चोरीचा मामला !!! – Hot Marathi Stories

नमस्कार मित्रांनो, मी सौमित्र, मी पुण्यात रहातो. मी नेहमी वेळ मिळाला की सेक्सी कथा वाचुन आनंद घेत असतो. नंतर मला ही वाटलंकी माझ्या बरोबर घडलेल्या घटना तुमच्याबरोबर शेअर करुन मन मोकळं करावं.

तर मी आपला जास्त वेळ न घेता गोष्टी ला सुरवात करतो. तत्पुर्वी माझा परीचय मी तुंम्हाला करुन देतो.
आमचे गाव पुण्यापासुन २५ की.मी दुर आहे. गावी माझे काका, काकी रहातात. ते सर्व शेतीची देखभाल करतात, काका एका सरकारी नोकरीत आहेत.

मी, आई, माझे बाबा व माझी बहीण असे आंम्ही चौघे आमच्या पुण्यातील घरात रहात असतो. बाबा सुध्दा एका सरकारी नोकरीत आहेत.

मी नुकतेच माझे इंजिनियरींगची परीक्षा पास झालोय
आणी एका चांगल्या नोकरीच्या शोधात आहे.

मी दिसायला हँडसम आहे, ऊंची ५.८”, रंग गोरा, नियमीत व्यायाम करतो त्यामुळे शरीर एकदम पीळ दार व रूंद छाती, त्यामुळे काँलेज मध्ये खुप मुली माझ्यावर लाईन मारत असत. मी खुप जणींना माझ्या लांबलचक व जाडजुड लंडाचे पाणी पाजले आहे.

मित्रांनो ही घटना ५ महीन्यापुर्वीची आहे की मी आमच्या शेतात होणारी चोरी पकडली आणी पुढे काय झाले? ते तुमच्या समोर सादर करत आहे.

तर आता मुळ मुध्द्यावर येतो. एक दिवशी सकाळीच काकीचा फोन आला की अरे सौमित्र कीती दिवस झाले तु आला नाहीस इकडे, तुमच्या सर्वांची खुप आठवण येतेय आंम्हाला.

दुसरे असे की इकडे शेतात चोर्या व्हायला लागल्यात
आंम्हाला वेळ मिळेल तसे शेतात जातो पण काही सुगावा लागत नाहीरे, तु ४-८ दिवस आला तर बरे होईल, तेव्हढीच मदत होईल.

मी म्हटले ठीक इहे आज संध्याकाळीच मी येतो. असे सांगुन फोन ठेवला. आईला हे सर्व सांगुन संध्याकाळी
मी बाईक वरुन काकीच्या घरी गेलो. मला पाहुन काकी ला खुप आनंद झाला होता. तीने मला चहापानी दिले व म्हणाली बरे झाले तु आलास, तुझी खुप मदत होईल आम्हाला. मग काम करत करत काकी चोरी च्या बध्दल सांगु लागली.

मी सर्व ऐकुन म्हणालो तु अजीबात काळजी करु नकोस. मी उध्दयापासुन लवकर ऊठुन शेतात जाईन बघतो कशी चोरी होतेय ते, सापला की चांगला ठोकुन
काढतो, आयुष्यात परत चोरी करणार नाही.

काकी! म्हणाली तुच करू शकतोस बाबा सौमित्र हे, आमच्या हाती काय आजुन कोणी लागलं नाहीरे.
काकी जेवण बनवत बनवत बोलत होती. थोड्याच वेळात काकापण आले, मग आमच्या गप्पा मारुन झाल्यावर सर्वांनी जेवन केले.

तोपर्यंत ९ वाजले होते. मग आंम्ही झोपायला गेलो. खेडेगावात लवकरच सर्वजण झोपतात.. मलाही पडल्या पडल्या झोप लागली होती.

मला सकाळी लवकरच जाग आली होती. ७ वाजता मी ऊठलो तर काकी आंघोळ करुन कामाला लागली होती. मी ब्रश वगैरे करुन कपडे घातले व काकीला म्हटल मी शेतात जातोय, तर काकी म्हणाली चहा झालाय चहा पिऊन जा आणी मी माझं सगळ काम आवरुन तुला नाष्टा घेऊन येते शेतात, तर मी म्हटल का ही नको मी येईन बाईक वरुन पटकन तु नको त्रास करुन घेऊस काकी. मग मी चहा पिऊन शेतात गेलो.

१० मिनीटातच मी शेतावर पोहोचलो, बाईक शेतातील
घरामागे लावुन मी घराचे कुलुप उघडुन मी माझी पँन्ट
काढुन ठेवली व फक्त अंडरपँन्ट आणी टी शर्टवरच राहुन शेजारच्या उसात जाऊन लपुन बसलो होतो.

आर्धा तास झाला तरी अजुन चोरांची काही चाहुल लागेना मला मनात अस वाटलं की चोराने मला पाहील की काय? असच विचार करत बसलो होतो. आता जवळ जवळ ८ वाजले होते.

मी इकडे तिकडे पाहुन चाहुल घेत होतो, इतक्यात मला
एक बाई आमच्या शेताच्या दिशेने येत असताना दिसली. मी उत्सुकतेने तीच्याकडे नजर ठेऊन पहात होतो. ती जसजशी जवळ येऊ लागली तसतशी माझी ऊत्सुकता शिगेला पोहचली होती.

ती माझ्या समोरच असलेल्या वांगी, टोमँटो व इतर भाजीपाला असलेल्या शेतात आली. मी तीला निरखुन पहात होतो, ती दिसायला काळी सावळी पण सुंदर होती, एकदम सेक्सी दिसत होती, तीचे पुढे आलेले गोल गरगरीत स्तन साडीतुन ऊठुन दिसत होते. साधारण ३५. शी ची असेल.

ती माझ्यासमोरच अंदाजे १० फुटावर ऊभी होती तीने
ईकडे तिकडे पाहुन कानोसा घेतला कोणी बघतय का? तीच्या हातात एक पिशावी होती. ती माझ्याकडे पाठ करुन ऊभी होती, तीची गुबगुबीत बाहेर आलेली ३८ गांड घट्ट साडी नेसल्यामुळे ऊठुन दिसत होती.

तीची सेक्सी गांड पाहुन मी उभा राहीलो व निरखुन पाहु लागलो, आता माझा बुल्ला अंडरपँन्ट मध्ये वळ वळ करु लागला होता, ६ महीन्यापासुन तो ऊपाशी होता.

आता ती बाई खाली वाकुन वांगी तोडुन पिशवीत टाकु
लागली होती, खाली वाकल्यावर तीच्या दिसणार्या मदमस्त गांडीची होणारी हालचाल बघुन माझा हात सहजतेने माझ्या बुल्ल्याला अंडरपँन्ट वरुनच चोळु लागला होता.

आता वेळ न घालवता शिकार हातातुन निसटुन जाण्याआधी मी तीच्यावर झडप घालायचे ठरवले.
मी हळुच आवाज न करता तीच्या मागे जाऊन दोन्ही
हातांनी तीच्या कंबरेला घट्ट मिठी मारुन तीला धरले.

या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे ती घाबरून ओरडु लागली आहो सोडा साहेब मला मी नाही परत अस करणार, प्लीज सोडा ना साहेब असा नका करु ना, ती आपली गांड माझ्या बुल्ल्यावर रगडत माझ्यापासुन सुटका करून घेण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होती.

तीच्या या घुसळण्याने माझा बुल्ला तीच्या गांडीच्या फटीत साडीवरुन मस्त जाऊन ऊड्या मारत होता.

मी म्हटल तु तर चांगल्या घरची वाटतेस मग अशा चोर्या का करत आहेस? आज तुला सोडणार नाही चाःगली ठोकुन काढतो तुला चल!!

असे म्हणुन मी तीला उचलुन माझ्या खांद्यावर घेतले,
आणी घराकडे जाऊ लागलो, माझे हात तीच्या माँसल गांडीवर होते, जाता मी तीची लुसलुशीत गांड साडीवरुनच दाबत होतो व मधुनच गांडीवर चापटी मारत होतो.

तशी ती कण्हत म्हणाली मारु नका ना प्लीज, मी तुंम्हाला काय पाहीजे ते देते.

तीचे बोलणे ऐकुन मी म्हणलो ते तर मी तुझ्याकडुन घेणारच आहे. इतक्यात घर आले आणी मी तीला घरात गेल्यावर खाली सोडले, आणी मी खोटे खोटे हात उचलुन मारण्याचे नाटक करु लागलो तशी ती खाली वाकली व पाया पडते मी तुमच्या साहेब पण मारू नका मला, मी परत नाही चोरी करणार.

तीचा पदर खांद्यावरून खाली पडला होता, तीने ब्रा घातली नसल्यामुळे मला तीच्या गोल गरगरीत स्तनांचे दर्शन झाले आणी माझा बुल्ला अंडरपँन्ट मध्येच उड्या मारु लागला होता. मला वाटलकी हा अंडरपँन्ट फाडुन बाहेर येतो की काय?

ती पाया पडायला खाली वाकली होती पण तीची नजर माझ्या अंडरपँन्ट च्या भल्यामोठ्या तंबुवरच होती. तीच्या चेहर्यावर एक वेगळाच आनंद दिसत होता. मी तीला खांद्याला पकडुन उठवुन ऊभा करत असताना नकळत तीने तीचा हात माझ्या लंडावर नेऊन दाबला.

तीच्या या स्पर्शाने माझ्या अंगात वीज चमकुन गेल्या सारखे वाटले. ती मला इतकी चिटकुन उभी राहीली की तीचे स्तन माझ्या छातीवर घासत होते, ब्लाउज मधुन कडक, गोल गरगरीत स्तन बघुन माझी काम वासना जागृत झाली होती, खाली माझा बुल्ला साडी वरुनच तीच्या पुच्चीवर रगडत होता. ती पण आपली गांड हलवुन पुच्ची बुल्ल्यावर घासत होती.

ती पण कामवासनेने मदहोश झाली होती शेवटी न रहावुन तीने मला घट्ट मिठी मारली व तीचे कोमल ओठ माझ्या ओठांवर ठेउन वेगाने एकसारखी चुंबने घेऊ लागली.

शेवटी मी ही एक पुरूष होतो आणी गेल्या ६ महीने नंतर मला अशा मादक तरूण स्र्ती चा सहवास लाभला होता. मी ही तीला माझ्या मिठीत घेतले व तीच्यावर तुटुन पडलो.

आंम्ही दोघेही उतावळे होऊन एकमेकांच्या ओठांचे रसपान करत एकमेकांची जीभ चोखत होतो, माझा एक हात तीच्या भरगच्च, लुसलुशीत गांडीवर फिरवत
होतो. तीच्या तोंडुन आह् स्सस स्स हुँ हुँ हा हाय आह् ऊँई ऊँ ऊँ मादक सुस्कारे निघत होते.

मग मी तीच्या ब्लाऊजचे हुक खोलुन तीच्या मादक स्तनांना मोकळे केले व एका हाताने स्तनांना दाबू लागलो तशी ती मादक स्वरात कण्हु लागली, व माझ्या
खांद्यावर मान ठेऊन माझ्या मानेवर, कानाला व गाला वर चुंबन करू लागली.

आंम्ही दोघेही मदहोश झलो होतो, मी तीच्या मानेवर व गालावर चुंबन करत तीची साडी झटक्यात काढुन दुर केली व परकरची नाडी सोडली तसा तीचा परकर शरीरापासुन वेगळा झाला. आता ती पुर्णपणे नागडी होती माझ्यासमोर. न रहावुन माझा हात तीच्या मखमली, फुगीर व ओल्या पुच्चीवर फीरु लागला तशी
ती ऊँई ऊँ स्सस स्सस हा हम् हुँ मादक आवाजात कण्हायला लागली होती.

मी तीचा चेहरा हातात पकडुन एक चूंबन घेऊन तीला विचारल तुझ नाव काय आणी तु अशा चोर्या का करतेस? तु तर चांगल्या घरातली व सुशीक्षीत आहेस.

ती – साहेब माझ नाव रजनी आहे, माझे लग्न झालय पण माझ्या नवर्याला दारूच व्यसन लागलय त्यामुळे तो मला शारीरीक सुख देऊ शकत नाही, त्याला कधी लहर येईल तेंव्हा मला झवतो पण तेही पाच मिनीट आणी पाणी सोडुन देतो, त्याचा बुल्ला ही लहान आहे,
माझी भुख तशीच अर्धवट राहुन जाते साहेब!!

मी कीती दिवस असे माझे मन मारुन माझ्या जवानी कडे दुर्लक्ष करू? म्हणुन मी एक शक्कल शोधली की रोज कुणाच्या तरी शेतात जाऊन चोरी करायची आणी चोरी करताना एखाद्या पुरूषाने पकडलं की त्याला आपल्या जवानीने घायाळ करून शरीराची भुख शांत करून घ्यायची, पण आजपर्यंत मला कोणी
पुरूषाने पकडलेच नाही.

आज तुंम्ही पहील्यांदाच मला पकडलंय, मी खुप खुश आहे तुमच्यावर, तुंम्ही कीती स्मार्ट आणी पीळदार शरीराचे आहात, आणी तुमचा लांबलचक, जाडजुड, गोरा आणी घोड्यासारखा बुल्ला पाहुन तर मी पुरती घायाळ झालेय. सारखी ओली होतेय ती.

कधी एकदा माझ्या पुच्चीत घालुन घेतेय असं झालय मला!! आज माझ्या पुच्चीची काही खैर नाही कित्येक वर्षाची माझी भुख तुमचा बुल्ला शांत करु शकेल, आज मी धन्य झालेय माझी चोरी करण्याचा डाव शेवटी फळास आला तर!!

This content appeared first on new sex story .com

मी – रजनी माझे नाव सौमित्र आहे. तु मला साहेब नको म्हणुस तु सौमित्र च म्हण मला. मला तुझी ही चोरीची शक्कल खुपच आवाडली मला. पण इथुन पुढे चोरी करायची नाही, आता मी आलोय ना, तुझ्या सर्व ईच्छा मी पुर्ण करीन. मी ४-५ दिवस आहे इथे. मलाही तुझे सेक्सी फीगर व मादकपणा वर फीदा झालोय कधी एकदा तुझ्या पुच्चीत माझा बुल्ला घालुन ६ महीन्याचा ऊपवास सोडतोय अंसं झालय.

रजनी – मग आता कशाला ऊशीर करताय सौमित्र?
असे म्हणत माझा टी शर्ट एका झटक्यात काढुन टाकला आणी माझ्या भरदार छातीची चुंबन घेत माझ्या निपल्सना आपल्या नाजुक ओठांनी चोखु लागली होती, तसेच तीचे दोन्ही हात माझ्या पाठीवरून फिरु लागले होते.

असे करत असताना अंडरपँन्ट मध्ये हात घालुन माझी गांड कुरवाळत होती आणी मधुनच माझ्या गांडीच्या फटीत बोटे फिरवत होती. त्यामुळे माझ्या अंगात आग पेटली होती.

मी कचाकच तीचे स्तन दाबु लागलो चोखु लागलो होतो, व एका हाताने तीची लुसलुशीत गांड व फुगीर, तुळतुळीत, मखमली व ओल्या पुच्चीवर फीरवु लागलो तसे रजनी मादक आवाजात कण्हायला लागली होती, आह् आ हा ऊँ ऊँ स्सस स्सस आह्.

आता रजनी माझ्या सर्व अंगावर चुंबने देत देत पोटावर आली व तीने एका झटक्यात माझी अंडरपँन्ट पायातुन काढुन टाकली व माझ्या जांघेत चुंबन देत खाली माझ्या पीळदार व गोर्यापान मांडीवर चुंबने देऊ लागली होती, नंतर तीने तीचे दोंन्ही हात माझ्या गांडी वर ठेऊन दाबु लागली.

असे करत असतानाच तीने तीचा चेहरा माझ्या बुल्ल्या वर ठेवला व हळुवारपणे तीचे गाल, नाक डोळे, आणी ओठ बुल्ल्यावर घासु लागली होती. इकडे मी वासनेने बेभान होत होतो. आज पहील्यांदाच मी हा सर्व अनुभव घेत होतो. माझा बुल्ला अजुनच कडक होऊन ऊड्या मारत होता.

इतक्यात रजनी माझा बुल्ला तोंडात घेऊन चोखु लागली होती पण माझा बुल्ला मोठा असल्यामुळे तीच्या तोंडात बसत नव्हता कसातरी आर्धाच तोंडात
घेऊन चोखु लागली होती. मला तर खुप मजा येत होती
मी तीचे डोके धरुन बुल्ला आतबाहेर करु लागलो.

आता तीला ही सहन होत नव्हत तीच्या पुच्चीतुन एकसारखा कामरस बाहेर वहात होता, मी तीला ऊचलुन बेडवर झोपवले व तीच्या दोन्ही मांड्यामध्ये बसुन तीच्या मांड्या फाकवुन माझी दोन बोटे ओल्या पुच्चीत घातली तशी ती ओरडली आआई गगग स्सस

मी हळु हळु बोटे आतबाहेर करुन तीच्या पुच्चीचे भोक मोठे करत होतो जेणेकरुन माझा मोठा बुल्ला जास्त त्रास न होता आत घुसेल. रजनीला आता हे सर्व
सहन होत नव्हते. तीने माझा धरुन ठेवला.

रजनी – बस करा आता सौमित्र!! नाही सहन करू शकत मी, पटकन तुमचा मोठा बुल्ला घाला माझ्या पुच्चीत आणी शांत करा एकदाची तीला!!

असे म्हणताच मी माझा बुल्ला एका हातात धरुन तीच्या पुच्चीच्या फटीत रगडु लागलो तसे रजनीने आपल्या हाताने पुच्ची फाकवुन धरली मग मी बुल्ला भोकावर ठेऊन एक जोरात दणका मारला तसा माझा आर्धा बुल्ला तीच्या पुच्चीत घुसला होता.

माझ्या बुल्ल्याच्या मानाने तीची पुच्चीचे भोक लहान असल्याने माझा आर्धा बुल्ला तीची मुलायम, गुलाबी पुच्ची फाडुन आत घुसताच ती जोरात ओरडायला लागली होती आआ आई ई गगगगग मेले आता ऊँई आ आह आह् ऊँ ऊँ केव्हढा मोठा बुल्ला आहे आईग.

मग मी माझे ओठ तीच्या ओठावर ठेऊन चुंबन घेत माझ्या दोन्ही हातांनी तीचे स्तन व मनुके चोळायला लागलो, तीच्या डोळ्यात पाणी आले होते.

थोड्या वेळात ती शांत झाली व आपले दोन्ही हात माझ्या पाठीवरून वा गांडीवरून फिरवत म्हणाली.

रजनी – सौमित्र खुप दुखतय हो पण मजापण येतेय मला, लग्नाच्या पहील्या रात्री सुध्दा मला इतका त्रास झाला नव्हता. आज खरोखर झवुन घेण्याचा आनंद मला मीळतोय,

अस म्हणत ती खालुन तीची गांड हालवुन बुल्ला आत
घेण्याचा प्रयत्न करु लागली होती.

मग मी तीचे दोंन्ही स्तन माझ्या दोन्ही हातात धरून माझा बुल्ला पुच्चीतुन हळुहळु आतबाहेर करु लागलो
रजनीची पुच्ची आतुन भट्टीसारखी गरम झाली होती माझा बुल्ला तीच्या गर्मीने होरपळुन निघत होता. पुच्ची
टाईट असल्यामुळे जबरदस्त घर्षन होत होते.

मी हळुहळु धक्के मारत माझा बुल्ला रजनीच्या पुच्ची त घालत होतो. रजनी मदहोश होऊन मादकपणे कण्हत! होती आणी खालुन गांड ऊचलुन बुल्ला पुच्ची त घालुन घेत होती. प्रचंड घर्षणामुळे तीची पुच्ची एक सारखे पाणी सोडत होती व बुल्ल्याला हळु हळु आत येण्यास जागा करुन देत होती.

अजुनृ ३ इंच बुल्ला बाहेर होता. मी एक जोराचा धक्का मारून पुर्ण लंड आत घातला, तशी रजनी ची पुच्ची कामरसाचा फवारा सोडु लागली होती. माझा बलदंड बुल्ला तीच्या पुच्चीत तळाशी जाऊन बसला होता.

मी आता न थांबता बुल्ला आतबाहेर करुन तीच्ची पुच्ची झवत होतो. माझा बुल्ला पुर्णपणे रजनीच्या कामरसामुळे ओला झाला होता. तो आतबाहेर होताना पच फच पचक पचाक फच पच मादक आवाज निघु लागला होता. इकडे रजनीसुध्दा मादक आवाजात कण्हत होती. पुर्ण खोलीभर मादक आवाज घुमत होता

त्या आवाजाने आंम्ही दोघेही बेभान होऊन झवाझवी करत होतो, मी आता माझा पुर्ण बुल्ला बाहेर काढुनृ जोराने धक्के मारुन पुच्चीत घालत होतो. रजनी मादक
आवाज काढत मला साथ देत होती. आता ती खुप मजा घेत होती. ती आपले डोके ऊचलुन माझा मोठा, लांबलचक बुल्ला तीच्या पुच्चीत कसा आत बाहेर होतेय ते बघत होती.

हे दृश्य बघुनच रजनी पुरती घायाळ झाली होती आणी आपली गांड ऊचलुन माझ्या बुल्लावर खालुन धक्के मारुन परत झडु लागली होती, आतापर्यंत ३ वेळा तीच्या पुच्चीने पाणी सोडले होते.

मी तीला कचाकचा झवत होतो व ती पण मला जोराने ठोका सौमित्र!!! खुप मजा येतेय मला!! फाडुन टाका पुच्ची माझी आज, तुमच्या बुल्ल्याचे अमृत सोडुन शांत करा एकदाची तीला!!! असे मादक आवाजात बोलत होती.

जवळ जवळ ३५-४० मिनीटे मी तीला झवत होतो, आता माझा ही परमोच्च क्षण जवळ आला होता, मी अजुन जोर जोरात धक्के मारत होतो ५ मिनीटातच मी रजनीला म्हणालो माझा बुल्ला गळणार आहे आता.

रजनी – हो सौमित्र मी ही परत झडणार आहे, मी तयार आहे मारा जोरात ठोके आणी सोडा तुमच्या बुल्ल्याची अमृत धार माझ्या पुच्चीत!! त्याशिवाय शांत होणार नाही माझी पुच्ची!!!

रजनीचे बोलणे संपताच मी ४-५ जोराचे दणके दीले तसे माझ्या बुल्ल्याने गरम वीर्याचा फवारा रजनीच्या पुच्चीत मारण्यास सुरवात केली तशी रजनीच्या पुच्ची ने पण आपल्या कामरसाचा फवारा माझ्या बुल्ल्यावर सोडायला केली.

आणी रजनीने बेभान होऊन मला तीच्या अंगावर ओढले व तीच्या दोन्ही पायांची मिठी माझ्या कंबरेवर मारुन माझा बुल्ला तीच्या पुच्चीत दाबुन धरला होता.

आंम्ही दोघेही ऐकमेकांच्या मिठीत विसावलो होतो.
दोघेही शांत होऊन १० मिनीट असेच पडुन राहीलो होतो. नंतर रजनीने माझ्या कंबरेवरची व पाठीवरची मिठी सैल केली, तीच्या चेहार्यावर आनंद दिसत होता
तीने माझ्या ओठांचे चूंबन घेऊन म्हणाली खुप मजा आली सौमित्र, आज पहील्यांदाच सर्व सुख तुमच्याक डुन मिळालय, धन्य झाले मी.

तुमच्या बलदंड बुल्ल्याने माझी तहानलेली पुच्चीची तहान पुर्णपणे भागवलीय. आणी तुमचा स्टँमीना तर फारच भयंकर होता माझ्या अंगाचे सर्व मणके ढीले करून टाकलेत. खुप रगडलय तुंम्ही मला ४० मिनीटं.

मी पण तीचे चुंबन घेउन उठलो. व तीला पण उठवले व तीला म्हटल चल आपण आंघोळ करून घेऊ पटकन माझी काकी येणार आहे इथे. आता ९ वाजलेत. ती आर्ध्या तासात येऊ शकते.

मग आंम्ही दोघेही बाहेर आलो रजनीला चालायला त्रास होत होता, ती लंगडत चालत होती. मी तीला सहारा देत हौदावार जाऊन आंघोळ करु लागलो, आंम्ही दोघांनी एकमेकांना मस्तपैकी आंघोळ घातली
व खोलीत येऊन आपआपले कपडे घातले.

रजनी तयार होऊन मला मीठी मारून म्हणाली मी निघते आता सौमित्र उद्या मी परत येईन. आजपासुन मला तुमची बायकोच समजा. तुम्ही इथे आहात तोपर्यंत रोज आपण भेटत जाऊन असे म्हणुन आंम्ही
एकमेकांचे चुंबन घेतले. व रजनी जायला निघाली. मी तीला म्हणल थांब मी बाईकवर सोडतो तर ती नको म्हणाली, कुणी पाहीलतर ऊगाच संशय येईल. असे म्हणुन ती निघुन गेली.

आता मी तर खुपच खुश होतो कारण ५ दिवस मला मस्त झवायला मीळणार होते.

मी रजनीची शेतात पडलेली पिशवी घेऊन आलो, काकीला दाखवायला पुरावा मिळाला होता, मी खुपच खुश होतो. मी थोड्यावेळाने ती पिशवी घेऊन घरी गेलो
चोरी पकडल्यामुळे काकी खुशा झाली. तेंव्हापासुन चोरी बंद झाली.

आणी ५ दिवस जेंव्हा रजनीला संधी मिळेल तेंव्हा मला फोन करुन शेतात येत होती आणी मी मनसोक्त पणे तीला झवत होतो.

तर मित्रांनो कशी वाटली तुंम्हाला माझी कथा. मला जरुर कळवा व लाईक करा. माझा मेल आय डी.
खाली देत आहे.

[email protected]

This story चोरीचा मामला !!! appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page