चावटपणा पडला खूप भारी – 4मी लगेच रमेश ला म्हणाली.. पुढे सांग नक्की काय काय झाले.

रमेश घटना सांगू लागला.

मी घरी माझ्या खोलीत खेळत होतो. तेवढ्यात ताईची एक मैत्रीण घरी आली. आई बाबा घरी नव्हते. ते बाहेर गेले होते. संध्याकाळी येणार होते. मला ताई आणि तिच्या मैत्रिणीचा मोठयाने हसण्याचा आवाज माझ्या खोलीत येत होता.

तेवढ्यात शिल्पा ताई ने मला हाक दिली. मी लगेच ताईच्या खोलीत गेलो. मी आत जाताच ताई ने दरवाजा आतून बंद केला आणि मला समोर उभे राहायला सांगितले. माझे लक्ष ताई च्य मैत्रीणीकढे गेले. ती समोर खुर्चीवर बसले होते. ती सुद्धा ताईच्या वयाची होती. जवळ २४ वर्षाची. गोरी आणि खात्यापित्या घराची दिसत होती. तिने पोपटी रंगाचा पंजाबी ड्रेस घातला होता. आणि सफेद रंगाची ओढणी होती.

तिच्याकडे पाहिल्यावर जाणवले, ती थोडी घाबरली होती. मला काही कळेना कि काय होत आहे. ती ताई ला हळूच आवाजात म्हणाली नको. असं नको करू. ताई त्यावर म्हणाली, काही नाही होत रे. घरी कोणी नाही आहे. लगेच होईल थांब जरा.दोघात काही तरी कुसूर पुसूर चालू होते. तेवढ्यात ताई खुर्चीवरून उठले. परत तिच्या मैत्रिणीने तिचा हात पकडून तिला बसवले. पण ताई ऐकण्याच्या विचारात नव्हती. ती उठले आणि तिला म्हणाली थांब एक उपाय आहे माझ्याकडे.

शिल्पा ताई उठली आणि तिने तिच्या कपाटातून एक काळ्यरंगाचे कापड काढले. ती माझ्या मागे आली आणि मला म्हणाली काही बोलू नको गप्प असाच उभा राहा. त्यानंतर ताई ने तो काळा कापड माझ्या डोळयांवर पट्टी सारखा बांधला म्हणजे मला काही दिसू नये. मग तिने अजून एक कापड घेऊन माझे हात मागे घेऊन बांधले.

मला कळेना कि नक्की शिल्पा ताई काय करत आहे माझ्याबरोबर. तेवढ्यात ताईने माझे खांदे पकडले आणि मला पकडून भिंतीकडे टेकून उभे केले आणि म्हणाली असाच उभा राहा हळू नकोस.

आता मला फक्त त्या दोघींचा आवाज ऐकू येत होता. मी गप्प काही न बोलता उभा होतो. तेवढ्यात ताई म्हणाली, नीलिमा खुर्ची घेऊन इथे ये. आणि मला खुर्च्या सरकवण्याचा आवाज येऊ लागला. मला जाणवले कि त्या दोघी माझ्या जवळ येऊन बसल्या आहेत. त्याच्या कुसूर पुसूरचा आवाज मला जवळून येत होता.

मी माझ्या विचारात होतो. तेवढ्यात कोणी तरी माझी शॉर्ट पॅन्ट खाली खेचली. आणि पॅन्ट पूर्ण खाली पडली. मी आत चड्डी घातली होती. मला परत नीलिमाचा आवाज आला. ती ताई ला म्हणाली नको. बस कर. ताई म्हणाली थांब बघ आता.आणि परत कोणी तरी माझी आतली चड्डी पकडली आणि ती पण खाली खेचून काढून टाकली. आणि चड्डी सुद्धा खाली पडली. मी आता फक्त टीशर्ट वर होतो आणि खाली पूर्ण नागडा. माझा लवडा मोकळा झाला होता. काही वेळ खोलीत पूर्ण शांतता झाली.

अचानक ताई म्हणाली. हे बघ असं पकडायचं आणि ताई ने माझ्या गोट्या हातात घेतल्या. आणि शिल्पा ताई गोट्याना कुरवळु लागली. शिल्पा ताईचा नरम हात गोट्याना लागताच मला कसे तरी होऊ लागले. पुढे ताई निलीमाला म्हणाली. ह्या गोट्या आहेत. बघ जवळ येऊन.

मी गोट्या कुरवाळत राहेंन तर लवडा आपोआप ताठेल बघ आता. आणि ताई ने माझ्या गोट्या हातात घेऊन कुरवाळायला सुरवात केली. ताईच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा लवडा ताठू लागला. मला नीलिमाचा आचार्य चकित होणार आवाज ऐकू आला.

नीलिमा पहिल्यांदा लवडा जवळून पाहत होती. काही क्षणातच माझा लवडा पूर्ण ताठला. मग ताई ने लवडा मुठीत धरला आणि निलीमाला म्हणाली, हा बघ पुढे गुलाबी भाग आहे ना त्याला चाटायचे असते. त्याने लवडा जास्त उत्तेजित होतो.

गुलाबी भाग दाखवत ताईने लंड मागे पुढे केला. मग म्हणाली, आता जीभ लावून गुलाबी भाग चाटायचा. असं म्हणत ताई ने तिची जीभ लवड्यच्या टोकाला लावली आणि जीभ टोकावर फिरवू लागली. तिच्या जिभीच्या स्पर्शने मी वेडा झालो. मी कमर हलवू लागलो. मला हलताना पाहून, त्या दोघी हसायला लागल्या.

काही वेळ चाटून झाल्यावर, ताईने निलीमाला सांगितले तू चाट आता. नीलिमा आधी नाही म्हणाली. शिल्पा ताईने परत तिला बळजबरी केली आणि तिला जवळ बोलावले. ताईने लवड्यवरुन हात काढला, आणि आता दुसरा हात मला लवड्यवर जाणवला. नीलिमाचा हात ताईपेक्षा लहान आणि जास्तच नरम होता. तिने घाबरत लवडा धरला होता.

मग मला जीभ लवड्याच्या टोकाला जाणवली. नीलिमा सुद्धा ताईने केले तसे जीभ टोकाला घासू लागली. गोल गोल लवड्यच्या टोकाला जीभ फिरवू लागली. काही वेळाने ताई म्हणाली, आता हळूच पूर्ण तोंडात घे. नीलिमा घाबरत हळू हळू लवडा तोंडात घेऊ लागली.

माझा लवडा मला नीलिमाच्या तोंडात जाताना जाणवू लागला. नीलिमाच्या जिभेला घासत लवडा अर्धा आत घेला. मग ताईने तिला लवडा आत बाहेर करायला सांगितले. नीलिमा तसे करू लागले आणि लवडा नीलिमाच्या तोंडात आत बाहेर होऊ लागला.

मी तोंडून आवाज करू लागलो.

अहाहा हहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
मऊमुमूमुमु मुमुमूमुंम मामू
अहाहा हा आहे हहा अहाहाहाहाहाहा
मऊमुमुंम
मुमूमुमूमुमूमुं
आह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा

नीलिमा आता पूर्ण लवडा आत टाकायचा प्रयत्न करत होती. आता तिला पण मजा येऊ लागली होती. तिने हळू हळू गती वाढवली आणि जोर जोरात लवडा चोखायला लागली. काहीवेळ लवडा चोखून झाल्यावर, ताई ने तिला गोट्या पण चाटायला सांगितल्या. ताई म्हणाली, आता लवडा मुठीत पकडून वर कर आणि गोट्या पण चाट.

नीलिमानी आता माझा लवडा घट्ट मुठीत पकडला आणि वर उचला आणि खाली मान घालून गोट्या चाटू लागली.

अहाहा आहे अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहा
अहाहा हाः अहाहा अहाहा
आहे अहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह
अहाहा आह या अहहहह अहाहा या

मग ताई ने निलीमाला सांगितले, काम कर खुर्चीवरून खाली बस आता. आणि नीलिमा खाली बसली आणि खुर्च्या मागे सरकवले. मग ताई निलीमाला म्हणाली, आता लवडा मुठीत पडकून जोर जोरात मागे पुढे करून हळवं. नीलिमाने मुठीत लवडा पकडला आणि जोर जोरात मागे पुढे करून हलवू लागली.

मग काही वेळाने, ताईने निलीमाला थांबवले. नीलिमाने लवड्यवरुन हात काढला. आणि मला उलटे फिरून उभे केले आणि निलीमाला म्हणाली, हि बघ अशी असते मुलांची गांड. दोन्ही हात ठेव गांडीवर आणि दबाव.

नीलिमाने दोन्ही हात माझ्या गांडीवर ठेवले आणि ती माझी गांड तिच्या नरम हाताने दाबू लागली. ती गांड दाबत तिला कुरवळु लागली. ती हसत होती. तिला पण आता खूप मजा येऊ लागली होती. माझी गांड दाबत दाबत, तिने एक हात माझ्या पायाच्या मधून घातला आणि माझ्या गोट्या पकडल्या. आणि कुरवळु लागली.

अचानक गोट्या पकडल्या तर मी थोडा दचकलो. नीलिमा गांडीवर एक हात ठेऊन खालून माझ्या गोट्या कुरवाळत होती. लवडा पकडून खेचत होती. नीलिमा लवडा अस खाली खेचत होती जणू दूध काढत आहे.

काहीवेळाने, शिल्पा ताईने मला परत सरळ केले. आणि निलीमाला म्हणाली आता आपण लवड्यातून सफेद पाणी काढूया. तुला पाहायचे होते ना सफेद पाणी कसे निघते. तुला दाखवते मी आता.

शिल्पा ताई पुढे म्हणाली, लवडा हातात घट्ट धर आणि जोर जोरात मागे पुढे करून हळवं. नीलिमाने माझा लवडा घट्ट धरला आणि जोर जोरात हलवू लागली.

मी इथे ओरडू लागलो.

अहाहा अहाहा अहाहा हाहाहा अह्ह्ह अहाहा
अहाहा अहाहाहा आहे हाहाहा अहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह

मला आता सहन होत नव्हते. पाणी कधी पण निघणार होते.

नीलिमाने जोर जोरात लवडा मागे पुढे करायला सुरवात केली. काही वेळाने माझे पाणी निघणार होते तेव्हा मी तोंडातून आवाज करणे थांबवले आणि जोराचा स्वास घेतला. ताई ला कळले माझे पाणी निघणार आहे.तिने लगेच निलीमाला सांगितले हळू हळू कर म्हणजे पाणी माझ्या हातात उडेल आणि जमा होईल. आणि ताईने तिचा हात लवड्यसमोर धरला. नीलिमा हळू हळू लवडा मागे पुढे करू लागली आणि माझे पाणी जोरात उडाले. ते पाणी शिल्पा ताईच्या हातात जमा केले.

नीलिमा पाणी निघताना पाहून चकित झाली. खूप पांढरे पाणी निघाले. शिल्पा ताईने ते पूर्ण हातात जमा केले. नीलिमाने अजून माझा लवडा हातात धरून ठेवला होता. शिल्पा ताई म्हणाली अजून थोडा हळवं. बघ पाणी अजून येतंय का. नीलिमाने परत लवडा मागे पुढे हलवला.

पूर्ण लवड्यचे पाणी काढले. मग नीलिमाने माझा लवडा सोडला. तेवढ्यात शिल्पा ताई निलीमाला म्हणाली बघ केवढं पाणी निघालं.

इथे माझा स्वास चढला होता. शिल्पा ताई पुढे निलीमाला म्हणाली. तुझा नवरा हे पाणी तुला पियाला लावेल. त्यावर नीलिमा म्हणाली, शी कायपण.. त्यावर शिल्पा ताई म्हणाली. मग नवऱ्यचे पाणी तुला पियावे लागेल. नाही तर नवरा कुश नाही होणार. आदीच मन बनवून घे.

आणि असं बोलत ताई उठली. मला म्हणाली तू थांब इथेच मी लगेच बाथरूम मधून येते. दोघे पण बाथरूम मध्ये मला असच उभं करून गेल्या आणि हात धुवून आल्या.

शिल्पा ताई निलीमाला म्हणाली, बघ परत लहान झाला आता. परत मोठा करायला हलवावे लागेल. अस म्हणत ताई ने माझ्या डोळ्यवरची पट्टी काढली आणि माझे पाठी बांधलेले हात सुद्धा सोडले. डोळे उघडताच मला नीलिमा समोर दिसली. तिच्या समोर मी नागडा आहे हे पाहून मला लाज वाटली. मी लगेच माझी खाली पडलेली चड्डी वर घेतली आणि तिथून बाहेर निघालो.

मी माझ्या खोलीत गेलो आणि जमिनीवर झोपलो. खूप थकलो होतो. तेवढ्यात ताई आणि नीलिमा घराच्या बाहेर जाताना मला आवाज आला. तेव्हा शिल्पा ताई म्हणाली, आपण मुली फिरायला जाणार आहोत ना ३ दिवसासाठी तेव्हा रमेश ला पण घेऊन जाऊया.

तुला जे करायच राहिले आहे ते पण करता येईल.. त्यावर नीलिमाने हसत होकार दिला.


ते एकूण मी विचारात पडलो कि अजून ह्या दोघी काय करणार आहेत माझ्या बरोबर.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page