!!!!! जाऊबाई जोरात !!!!!सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा आणी आपल्या सहकार्यासोबत मजा करत रहा.

असेच आनंदी रहा.

मित्र-मैत्रीनींनो आजची कथा, माझ्या वाचक मैत्रीण मंजु ने आपल्या मनोरंजनासाठी  पाठवलेली आहे.ती आपल्याला नक्कीच आवडेल.चलातर मग मित्रांनो कथेचा आस्वाद घेउयात मंजुच्याच शब्दात.

नमस्कार मित्र-मैत्रीनींनो,मी आपली मैत्रीण मंजु आज आपल्यासमोर वेगळीच कथा सादर करणार आहे. 

आपण यापुर्वीची माझी ” सासर्याची उणीव दिराने भरून काढली ” कथा वाचलीच असेल.त्यात आपण वाचले असेलकी माझे सासरे आजारी असताना कसे

माझे आणी माझ्या मोठ्या दिराशी सुत जुळले होते. 

आणी एकदा आमच्या घरी मुक्कामी असताना त्यांनी  गच्चीवर मला कस रात्रभर मनसोक्त झवुन माझी शांत केली होती.त्यानंतर काही दिवसातच सासरे देवाघरी गेले.अन कुटुंबावर दुःखाचा डोंगरच कोसळला होता. त्यातुन सावरत असतानाच दोन महीन्यातच सासुबाई ही देवाघरी गेल्या होत्या.अन परत सर्व कुटुंब दुःखात

बुडाले होते.

अशाप्रकारे कसेबसे आमचे कुटुंब सावरले होते.५-६ महीने असेच निघुन गेले होते.आता माझ्या शरीरातील

भावना हळुहळु उत्तेजीत होत होत्या.पण नाईलाज होता.तिकडे माझ्या मोठ्या दिराची पण तीच अवस्थाहोती.त्यांची बायको [ म्हणजे म्हणजे माझी जाऊबाई मी त्यांना ताई म्हणते.] कडुन त्यांना हव तस सुख मिळत नव्हत.ती जरा अरसिकच होती.

माझ्या दिराने मला २-३ वेळा मला बोलुन ही दाखवलं

होत की, तुझ्या ताईला जरा या सगळ्या गोष्टी समजुन

सांग.तिला हे सगळ शिकव मंजु.पण घरात झालेल्या

दुःखद प्रसंगानंतर मी सर्व काही विसरून गेले होते.

माझे पती आॕफिसला गेल्यावर आता मी एकटीच घरी

असायचे,मग कधी जाऊबाई माझ्याकडे येत ,तर कधी

मी त्यांच्या घरी जाउन वेळ घालवत असु.

असेच एकेदिवशी जाऊबाई घरी आल्या होत्या,आणी

मी आज ठरवुन टाकलं होत की काहीही करून हा विषय काढुन त्यांना सगळं काही समजवुन सांगायच. दुपारच जेवण वगैर आटोपुन आंम्ही हाॕलमध्ये गप्पा मारत बसलो होतो.बोलता बोलता जाऊबाई म्हणाल्या

अग मंजु आता जरा मनावर घ्या अन पाळणा हलु द्या

या घरात एकदाचा.

जाऊबाईच बोलण ऐकुन मला काय बोलाव ते कळत नव्हत.मी मुध्दामच लाजुन गप्प बसण्याच नाटक केल.

तशा जाऊबाई म्हणाल्या अग लाजायच काय त्यात,

पण मी त्यांना काय उत्तर देउ याचा विचार करत होते.

मी – तस नाही हो ताई,मी ह्यांना म्हटल बाळाचा विचार

करूयात,तर ते म्हणाले-अग मंजु अजुन वर्षभर मजा करू मग बाळाचा विचार करू. एकदा बाळ झाल की अशी मजा करता येत नाही गं.

जाऊबाई – हो का, बाईग भाऊजी खुपच रोमँटीक आहेत ग.खुप त्रास देतात का ग तुला मंजु ?

मी आता जाऊबाईंना खोटं बोलत त्यांना मला हव्या त्या विषयावर बरोबर आणत होते.त्यांच बोलणं ऐकुन

मी म्हटल- अहो ताई त्रास कसला त्यात , मलाही खुप

मजा येते.शेवटी पुरूषांना हव ते मिळालं की किती खुश होतात.आणी आपल्यालाही हव ते सुख मिळतं.

काहो ताई भाऊजी तुंम्हाला असं सुख देत नाहीत का?

जाऊबाई – आता तुला कस सांगु मंजु, अग ह्यांना एक दिवसाआड पाहीजे असतं.मला खुप कंटाळा आलेला

असतो दिवसभर काम करून, रात्री बेडवर झोपलंकी

ह्यांना चढायची घाई झालेली असते.परत नको ते हट्ट धरून बसतात.मला त्या सगळ्याची लाज वाटते बघ.

जाऊबाई हळुहळु मोकळेपणाने बोलायला लागल्या होत्या.आणी मी खोदुन खोदुन त्यांना विचारत होते.

मी – अहो ताई कंटाळा आलाय अस सांगितलं की ते अधीकच हट्ट करतील.अन तुंम्हाला अधीकच त्रास देतील.नाही म्हटलं की पुरूष अधीकच चवताळतात.

हो ताई,त्यापेक्षा हो म्हणत त्यांना साथ देण हे योग्यच वाटत मला.आमचे हे पण आगदी असेच आहेत.अगदी

दररोज करायच म्हटल तरी तयार होतील बघा ताई.

जाऊबाई – अग मंजु, मलापण करून घ्यायच असतं ग

पण हे इतका धसमुसळेपणाने ठोकतात की काही विचारू नकोस,त्यातच त्यांच मुसळ खुपच भलमोठ व लांबलचक आहे गं.अन त्यांचा एक हट्ट असतो ग मंजु,

ते म्हणतात की तु खालची ,वरची केसं साफ करत जा

वरचेवर मला चाटायचय त्याठीकाणी.मला तर बाई लाज वाटते या सगळ्याची.

मी – मला माहीत असुनपण मी त्यांना आश्चर्याने म्हटल

काय सांगताय ताई ? एव्हढ मोठा आहे का भाऊजींचा

बुल्ला ? मी मुध्दामच असा शब्द वापरून बोलत करत होते. ताई उलट तुंम्ही तर खुश व्हायला पाहीजे.इतर

बायका मोठ्या बुल्ल्यासाठी तडफडत असतात. ह्यांचा इतका मोठा नाहीतरी मला खुप मजा येते.

जाऊबाई – तस नाही गं मंजु,मलाही आवडत ह्याचा

बुल्ला घालुन घ्यायला,लग्न झाल्यापासुन घेतेच आहेना

घालुन,पण हल्ली नको ते हट्ट करत असतात बघ.कस

सांगु तुला,एकदातर म्हणाले की माझा बुल्ला तोंडात घेऊन चोख थोडावेळ.मी ते ऐकुनच त्यांना झिडकारल

तस त्या रात्री रागारागाने जोरजोराने धक्के मारत माझी सुजवुन लालभडक केली होती.आता तुच सांग

मी काय करयला हवं.मला लाज वाटते ग सगळ्याची.

मी – ताई खर सांगु का,हल्ली हे सर्वच जोडपी,वयात आलेली मुल मुली असे नवनवीन अनुभव घेउन एक दुसऱ्या ला खुश करत असतात.आता मी सुध्दा लग्न

झाल्यापासुन  आठवड्याला पुच्चीवरील व काखेतील

केस साफ करून गुळगुळीत करत असते.मग तुमचे

भाऊजी छानपैकी चाटुन माझं पाणी गटागट पिउन टाकतात.नंतर मी सुध्दा त्यांचा बूल्ला आवडीने चोखते

जाऊबाई – काय सांगतेस मंजु !!! तु सुध्दा !! माझातर

विश्वासच बसत नाही गं तुझ्यावर.पण मला नाहीग येत पुच्चीवरील व बाकीचे केस साफ करायला.मी आपली

कात्रीने थोडीफार कापते अन सोडुन देते.पण हे त्यांना

आवडत नाही.

जाऊबाईच बोलण ऐकुन मी उठले अन समोरचे दार

बंद करून , त्यांना बेडरूममध्ये घेऊन जात म्हटल – तुमचा विश्वास नाही ना माझ्यावर ताई,मग बघुन घ्या एकदाची मला,अस म्हणत मी क्षणात माझा गाऊन काढुन टाकला.आता माझ्या अंगावर फक्त पँन्टी होती.

मी पँन्टी सुध्दा काढुन पुर्ण नागडी होउन जाऊबाईंच्या

समोर ऊभी राहीले होते.

मला अशी नागडी झालेली,अन माझा कमनीय बांधा, विना केस असलेले तुळतुळीत शरीर बघुन ताई माझ्या कडे एकटक खालपासुन वरपर्यंत न्याहाळत होत्या. त्यांना अस बघताना पाहुन,मी मुध्दामच माझा एक वर

उचलुन बेडवर ठेवला अन माझ्या गोर्यापान,गुळगुळीत

पुच्चीच.व त्याबरोबरच माझे दोंन्ही हात वर करत माझ्या दोंन्ही काखांच त्यांना दर्शन घडवलं होतं.

तशा जाऊबाई माझ्याजवळ आल्या व माझ्या दोंन्ही 

काखेतुन हात फिरवत म्हणाल्या किती गुळगुळीत आहेत ग तुझ्या काखा,आणी सुगंध पण किती छान येतोय ग मंजु,अस म्हणत त्या खाली सरकत माझ्या दोंन्ही स्तनांनवरून हात फिरवत, पोटावरून सरळ त्यांनी माझ्या पुच्चीवर हात ठेवला होता.तसे त्यांच्या 

हाताच्या स्पर्शाने मी शहारून गेले होते.

आज पहील्यांदाच एका स्त्रीच्या हाताचा कोमल स्पर्श माझ्या पुच्चीवर होताच पुच्ची मोहरून गेली होती.अन

गरम होत पाझरू लागली होती.आणी जाऊबाई आता माझ्या पुच्चीवर ,ओटीपोटावर व गांडीच्या फटीत हात

फिरवत म्हणाल्या-खरच ग मंजु,किती गुळगुळीत आहे ग तुझी पुच्ची,ए मलापण शिकव ना हे अस करायला.

मलाही तुझ्यासारख रहायला शिकव ना ग.

तस मी जाऊबाईंना हातांनी धरून उठवत म्हटल- हो

ताई मी तुंम्हाला सर्व काही शिकवते.पण आता तुंम्ही तुमची साडी,पेटीकोट,ब्लाउज काढुन माझ्यासारख नागडं व्हाव लागेल.अस म्हणताच ताईंनी सर्व कपडे काढुन माझ्यासमोर नागड्या उभी राहील्या होत्या.

जाऊबाईंचा सेक्सी,कमनीय बांधा बघुन मी तर बघतच

राहीले होते.माझ्यापेक्षाही मोठे गोलाकर स्तन,सपाट पोट,केसाळ पुच्ची,भरदार मांड्या अन मोठी गरगरीत बाहेर निघालेली डेरेदार गांड बघुन मला त्यांचा हेवा वाटु लागला होता.त्या इतक्या हाॕट दिसत असुन सुध्दा

भाऊजी माझ्याकडे आकर्षित झाले होते.कारण ताई

त्यांच्या काही ईच्छा पुर्ण करत नव्हत्या.

नंतर मी सेव्हींगचे साहीत्य घेउन आले व  ताईंना एका टेबलावर झोपवल.मग त्यांचे दोंन्ही हात वरती घ्यायला लावुन मी त्यांच्या दोंन्ही बगलेत क्रीम लावुन ब्रशने मस्तपैकी फेस करून केस ओले केले आणी माझ्या कडील लेडी रेझरने मी आळीपाळीने दोन्ही बगलेतील

केस साफ करून तिला गुळगुळीत करून टाकलं होत.

नंतर मी त्यांच्या मांड्या फाकवुन आधी पुच्चीवरील वाढलेले लांब केस कात्रीने पटापट कापून टाकले.मग

तिच्या पुच्चीवर क्रीम लावुन ब्रशने सगळीकडे फिरवत

चांगला फेस करून घेतला.जाऊबाईंना गुदगुल्या होत होत्या.मग मी रेझरने हळुहळु त्यांच्या पुच्चीवरील व ओटीपोटावरचे केस साफ करू लागले.५ मिनीटातच मी त्यांची पुच्ची गुळगुळीत करून टाकली होती.

नंतर मी पाहीलतर त्यांच्या गांडीवर व गांडीच्या फटीत

पण केस वाढलेले होते.मग मी टेबलावरच गुडघ्याच्या आधारे त्यांना पालथ झोपवल होतं.आता मी ताईंची भलीमोठी गांड आ वासुन माझ्यासमोर होती.आणी मी नकळतपणे माझ्या दोंन्ही हातांनी त्यांची गांड कुरवाळु

लागले होते.व त्यांच्या फटीत बोट फिरवु लागले होते.

तस ताई मादक आवाजात आह् आह् स्स्ससस करत म्हणाल्या – मंजु खुप भारी वाटतय गं.हे काय करतेय

मग मी थांबले.व हाताने त्यांच्या गांडीवर व फटीत पाणी लावत म्हटल- अहो इथले केस काढुन टाकते. मग बघा तुंम्हाला किती भारी वाटेल ते.अस बोलत मी

हळुहळु त्यांच्या गांडीच्या फटीवरील केस रेझरने साफ

करुन टाकले होते.

नंतर मी स्प्रेने काखेत व पुच्चीवर पाणी मारत स्वच्छ कपड्याने साफ करत, नंतर छानपैकी क्रीम लावुन दिली.जाऊबाईंची पुर्ण साफसफाई झालेली होती.अन

मी त्यांना मोठ्या आरशासमोर उभी करून म्हटल बघा

ताई आता कस वाटतय तुंम्हाला ?

आज पहील्यांदाच जाऊबाई स्वताःच्याच नागड्या ,व कमनीय शरीराकडे आश्चर्याने बघत,नकळतपणे त्यांचे

हात स्वताःच्याच गुळगुळीत काखेतुन फिरवत,खाली तिच्या भरगच्च स्तनांनवरून फिरत खाली पोटावरून

सरळ पुच्चीवर फिरवत म्हणाल्या- मंजु तु तर एकदम कमालच केलीत गं, खुप भारी वाटतय मला.अन माझी

पुच्ची तर एकदम टवटवीत झालीय गं.

जाऊबाई पाय त्यांचे फाकवुन त्यांची पुच्ची हाताने कुरवाळत स्वाताःला आरशात न्याहाळत असताना माझ लक्ष त्यांच्या कलींगडासारख्या गोलगरगरीत अन

बाहेर निघालेल्या भरगच्च गांडीवर होते.व नकळतपणे मी त्यांना मागुन मिठी मारली.माझे दोन्हीस्तन त्यांच्या 

पाठीवर रगडु लागले होते.अन मी दोंन्ही हातांनी त्यांचे

दोंन्ही स्तन कुरवाळायला लागले होते.

तस ताईच्या तोंडुन आह् आह् आ हा हा स्स्स्सस असे सुस्कारे निघत होते.त्यांनी डोळे बंद करून घेतले होते.

व आता त्यांचे दोंन्ही हात मागे करून माझ्या गांडीवर

फिरत होते.हळुहळु दोघीही गरम होत होतो.आता मी

माझ्या एका हाताने त्यांचे स्तन चोळत,दुसऱ्या हाताने

गुळगुळीत पुच्ची कुरवाळु लागले होते.तशा ताई खुप

जोराने मादक आवाजात सुस्कारे सोडु लागल्या होत्या

दोन मिनीटांनी जाऊबाईनी तोंड फिरवत मला घट्ट मिठी मारत माझ्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेतल होत.ते बघुन मी आश्चर्यचकीत झाले होते.जाऊबाई अधीकच गरम झाल्या होत्या.अन मलाही गरम केल होत.तस मी

त्यांना म्हटल- ताई चला बेडवर झोपु.मग पटकन त्या

बेडवर जाउन उताण्या झोपल्या.आणी मी त्यांच्या वर

६/९ पोझिशन घेत गुडघ्यावर बसले होते.

मी त्यांच्या मांड्या फाकवुन माझतोंड त्यांच्या ओलसर

पुच्चीवर ठेवत दीर्घ चुंबन घेतल,तस त्यांनी माझ्या गांडीवर हात फिरवत माझ्या पुच्चीच त्यांच्या ओठांनी

चुंबन घेतल.तशी मी शहारून गेले होते. पहील्यांदाच आज एका स्त्रीच्या ओठांचा स्पर्श माझ्या पुच्चीला होत होता.आमच्या दोघींचीही अवस्था सारखीच होती.

मी आता माझी टोकदार जीभ पुच्चीच्या फटीवरून फिरवत तिच्या दाण्यालाही रगडत होते.तशा जाऊबाई

गांड वरखाली करू लागल्या होत्या.व मी माझी जीभ सर्रकन त्यांच्या रसाळ पुच्चीत सरकवली होती.त्याची

पुच्ची तापलेल्या भट्टीसारखी गरम झाली होती.आणी तिकडे जाऊबाईंनीही माझ्या पुच्चीवर जीभ फिरवत माझा दाणा जीभेने रगडु लागल्या होत्या.

तसे मी अधीकच चेकाळत माझी जीभ त्यांच्या पुच्चीत

आतबाहेर करू लागले होते.तशी त्यांची पुच्ची पाझरू

लागली होती.आज पहील्यांदाच त्यांना असा अनुभव मिळत होता.त्यामुळे त्या अधीकच पेटुन उठल्या अन

त्यांनी सर्रकन त्यांची जीभ माझ्या ओल्याचिंब पुच्चीत

घालुन गोलाकार फिरवायला लागल्या होत्या.आणी दोंन्ही हातांनी माझी गांड त्यांच्या तोंडावर दाबत होत्या

अशाप्रकारे आंम्ही दोघीही स्वर्गसुखाचा आनंद घेत एकमेकांच्या पुच्च्या जीभेने जोरजोराने झवत होतो. आणी थोड्यावेळातच दोघीही एकाचवेळी स्खलीत झालो होतो.आणी दोघींनीही एकमेकींच्या पुच्चीतुन निघालेला रस जीभेने चाटुन गट्ट केला होता.आता कुठे

दोघीही शांत झालो होतो.अन थोडावेळ तशाच पडुन राहीलो होतो.

थोड्यावेळाने आंम्ही दोघीही बेडवरून उठलो होतो. जाऊबाईंच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद दिसत होता.जाऊबाई खुश होऊन म्हणाल्या मजु खुपच मजा आली गं तुझ्या सहवासात.आज पहील्यादाच नवीन अनुभव घेत स्वर्गसुख अनुभवलय.हे केवळ तुझ्यामुळे

शक्य झालय बघ.आता एकदम भारी वाटतय बघ.

ते ऐकुन मी त्यांना म्हटल- ताई तुंम्हाला मजा आली ना

मला आणखी काय हवय.अन आज रात्री तर भाऊजी

तुमची पुच्ची चांगली चाटुन चाटुन रगडुन काढतील.व सगळा रस चाटुन पिउन टाकतील.पण ताई तुंम्ही पण

त्यांचा बुल्ला छान चोखुन काढा बरका.मगबघा ते कसे

छानपैकी तुमची पुच्ची झवुन काढतील ते.

माझ बोलणं ऐकुन त्या लाजत म्हणाल्या – इश्य !! तु काहीही बोलतेस बघ मंजु.बर मी आता निघते ग मंजु

अस म्हणत आंम्ही दोघीही फ्रेश होउन कपडे घातले. जाऊबाई व्यवस्थित तयार होउन निघुन गेल्या होत्या.

त्या गेल्यावर मी भाऊजींना फोन करून सांगितलं की तुमच्या बायकोला व्यवस्थीत तयार केलय,रात्री त्यांची

चांगली खातीरदारी करा.तसे ते खुश झाले होते.

पण इकडे माझी पुच्ची त्यांच्या बुल्ल्याच्या आठवणीत

एकसारखी पाझरत होती.जवळपास ७ महीने झाले होते.त्यांनी मला झवुन स्वर्गसुख दिल होत.मी आतुर झाले होते भाऊजींकडुन झवुन घेण्यासाठी,पण अजुन

त्यांना संधी मिळाली नव्हती.

मित्र-मैत्रीनींनो तस काही घडले तर मी आपल्याला  नक्कीच लिहुन कळवेन.धन्यवाद.

कथा आवडल्यास लाईक करण्यास विसरू नका.मंजु

धन्यवाद,मित्र-मैत्रीनींनो परत भेटुच नवीन कथेसह.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page