चुकून आईला बाथरूम मध्ये झवलेहॅलो मित्रानो माझे नाव रमेश आहे. मी १८ वर्षाचा मुलगा आहे. मी सध्या कॉलेज मध्ये जातो. घरी आई, बाबा आणि मी असे. त्यात बाबा गावी गेले होते, त्यामुळे घरी आता आई आणि मी होतो. मला मोबाईल वर pubg गेम खेळायला खूप आवडते. मी गेम खेळायला सुरवात केली तर 3 ते 4 तास न थांबता गेम खेळत राहतो.

एकदा शनिवारी सकाळी ११ वाजता मी माझ्या खोलीत गेम खेळत बसलो होतो. मी गेम खेळणं 10 ला सुरवात केली होती आणि जवळ एक तास गेम खेळून झाला होता. मी एक्दम गेम मध्ये मग्न होतो. आस पास काय चालल आहे त्याचे मला काहीच भान नव्हते.

तेवढ्या आई खोलीत आली आणि दरवाज्यतूनच मला म्हणाली,  मी बाजारात जातेय. १ तासाने येन. मी गेम खेळण्यात एव्हडा मग्न होतो कि, तिचे बोलणे एका कानाने ऐकले आणि होकार दिला. आई दरवाजा बंद करून गेली. मी परत गेम मध्ये मग्न झालो.

आता ११.३० होऊन गेले होते. मी गेम मध्ये एवढा मग्न झालो होतो कि मी माझ्या बेड वरून दीडतास उठलोच नाही. काही वेळाने मला जोराची मुतायला आली. पण गेम सोडून जाण शक्य नव्हत म्हणून मी मुतायला जायचे टाळले आणि गेम संपवून मग जाण्याचे ठरवले.

मी गेम मध्ये परत रंगलो. पण काही वेळाने मला एवढ्या जोरात मुतायला येऊ लागली कि मला आता अजून थांबवणे शक्य नव्हते. पण दुसरी कडे माझ्यासाठी हि गेम पण खूप महत्वाची होती. काही वेळ तर मी स्वतःला सांभाळून घेतले पण एक वेळ अशी आली कि आता अजून एक क्षण पण थांबणे शक्य नव्हते. एक सेकंड अजून थांबलो असतो तर इथेच बेड वर चड्डीत मुतेंन असे वाटू लागले.

मी बाथरूम मध्ये जाण्याचा विचार करत होतोच तेव्हड्यात माझ्या लवड्यतून एक थेम्ब बाहेर आला. मी घाबरलो आणि लगेच मोबाइल बेड वर टाकून बाहेर बाथरूम कडे पळालो. घरी कोणी नव्हते म्हणून पळत बाथरूम कडे येताच मी माझी शॉर्ट पॅन्ट पुढून खाली करून लगेच बुल्ला बाहेर काढून घेतला. म्हणजे बाथरूम मध्ये जाताच मी लगेच मूतेन.

असा विचार करून मी बाथरूमच्या दरवाज्याला बाहेरून जोरात धक्का मारला आणि घाईत आत शिरलो.

पण जसा दरवाज्याला धक्का मारला आणि आत गेलो तर मला मोठा धक्काच बसला. आई समोरच बसून कपडे धुवत होती आणि इथे मी माझा बुल्ला बाहेर काढून तिच्या समोर उभा होतो. माझे तोंड भीतीने उघडेच राहिले आणि मी आई च्य तोंडाकडे पाहत होतो. आई ला पण धक्का बसला होता आणि ती माझ्या बुल्ल्याकडे पाहत होती.

आम्ही दोघे काही सेकंद पूर्ण स्तब्द झालो होतो. मी पुढे काही करेन तेव्हड्यात माझ्या लवड्याने पण मला धोका दिला आणि तो जोरात मुतला. मला एवढ्या जोरात मुतायला आली होती कि लवड्यतून जोराची पिचकारी उडाली आणि थेट आईच्या तोंडावर जाऊन बसली.

ते पाहूनच मला एक क्षण तर वाटले आता मला हृदयविकाराचा झटका बसणार आहे आणि मी मरणार आहे. काही सेकंदातच लवड्यने एवढे पाणी उडवले कि आईच्या तोंडाला पूर्ण ओल करून टाकले. पूर्ण पाणी आईच्या तोंडावरून खाली तिच्या ब्लॉऊझ वर पडले आणि पूर्ण ब्लाउझ पण ओला करून टाकला.मी लगेच बुल्ला बाजूच्या भिंती कडे फिरवला. पण लवड्याला मुतताना थांबवणे शक्य नव्हते. मी असाच लवडा हातात धरून मुतत उभा होतो आणि भीतीने आईकडे पाहू लागलो. आईने बाजूच्या बादलीतुन पाणी हाताता घेतले आणि तोंडावरून हात फिरवून तिचे ओले तोंड धुतले आणि तिने माझ्याकडे पहिले. मी इथे भीतीने थरथरत उभा होतो.

तेव्हड्यात आई ने समोर ठेवलेली कपड्यची बादली बाजूला सरकवली आणि ती माझ्या कडे येऊ लागली.

मी एक्दम घाबरलो. माझे तोंड रडण्यासारखे झाले होते आणि असाच मुतत मागे सरकू लागलो.

आणि आई ला माफी मागू लागलो.

सॉरी आई चुकून झाले… मला माहित नव्हते तू बाथरूम मध्ये आहेस…मला वाटले तू बाहेर गेली आहेस…नको मारू… प्लिज… सॉरी.

पण आई माझ्या कडे अशीच उभी होऊन आली आणि माझ्या जवळ येताच तिने माझा हात लवड्यवरुन बाजूला केला आणि तिने स्वतः माझा लवडा हातात धरला आणि म्हणाली…

काही नाही झालं… होत असं… तू मुतून घे. मी तुला मदत करते. अस बोलत ती माझ्या डोक्य्वर हात फिरवू लागली. माझ्या पाठीवर हात फिरवू लागली.

पुढे आई म्हणाली….

तुझे बाबा पण असे माझ्या तोंडावर खूप वेळा मुतले आहे. आणि मी पण त्याच्या तोंडावर खूप वेळा मुतले आहे. तू जन्माला येण्याच्या आधी आम्ही असे खेळ खेळायचो खूप.

ते एकूण माझा लवडा ताठायला लागला.

आईला पण माझ्या लवड्यची हलचल जाणवू लागली.

माझे मुतणे संपत आले होते, तर आईने माझ्या लवड्यला वेवस्ती पकडले आणि शेवटचा थेम्ब निघे पर्यंत आई ने लवड्याला वेवस्तीत हलवले. तिच्या त्या हलवण्याने लवडा ताठायला लागला. आईने ताठलेला लवडा पाहताच तिने घट्ट त्याला मुठीत पकडले.

आई ने लवडा मुठीत पकडताच जणू मी स्वर्गातच पोहचलो. मला आता काही कळेनासे होऊ लागले. आई हळू हळू लवडा मागे पुढे करू लागली. माझ्या लवड्यला आज पर्यंत कोणत्या बाई चा हात लागला नव्हता. पहिलीच वेळ आणि त्यात माझी आई स्वतः माझा लवडा हलवत होती. माझ्यासाठी हे जणू सुंदर स्वप्नच होते.

मी जणू बेशुद्ध होऊ लागलो होतो. मी इथे लवड्यची ताठरतेचा आनंद घेत होतो तेव्हड्यात आई ने मागून तिचा ब्लॉऊझ उघडला आणि खाली काढला. आई ने आत ब्रा घातला नव्हता. त्यामुळे आई चे मोठे आंबे लगेच बाहेर पडले. ते पाहून मी वेडाच झालो. एवढे मोठे बॉल मी कधीच पहिले नव्हते.

ते एक्दम सेक्स विडिओ मधल्या दुधाने भरलेल्या बाई सारखे दिसत होते. त्यात तिचे निप्पल जणू सुकलेल्या द्राक्षा प्रमाणे दिसत होते. आई ने बॉल मोकळे होताच माझे डोकं धरले आणि मला तिच्या दुधाने भरलेल्या स्तनांना चोखायला सांगितले. मी लगेच माझे तोंड दोन्ही स्तनांच्या मध्ये ठेवले आणि तोंड घासले.

मग हळूच आई च्या डाव्या निप्पला तोंडात घेतले आणि लहान मुलां प्रमाणे आईचे बॉल चोखु लागलो. जसे निप्पल चोखायला सुरवात केली. आई ने तोंडातून आवाज करायला सुरवात केली.

आहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह
अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा आहे
अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा

आई च्य तोंडातून निघणाऱ्या आवाजाने मला अजून उत्तेजित केले. मी दोन्ही हाताने आई चे बॉल दाबू लागलो आणि जोर जोरात निप्पल चोखु लागलो. अहाहा … किती सुंदर बॉल होते आई चे. मऊ मऊ स्तन दाबण्यात खूप मजा येत होती. काही वेळाने मी दुसऱ्या निप्पल कडे वळलो आणि दुसरा निप्पल पण पूर्ण चोखून काढला.

चोखून झाल्यावर मी जशी मान वर केली आणि आई कडे पहिले. आई च्या डोळ्यात मला एका प्रकारची हवस दिसू लागली. ती एक्दम मदहोश झाली होती. तिने लगेच माझे तोंड दोन्ही हाताने धरले आणि माझ्या होठांवर किस करू लागली.

आई चे होठ एक्दम नरम जाणवत होते. आई प्रेमाने मला होठांवर किस करत होती. तिच्या त्या प्रेमाने माझा लवडा उड्या मारू लागला होता. अस जाणवत होत जणू खूप दिवस झाले तिला कोणी झवले नव्हते. आई खूप आनंदाने मला होठांवर किस करत होती.

तिचा तो प्रोसाहन पाहून मी पण आता सर्व विसरून गेलो आणि आई ला एका झवाड्या बाई प्रमाणे किस करू लागलो. मी किस करत आईचे दोन्ही बॉल दाबू लागलो. मी जोर जोरात आईचे बॉल पिळत होतो. मला तेव्हा जाणवले कि मऊ मऊ बॉल दाबण्यात एक वेगळीच मजा आहे.

मी आई चे बॉल दाबण्यात आणि किस करण्यात मग्न होतो तेवढ्यात आई ने माझे टीशर्ट वर करून काढून टाकले. आई ने मला घट्ट मिठी मारली आणि माझ्या मोकळ्या पाठीवर हात फिरवू लागली. आई वेड्या सारखी माझ्या शरीराला अनुभवत होती.

मिठी मारताच मी पण माझे हात आई च्या मोकळ्या पाठीवर ठेवला आणि तिच्या पाठीवर हात फिरवून मजे घेऊ लागलो. हळू हळू मी हात सरकवत खाली आलो आणि आई च्या गांडीवर हात फिरवू लागलो. साडीवरून आई ची गांड खूप मोठी वाटत होती. मी घट्ट आई ची गांड पकडली आणि जोरात दाबली. आई ची गांड ३८ ची जाणवत होती. मी वेड्या सारखा आई ची मऊ मऊ गोरी गांड जोर जोरात दाबू लागलो.

काहीवेळ किस करून झाल्यावर, आई ने मला दूर केले आणि तिने उजवा हात माझ्या छातीवर फिरवत माझ्या दोन्ही निप्पल वर हात फिरवला. मग तिने तिची हिरवी साडी जी कमरेत अडकली होती ती तिने खेचून बाजूला काढली. आता आईच्या अंगावर मला परकर दिसत होता. आई ने मग परकर ची नाडी उघडली आणि परकर पायातून काढून बाजूला टाकला.

आई आता माझ्यासमोर तिच्या सफेद चड्डीवर उभी होती आणि माझ्या डोळ्यात डोळे टाकून पाहत होती. तिचा स्वास चढला होता.

 मी आई ला वरून खाली पर्यंत निहारले. आई चे ३६ चे बॉल मला उठून दिसत होते. तिचे पोट थोडे पुढे होते पण आकर्षक दिसत होते. त्यात तिची बेंबी एक्दम मस्त दिसत होती. मी पुढे काही करेन तेवढ्यात आई माझ्यासमोर खाली बसली आणि तिने लगेच माझी शॉर्ट पॅन्ट आणि आतली चड्डी खाली खेचून मला पूर्ण नागडे केले.

चड्डी काढून टाकताच माझा ताठलेला लवडा लगेच बाहेर पडला.

आई ने लवडा पकडताच जणू माझा स्वासाचं थांबला. माझा ताठलेला लवडा हयाच वेळेची वाट पाहत होता. आई ने जरा हि वेळ न घालवता लगेच माझ्या लवड्यच्या टोकाला जीभ लावली.

अहाहाहाहा हाहाहाहाहा अह्ह्ह
आहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा

आई ची जीभ लवड्याच्या टोकाला लागताच माझे शरीर पूर्ण थरथरू लागले. लवड्यात एक वेगळीच खाज येऊ लागली. आई ने मग लवड्यच्या गुलाबी भागाला हळू हळू चाटायला सुरवात केली. मी खाली मान करून पहिले. आई जशी लवड्यचा टोक चाटत होती, ते पाहून असे वाटू लागले जणू आई खूप अनुभवी आहे. खूप लवडे आई ने चाटले असतील जवान असताना.

आई ने आधी पूर्ण गुलाबी भाग पुढून आणि मागून चाटून घेतला. मग तिने हळूच लवडा तोंडात घुसवला आणि पूर्ण लवडा तिच्या तोंडात घेतला आणि धरून ठेवला. लवडा तोंडात जाताच मी वेडाच झालो. मी बाजूला टाईल्स वर हात ठेवून हळूच कमर मागे पुढे करू लागलो. आई ने मला मागे पुढे कमर करताना पाहिले आणि तिने मग तोंडात लवडा आत बाहेर करायला सुरवात केली.

आअह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा
अहाहा अहाहा आहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहा
अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहा

लवडा बाई च्य तोंडात आत बाहेर करण्याचा जो सुख आहे तो स्वर्ग सुकासारखा आहे. मला ते खूप आवडू लागले. मी बाजूला टाईल्स वर दोन्ही कडे हात ठेवून माझी कमर मागे पुढे करत आईच्या तोंडात लवडा घुसवू लागलो.

लवडा आई च्या तोंडात जिभेवर लागत होता, तर कधी आतल्या गालावर लागत होता. ते मला एवढे आवडू लागले कि मी मध्ये आई चे डोकं पकडले दोन्ही हाताने आणि डोकं पकडून आई च्या तोंडात लवडा आत बाहेर करू लागलो. आई पण काही न म्हणता लवडा तोंडात घेऊन चोकत होती आणि मला पूर्ण सूट देऊन तोंड झवायला देत होती.

काहीवेळ लवडा तोंडात टाकून झाल्यावर मी मागे झालो. मग आई पण मागे सरली आणि खाली झोपले. आई माझ्यासमोर सफेद रंगाची चड्डी घालून झोपली होती. मी समोर नागडा उभा होतो.

मग तिने तिचे पाय फाकवले आणि मला इशारा दिला. मी लगेच खाली बसलो आणि आई ची चड्डी कमरेवर पकडली. चड्डी पकडून मी हळू हळू खाली खेचून काढू लागली. मी आईची पूर्ण चड्डी काढली आणि तिला पूर्ण नागडे केले.

आई ची चड्डी काढताच तिने लाजून लगेच पाय जवळ घेतले. मी मग हळूच दोन्ही पाय पकडले आणि फाकवायला सुरवात केली. हळू हळू जस मी आई चे पाय फाकवत होतो, दोन्ही पायात आई ची पुची हळू हळू उघडत होती. असं वाटत होत जणू महलचा दरवाजा उघडत आहे माझ्यासाठी ज्यात खजाना ठेवला आहे.

मी टक लावून पुचीकडेच पाहत होतो. मी पाय फाकवायला सुरवात करताच, चिकटलेली पुची उघडू लागली. पुचीच्या पाखळ्या एकमेकांपासून दूर होऊ लागल्या. पुचित एक चिकट पदार्थ पण मला दिसत होता. मी हळूच पाय फाकवले आणि पूर्ण पुची उघडली. पुची उघडताच मी तिला पाहून वेडाच झालो.

पहिल्यन्दा कोणत्या बाई ची पुची मी समोर पाहत होतो. माझ्या तोंडाला पाणीच सुटले. मी वेळ नं घालवता लगेच दोन्ही पायात माझे डोकं पुढे नेहले आणि पुचीवर पोहचलो. पुची आता माझ्या पासून फक्त एक इंच दूरवर होती. मी हळूच माझी जीभ बाहेर काढली आणि आदी पुचीच्या पाखळ्यांवर टेकवली.

जीभ पुचीवर टेकताच आई जोरात ओरडली.

अहाहाहाहा आहाहाहाहाहाहाहा

मी आई ची हलचल बघून अजून जोश मध्ये आलो. मी पूर्ण जीभ पुचीवर टेकवली आणि पुचीच्या पाखळ्या पूर्ण चाटू लागलो. वर खाली करून पूर्ण पाखळ्या चाटून घेतल्या. पुचीतून खूप पाणी पाझरत होत. मी ते पाणी पिण्यासाठी खाली जीभ सरकवली आणि खालून पुचित जीभ आत टाकली.

माझी जीभ आता पुचीच्या खालच्या बाजूला आत घुसत होती आणि मी निघणारे पाणी चाटून चाटून पिट होतो. आई ला ते चाटणे खूप आवडले. ती तोंडातून आवाज करू लागली.

अहाहा अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहा
अहाहा अहाहाहाहा अहाहा अहाहाहाहा
अहाहा अहाहा अह्ह्ह अअअअअअ आह्ह्ह

मग मी हळू हळू पुची चाटत वर जाऊ लागलो. पुचीच्या फटीतून माझी जीभ वर पोहचली. जशी मी माझी जीभ पुचीच्या वरच्या बाजूला टेकवली,, आई जोरात ओरडली.

अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा हहा..

मला कळले कि माझी जीभ आई च्य पुचीच्या दाण्यावर लागली आहे. मी तिथेच जीभ गोल गोल फिरवू लागलो. आई त्याने एक्दम जोश मध्ये अली आणि तिने एकांतरित दोन्ही पाय जवळ आणले आणि माझे डोके दोन्ही पायात पकडले.

आई ने आता माझे डोकं दोन्ही पायात दाबून धरले आणि जोर जोरात कमर वर खाली करू लागली. आई तोंडाने आवाज काढत होती.

अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहा अह्ह्ह
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहा अह्ह्ह आह्हह्ह
अहाहा अह्ह्हह्ह अहाहाहाहा
अहाहा हाहाहाहाहाहाहा

माझे दोन्ही कान आईच्या मांडयामध्ये गच्च दाबून धरल्याने बंद झाले होते. पण मी जीभ आई च्या दाण्यावर फिरवणं सुरु ठेवले. आई खूप मदहोश होऊन मजे घेत होती. तिची ती हलचल आणि जोरात ओरडणे एकूण माझा लवडा लाकडा सारखा ताठला. मला जाणवले कि आई च्य पुचीतून पाणी पण निघू लागले होते.

काही वेळाने आई ने पाय परत मागे घेतले. मी अजून पुची चाटत होतो. आई ने माझ्या डोक्य्वर हात ठेवला आणि केसात हात फिरवत मला पुची चाटायला प्रोसाहन करू लागली. मी काही वेळ अजून पुची चाटली आणि मागे सरकलो.

आता माझा लवडा पुचित जायला तयार झाला होता. मी लगेच पुढे येऊन पुची समोर बसलो. लवडा हातात धरला आणि हळूच पुचीवर आदी घासला. पुचीच्या फटीतून वरखाली घासत मी हळूच खाली पुचित लवडा घुसवला.

हळू हळू मी माझा बुल्ला आई च्या पुचित सरकवला. आईची पुची पूर्ण चिकट पाण्याने भरली होती. माझा लवडा पुचित आरामात आत घेला. लवडा आत जाताना आईने डोळे बंद केले होते. ती लवड्यचा स्पर्श अनुभवत होती. लवडा आत जाताच मी आईवर झोपलो आणि आई चे निप्पल तोंडात घेतले.

मग हळू हळू खालून धक्के देत बुल्ला पुचीच्या आत बाहेर करू लागलो. जसा जसा लवडा पुचीच्या आत बाहेर होऊ लागला. इथे आई ची हलचल परत वाढू लागली. आई च्या चेहऱयावर एक आनंद दिसत होता.

आणि इथे लवडा पुचित जाताच माझ्यात जणू हवस भरून आली होती. मी सुरवातीला हळू हळू लवडा आत बाहेर करू लागलो. पण काही वेळाने माझ्या लवड्यची ताठरता वाढली आणि मी जोर जोरात दणके देण्यास सुरवात केली.

मी आता वेड्या सारखा पुचीवर माझा लवडा आपटत होतो. एवढा जोरात पुचीवर मारत होतो कि पुचीवर आवाज येऊ लागला.

पच पच पच पच पच……..पच पच पच पच पच……..पच पच पच पच पच……..
पच पच पच पच पच……..पच पच पच पच पच……..पच पच पच पच पच……..मला आता काही सुध राहिली नव्हती. मी डोळे बंद करून फक्त पुचीला झवण्यास मग्न झालो होतो. आता मी पण जोर जोरात तोंडाने आवाज करू लागलो.

आह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहा आह्हह्हह अहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहा

आता माझा लवडा पाणी उडवायला तयार झाला होता. मी लगेच ओरडलो पाणी निघणार आहे… आह्ह्ह अहाहा ह्ह्ह्ह अह्ह्ह आह्हह्ह अह्ह्ह

मी जोर जोरात पुची झवू लागलो आणि दणके देऊ लागलो. आई पण पूर्ण रंगात होती.

मी आई ची पुची झवता झवता लवड्यातून एक्दम जोराचा गरम पाण्याचा फवारा आई च्या पुचित उडवला. मी जोरात लवडा पुचित आत बाहेर करत पूर्ण पाणी आई च्या पुचीतच उडवले.

आई ला पण ते जाणवले आणि आई ने पण जोराचा स्वास घेत त्या पाण्याला आत जाताना अनुभवले. मी काही वेळ असाच आई च्य पुचित लवडा टाकून तिच्यावर झोपून होतो. दोघे पण खूप दमलो होतो. पण दोघांच्या पण चेहऱयावर एक आनंद होता. आम्ही एका मेकांशी बोलत नव्हतो पण दोघांना पण खूप मजा आली होती.

काही वेळाने मी उठलो आणि बाजूला उभा राहिलो. आई पण उठली आणि बाजूला ठेवलेल्या पाटावर बसली. मी मग बादलीतून पाणी घेतले आणि अंगावर टाकून अंग धुवून घेतले. अंग धुवून मी बाहेर निघून गेलो. आई पण आपल्या कामाला लागली.त्या दिवसा नंतर, आई आणि मी दोघे मित्र मैत्रिणी सारखे एका मेकांशी बोलू लागलो. मला जेव्हा पाहिजे तेव्हा मी जाऊन आई ला झवत असे. मला आता घरातच एक पुची झवायला मिळाली होती.

तुम्हाला हि कथा कशी वाटली नक्की कंमेंट करून सांगा. जर आवडली असेल तर पुढचा पाठ नक्कीच टाकण्यात येईल.

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page