जिवलग मित्राच लग्न ३ – Hot Marathi Stories

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार!! कसे आहात!! मजेत ना!! असायलाच पाहीजे!! अश्याच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा, आनदी रहा झवत रहा!! झवुन घेत रहा!! मजेत रहा!! !! मित्रांनो उर्वरीत कहाणीचा भाग आपल्या मनोरंजना साठी घेउन आलोय. आपल्याला नक्कीच आवडेल.

विशाखा नागडी होऊन माझ्या शेजारी बसली अन म्ह णाली सांगा ना सौमित्र कोण होत तुमच्या सोबत? मी निरूत्तर होउन तिच्याकडे पहात होतो. मग तिने माझा हात उचलुन तिच्या पुच्चीवर ठेवत म्हणाली मला माही त आहे कोण होत ते. मी आश्चर्याने तिच्याकडे पहात व तिच्या पुच्चीवरुन हात फिरवत म्हटल कोण होत?

विशाखा म्हटली – कविता मावशी होती बिच्चारी, खुप मन मारून जगतेय ती. मला सर्व सांगीतलय तिने. ती माझ्या मावशीपेक्षा देखील जवळची मैत्रीण आहे. मी तिला अस दुःखी नाही पाहु शकत.

मग मी म्हटल तु आधी का नाही सांगीतलस विशाखा? विशाखा – आहो मला काय माहीतकी ती अशी रात्रीच येईल तुमच्याकडे, तुंम्ही दोघ जेंव्हा मला घ्यायला आला होता, तेंव्हा रस्त्यात काय झाल अन ती तुमच्या कडे आकर्षीत झाली. अन आता मला रहावत नाही त्याच्याशिवाय अस मला घरी आल्यावर सांगीतलं. पण मी तिला आपल्याबध्दलच काहीच सांगितलं नाही.

मग मी म्हटल हे बर झाल विशाखा, नाहीतर मी खुपच घाबरलो होतो. मग विशाखा म्हणाली किती वेळा झव लात मावशीला? मी म्हटल ३ वेळा झवलो. मी अस म्हणताच माझा बुल्ला जोराने हलवत म्हणाली, इतका मोठा बुल्ला घेऊन फाडुन घेतली असेल तिची पुच्ची हो ना सौमित्र!! हो ग विशाखा मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालुन दुसर्या हाताने तिच स्तन दाबत म्हटल.

विशाखा म्हटली – आता मला एकदा करा ना सौमित्र!! खुप दिवसांपासुन ईच्छा होतेय. मीम्हटल अग विशाखा त्रास होईल ना तुला आणी आपल्या बाळाला, तर ती म्हणाली परवाच मी डाँक्टर मँडमला विचारल तर त्या म्हटल्या संभोग करा पण पोटावर भार पडणार नाही याची काळजी घ्या. तिच बोलण ऐकुन मीपण खुश होत तीचे चुंबन घेत म्हटल ठीक आहे.

मग आंम्ही बेडवरून खाली उतरलो अन तिला बेडवर हात ठेवण्यास सांगुन घोडी बनवल, मग मी तिचे दोन्ही पाय लांब फाकवले तशी विशाखाची पुच्चीची फट मोठी दिसायला लागली. तिची गुलाबी पुच्ची पाझरत होती. माझा बुल्ला ताठ होऊन ऊड्या मारत होता. मी माझे दोंन्ही हात विशाखाच्या गांडीवर फिरवत खाली वाकुन तिच्या पुच्चीवर माझे ओठ ठेवले तशी विशाखा शहारली अन मादक स्वरात आह् आह् स्स्ससस कण्हु लागली. मगमी तिच्या पुच्चीत जीभ पुर्णपणे आत घालु न गोल फिरवत भोक मोठ केल.

मग मी माझ्या बुल्ल्यावर तोंडातील लाळ सोडुन गुळगु ळीत केला अन तिच्या पुच्चीवर खालीवर रगडु लागलो अन विशाखा गांड मागेपुढे करून बुल्ला आत घ्यायचा प्रयत्न करु लागली. अन मी तिच्या पुच्चीच्या भोकावर माझ्या बुल्ल्याच गुळगुळीत टोक जोराने दाबले तशी माझ्या बुल्ल्याची सुपारी सटकन आत घुसली. मग मी माझ्या दोंन्हीहातांनी तिची कंबर धरून हळुहळु तिच्या पुच्चीवर धक्के मारत बुल्ला आत घालु लागलो.

अशाप्रकारे १० – १५ मिनीटात माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घातला. नंतर तिच्या पाठीवर वाकुन तिचे लोंब कळणारे दोन्ही स्तन हातात धरून बुल्ला हळुवारपणे आतबाहेर करू लागलो. विशाखाची पुच्ची एकसारखी पाझरत होती. त्यामुळे बुल्ला सहजपणे आतबाहेर होत होता. विशाखा तिची गांड मागेपुढे करत मादक आवा जात कण्हत होती.

अशाप्रकारे ३० मिनीटांच्या झवाझवीनंतर आंमच्या दोघांचेही एकाचवेळी वीर्यस्खलन झाले अन विशाखा ने तिची गांड बुल्यावर दाबुन धरली, आणी माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत पिचकार्या मारत असतानाच मि तिच्या पाठीवर झोपुन राहीलो. मी खुप थकलो होतो. तिचे दो न्ही स्तन माझ्या हातात धरून शांतपणे पडुन होतो.

थोड्या वेळानंतर जसजशी माझ्या बुल्ल्याची ताठरता कमी होउ लागली तस आमच्या दोघांच वीर्य एकमेका त मिसळुन विशाखाच्या पुच्चीतुन बाहेर येउन आम च्या दोघांच्या मांड्यांवरून खाली ओघळु लागले होते. नंतर मी तिच्यापासुन दुर झालो. तशी विशाखाने ऊभी रहात मला मिठी मारली तस मीपण तिला घट्ट मिठी मारली. खाली माझा वीर्याने बरबटलेला बुल्ला तिच्या पुच्ची आणी मांड्यांना ओला करत होता.

विशाखा म्हणाली किती हलक आणी मोकळ वाटतय म्हणुन सांगु सौमित्र. खरच मी आयुष्यात कधीच विसर णार नाही तुंम्हाला. तुंम्ही फार मोठी भेट दिलीय मला या बाळाच्या रूपाने. अस म्हणत ती माझ चुंबन घेतल मी पण तिला प्रतिसाद देत म्हटल हो विशाखा आणी ही अमुल्य भेट कायमची आपल्या आठवणीत राहाणा र आहे. सकाळचे ६ वाजत आले होते मी तिला म्हटल तु आता खाली जा नाहीतर तुला पाहील कुणीतरी. मग ती कपडे घालुन खाली निघुन गेली आणी मी बेडवर झोपलो.

८.३० वाजता कविता आंघोळ वगैरे करून छानपैकी तयार होउन आली होती. आणी मला हलवुन जाग केल आणीमी आळोखे पिळोखे देत जागा झालोतसा माझा बुल्ला खांबासारखा ताठ झाला होता. मी एका अंगावर झोपल्यामुळे कविताला कळाल नाही. पण तीने जशी अंगावरची चादर काढुन घडी घालायला लागली.

तेंव्हा माझा ताठलेला बुल्ला पाहात ती म्हणाली, इतक रात्रभर झवुनसुध्दा तुमचा बुल्ला ताठलेलाच आहे. बाई ग त्या मुलीचे काय हाल होतील जी तुमच्याशी लग्न करून तुमची बायको होईल, देवच जाणे. ऊठा आता आंघोळ करून तयार होउन खाली या लवकर नाष्टा करायला. मी ही खराब झालेल बेडशिट बदलुन खाली जातेय, या लवकर खाली. अन मी बेडवरून खाली उत रून बुल्ला हलवत बाथरूमकडे जाउ लागलो आणी कविता बुल्ल्याकडे बघुन लाजुन हसु लागली.

मी तयार होउन खाली सर्वांबरोबर नाष्टा करायला गेलो मग आंम्ही लग्नाची अजुन काय तयारी बाकी आहे त्याप्रमाणे कामे वाटुन घेतली. लग्न मुलीच्या गावाला कार्यालयात होते. आणी आदल्या दिवशी साखरपुडा आणी काही कार्यक्रम असल्यामुळे आंम्हाला आदल्या दिवशीच जाव लागणार होत म्हणजेआज संध्याकाळी निघायला लागणार होत.

मी तस विलास! आणी काकांशी बोललो तर विलास म्हटला माझ्या ओळखीचा एकजण आहे, त्याची मोठी जीप आहे. बाकी सगळे लोक लग्नाच्या आधी आपआ पल्या वाहानाने येणार आहेत. मग मी म्हटल ठीक आहे म्हणजे हा प्रश्न मिटलेला आहे. बाकीच आपण संध्या काळपर्यंत मँनेज करू सगळं.

सर्वजण कामाला लागले. बायकापण त्यांच्या कामाला लागल्या होत्या. मी अन विलास आवश्यक जे साहीत्य बरोबर न्यायचे आहे ते पँकींग करत होतो. यातच दुपार झाली होती. मग सर्वजण एकत्रितपणे जेवलोअन परत कामाला लागलो. ५ वाजेपर्यंत सगळी तयारी पुर्णपणे झाली होती. मग काकुंनी सगळ्यासाठी चहा बनवला होता तो कविताने सगळ्यांना दिला. अन आमचा थक वा दुर झाला होता.

इतक्यात माझा फोन वाजला मी पाहील तरतो वैशाली चा होता. वैशाली ही नवरी मुलीची मोठी बहीण आहे मी बाजुला जात फोन रिसीव्ह केलातर वैशाली म्हणा ली आहो कधी येणार आहात तुंम्ही सौमित्र खुप आठ वण येतेय हो तुमची. मग मी म्हटल होग वैशाली, मलाही खुप आठवण येतेय, कधी भेटतोय अस झालय.

पण आज तुझ्या सगळ्या ईच्छा पुर्ण करणार आहे आणी तु सगळी व्यवस्था करायचीय. त्यावर वैशाली म्हणाली – आहो मी सगळा बंदोबस्त करून ठेवते तुंम्ही काळजी करू नका. आपला आर्धा राहीलेला डाव पुर्ण करायचाय ना. मग या लवकर. मग तिने फोन बंद केला.

This content appeared first on new sex story .com

अशाप्रकारे आंम्ही सगळे तयार होउन संध्याकाळी ७. वाजता मार्गस्थ झालो. विलास माझ्या शेजारीच बसला होता. मागे कविता, विशाखा आणी मामी बसल्या होत्या बाकीचेसर्व दुसर्या जीपमध्ये बसलेले होते. आंम्ही गप्पा मारतमारत ८.३०वाजता कार्यालयावर पोहोचलो मुली कडचे सर्वाजण स्वागतासाठी तयारच होते मग भेटी – गाठीचा कार्यक्रम झाल्यावर आतमध्ये गेलो.

दोन मजली मोठ कार्यालय होत. वरती वर – वधु पक्षासा ठी वेगवेगळे हाँल व खोल्या होत्या. सर्व व्यवस्था त्याठी काणी होती. आम्ही सर्वजण खाली हाँलमध्ये खूर्च्यावर बसलो चहापाणी झाल. मग पाहुण्यांशी गप्पा झाल्या. माझी नजर वैशाली ला शोधत होती. इतक्यात मला ती वरती दिसली मला बघताच तिने स्मितहास्य केल.

नंतर साखरपुडा वगैरे कार्यक्रम आनंदात पार पडले. वैशाली नवरी वेदीका बरोबरच होती. ती पण करवली असल्यामुळे खुप साजशृंगार करून नटलेली होती. मी तिला म्हटलही मला तर अस वाटतय की तुझच लग्न आहे. तशी ती लाजत म्हणाली – ईश्श भाऊजी तुंम्ही तर काहीपण बोलताय!! स्वताःकडे बघा आधी तुम्हीच नवरदेव दिसताय!! मग मी म्हटल हो का, चलमग आज सगळच उरकुन घेउया. मगती लाजत म्हणाली मी नंतर फोन करेन तुंम्हाला!! आणी निघुन गेली.

मग विलासच्या सासर्याने सगळ्याना जेवणासाठी बोलावले ताट तयार होती. मग दोंन्हीकडचे पाहुणे जेवा यला बसले होते. रात्रीचे १०.३० वाजले होते. मग सर्वां नी जेवणाचा आस्वाद घेतला. मग आंम्ही आमच सगळ साहीत्य वरपक्षाच्या खोलीत ठेवल. आणी एका हाँलम ध्ये झोपण्याची व्यवस्था केली होती. सर्वजण कंटाळले होते. त्यामुळे सर्वजण आडवे झाले.

वधुपक्षांना सुध्दा दुसर्या बाजुला वेगळी व्यवस्था केली होती. ते पण सगळे झोपले होते. सगळीकडे सामसुम झाली होती. मला मात्र झोप येत नव्हती. घड्याळात ११ ३० वाजुन गेले होते. मी वैशालीचाच विचार करत होतो तिचा फोन अजुन आला नव्हता. म्हणुनमी बाहेर आलो अन बाल्कनीत पाहील तर कुणीच नव्हत. इतक्यात वैशालीचा फोन आला ती म्हणाली भाऊजी कोपर्यात ल्या खोलीत या, दरवाज्यावर लाल रूमाल बांधलाय.

मगमी तिकडे गेलो अन पाहील तर त्या खोलीच्या दारा ला लाल रुमाल बांधलेला दिसला. मी हळुच दार उघडु न आत गेलो अन दरवाजा आतुन लाँक केला. पहातो तर काय बेडवर नटुन थटुन, डोक्यावर पदर घेउन बस – लेली वैशालीला पाहुन मी आश्चर्यचकित झालो. तिला अशा रूपात पाहुन अस वाटलकी जसकाही आमचीच सुहागरात्र आहे.

मी बेडजवळ गेलो अन तिच्या शेजारी बसत तिच्या डो क्यावरील साडीचा पदर दुर केला. तिचा सौंदर्याने खुल लेला चेहरा पाहुन मी वेडाझालो होतो. तिच्या पाणीदार डोळ्यातील भावना, गुलाबी गालावर पडणारी खळी, अन ओठांवर लावलेली लाल लिपस्टिक तिच्या गोर्या पान चेहर्यावर उठुन दिसत होती. तिचे थरथरणारे ओठ पाहुन मला राहवल नाही.

आणीमी तिचा चेहरा दोन्ही हातात धरून तिच्या ओठा वर ओठ ठेवताच वैशाली मोहरून गेली. याच क्षणाची ती आतुरतेने वाट पहात होती. ती स्वाताःला थांबवु शकली नाही आणी तिने मला घट्ट मिठी मारत माझ्या ओठांवर आणी गालांवर चुंबनांचा वर्षाव करु लागली होती. मी पण तिला माझ्या बाहुपाशात घट्ट आवळल. तशी ती माझ्या पाठीवर हात फिरवत बेडवर आडवी होत मलाही तिच्या अंगावर ओढलं.

तसा वैशालीच्या साडीचा पदर खांद्यावरून बाजुला झाला होता. मी तिच्या अंगावर माझा एक पाय टाकत तिच्या गालावर ओठ ठेवले अन दीर्घ चुंबन घेतल. ती म्हणाली भाऊजी मी किती आतुरतेने वाट पहात होती या क्षणाची आणी आज तो आलाच. आज तुमच्या बरो बर मला सुहागरात्र साजरी करायचीय भाऊजी. आज मी तुमची बायको समजुन माझ्या सर्व ईच्छा पुर्ण करा भाऊजी.

मी तिच्या घट्ट कटोरी ब्लाऊजमधुन दिसणार्या टच्च, भरीव, गोलाकार स्तनाच्यामधील दरी पाहुन मी माझे तोंड त्या दरीत खुपसल तशी वैशालीने आह् स्स्ससस मादक आवाजात किंचाळली, अन मी एका हाताने तिचे ब्लाऊजचे हुक आणी ब्रा चे ही हुक काढले तसे तिचे स्तन मोकळे झाले. अन मी ब्लाऊज व ब्रा बाजुला करून हाताने दोन्ही स्तनांना हळुवारपणे कुरवाळु ला गलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ते अधीकच कठोर होत मोठे झाले होते. अन तिचे ताठर झालेले निपल्स मला जणु खुणावत होते चोखण्यासाठी.

मी क्षणाचाही विलंब न करता तिचे स्तन तोंडात घेत आधाशासारखे आळीपाळीने चोखायला लागलो तस वैशालीने तिच्या दोन्ही हातांनी माझ डोक स्तनांवर दा – बत केसातुन बोटे फिरवायला लागली, अन मादक स्वरात आह् आह् स्स्ससा स्स्सस ऊँई ऊँह् ऊँह् कण्हु लागली होती. मी पाच मिनीट तिचे स्तन जोरजोराने चोखत व चावत लाल करून टाकले होते.

नंतर मी खाली सरकत तिच्या पोटावर चुंबन करत खा ली सरकलो. तिने साडी बेःबीच्या खाली नेसलेली होती तिची खोलगट, मादक बेंबी पाहुन मीमाझे ओठ तिच्या बेंबीवर ठेवले अन जीभेच टोक बेबीत घालुन फिरवु लागलो तस तिला गुदगुल्या होऊ लागल्या अन कंबर हलवत म्हणाली नको ना भाऊजी खुप गुदगुल्या होता त. मग मी बेबीच्या भोवताली जीभ फिरवत चुंबन घेऊ लागलो. तशी वैशाली शहारून अंग घुसळत होती.

मग मी हळुच तिच्या साडीच्या निर्यांना हात घातला अन क्षणात साडी बाजुला केली, अन परकरची गाठ सोडली. अन मी उठुन बसलो. अन तिचा परकर पँटी सहीत काढुन टाकला अन मी ही माझे कपडे काढले आताआंम्ही दोघही नग्नावस्थेत होतो. मी झटकन ६/९ पोझिशन घेतली अन तिच्या भरगच्च, गोर्यापान मांड्यां वर चुंबन करत वर सरकत होतो.

इकडे वैशाली माझ्या पिळदार मांड्यांवरून हात फिर – वत माझ्या गांडीवर हात फिरवु लागली होती. ती तशी च खाली सरकत माझ्या अंडगोट्या कुरवाळत माझ्या लांबलचक आणी जाडजुड बुल्ल्याला हळुवारपणे कुर वाळत होती. अन हातात माझा बुल्ला धरून तिच्या ओठावर आणी चेहर्यावर फिरवु लागली होती.

इकडे मी वैशालीच्या स्पर्शाने उत्तेजीत होत मी तिच्या मुलायम, गोर्यापान, फुगीर पुच्चीवर ओठ ठेउन दीर्घ चुंब न करत माझ्या जीभेच टोक तिच्या पुच्चीच्या फटीवर वरखाली फिरवली तशी वैशाली ऊत्तेजीत होत तिने तिच्या मांड्या फाकवल्या आणी खालुन तिची गांड वर उचलुन तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर दाबत तोंडातुन मादक सुस्कारे सोडत माझा बुल्ला जोरजोरात हलवु लागली होती.

क्षमस्व मित्रांनो!! उर्वारीत कहाणी आपण पुढच्या भागात वाचु शकता.

धन्यवाद मित्र – मैत्रीनींनो!!

[email protected]

This story जिवलग मित्राच लग्न ३ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page