जिवलग मित्राच लग्न १ – Hot Marathi Stories

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असेच मजेत रहा!! अन झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा. आनंदी रहा.

मित्रांनो “मित्राच लग्न जमवायला गेलो अन माझीही सोय झाली” ही माझी कहाणी आपण वाचलीच असेल तीच कहाणी पुढे कशी आणी कोणत्या वळणावर घेऊ न जाणार आहे. हे आपल्या समोर मांडणार आहे. मग चला तर मित्रांनो.

ही कहाणी आहे!! मित्राच्या लग्नाला गेल्यावर मी त्याची बहीण, मावशी आणी होणारी मेव्हणी यांना कस झवुन काढल त्याबध्दलची.!!

आपल्या आठवणींना थोड्या ताज्या करून देतो मित्रां नो. मी ज्यावेळी मित्रासाठी म्हणजे विलासला मुलगी बघायला गेलो होतो, त्यावेळी नवरी मुलगी वेदीका का ची मोठी लग्न झालेली बहीण वैशाली माझ्याकडे आ कर्षीत झाली अन आंम्ही जिन्यात एकमेकांचे गूप्तांग चाटुन खुश झालो होतो.

नंतर संध्याकाळी पुण्याला येताना विलासची बहीण विशाखाला तिच्या घरी दुसर्यादा झवले. तिला माझ्या कडुन मुल हवे होते जो तिचा नवरा देऊ शकत नव्हता. नंतर आमचे फोनवर नेहमी बोलणे चालु असायचे.

मी तिच्याकडुन आल्यानंतर साधारण महीनाभरानंतर विशाखाचा एके दिवाशी फोन आलाकी ती प्रेग्नंट आहे ती खुप खुश होती. म्हणाली हे आपल्या दोघांच बाळ आहे. तुला खुप भेटावस वाटतय रे सौमित्र. तरमी तिला म्हटल आपण विलासच्या लग्नात भेटनारच आहोत ना मला खुप ईच्छा आहे ग भेटायची विशाखा. काळजी घे

त्यानंतर दोन महीन्यांनी म्हणजे डिसेंबरमध्ये विलास चा फोन आला की २० डिसेंबरला ११.४० चा मुहुर्त काढलाय, पत्रीका पाठवलीय अन सगळ्यांनी दोन दि वस आधी यायचय. मी हो म्हटल, नक्की येणारच. आता फक्त ८ दिवस उरले होते. मी आउ बाबांना ही सांगीतले ते पण म्हणाले जाऊयात आपण.

मला आणी बाबांना शनीवार, रविवारची सुट्टी होतीच अजुन तीन दिवस सुट्टी काढली. अन आंम्ही शनिवारी सकाळीच सर्व तयारीनिशी ९ वाजता निघालो. दोन अडीच तासात आंम्ही विलासच्या घरी पोहोचलो. दोन दिवस आधी आलेलो पाहुन सर्वाना खुपच आनंद झा ला होता. त्यांनी आमच मोठ्या उत्साहात स्वागत केल. मग चहापाणी, ओळखी पाळखी झाल्या मग गप्पा गोष्टी रंगल्या.

विलासची मावशी, चुलती, मामी या सर्व सकाळीच आ लेल्या होत्या. कारण घरातल्या कामासाठी बायका ह्या लागतातच आणी लग्न म्हटल्यावर तर आधी त्याच मह त्वाच्या असतात. मेंदी, हळद, खरेदी करायची असते. मग त्याःची पसंती हे ओघाने आलेच.

एव्हाना जेवणाची वेळ झाली होती. विलास म्हटला चल तुलापण भुख लागली असेल ना. मग आंम्ही सर्व जण जेवायला बसलो. माझी आई आणी काकु दोघी थांबुन हव नको बघत होत्या, माझ्या शेजारी विलासची मावशी बसली होती. तीचा पाय माझ्या पायाला लागत होता, मी पाय बाजुला करत दुर्लक्ष करत होतो. मग तिने सरळ माझ्या पायावर पाय ठेवला. मी गपचुप जेवत होतो. आणी एकदाचे जेवण संपवले.

विलासची मावशी म्हणजे आईची धाकटी बहीण, तिच नाव कविता, वय – ३५ असेल, दिसायला साधारणच होती पण मादक फिगर होती. ३४ – ३० – ३८, पहाणारा नक्कीच घायाळ होईल. ती खुपच लगट करायला बघत होती माझ्याबरोबर.

नंतर आंम्ही बाहेर येउन सर्वजण गप्पा मारत लग्नाच्या तयारी विषयी बोललो. तर काका, काकु म्हणाले सर्व काही खरेदी झालीय पण मुलीचे दागीने घ्यायचे बाकी आहेत तर ते आपण संध्याकाळी जाउया. त्याआधी तु विशाखा ला घेउन ये. नवर्यामुलाची बहीण तर आधी पाहीजे ना सौमित्र. मी म्हटल मी एकटा कस काय जाउ काकु? तर विलास म्हटणी मावशी किंवा मामीला घेउ न जा.

तर कविता मावशी लगेच म्हणाल्या मी जाते विशुला आणायला. मी आलेच ५ मिनीटात. अस म्हणुन मावशी तयार होऊन आल्या. काका म्हटले सावकाश जा आन सावकाश या सौमित्र. मग आंम्ही निघालो २ वाजले होते. मावशी पुढेच बसल्या होत्या माझ्या शेजारी. थंडी चे दिवस असल्यामुळे वातावरण आल्हाददायक आणी प्रसन्न होत.

चांगल्या रोडला लागल्यावर मी गाडी ९० च्या स्पीडने चालवत होतो. तशी मावशी माझ्याकडे पहात म्हटल्या आहो जरा हळु चालवा ना सौमित्र इतकी पण घाई आहे मला भिती वाटतेय. आणी त्या माझ्या बाजुला सरकल्या. मी गेअरवर ठेवलेल्या हाताला त्यांच्या मांडी चा स्पर्श होत होता. मी चमकुन त्यांच्याकडे पाहीलतर ती हसत म्हणाल्या अस काय बघताय सौमित्र?

मावशीचा पदर खांद्यावरून खाली सरकला होता अन त्यांनी घातलेल्या घट्ट, मोठ्या गळ्याच्या ब्लाऊजमधुन गोर्यापान स्तनाच आणी त्यामधील खोलगट दरी पाहुन माझ्या पँटमध्ये वळवळ वाढु लागली होती. मीते पहात म्हटल जे पहाण्यासारख सौंदर्य आहे तेच पहोतोय हो मावशी. मी आता मुध्दाम गिअर बदलताना त्यांच्या मांडीवर माझ्या हाताची बोटे घासत होतो.

मावशी म्हणाल्या मग आवाडलं का? मी तिच्या स्तंनां वर नजर टाकत म्हटल खुपच!! अस वाटतय की *** मग मावशी म्हटल्या सांगा ना थांबलात का? मी पुढे बघत गाडी चालवत म्हटल की खुप दाबावेसे आणी चोखावेसे वाटतय पण गाडी कोण चालवणार. तर ती हसत म्हणाली गाडी थांबवा ना एका बाजुला त्यात काय आवघड आहे.

इकडे माझा बुल्ला पँटमध्ये एकदम ताठ झालेला होता आणी त्याचा ऊभार स्पष्टपणे दिसत होता. अन मावशी त्याकडे टक लावुन पहात होती. तीच्या डोळ्यात वेग ळ्याच छटा दिसत होत्या, गुलाबी ओठांवरून जीभ फि रवत होती. माझ्या बुल्ल्याची पँटमध्ये घुसमट होतहोती म्हणुन मी थोडस जाग्यावर उठुन माझा अवडलेला बुल्ला हाताने सरळ केला.

तसा तो अजुनच लांबलचक आणी जाडजुड झाला होता त्याचा ऊभार आता तंबुसारखा झाला होता. ते पाहुन मावशी तर डोळे फाडुन पहात म्हणाली बापरे!! केव्हढा मोठा आहे हो तुमचा. कस सांभाळताय याला. ते ऐकुन मी सहजपणे बोलुन गेलो की तुमच्यासारख्या मैत्रीणी भेटल्या की घेतात सांभाळुन त्याला.!!

ती म्हणाली हो का!! मग आतापर्यंत किती जणींनी सांभाळलय ह्याला!! मग मी हसत म्हटल अहो तस काही नाही मावशी, मी सहजच बोलुन गेलो. तर ती म्हट ली खुप चावट आहात तुंम्ही सौमित्र. पण तुंम्ही मला कविता नावाने च बोला. उगीच वयस्कर झाल्यासारख वाटत हो. मग मी तीची मांडी दाबत म्हटल तुम्ही तर अजुन २५ वी शी तल्याच तरूण आणी सेक्सी दिसता.

गप्पा मारत आंम्ही निम्मे अंतर कापुन पुढे आलो होतो. मला खुप जोरात लघवीला लागली होती म्हणुन मी रस्त्याच्या कडेला झाडे बघुन गाडी एका झाडाखाली थांबवली तर कविता म्हटली की काय झाल? मी तिला खुणेनेच सांगीतलं. ती म्हटली बर झाल मलाही जायच होत. मग मी खाली उतरून त्या झाडाच्या आड ऊभा राहुन ताठलेला बुल्ला बाहेर काढुन मुतायला लागलो.

कविता पण शेजारी असलेल्या झाडाखाली गेली अन तिची साडी हळुहळु वर केली तशी मला तीची गोरीपा न, भरीव गांड, भरगच्च मांड्या पाहुन माझा बुल्ला तर जास्तच झटके मारू लागला होता. तीने हळुच पँन्टी खाली ओढली अन पुर्ण गांड आणी गांडीची फट मला दाखवत हळुने वाकत खाली बसली होती. अन तिरक्या नजरेने माझा बुल्ला बघत होती.

तिलाही माहीत होतकी मी तीची गांड पहातोय म्हणून, माझ मुतायच झाल तरी मी माझा बुल्ला हातात धरून हलवत होतो. इतक्यात कविता जवळ आली आणी तिने माझा बुल्ला हातात धरला. तिच्या हाताचा कोमल स्पर्श होताच मी डोळे उघडले. मी त्यांचा हात सोडवत म्हटल हे काय करताय कविता तुंम्ही, सोडा ना बघेल कोणीतरी. तर कविता म्हटली बघु द्या बघितल तर!!

This content appeared first on new sex story .com

मी त्यांचा हात सोडवत म्हटल प्लीज आता नको ना परत निवांत करू आपण. मग ती म्हटली ठीक आहे तुंम्ही म्हणाल तस सौमित्र. मग आंम्ही दोघही गाडीत येउन बसलो अन निघालो. आंम्ही दोघेही एकमेकांकडे भावनावश होऊन बघत होतो. मी त्या धुंदीत वेगाने गाडी चालवत होतो. अन १५ मिनीटातच विशाखाच्या घरी पोहोचलो होतो.

घरात जाताच विशाखा च्या सासु सासर्यांनी आमच स्वागत केल. तेव्हढ्यात विशाखा पाणी घेऊन आली. मला बघताच तिला खुप आनंद झाला होता. ती म्हणा ली तुंम्ही कधी आला? मी म्हटल ११ वाजता. मग मी म्हटल कशा आहात तर ती म्हटली खुपच छान. मावशी तिकडे सासु सासर्या बरोबर गप्पा मारत बसल्या होत्या मग चहा पाणी झाल. तशी मावशी म्हणाल्या विशु तुझ आवरलय का चल उशीर होतोय आपल्याला.

तशी विशाखा म्हटली हो मावशी बँग भरून ठेवलीय. मग मी म्हटल तुंम्ही नका ओझ उचलु, मी घेतो बँग मला दाखवा कुठे आहे. तस विशाखा म्हणाली या मी दाखवते, अस म्हणत जिन्यातुन वर जाऊ लागली तसा मी पण तिच्या मागुन वरच्या खोलीत गेलो.

आत जाताच तिने मला घट्ट मिठी मारली अन माझ्या गालां चे आणी ओठांचे चुंबन घेऊ लागली होती मग मीही तिला माझ्या मिठीत सामावुन घेतल. अन मी पण तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो. ती म्हणाली किती दिवसापासुन तुमची चातका सारखी वाट पहात होतै सौमित्र. मी खुप खुश आहे ते ही तुमच्यामुळे. मग मी म्हटल बस आता विशाखा, खाली वाट बघत असती ल आपली.

मग आंम्ही खाली आलो तिची बँग मी गाडीत ठेवली अन तिच्या सासु सासर्याचा निरोप घेऊन ३.१५ तिथुन निघालो. मावशीने विशाखा ला पुढे बस म्हणाली तुला या अवस्थेत काळजी घ्यायला हवी. अन मावशी मागे बसल्या. मग आंम्ही मारत मारत मार्गक्रमण करत होतो मी ९० च्या स्पीडने गाडी चालवत ४ वाजता घरी पोहो चलो होतो.

आंम्हाला इतक्या लवकर आलेल पाहुन काका म्हणाले खुप लवकर आलात तुंम्ही. तर विशाखा म्हणाली बाबा सौमित्र ने ९० – १०० च्या स्पीड गाडी चालवलीय. म्हणुन लवकर आलोय. त्यांना म्हटल तर म्हटले आपल्याला भरपुर काम करायचीत अजुन. तर काका म्हणाले हो विशु. बर चला आता फ्रेश व्हा आणी चहापाणी करून आपल्याला खरेदीला जायचय.

मग मी वरच्या खोलीत गेलो. माझी बँग वरतीच ठेवली होती. मी कपडे काढुन बाथरूममध्ये जाउन छानपैकी फ्रेश झालो. काख वगैरे मस्त चकाचक करून डिओ स्प्रे केला. आणी बँगेतुन कपडे काढु लागलो इतक्यात मला पाठीमागुन मिठी मारली. ते ही मी! अंंडरपँट मध्ये असताना, ती कविता होती. मी तोंड फिरवल तर तिने पटकन माझ्या ओठांवर ओठ ठेवले. अन मीपण तिला आवेगाने बाहुपाशात घेतल अन चुंबन करू लागलो.

तिचे स्तन माझ्या उघड्या छातीवर घासत होते आणी माझा बुल्ला तिच्या साडीवरून तीच्या पुच्चीवर घासत होता. मी तिला बाजुला केल अन म्हटल कविता वेड्या आहात का तुंम्ही, माझा ताठ झालातर खाली नाही येऊ शकणार मी. मग ती खाली गेली. अन मी पटकन कपडे घालुन खाली गेलो. सगळ्यांच चहापाणी चालु होत. मी ही चहा घेतला.

मग आंम्ही मोजकीच ४ – ५ जणांनी जाऊन दागीन्यांची खरेदी केली होती. घरी येईपर्यंत ७.३० वाजले होते. मी विलासला म्हटल मी वरती जाऊन आराम करतो खुप कंटाळा आलाय मला. जेवणाच्या वेळेस बोलाव मला. मगमी वरती जाऊन चेंज करून आतल्या बेडरूमध्ये जाऊन बेडवर ऊताणा झालो. अन माझी कधी झोप लागली कळलंच नाही.

मला जाग आली तेंव्हा कविता माझ्यावर पालथी झोपु न माझ्या ओठांना चुंबन करत होती. मी म्हटल काय हे कविता आपल्याला कोणी पाहीलतर? ती म्हटली अस काही होणार नाही. मला खुप बोलायचय सौमित्र तुम च्याशी. मी तिला माझ्या बाहुपाशात घेत म्हटल बोला की मग.

कविता म्हटली तुमच्या पहील्या नजरेत घायाळ झाले होते. तुम्ही किती हँडसम दिसता. अस वाटतय की तुंम्ही माझा नवरा आसतातर किती सुखी असते मी आज आणी आज तर कहरच झाला, तुमचा गोरापान, लांब लचक, जाडजुड बुल्ला पाहील्यापासुन तर माझी पँन्टी सारखी ओली होतेय, मी खुप बेचैन झालेय तुमचा बुल्ला घ्यायला, पण संधीच मिळत नाही हो सौमित्र!!

मी मनात विचार करू लागलो की कविता खुप दिवसा ची उपाशी दिसतेय. किंवा तिचा नवरा तिला हव तस सुख देऊ शकत नसेल. इतक्यात कविता तिची कंबर हलवत तिची पुच्ची माझ्या झोपलेल्या बुल्ल्यावर घास त म्हणाली काय विचार करताय सौमित्र?

कविता मी पण तोच विचार करतोय की अशी संधी कशी मिळेल. एक करता येईल मी रात्री इथेच झोपणार आहे एकटा, तु येशील का इथे झोपायला? मग रात्रभर आपण दोघ मनसोक्त उपभोग घेऊया. मी तिच्या पाठी वरुन हात फिरवत खाली गांडीवर वर हात फिरवु लाग लो. तिचा गाऊन आधीच तिच्या मांड्याच्यावर सरकला होता. मी गांड चोळत तो वर घेतला अन तिच्या उघड्या गांडीवरुन आणी गांडीच्या फटीत हात फिरवायला ला गलो.

तिने पँन्टी घातली होती. मी माझ बोट तिच्या पँटी च्या आत घालुन गांडीच्या भोकावर हळुवारपणे गोला कार फिरवु लागलो तशी कविता शहारली अन आह् स्स्सस स्सस असे मादक आवाज काढत म्हणाली हे काय कर ताय सौमित्र, नका ना तस करू तिथे. खुप चावट आहा त तुंम्ही, नाही सहन होत मला. अस म्हणत ती माझे ओठ चोखायला लागली.

मग मी म्हटल कविता ऊठ ना आता मला खुप भुख लागलीय. माझा बुल्ला ताठ झालातर मी तुला सोडणार नाही घातल्याशिवाय. कविता म्हटली – हो का मग घाला की, मी त्याचीच वाट बघतेय. ती अस म्हणताच मी एका झटक्यात तिला माझ्या खाली घेतल. तशी कविता म्ह णाली. नको ना सौमित्र, मी तुंम्हाला जेवायला बोलवाय ला आले होते. आता सोडा ना. मगमी तिच्या अंगावरून ऊठलो, तशी ती उठली अन म्हणाली या लवकर खाली आणी पळुन गेली.

मग मी फ्रेश होऊन खाली जेवायला गेलो. ताट तयार होती. मग मी पण सर्वांच्या बरोबर जेवायला बसलो. गप्पा मारत सगळेजण जेवणाचा आस्वाद घेत होतो. सगळ्यांच जेवण झाल्यावर थोडावेळ लग्नाबध्दल चर्चा करत बसलो होतो. रात्रीचे १०.३० वाजले होते. मला बसुन कंटाळा आला होता.

हे पाहुन विलास म्हणाला सौमित्र तु जा झोपायला वर जाऊन झोप निवांत दिवसभर दगदग झालीय तुझी. आंम्ही इथेच झोपतो पाहुण्यांसोबत. हे ऐकून कविताने मला डोळा मारला अनमी काय समजायच ते समजलो अनमी वर जाऊन आतल्या खोलीत गेलोअनदरवाजा ढकलला अन पुर्ण नागडा होऊन बेडवर पडलो अन अंगावर चादर ओढुन शांत पडुन राहीलो.

क्षमस्व मित्रांनो कहाणीचा उर्वरीत भाग पुढील भागात जरूर वाचा. धन्यवाद!!

[email protected]

This story जिवलग मित्राच लग्न १ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page