जिवलग मित्राच लग्न ४ – Hot Marathi Stories

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असायलाच पाहीजे. असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा. आनंदी रहा. असेच झवत रहा व झवुन घेत रहा!! मजेत रहा!!

मित्र – मैत्रीनींनो कहाणीचा पुढील भाग आपल्या मनोरं जनासाठी घेऊन आलोय. आशा करतोकी आपल्याला नक्कीच आवडेल. चला तर पाहुया पुढे काय होतोय.

आता वैशालीने माझा बुल्ला दोन्ही हातात दाबुन धर – ला होता. त्यामुळे माझा आधीकच कडक अन मोठा झाला होता. आणी बुल्ल्याची पुढील सुपारी टोमँटो सारखी फुगुन लाल झाली होती. अन बुल्ल्याच्या छिद्रा तुन वीर्याचा थेंब बाहेर येउन प्रकाशात चमकत होता ते पाहुन वैशालीने तिच्या जीभेच्या टोकाने तो थेब टिपत जीभ गोलाकार फिरवु लागली.

वैशालीच्या जीभेचा स्पर्श माझ्या बुल्ल्यावर होताच मी माझी जीभ सर्रकन तिच्या पाझरणार्या पुच्चीत घातली तशी वैशाली मादक स्वरात आईगगगग उफ्फ् स्स्ससस किंचाळली. भाऊजी सहन नाही होत हो आता!! घाला ना पटकन!! अन तिने माझा बुल्ला ४ इंच कसातरी तोंडात घेउन चोखायला लागली. मला खुप मज्जा येत होती. मी तिला अजुन तडपवायच म्हणुन माझी जीभ तिच्या गुलाबी, गरम! पुच्चीत गोलाकार फिरवु लागलो अन तिला ते सहन झाल नाही आणी तिच्या पुच्चीने गरम कामरसाचा फवारा माझ्या तोंडात सोडला.

अन वैशालीने माझ डोक तिच्या पुच्चीवर दाबुन धरल तस मी गटागट तिचा सुगंधी, चवदार कामरस प्यायला लाग लो. वैशाली गांड उचलुन मजा घेत होता आणी त्याचब रोबर माझा बुल्ला जोरजोरात चोखुन लाल करत होती कदाचीत तिचा पहीलाच अनुभव होता. ती मनसोक्त पणे सर्व काही करत होती व मजा घेत होती.

१० मिनीटांच्या चाटाचाटीनंतर वैशाली व्याकुळ झाली होती झवुन घेण्यासाठी. मग मी उठलो आणी दोन्ही मांड्यामध्ये बसलो अन पोझिशन घेत माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीच्या फटीवर वरखाली घासु लागली आणी तो घासताना तिच्या गुलाबी दाणा पण रगडु लागलो, तशी वैशाली अधीकच उत्तेजीत होत खालुन गांड वर उचलत तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यावर दाबत होती. अन माझा बुल्लापण आता तडफडत होता पुच्चीत घुसण्या साठी.

मी संधी साधुन एक जोराचा कचकन धक्का मारला तसा माझा आर्धा बुल्ला वैशालीची पुच्ची फाडुन आत घुसला होता, तशी वैशाली जोरात ओरडली आआईईई गगगग आउच् ओह् आह् तस मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले अन तिचा आवाज आतल्या आतच विरला होता. तिच्या डोळ्यात आश्रू आले होते. तिने दोन्ही हातांनी बेडवरची घट्ट पकडुन डोळे बंदकेले होते

मी असाच तिच्यावर पडुन राहीलो होतो अन तिचे स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले होते. १० मिनीटानंतर तिने डोळे उघडुन माझ्याकडे पहात स्मितहास्य केल. आणी मी तिला प्रतिसाद देत माझ्या ओठांनी तिच्या डोळ्यां – वरचे अश्रू टिपले. अन तिला म्हटल खुप दुखतय का ग वैशाली?

वैशाली म्हणाली – हो भाऊजी, पण माझी तयारी झाली होती. आणी मला अंदाज होताच की अस काही तरी होणार आहे, कारण पहील्यांदाच मी तुमचा इतका मोठा, गोरापान आणी लांबलचक बुल्ला पाहीला होता आणी तेंव्हाच ठरवल की काही झालतरी याचा उपभो ग घ्यायचाच. आणी शेवटी तो क्षण आज आलाच, आज माझी सुहागरात्र आहे असच वाटतय मला. माझ्य नव – र्याने आजपर्यंत अस सुख दिलच नाही कधी.

मी तीच बोलण ऐकुन म्हटल – मी आहेना आता, तुला ते सगळं सुख देणार आहेकी जे आजपर्यंत तुला मिळाल नाही. मला माहीत आहे की तु खुप मन मारून जीवन जगत होतीस, पण आज मी मनसोक्त उपभोगुन खुश करणार आहे वैशाली.

माझ बोलण ऐकुन वैशाली खुप खुश झालीअन तिची गांड खालुन हलवत आणी माझ्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणाली – मला खात्री आहे भाऊजी, तुमचा माझ्या पु – च्चीत वळवळणारा बुल्लाच माझी आजपर्यतची तहान भागवेल. अस म्हणताच मी तिचे दोन्ही स्तन माझ्या दोन्ही हातात धरून बुल्ला मागेपुढे करत धक्के मारू लागलो. अन वैशालीने तिचे दोन्ही हात माझ्या हातावर दाबत म्हणाली आसेच जोराने दाबा भाऊजी माझ्या नवर्याने असे कधीच केले नाही.

मग कचाकच तिचे स्तन दाबत, जोरजोराने धक्के मारत माझा बुल्ला तिच्या पुचीत घालु लागलो होतो आणी वैशाली ही तिची गांड वर उचलुन मला साथ देत माझा पुर्ण बुल्ला पुच्चीत घेण्याचा प्रयत्न करत होती. शेवटी १० मिनीटात धक्के मारून माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीच्या तळापर्यंत घातला तशी ती मादक आवाजात किंचाळायला लागली अन तिच्या पुच्चीने गरम कामर स माझ्या बुल्ल्यावार सोडला होता,

पण मी न थांबता तिची पुच्ची दणादण धक्के मारून झवत होतो. तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्याने घुसळुन काढ त होतो. तिचा कामरस चिकट अन पांढराशुभ्र होउन बाहेर वाहात होता. आणी बुल्ल्याच्या घर्षणाने मादक असे पच् पच् पचाक फच् पच् पच् पच् पचक आवाज रूममध्ये घुमत होते अन त्यातच वैशालीच्या तोंडातुन निघणारे आह् आह् आई ऊँई ऊँई आह उफ्फ् आई ग मादक आवाज मिसळुन खोलीतल वातावरण कामवा सनेने भरून गेले होते.

१५ मिनीट झवल्यानंतर मी माझा तापलेला बुल्ला बाहे र काढला अन खाली येत तिच्या पुच्चीकडे पाहीलतर ती माझ्या दणक्यांनी लाल भडक होऊन सुजली होती आणी खाली रक्तमिश्रीत कामरस बेडवर पसरला होता मी तिच्या पुच्चीवरून जीभ फिरवत परत माझा बुल्ला एकाच धक्क्यात आत घातला अन जोरजोराने धक्के मारू लागलो.

प्रत्येक धक्क्यासरशी वैशाली बेडवर वरखाली होत होती. अन मादक आवाजात कण्हत होती. अशा प्रकारे पुर्ण ४० – ४५ मिनीटांच्या झवाझवीत तीने ३ वेळा पाणी सोडल होत आणी शेवटी माझाही अंतीमक्षण जवळ आला होता. शेवटचे ५ – ६ धक्के मी पुर्ण ताकदीने मारत आसतानाच वैशालीने ४ थ्यां दा तिचा कामरस सोडला अन माझाही ताबा सुटला. अन माझा बूल्ला गरम वीर्या च्या पिचकार्या वैशाली च्या पुच्चीत खोलवर मारायला लागला होता.

वैशालीला माझ्या गरम वीर्याची पिचकारीची जाणीव तिच्या पुच्चीत होताच तिने तिची गांडवर उचलत माझा बुल्ला मुळासकट पुच्चीत घेत तिच्या दोन्ही पायांची मिठी माझ्या गांडीवर मारत माझा बुल्ला पुच्चीत दाबुन धरला. तस मी तिच्या अंगावर झोपत माझे दोन्ही हात तिच्या पाठीखालुन घालत तिला माझ्या बाहुपाशात घट्ट पकडल. आणी वैशालीनेही माझ्या पाठीवर हात फिरवत मला घट्ट मिठी मारली. आता कुठे आम्ही शांत झालो होतो.

दोघही खुप थकलो होतो, मी तिच्या खांद्यावर डोक ठेउ न शांत पडुन राहीलो होतो. एकमेकांचे गरम श्वास एक मेकांच्या खांद्यावर आणी मानेवर जाणवत होते. माझा बुल्लाही अजुन हलकेच झटके देत वीर्य सोडत होता. आणी वैशालीची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यातुन वीर्याचा एकेक थेंब पुच्चीत खेचुन घेत होती. १० – १५ मिनीट आंम्ही दोघही एकमेकांच्या बाहुपाशात झोपुन राहीलो.

त्यानंतर वैशालीने तिच्या पायाची मिठी काढुन पाय सरळ लांब केले. मीपण माझे पाय सरळ करून तिच्या पायावर ठेवले. माझ्या मांड्या तिच्या मांड्यावर घासत होत्या. माझा बुल्ला अजुनही तिच्या पुच्चीत पडुन होता वैशाली लाडाने माझ्या पाठीवरून आणी गांडीवरून हात फिरवायला लागली.

तस मी डोक वर करून तिच्या चेहर्याकडे पाहीलं तर तो वेगळ्याच आनंदाने फुलला होता. मी तिच्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेतल. तस वैशाली म्हणाली – भाऊजी खुप छान, हलक फुलक अन मोकळं वाटतय मला आता. आज पहिल्यांदाच अस धसमुसळेपणाने माझ पुर्ण अंग रगडुन काढलय तुंम्ही भाऊजी.

This content appeared first on new sex story .com

मग मी म्हटल – बस झाल आता माझ कौतुक वैशाली. आता असच थांबायचय का? मगमी उठलो तसा माझा अर्धवट कडक बुल्ला सटकन बाहेर आला अन मी तिच्या छातीवर बसलो तस वैशालीने माझा वीर्याने बर बटलेला बुल्ला तोंडात घेउन चोखायला लागली अन मी डोळे झाकुन स्वर्गसुख अनुभवत होतो. दोन मिनीटा तच तिने बुल्ला चाटुन साफ केला.

अन नंतर प्रेमाने त्याला दोन्ही हातात धरून कुरवाळत म्हणाली – भाऊजी तुमचा बुल्ला खुप आवडलाय मला किती दमदार आणी बलवान आहे तुमच्यासारखाआज खरी सुहागरात्र झालीय माझी. केव्हढा स्टँमीना आहे हो तुमचा, जवळ जवळ पाऊण तास झवुन ४ वेळा माझ पाणी काढल. अन माझ पुर्ण शरीर रगडुन माझी इतक्या वर्षाच्या सर्व ईच्छा पुर्ण केल्यात.

हे सर्व बोलत असताना वैशालीने माझा बुल्ला हलवुन ताठ केला होता. माझा ताठलेला बुल्ला पाहुन वैशाली म्हणाली – भाऊजी हातर परत उड्या मारायला लागला आता काय करायच? मी म्हटल तु तयार आहेस का? वैशालीने बुल्ल्यावर तिच्या तोंडातील भरपुर लाळ सो डुन त्याला पुर्ण बुळबुळीत करत म्हणाली मी तर तयार आहे भाऊजी. आणी हा मला माझ्या पुच्चीत हवाय.

आणी मलाही वैशालीला अजुन झवायची ईच्छा होती वैशाली आता मी तुला तासभर अस काही झवणार आहेकी तुलाही खुप आनंद आणी सुख मिळणार आहे त्यावर वैशालीने उत्साहात विचारल – म्हणजे नक्की कस करणार आहे भाऊजी? हे बघ वैशाली आधी तुला डाँगी पोझिशन मध्ये अन नंतर घोडी बनवुन झवणार.

वैशालीने माझ बोलण ऐकून म्हणाली मी तर प्रथमच हे शब्द ऐकतेय भाऊजी. माझ्या नवर्यालातर ह्यातल काहीच माहीत नसाव. मग मी म्हटल कळेल तुला सर्व. अस म्हणत मी तिला डाँगी पोझिशनमध्ये आर्धा तास आणी नंतर घोडी बनवुन आर्धा तास कचाकचा तिची पुच्ची झवुन झवुन भोसडा बनवला होता.

वैशालीला हे सर्व नवीन अनुभवायला मिळाल होत. ती म्हणाली – भाऊजी खरच तुम्ही एखाद्या अनुभवी पुरूषा प्रमाणे झवुन आजची आपली सुहागरात्र आणी बाकी सगळे सोनेरी क्षण आयुष्यभर आठवणीत राहाणार आहेत आपल्या. खरच खुप सुख दिलय तुंम्ही मला, अस म्हणत ती बाजुला झाली. मग आंम्ही दोघही बाथ रूममध्ये जाऊन फ्रेश झालो.

वैशाली तिचे कपडे घालुन तयार होता होता म्हटली आता परत कधी भेटणार आपण भाऊजी? मी तयार होत म्हटल तुझ्याच हातात आहे सर्व वैशाली. त्यावर हसत ती म्हणाली – ते कस काय? मग मी तिला म्हटल हे बघ तुजर वेदीका बरोबर पाठराखीन म्हणुन आलीस तर आपल्याला परत अशी संधी मिळु शकते.

माझ म्हणण तिला पटल अन ती म्हटली हे तर माझ्या लक्षातच आल नाही भाऊजी तुंम्ही खुप हुशार आहात ठीक आहे मी येईन वेदीका बरोबर. एव्हाना आंम्ही तयार झालो होतो. मी वैशाली ला बाहुपाशात घेत दीर्घ चुंबन घेतल तस तिनेही घट्ट मिठी मारत माझ चुंबन घेतल अन ती निघुन गेली होती. रात्रीचे २ वाजले होते. मग ५ मिनीटांनी मी बाहेर आलो.

बाहेर कुणीही नव्हत. मी आमच्या रूमकडे जायला निघालो अन दार उघडून मी आत गेलो तर ती बायकां ची खोली होती. मला पाहुन विशाखा माझ्याजवळ येत हळु आवाजात म्हणाली सौमित्र कविता मावशीला शो धताय का? मी तिला खुणावल अन ती दार बंद करून बाहेर आली. अन म्हणाली कविता मावशीची आठवण आली का? मी तिचा प्रश्न ऐकुन म्हटल अस काही ना ही ग विशाखा.

मग ती हसत म्हणाली हो का सौमित्र, मग तिकडे माव शीला पण झोप येत नाहीये, तुमच काही ठरलय का? मी तिच बोलण ऐकून म्हटल खरच मावशी जागी आहे तर तीने हो, थांबा पाठवते तिला बाहेर अस म्हणत ती आत जाणार इतक्यात मी तिच्या हाताला धरून थांब वत म्हटल – त्या कोपर्यात एक खोली आहे ज्या दारावर लाल रूमाल बांधलाय तिथे पाठवुन दे मावशीला.

मग मी परत त्या खोलीत गेलो अन दार ढकलल आणी मी खुश होऊन पुर्ण नागडा होऊन बेडवर झोपुन राही लो. माझ्या बुल्ल्याची दिवाळीच सुरू होती, नवनवीन पुच्च्यांची खाज मिटवायची त्याला संधी मिळत होती. पाच मिनीटातच कविता दार उघडुन आत आली अन दार बंद केल. मला अस नागड झोपलेल पाहुनती तिचा गाऊन काढतच बेडजवळ आली अन ब्रा व पँन्टी काढु न नागडी होत माझ्यावर चढुन बसली.

अन माझ्या अर्धवट ताणलेल्या बुल्ल्यावर तिची पुच्ची घासत माझे ओठ चोखत म्हणाली कायहे सौमित्र अस अचानक बोलावत का कुणी? कुणी आपल्याला पाही लतर काय होईल,? मी म्हटल – काही कुणी बघत नाही कविता सगळे थकुन झोपलेत. पण मला एक सांग खरच तुला झोप येत नव्हती का कविता? माझे ओठ हलकेच चावत ती म्हणाली – हो सौमित्र, तुमचा एव्हढा मोठा बुल्ला एकदा घेतल्यावर कशी झोप लागेल सांगा बघु. सारखा डोळ्यासमोर येउन पुच्ची ओली करतो.

तिच ते उत्तर ऐकुन मी तिच्या पाठीलरून आणी गांडी वरून हात फिरवत म्हटल – हो का! मग आता तुच काय करायचय ते मनसोक्तपणे कर त्याच्या सोबत मी काही करणार नाही. अस म्हणताच ती उठली अन ६/९ पोझि शन मध्ये येत माझ्या तोंडावर तिची ओली पुच्ची ठेवत माझा बुल्ला जमेल तेव्हढा तिच्या तोंडात घेउन चोखा यला लागली.

मला खुपच मजा येत होती, मी तिच्या पुच्चीवर ओठ ठेवत दोंन्ही हातांनी तिची गांड कुरवाळत दाबायला लागलो. मधुनच तिच्या पुच्चीच्या फटीवर माझी जीभ वरखाली फिरवत होतो. अन तिच्या गांडीच्या फटीत बोट फिरवत, मधुनच तिच्या गांडीच्या फुललेल्या भोका वर बोट दाबायचो. तशीती चवताळुन माझा बुल्ला जोर जोराने चोखत होती.

आता माझा बुल्ला खांबासारखा ऊभा राहीला होता. इकडे कविताची पुच्ची पाझरत होती. मी सर्रकन माझी जीभ तिच्या पुच्चीत घातली, तशी कविता खुपच व्याकु ळ होऊन गांड वरखाली करत माझी जीभ पुच्चीत घा लुन घेत होती. १० मिनीट अशीआमची चाटाचाटी चालु होती. अन कविताची पुच्ची सारखी पाझरत होती.

माझ्या बुल्ल्याचं आक्राळ विक्राळ रूप बघुन कविता खुपच व्याकुळ झाली होती. मग ती उठुन माझ्या कंबरे च्या दोन्हीबाजुला गुडघ्यावर बसत माझा बुल्ला तिच्या फाकलेल्या फाकलेल्या फटीत घासु लागली. दोन मिनी ट घासल्यावर तिने माझ्या बुल्ल्याच टोक तिच्या पुच्ची च्या भोकावर ठेउन हळुहळु त्यावर दाब वाढवु लागली तस मी खालुन माझी गांड उचलत अन तिचे दोन्ही स्त न माझ्या दोन्ही हातात धरून एक जोरदार धक्का मार ला तसा माझा आर्ध्यापेक्षा जास्त बुल्ला तिच्या पुच्चीत घुसला होता.

क्षमस्व मित्र – मैत्रीनींनो उर्वरीत कहाणी आपण पुढच्या भागात वाचु शकता. धन्यवाद मित्रांनो!!

[email protected]

This story जिवलग मित्राच लग्न ४ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page