. रमेश गेला आणि ताई चा पैजामा खेचून त्याने काढला. आत ताईने लाल रंगाची चड्डी घातली होती.

मग ताई म्हणाली माझ्या मांडीवर हात फिरव आणि किस कर. रमेश मांडीजवळ येऊन बसला आणि ताईच्या मांडीवर हात फिरवू लागला. मी हे सर्व ताईचे बॉल दाबत पाहत होती. मी रमेश ला ताईची मांडी चाटताना पाहत होती. तेवढ्यात ताई ने माझा दावा बॉल दाबला. मी शहारली.

ताई ने नकळत माझा बॉल दाबला. ताई ने ते पहिले आणि म्हणाली काही नाही घाबरू नको. आणि मला म्हणाली तू पण तुझा आता कुर्ता काढ. मी घाबरत माझा पण कुर्ता काढून टाकला. आणि अशीच बसले होते.

त्यावर लगेच ताई म्हणाली, अरे .. ब्रा पण काढ नाही तर मी कसे पाहणार तुझे बॉल. मी घाबरत ब्रा काढला. ब्रा काढताच ताई ने तिचा एक हात माझ्या बॉल वर ठेवला आणि माझे बॉल दाबू लागली. इथे मी तिचे बॉल दाबत होती.

शिल्पा ताई डोळे बंद करून मजे घेऊ लागली. काही वेळाने ताईने रमेशला तिची चड्डी काढायला सांगितली. चड्डी काढताच ताई पूर्ण नागडी होणार होती. शिल्पा ताईने सांगितल्या प्रमाणे रमेश ने चड्डी दोन्ही हाताने पकडली आणि खाली खेचून काढून टाकली.

चड्डी काढताच ताई पूर्ण नागडी झाली. तिचे भरलेले नागडे शरीर माझ्या समोर होते. मी वरून खाली पर्यंत नजर फिरवली. मग ताई ने पाय फाकवले आणि रमेश ला म्हणाली मध्ये बस आणि पूर्ण चाट. रमेश गेला दोन्ही पायांच्या मध्ये आणि तोंड पुचीवर टेकवले.

रमेश आता शिल्पा ताईची पुची चाटू लागला. पुची चाटताना ताई जोर जोरात आवाज करू लागली.

अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा आह्ह
अह्ह्ह अहाहा अहाहा अह्ह्ह
अहाहा हाहाहाहाहा अह्ह्ह

ताई जणू तडफडत होती. ताईने मला सांगितले दोन्ही हाताने बॉल जोर जोरात दाब. मी सांगितल्या प्रमाणे ताईचे बॉल जोर जोरात दाबू लागले. जेव्हडा जोर लावता येईल तेव्हडा जोर लावून मी ताई चे बॉल पिळत होते.

रमेश खाली वेडा झाला होता. तो पुचित बोट टाकून पुची चाटत होता. इथे माझ्या पुचीला पण खाज सुटली. मला पण वाटू लागले माझी पण पुची कोणी तरी चाटावी. काही वेळाने ताई ने रमेश ला थांबवले. आणि त्याला म्हणाली आता तुझी पॅन्ट काढ.

रमेश लगेच उठला आणि समोर उभा राहून त्याने त्याची शॉर्ट पॅन्ट आणि आतली चड्डी दोन्ही काढली. चड्डी काढताच रमेश चा ताठलेला लवडा बाहेर पडला. तो पूर्ण ताठला होता आणि डुलत होता.

ताई उठून बसली. आणि रमेश ला जवळ बोलावले. ताईने सांगितले असाच पुढे ये आणि पाय फाकवुन माझ्या तोंडासमोर उभा राहा. ताई आता रमेश च्या दोन्ही पायामधे बसली होती. रमेश चा लवडा ताईच्या तोंडाजवळ येताच तिने लगेच त्याला तोंडात घुसवले.

शिल्पा ताई तोंडात लवडा घेऊन चोखु लागली. जोर जोरात आत बाहेर करू लागली. मी अजून ताईचे बॉल दाबत होती. ताई आता खूप तापली होती आणि वेड्या सारखी रमेश चा लवडा चोखत होती. असे वाटत होते जणू खूप दिवसाची भूक आहे. तेवढ्यात ताई ने माझ्याकडे पाहिले आणि मला पण रमेशचा लवडा चोखायला सांगितलं.

मी जवळ गेले आणि ताई ने रमेशचा लवडा हातात धरून माझ्या तोंडात दिला आणि मी लवडा चोखु लागले. आता मी आणि ताई दोघे आलटून पालटून रमेशचा लवडा चोखत होतो. वर रमेश जोर जोरात ओरडत होता.

अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा
अहाहा अहहह अहाहा
उमुमुंइयूमुमुमु
उमऊमुमुम्मु
मुमूमुमुमूमुं
अह्ह्हह्हह्ह आह्हह्हह्हह्ह

आम्ही दोघांनी रमेश चा लवडा आणि गोट्या चोखून ओल्या करून टाकल्या. मग ताई ने रमेशला सोडले. आणि त्याला दोन्ही पायाच्या मध्ये बसवले. ताई ने पाय फाकवले आणि रमेशला म्हणाली लवडा टाक आता माझ्या पुचित. रमेश खाली जाऊ लागला.

मला शिल्पा ताई म्हणाली पूर्ण कपडे काढून नागडी हो लवकर. मी लगेच कपडे काढले आणि ताईच्या तोंडाजवळ बसले. रमेश ने ताईचे पाय फाकवले आणि त्याने लवडा पुचीवर टेकवला. ताई मला म्हणाली माझ्या पोटावरून पाय टाकून बस. मी तशी लगेच बसले. ताईने मला ओढून घेतले आणि माझ्या गालावर किस केले.

खाली रमेश ने ताईच्या पुचित हळूच लवडा टाकला. ताई थोडी शरारली आणि तिने माझ्या भोवती मिठी घट्ट केली. लवडा जसा आत गेला, ताईने मला घट्ट मिठी मारली. आता तिघे पण नागडे झवायला तयार होतो. शिल्पा ताई खाली झोपली होती. मी तिच्या पोटावर बसली होती आणि खाली रमेश ढोपरावर बसून लवडा पुचित टाकत होता.

लवडा जसा ताई च्या पुची शिरला. ताईने माझ्या होठांवर घट्ट चुंबन घेतले. ताईच्या त्या नरम होठांनी माझ्या पुचीला पूर्ण तापवले. रमेश ने जोर जोरात ताई च्या पुचित लवडा टाकून दणके द्यायला सुरवात केली. आणि इथे ताई माझ्या होठांचा रुस पीत होती.

मधेच ताईने तिचे दोन्ही हात माझ्या बॉल वर आणले आणि होठांवर चुंबन घेत ती माझे बॉल जोर जोरात दाबू लागली. माझी पुची आता संतापली होती. मी माझी पुची ताईच्या पोटावर घासू लागली. ताई आता पूर्ण रंगात आली होती.

खाली रमेश ने पण आपली गती वाढवली. तेवढ्यात ताई ने मला चुंबन घेणे थांबवले आणि लगेच रमेश ला म्हणाली आत पाणी नको टाकू. रमेश ने पण दमलेल्या आवाजात होकार दिला. ताई परत मला किस करू लागली. रमेश जोर जोरात ताईची पुची झवू लागला.

ताईचा आता शेवटचा क्षण आला होता. ताई ने मला सोडले. मी अशीच मागे सरली आणि ताईच्या पोटावर बसून होते. मी ताईचे दोन्ही बॉल माझ्या हातात घेतले आणि जोर जोरात दाबू लागली. ताई मान हलवत जोर जोरात ओरडू लागली.

अहहह हं अहाहा अहाहाहाहाहा
मऊमीवमुमूमुमूमुमु
मऊमुमुमूमुमु
अहाहा हाहाहाहा अहाहा अहाहाहाहाहा अहाहा
मऊमुमुमूमुं आह्हह्हह्ह

इथे माझी पुची पण आता पूर्ण तापली होती. मी माझी पुची ताईच्या पोटावर वर खाली घासत होती. पुचीच्या पाण्याने ताईचे पोट पूर्ण ओले झाले होते. ताईने मधेच माझे दोन्ही बॉल धरले आणि जोर जोरात दाबू लागली. मी ताईचे बॉल दाबत होती आणि ताई माझे.

अचानक ताई ने जोराचा स्वास घेतला आणि तिने पुचीतून पाणी सोडले. ते पाहून माझ्या पण पुचीतून पाणी निघाले. खाली रमेश अजून दणके देत होता. काही क्षणात त्याचे पण पाणी निघणार होते तर त्याने लगेच लवडा बाहेर काढला आणि हातात धरून जोर जोरात हलवू लागला.

लगेच त्याच्या लवड्यतून पाणी उडाले आणि माझ्या गांडीच्या फटीवर उडाले. रमेश ने पाण्याची धारच उडवली. माझ्या गांडीच्या फटीवरून ताईच्या पुचीवर पूर्ण रमेश चे पाणी उडाले.

मग मी बाजूला सरली आणि अशीच जमिनीवर झोपले. रमेश पण मागे सरला आणि पायाजवळच खाली झोपला. आम्ही तिघे खूप थकलो होतो. मोठ्या मोठयाने स्वास घेत होतो. तिघे पूर्ण नागडे जमिनीवर झोपलो होतो.काही वेळाने ताई उठली आणि म्हणाली माझ्या पाठी या. आता माझ्यात जराही ताकत नव्हती. मी खूप थकली होती. पण शिल्पा ताईने बोलावले आहे तर जाणे भाग होते. मी ताईच्या पाठी पाठी जाऊ लागले. रमेश माझ्या पाठी होता. ताईच्या मागून चालताना माझी नजर ताईच्या गांडीवर गेली. ताईची गांड पण खूप मोठी होती.

चालताना शिल्पा ताईची गांड उजवीकडून डावी कडे डुलत होती. ताई आम्हाला बाथरूम मध्ये घेऊन गेली. आणि आत जाताच तिचे तिच्या अंगावर पाणी टाकले.

माझ्या हातात साबण दिला आणि मला म्हणाली मला दोघांनी साबण लावा आणि अंघोळ घाला. रमेश आणि मी दोघे ताईला साबण लावू लागलो. मी पुढे साबण लावत होती. रमेश मागे. आम्ही दोघांनी ताईला अंघोळ घातली आणि ताई मग बाथरूम मधून बाहेर गेली आणि म्हणाली तुम्ही पण अंघोळ करून घ्या.

ताई जाताच मी पाणी घेऊन हात धुवत होती, तेव्हड्यात रमेश समोर पाठकरून उभा राहिला आणि मुतायला लागला. मी त्याला लगेच म्हणाली. नालायक मी इथे आहे बाथरूम मध्ये आणि माझ्या समोरच मुतोय.

त्यावर रमेश म्हणाला खूप जोराची लागली होती. तो आपला मुतून बाहेर निघून गेला. मी पण लगेच अंगावर पाणी टाकून घेतले आणि पुची धुवून घेतली आणि बाहेर निघाले. ताईने कपडे घातले होते. रमेश कपडे घालत होता. मी सुद्धा लगेच कपडे घालून घेतले आणि निघू लागली.

तेवढ्यात ताई म्हणाली. कोणाला सांगू नका आणि तुम्ही एका मेकांशी पण हैबद्दल बोलू नकात. आम्ही दोघांनी मान दुलवली आणि मी घरातून निघून गेले.

त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मी आणि आई मामांकडे राहायला गेलो होतो. ४ दिवसांनी परत आले तर घरी येताच रमेश मला भेटायला आला. आई स्वयंपाक घरात होती. रमेश थोडा विचारात पडला होता. त्याला काही तरी मला सांगायचे होते. मी त्याला म्हणाले येते नको बोलू. बाहेर जाऊन बोलू. आम्ही समोर रानात चालू लागलो आणि दुकानाच्या दिशेने जाऊ लागलो.

रमेश उस्कृतेने म्हणाला, तू गेलीस आणि ताईने परत मला दोन दिवस नंतर घेतले. तिची मैत्रीण आली होती. शिल्पा ताईने परत मला तेच सर्व करायला लावले..


ते एकूण मी चकित झाली… मला अजून जाणून घेण्याची उसुक्ता वाढू लागली…

Loading

0

0

You cannot copy content of this page