जिवलग मित्राच लग्न २ – Hot Marathi Stories

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असायलाच पाहीजे असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा. मजेत रहा. आपला अधीक वेळ न घेता कहाणीचा पुढील भाग आपल्यासमोर मांडत आहे. चला तर मग मित्रांनो!!

मी बेडवर पडलो होतो खरा पण मला झोपच येत नव्ह ती. डोक्यात कविताचाच विचार येत होता. कीती आसु सलेली आहे शरीरसुखासाठी. बिचारी! अशा किती तरी बायका असतील ना ज्या स्वताःचे मन मारून जगत असतात. क्वचीतच कविता अन विशाखा सारख्या बा यका असतील त्या आपल शरीरसुख असे उपभोगतात आणी त्यात काय चुकीच आहे अस मला नाही वाटत.

इतक्यात कोणीतरी आल्याचा आवाज आला तर ती कविताच असणार. ती दार उघडुन आत आली अन दार बंद केल. लाईट चालुच होती. ती बेडजवळ आली मी डोळे बंद करून घेतलेले होते, तिने हळुवारपणे माझ्या अंगावरची चादर दुर केली अन मला नागडा पाहुन ती पायापासुन ते डोक्यापर्यंत मला निरखुन पाहात होती.

तिने पटकन तिचा गाऊन काढुन ब्रा अन पँन्टी पण का ढुन टाकली. लाईटच्या प्रकाशात तिची नितळ कांती चमकत होती. तिचे मोकळे श्वास घेणारे स्तन, गोल गर गरीत, भरीव स्तन मला खुणावत होते की या आणी मला कुस्करा. तिची गोरीपान, नितळ कांती माझ्या बाहु पाशात येण्यास आसुसलेली होती.

ती बेडजवळ आली अनवाकुन माझ्या मांड्यांवर चुंबन घेत जीभ फिरवत वरती सरकत माझ्या अर्धवट ताठले ल्या बुल्ल्यावर तिचे गुलाबी ओठ ठेऊन दीर्घ चुंबन घेत कविताने तिची ओली जीभ पुर्ण बूल्ल्यावर फिरवत पोटावर अन छातीवर चुंबन करत माझ्या निपल्सवर जीभ फिरवत ओठांनी दाबले तस माझ्या शरीरभर वी जेचा करंट बसल्यासारखे झाले. अन बुल्ला एका झट क्यात खांबासारखा ऊभा राहीला.

कविताने आता माझे दोंन्ही हात डोक्याच्यावर लांब केले अन माझ्या काखेत नाक फिरवुन पुरूषी सुगंध घेऊ लागली होती त्याबरोबरच ओठांनी काखेत चुंबन करत ओली जीभ गोलाकार फिरवत होती. आळीपाळी ने दोन्ही काखेत चुंबन व सुगंध घेत असताना एका हाताने माझा बुल्ला अन अंडगोट्या कुरवाळत होती.

आज पहील्यांदाच मी हे सर्व अनुभवत होतो. कविता तिच्या सर्व ईच्छा, अकांक्षा मला उपभोगत पुर्ण करत होती. मला वाटत होत की आतापर्यंत असा पुरूषी सहवास पहील्यांदाच मनसोक्तपणे करायला मिळतोय मलाही खुप आनंद मिळत होता. मी पण तिचे दोन्ही स्तन हातात धरून चोळायला लागलो होतो. १० – १५ मिनीट आमचा फोरप्ले चालु होता.

मी एक हात कविताच्या गांडीवरून फिरवत तिच्या पुच्चीवर ठेवला तस तीने शहारून आह् स्स्स्ससस स्स अशा मादक स्वर काढत म्हणाली सौमित्र आता नाही सहन करू शकत मी!! प्लीज करा ना काहीतरी, नका ना असा अंत पाहु. तीची पुच्ची ओलीचिंब झाली होती. आंम्ही दोघही पुर्ण गरम झालो होतो. पण मला अजुन कविताला तडपवायच होत म्हणजे पुढच काम सहज होऊ शकेल.

कविताची बेचैनी बघुन मी तिला बेडवर ओढुन माझ्या अंगाखाली घेतलं. अन ६/९ पोझिशनमध्ये तिच्यावर बसत खाली वाकुन माझ तोंड तिच्या मांड्यांमध्ये खुप सल तस कविताने तिच्या मांड्या फाकवल्या. तशा तिच्या पुच्चीच्या गडद गुलाबी, ताठरलेल्या पाकळ्या अलगद वेगळ्या झाल्या होत्या. एकदम मखमली, गोरी पान, केसाचा लवलेशही नसणारी, फुगीर पुच्ची पाहुन माझ्या तोंडातुन लाळ टपकु लागली होती. पुच्च्चीच्या फटीचा विलोभनीय आकार पाहुन मला रहावल नाही.

मी पटकन माझ्या ओठांनी तिच्या पुच्चीच्या सभोवार चुंबन करायला सुरवात केली तशी कविता मादक स्वरात स्स्स् स्सससस स्स्स्ससस आह् कण्हु लागली. अन तिची गांड हलवु लागली. तस मी माझे दोन्ही हात तीच्या भरगच्च, गोलगरगरीत गांडीखाली घालुन घट्ट दाबून धरली अन हाताची बोट गांडीच्या फटीत अन भोकावर फिरवु लागलो. तशी कविता अजुन बेचैन होत होती.

मी आता माझे ओठ तिच्या पुच्चीवर ठेउन दीर्घ चुंबन घेत जीभेच टोक आलगद पुच्चीच्या भोकावर फिरवल तस कविताने तिची गांड वर उचलली तिला हे सहन होत नव्हत. मग तिने तिचे हात माझ्या डोक्यावर ठेवत केसातुन बोटे फिरवत डोक पुच्चीवर दाबायला लागली होती. मलाही तेच हव होत अनमी माझी टोकदार जीभ तिच्या पुच्चीत सर्रकन घातली. तिची पुच्ची एखाद्या भट्टीसारखी गरम झाली होती. मी माझी जीभ गुलाबी पुच्चीत गोलाकार फिरवत होतो. तशी कविता बेधुंद होत होती. अन माझ डोक पुच्चीवर दाबत होती.

इकडे माझा बुल्ला तिच्या तोंडावर लोंबकळत झटके देत होता. माझ्या बुल्ल्याची पुढील गुलाबी, स्ट्राँबेरी सार खी सुपारी ताठर होऊन चमकत होती. तेपाहुन कविता तिचे डोके उचलुन माझ्या मुलायम सुपारीवर तिची ओली जीभ फिरवु लागली, तसा माझा बुल्ला जास्तच झटके मारू लागला. अन मी माझे गुडघे लांब करून बुल्ला खाली केला. अन कविताने माझा बुल्ला जमेल तेव्हढा तोंडात घेतला पण तो आर्धापण तोंडात बसला नाही. ती तेव्हढाच चोखायला लागली.

मला खुप मज्जा येत होती अनत्या धुंदीतच मी कविता च्या पुच्चीत वेगाने माझी आत बाहेर करू लागलो अन क्षणार्धात तिच्या पुच्चीतील कामरसाचा बांध फुटुन तो वाहात माझ्या तोंडावर आला. तो गरम, सुगंधी, चवदार कामरस मी पिऊ लागलो. कविता गांड उचलत अन वरून माझ डोक तिच्या पुच्चीवर दाबुन धरल अन मी पुर्ण कामरस जीभेने चाटत होतो. कविता आता शांत झाली होती. तिने माझ्या डोक्यावरील हात काढला. मी डोक वर केल.

इकडे कविताने माझा बुल्ला पुर्णओला करुन तोंडातुन बाहेर काढला. अन तिच्या दोन्ही स्तनांवर गोलाकार फिरवु लागली होती. नंतर बुल्ला दोन्ही हातांनी धरून तिच्या कडक झालेल्या निपल्स वर घासु लागली. अस आळीपाळीने दोन्ही निपल्स घासल्यावर ती म्हणाली – सौमित्र आता जास्त तडपवु नका मला.

मगमी उठुन कविताच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये बसलो अन माझा बुल्ला मी एका हातात धरून त्यावर माझ्या तोंडातील लाळ सोडली अन पुर्ण बुल्ला बूळबुळीत केला. अन हातात धरून तिच्या पुच्चीवर वरखाली घासु लागताच कविताने तिच्या मांड्या अजुन फाकवत गांड खालुन वर उचलुन धरली होती. तिची पुच्ची ओली चिंब झालेली होती. कविता व्याकुळ होत म्हणाली घाला ना हो पटकन किती अंत पाहाताय!!

तिची अवस्था बघुन मी बुल्ला घासत गचकन एक जो राचा धक्का मारलाअन माझा अर्ध्यापेक्षा जास्त बुल्ला खसकन तिच्या पुच्चीत अतिक्रमण करत आत घुसला होता. कविता हा धक्का सहन करू शकली नाही अन ती जोराने अअअआआआईईईईगगगग आई आ आ ऊँई ऊँई ऊँ ऊँ मेले ग मी आईईगगग खुप दुखतय हो अस म्हणत ओरडली अन रडायला लागली.

आन मी पटकन तिच्या तोंडावर माझे तोंड दाबले तसा तिचा आवाज आतल्या आतच विरून गेला होता. मी तसाच कविताच्या अंगावर थोड्यावेळ पडुन राहीलो. थोड्याच वेळात कविता धक्क्यातुन सावरली होती. मी माझे हात तिच्या कपाळावरून व केसातुन फिरवु लाग लो तस तिने डोळे उघडत स्मितहास्य केल. मग मी तिच्या ओठांच चुंबन घेत तिच्या डोळ्यातुन वाहाणारे आश्रू माझ्या ओठांनी टिपले.

This content appeared first on new sex story .com

मग तिच्या गालांना चुंबन करत विचारल – कविता कस वाटतय आता? दुखायच कमी झाल का? तस कविता म्हणाली – हो सौमित्र! आता छान वाटतय, पण इतक्या जोरात घालत का कुणी? मला वाटल माझ्या पुच्चीत एखादा गरम राँड खुपसलाय, किती गरम अन जाड आहे तुमचा बुल्ला. माझी पुच्ची फाडुन टाकलीय आज रक्तपण आलय ना अस म्हणत तिने खाली हात लावुन पाहील तर तिच्या बोटांना रक्त लागलेल होत. मला वाट लच होत असच काही तरी होणार आहे आज.

तिच बोलण ऐकत मीआता माझ्या दोन्ही हातानी तिचे दोन्ही स्तन कुरवाळत तिचे निपल्स बोटांनी रगडत होतो, तशी कविता तिची गांड खालुन हळु हळु उचलत माझा बुल्ला पुच्चीत दाबु लागली. मगमी म्हटल कविता आता राहीलेला बुल्ला आत घालु का? मी अस विचार ताच कविता म्हटली – हो घाला पण हळु हळु. नाहीतरी आर्धा गिळुनच बसलीय माझी छकुली, आता आर्धा कधी घेतेय अस झालय तिला.

कविताच ते चावट बोलण ऐकुन मी तिचे दोन्ही स्तन माझ्या लदोन्ही हातात घट्ट पकडत तिला म्हटल – आता तु काही काळजी करूनको कविता, तुला कळणार पण नाही की तुझ्या छकुलीला मी कस पटवुन माझा बुल्ला हळुवारपणे आत घ्यायला लावतो. आता बघच. अस म्हणत मी माझा बुल्ला कविताच्या पुच्चीत आतबाहेर करायाला लागलो. तस कविताने तिचेहात माझ्या हाता वर ठेवत स्तनांवर दाबायला लागली होती. अन त्याच वेळी तिची गांड वर उचलुन मला साथ द्यायला लागली

अशाप्रकारे मी तिचे स्तन घट्ट पकडुन हळु हळु धक्के मारत १० – १५ मिनीटात माझा पुर्णबुल्ला तिच्या पुच्ची त घातला होता. माझ्या बुल्ल्याचा मुलायम, टोमँटोसार खा मणिबंध कविताच्या पुच्चीत तळाशी गर्भाशयाच्या तोंडावर हळुवारपणे चुंबन करू लागताच त्या अनामी क स्पर्शाने तिच्या पुच्चीने गरम कामरस सोडायला सुर वात केली. आणी कविताने मला तिच्या अंगावर ओढुन घेतल. तस मी तिच्या पाठीखाली हात घालुन माझ्या बाहुपाशात कैद केल अन तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले.

मग कविताने ही मला चुंबन करत तिच्या बाहुपाशात घट्ट पकडत म्हणाली – सौमित्र तुम्हीतर खुपच अनुभवी आहात, पुर्ण बुल्ला पुच्चीत कधी गेला हे कळलेच नाही पण सुरवातीला जो त्रास झाला ना तो माझ्या पहील्या रात्रीत सुध्दा झाला नव्हता. माझ्या नवर्याच खुप लहान आहे. ते तुमच्यासारखे रोमँटीक पण नाहीत. अन मला ही काही करु देत नाहीत. आज मी! खुप खुश आहे. मी कधी स्वप्नातपण पाहील नाही की माझ्या आयुष्यात तुमच्यासारखा हँडसम तरूण ज्याचा बुल्ला गोरापान, लांबलचक, व जाडजुड असेल अन मी अशी त्याच्याक डुन झवुन घेतेय.

कविता बोलत होती अन मी तिला बुल्ला बाहेर न काढ ताच असेच धक्के मारत होतो. तिचे स्तन माझ्या छाती वर रगडत होते. कविता म्हणाली – सौमित्र आता जोरात धक्के मारून घाला, खुप छान वाटल बुल्ला असाच पुच्चीत ठेऊन. आत गेल्यावर तुमचा अजुन मोठा झाल्यासारखा वाटतोय. बघा ना किती फिट्ट बसलाय.

मग आता मी माझ्या पोझिशन मध्ये येत बुल्ला आतबा हेर करत जोरजोरात धक्के मारू लागलो. तशी कविता तिची गांड खालुन उचलत बुल्ला पुच्चीत घेत होती. मी १० मिनीटानंतर मी माझा बुल्ला पुर्ण बाहेर काढत जो रजोरात धक्के मारू लागलो तशी कविता बेडवर वर खाली सरकत होती. खाली माझ्या अंडगोट्या तिच्या कामरसाने ओल्या झालेल्या गांडीच्या भोकावर रगडत होत्या. त्या स्पर्शाने कविता जास्तच ऊत्तेजीत होऊन मादक आवाजात किंचाळत होती.

अशाप्रकारे मी जवळजवळ ४० – ४५ मिनीट कचाकचा कविताची पुच्ची झवत होतो. शेवटी दोघांचाही अंतीम परमोच्च बिंदू जवळ आला अन दोघांच्याही तोंडुन मादक आवाज निघु लागले अन क्षणार्धात दोघांचही एकाचवेळी वीर्यपतन झाल. माझ्या बुल्ल्याने वीर्याची पिचकारी कविताच्या पुच्चीत मारताच तिने मला घट्ट मिठीत घेतल अन मीपण तिला घट्ट मिठीत घेतल. अन कविताने माझ्या गांडीवर तिच्या पायांची घट्ट मिठी मार त बुल्ला पुच्चीत दाबुन ठेवला होता.

आंम्ही दोघही थकलो होतो. अन असेच थोडावेळ एक मेकांच्या मिठीत झोपुन राहीलो. आर्धा तासानंतर मी उठुन तिच्या शेजारी झोपलो. मग कविताने माझा पुर्ण बुल्ला चोखुन साफ केला. अन परत त्याला ताठ केला होता. कविताची अजुन झवुन घेण्याची ईच्छा झाली होती. अन मलाही तयार केल होत. माझ्या बुल्ल्यालाही तेच हव होत तो परत झटके मारायला लागला होता.

मग काय विचारता त्या रात्री पहाटे चार वाजेपर्यंत ३ वेळा कविताची पुच्ची वेगवेगळ्या पोझिशनमध्ये कचा कच झवुन वाट लावली होती. मग आंम्ही दोघही एकमे कांच्या मिठीत गाढ झोपी गेलो होतो.

मला जेंव्हा जाग आली तेंव्हा कविता माझ्याजवळ नव्हती. आंम्ही दोघही नागडेच एकमेकांच्या मिठीत झोपलो होतो. मग ही गेली कधी मला काहीच समजल नव्हत. इतका गाढ झोपलो होतो का मी ह्याचाच विचार मी करत होतो. जाताना तिने माझ्या कंबरेपर्यंत चादर पण घातली होती. पहाटेचे ५.० वाजलेले होते.

इतक्यात कोणीतरी येत असल्याची चाहुल लागली. कविता असेल म्हणुन मी डोळे झाकुन पडुन राहीलो. ती दार उघडुन आत आली अन दार बंद केल. आणी ती बेडजवळ येउन माझ्या ओठांवर ओठ ठेवले, मला हा स्पर्श आणी गंध वेगळाच जाणवला तस मी डोळे उघ डुन पाहील तर ती विशाखा होती. मी म्हटल विशाखा तु? अन इतक्या पहाटे? मी बेडवर उठुन बसलो होतो. मी नागडा आहे हे विसरून गेलो होतो.

ते पाहुन विशाखा म्हणाली – का मी नाही येऊ शकत का सौमित्र? आपल्या दोघांच बाळ वाढतय माझ्या पो टात, मलाही तुमचा सहवास हवा आहे. पण मी विचारते की तुम्ही अशा अवस्थेत कसे आणी हे डाग कसले आहेत बेडशिटवर? मला काय बोलाव सुचेना. इतक्यात विशाखाने तिचा गाऊन काढला अन पुर्णनागडी होउन माझ्या शेजारी बसली. अन माझा बुल्ला हातात धरून हलवायला लागली.

क्षमस्व मित्रांनो!! उर्वरीत कहाणीआपण पुढच्या भागात वाचु शकता.

[email protected]

This story जिवलग मित्राच लग्न २ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page