जिवलग मित्राच लग्न ५ – Hot Marathi Stories

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असायलाच पाहीजे असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा. मजा करा. असेच झवत रहा अन झवुन घेत रहा आनंदी रहा.

मित्र – मैत्रीनींनो उर्वरीत कहाणीचा पुढील भाग आपल्या मनोरं जनासाठी आपल्यासमोर सादर करत आहे. आपल्याला नक्कीच आवाडेल. चला तर मग पाहुया पुढे काय होतय ते.!!

मी खालुन गांड उचलत एक जोरदार धक्का मारला, तसा माझा आर्ध्यापेक्षा जास्त बुल्ला कविताच्या पुच्ची त घुसला होता. या अनपेक्षित धक्क्याने कविता अअ आईगगग आह् आह् स्स्ससस करत किंचाळत माझ्या अंगावर झोपली. अन मी तिला माझ्या बाहुपाशात कैद केल होत. तिचे गरम श्वास माझ्या कानाला आणी गालां ना गरम करत होते.

मी हळुवारपणे माझे दोन्ही हात तिच्या पाठीवार फिरव त फिरवत खाली सरकत तिच्या कंबरेवर, गोलगरगरीत गांडीवर फिरवत तिच्या गांडीच्या फटीत माझी बोट फिरवु लागलो अन मधल बोट तिच्या गांडीच्या भोकात घालायचा प्रयत्न करू लागलो तशी कविता आधीकच उत्तेजीत होत गांड हलवु लागली. अन हळुहळु माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत शिरत होता.

मी खाली झोपुन मस्त मजा घेत होतो. कविताची पुच्ची पाझरत होती. आता कविता तिची गांड वरखाली करत माझा बुल्ला आतबाहेर करू लागली होती थोड्याच वेळात माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घुसला होता. आणी पुर्ण बुल्ला आत जाताच तिच्या पुच्चीने पाणी सोडल होत. माझ्या बुल्ल्याला गरम पाण्या स्पर्श होता च मी हळुहळु माझी गांड उचलुन पुच्चीवर धक्के मारू लागलो.

कवितापण उत्तेजीत होत माझा बुल्ला आर्ध्यापेक्षा अधीक बाहेर काढुन परत पुच्चीत घालुन घेऊ लागली होती. तिच पाणी पुच्चीतुन बाहेर येउन माझ्या जांघा, मांड्या व बेंबीच्या खालचा भाग ओला करत होत. मी आता माझ्या दोन्ही हातांनी खालुन तिची गांड वर उच लुन माझ्या बुल्ल्यावर आपटत होतो. अन कविता पण मला साथ देत, तोंडातुन मादक आवाज काढत माझ्या बुल्ल्यावर उड्या मारू लागली होती.

या घर्षणाने माझा बुल्ला आधीकच मोठा झाला होता. त्यामुळे कविताचा कामाग्नी प्रचंड पेटला होता आणी ती बेधुंद होत माझ्या बुल्ल्याला कचाकच झवुन काढत होती. २५ – ३० मिनीटांच्या झवाझवीनंतर आमच्या दोघां चही वीर्यपतन एकाच वेळी झाल अन कविता माझ्या बाहुपाशात विसावली. खुप थकली होती बिचारी. आज पहिल्यांदाच तिनअस पुरूषाच्या अंगावर चढुनबुल्ल्या ला तिच्या पुच्चीने झवुन स्वताःची आग शांत करून घेतली होती. आणी नवीन अनुभवपण घेतला होता.

थोड्यावेळाने माझ्या ओठांचे चुंबन घेत कविता म्हणा ली – खुप भारी वाटतय सौमित्र. आज पहिल्यांदाच अस पुरूषावर चढुन माझी पुच्ची मनसोक्तपणे झवुन घेत – लीय. पण मला अस वाटत होतकी मीच तुंम्हाला झव – तेय. तुमचा बुल्लातर अजुनही कडकच वाटतोय मला. सौमित्र मला असच तुमचा बूल्ला माझ्या पुच्चीत ठेउन आणी तुमच्या नग्न शरीरात माझ नग्न शरीर एकरुप होऊन झोपावस वाटतय.

तिच बोलण ऐकुन मी म्हटल – तुला हवतस कर मलाही खुप आवाडेल. मग मी माझी मिठी घट्ट केली अन कवि ताने तिचे पाय लांब करून माझ्या अंगावर झोपली. म! ग आंम्हाला केंव्हा झोप लागली कळलच नाही.

कविताला जेंव्हा जाग आली, तेंव्हा माझीही झोपमोड झाली होती. पहाटेचे ५ वाजलेले होते. कविता म्हटली – मी जाते आता कुणी जाग होण्याआधी. मग ती माझ्या अंगावरून उठली. अन आंम्ही दोघही बाथरूममध्ये जाउन फ्रेश झालो. अन बाहेर येउन कपडे घातले. मग तयार होउन कविता निघुन गेली. अन मी परत बेडवर झोपुन राहीलो,

नंतर मी ८.० वाजता उठुन तिथेच छान आंघोळ केली अन कपडे घालुन बाहेर आलो तर सगळेजण लगबग करत आंघोळी आणी तयार होण्याच्या गडबडीत होते मी विलासकडे गेलो तर तो ही आंघोळ करून तायार झाला होता, थोड्याच वेळात सगळे तयार झाले होते. मी पण दुसरी कपडे घालुन तयार झालो. मग मी विला सला घेउन खाली गेलो. तर त्याठीकाणी नाष्टा आणी चहा तयार होता मग सगळे बायका नि पुरूष मंडळींना मी खाली बोलावल. मग सर्वांनी एकत्र चहा नाष्टा केला

जसजशी लग्नाची वेळ जवळ येत होती तसतसे पाहुणे येत होते आणी गर्दी वाढत होती ११ वाजेपर्यंत संपूर्ण कार्यालय गच्च भरल होत, बँड, डीजे च्या आवाजाने सर्व परीसर दुमदुमुन गेला होता. मी विलास बरोबरच होतो. त्याला तयार करण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. माझ्याबरोबर विशाखा आणी कविता ही होती. शेवटी एकदाचा नवरदेवाला छान तयार केल होतो.

इकडे बाहेर भटजीची लगबग चालु होती. सर्व तयारी झाली होती. भटजीने नवरी मुलीला घेउन येण्यास सां – गीतले तसे नवरी मुलीला वैशाली सह इतर बायका घेउन आल्या. मी विलासजवळच उभा होतो. अन मला खेटुन विशाखा व कविता ऊभ्या होत्या. तिकडे नवरी च्या जवळ वैशाली उभी होती. तिच लक्ष माझ्याकडेच होत अन स्मितहास्य करत होती.

शेवटी मंगलाष्टक म्हणत भटजीने सुरवात केली आन सात मंगलाष्टक होताच विवाह संपंन्न झाला. अन डीजे, वाजंत्री आणी बँडवाल्यांनी जल्लोषात अभिनंदन केल मग भटजीने बाकीचे विधी चालु केले. तासाभरात सर्व विधी समाप्त झाले होते. सर्व वर्हाडी मंडळी जेवण करून गेलीसुध्दा होती. आंम्ही मोजकीच घरातील मंड ळी जेवायचे बाकी होतो.

मग नवरा नवरीसह संगळ्यांची ताट तयार झाली होती मग आम्ही सगळे जेवायला बसलो. नवरा नवरी शेजारी च जेवायला बसवले होते. मग त्यांना एकमेकांना घास भरवण्यास लावला. अशाप्रकारे आंम्ही जेवणाचा आ – स्वाद घेतला. मग सगळे बाहेर आले. मग परत एकदा एकमेकांच्या ओळखी झाल्या. मग शेवटचा तो मुलीला सासरी पाठवण्याचा हृदयस्पर्शी क्षण आला होता.

मग भेटी गाठी, रडारडी ही ओघाने आलेच. मी कार गेट जवळ उभी केली. विशाखा पुढे बसली, मागच्या सिटवर विलास, त्याची बायको वेदीका, अन वैशाली बसले होते बाकीचे सर्व दुसर्या गाडीत बसलो होतो. मग काका म्ह टले चला हळुहळु पुढे आंम्ही आहोत मागे. मग सर्वांचा निरोप घेत आंम्ही निघालो. दुपारचे ३.० वाजले होते मग मी मस्त रोमँटीक गाणी लावली होती.

तशी वैशाली स्मितहास्य करत समोरच्या आरशातुन मला बघत होती. मी पण तिला प्रतिसाद देत होतो. अन इकडे विशाखा ही माझ्याकडे सारखी बघत होती. अन माझ्याकडे सरकुन बसली होती. त्यामुळे गिअर बदल ताना माझा हात तिच्या मांड्याना वरचेवर स्पर्श करत होता. त्यामुळे विशाखाला स्पर्शसुखाचा आनंद घेता येत होता. मी पण जाणुन बुजुन हात लांब करुन तिच्या मांडीवरून हात फिरवत होतो. अन विशाखा मोहरून जात होती. तिच्या डोळ्यात स्पष्ट भाव दिसत होते.

अशाप्रकारे आंम्ही टाईमपास करत ५.० वाजता घरी पोहोचलो. मग सगळे खाली उतरले. पण विलास आणी वेदीका ला गाडीतच थांबण्यास सांगीतल. कारण गृह – प्रवेशाची तयारी करायची होती. मग माझी आई, काकु, विशाखाअन कविता लागबगीने घरात गेल्या अन सर्व तयारी केली. मग थोड्या वेळाने नवरानवरीला आत बो लावुन मग ऊखाणे, माप ओलांडुन गृहप्रवेश असा सर्व व्यवस्थीत पार पडला होता.

मग सर्वजण फ्रेश झाले, मग चहापाणी झाले. आणी मग सगळेजण आरामत गप्पा मारत बसलो होतो. गप्पा मा रण्यात वेळ कसा निघुन गेला कळलच नाही. रात्रीच्या जेवणाची वेळ झाली होती. कविताने मला खुणावत एका बाजुला बोलावत म्हणाली जेवणाची सर्व तयारी झालीय तुंम्ही मदत कराल का वाढायला.

This content appeared first on new sex story .com

हो का नाही जरुर करणार. जवळ कोणी नाही हे पाहुन तिला म्हटल – पण तुला माझ एक काम कराव लागेल कविता म्हणाली – आता तुमच काय काम? मग मी तिला म्हटल – तु फक्त नवरी आणी तिची बहीण वरच्या बेड – रूममध्ये झोपतील अशी व्यवस्था करायची. अन मी आतल्या बेडरुममध्ये आधीच जाऊन झोपणार आहे.

ते ऐकुन ती हसली अन म्हणाली – आच्छा म्हणजे आज वैशाली बरोबर *****. मग! मी म्हटल हो अगदी बरोबर ओळखलस तु. मग ती म्हणाली नका काळजी करू मी सगळी व्यवस्था चोख करेन. अन मग आंम्ही दोघही आत गेलो. आणी ताट वाढायला घेतली अन सगळ्यान जेवायला बोलावाल. मग सगळेजण जेवणाचा आस्वा – द घेऊ लागले. मी अन कविता हव नको पहात होतो.

त्यानंतर आंम्ही सर्वजण जेवायला बसलो. मग आंम्ही एकमेकांशी गप्पा मारत जेवण केल. रात्रीचे १० वाजले होते. आई, काकु, विशाखा, मामी सगळी आवरा आवर करायला लागले. इकडे एका खोलीत नवरी, वैशाली व, इतर बायका बोलत बसल्या होत्या. तिकडे विलास बाकीच्या पुरूष मंडळीची झोपण्याची व्यवस्था करत होता. मग मी विलासला सांगुन वरती झोपायला गेलो.

मी वरती जाऊन आतल्या बेडरुममध्ये जाऊन कपडे काढुन बेडवर आडवा झालो. अन थोड्याच वेळात कविताचा आवाज ऐकु आला बहुतेक ती त्या दोघींना म्हणजे वेदीका आणी वैशालीला घेऊन आली होती. ती! वैशालीला सांगत होती. इथे बाथरूम वगैरे ची सर्व व्यवस्था आहे. पिण्याच पाणीपण भरून ठेवलय. आणी हे कपाट तुमच सामान इथ ठेऊ शकता. दार बंद करून आणी चेंज करून निवांत झोपा इथे.

दार बंद केल्याचा आवाज झाला म्हणजे कविता गेली होती. मी माझ्या बेडरूममध्ये झिरो लाईट लावली होती त्यामुळे तिकडुन कोणाला काहीच दिसणार नव्हत. मी उत्सुकतेने मधल्या खिडकीच्या फटीतुन पाहु लागलो. तर वेदीका आणी वैशाली अंगावरच्या साड्या काढुन घड्या घालत होत्या. दोघीही परकर आणी ब्लाउजवर होत्या. परकरवरून त्यांच्या गांडीची गोलाई आणी हाल चाल पाहुन माझा बुल्ला वळवळ करू लागला होता

नकळत माझा हात बुल्ल्यावर जाऊन कुरवाळु लागला होता. मग दोघींनीही त्यांचे ब्लाऊज काढले तसे दोघींचे भरीव अन घट्ट ब्रामधुन बाहेर आलेले स्तन बघुन मी माझा बुल्ला हलवत होतो. मग वेदीका ने गाऊन घात – ला. वैशालीने ब्रा काढुन टाकली अन पटकन परकरची नाडी सोडली अन वरून गाऊन घातला अन गाऊन खाली घेत परकर व पँन्टी पायातुन काढुन टाकली,

मग वेदीका खिडकीजवळ झोपली अन मग वैशाली ने लाईट बंद करून झिरो लाईट लावली आणी बेडवर झोपली. मी विचार करत होतो वैशाली आतुन नग्नच होती. पण तिच्या लक्षात आहे का मी आत झोपलोय ते? मला हा प्रश्न सतावत होता. १५ – २० मिनीट झाले तरीअजुन काही हलचाल नव्हती. इतक्यात तिने मेसेज केला – तुंम्ही आहात का आत?

वैशाली चा मेसेज वाचुन मी हो आहे. मेसेज केला. तस वैशालीने मेसेजकेला वेदीका अजुन गाढ झोपली नाही हो भाऊजी. मग मी खिडकीच्या फटीतुन तिला पहात मी मेसेज केला हो का!! मग आता काय करायच? मी तिच्याकडे पहात होतो. तीमाझा मेसेज वाचुन हसत एकाहाताने गाऊनवरून पुच्ची कुरवाळली आणी मला मेसेज पाठवला की आता थोडावेळ हातानेच करून वाट पहात रहायची.

माझा हात बुल्ल्यावरच होता. मी तिचा मेसेज वाचत तिच्याकडे पाहीलतर तरती गाऊनवरून बोटांनी पुच्ची रगडत होती. ते पाहुन मी मेसेज टाकला. हो ग वैशाली आता तुझ्यासारखच मी ही हाताने रगडतोय. मग तीने माझा मेसेज वाचुन पुच्चीवरील हात काढुन मेसेज केला. काय!! म्हणजे तुम्ही मला बघतायका भाऊजी? मी मेसेज टाकला हो खिडकीतुन पहातोय.

माझा मेसेज वाचुन ती उठुन गुडघ्यावर बसली अन वेदीकाच्या अंगावरुन वाकुन खिडकीच्या फटीतुन पा हु लागली, मी माझ तोंड मागे घेतल. मीपण गुडघ्यावरच बसलेलो होतो अन माझा ताठलेला बुल्ला ती पहात होती. मग ती बेडवरून खाली उतरली होती. आणी मी बेडवर ऊताणा पडुन राहीलो. आणी थोड्याच वेळात वैशाली हळुच दार उघडुन आत आली. अन गाऊन काढुन बेडजवळ आली.

मी बेडवर कडेलाच ऊताणा पडलेलो होतो. वैशालीने माझ्या ओठांवर ओठ ठेवत दीर्घ चुंबन घेतले तस मी तिच्या केसातुन हात फिरवत तिचे ओठ चोखु लागलो अन लोंबकळणार्या स्तनांना हातात धरून कुरवाळु लागलो. तस वैशाली म्हणाली – काय हे भाऊजी किती हा उतावळेपणा, रात्रीच दोन वेळा झवुनसुध्दा तुमचा हा लबाड मला पाहुन चेकाळलाय, अगदी तुमच्यावर गेलाय. मी मघाशी पहात होते खिडकीतुन.

मग मी एका हाताने तिच्या गांड आणी मांड्या कुरवाळ त म्हटल – अग वैशाली तुजेंव्हा तुझी पुच्ची गाऊनवरून बोटांनी रगडत होती तेंव्हापासुन हा सारखा झटके देतो य. मग वैशाली हळु हळु खाली सरकत माझ्या छाती व रून पोटावर आणी मांड्यांवर चुंबन करायला लागली. मला खुपच मजा येत होती. आणी आंम्ही दोघही खुप उत्तेजीत झालो होतो.

वैशाली आता माझ्या मांड्यांमध्ये तोंड खुपसु लागली तस मीमाझ्या मांड्या फाकवल्या तस वैशाली तिच्या ओठानी माझ्या अंडगोट्या कुरवाळु लागली अन एका हातात माझा ताठलेला खांबासारखा बूल्ला तिच्या गूलाबी अन मखमली गालांवर फिरवु लागली होती. मी खुप उत्तेजीत झालो होतो अन त्या धुंदीतच मी माझी मान उचलुन माझ तोंड मागुन तिच्या गांडीच्या फटीत खुपसल तशी वैशाली शहारली.

अन मादक स्वरात आह् ऊफ्फ् स्स्स्स स्स्सस कण्हत होती. माझ नाकाच टोक तिच्या गांडीच्या फुललेल्या भोकावर घासत होतं अन माझे ओठ तिच्या गोर्यापान पुच्चीवर ठेवले होते. तशी वैशाली खुपच उत्तेजीत होत तिने दोन्ही पाय फाकवले अन मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीवर वरखाली फिरवत चाटु लागलो. तिच्या दोन्ही पाकळ्या एकमेकीं पासुन वेगळ्या झाल्या होत्या.

अन मीतीच्या गुलाबी पुच्चीत माझीजीभ सर्रकन आत घातली. तशी वैशाली बेचैन झाली होती. अन तिने माझा आर्धा बुल्ला कसातरी तोंडात घेउन चोखायला लागली वैशालीची पुच्ची आतुन खुपच गरम झाली होती. अन मी माझी जीभ आतबाहेर करत तिची पुच्ची झवत होतो. अन दोन मिनीटातच तिच्यापुच्चीने गरम कामरस सोडला अन मी ते गटागट पीत होतो.

क्षमस्व मित्र – मैत्रीनींनो!!

उर्वरीत कहाणी आपण पुढच्या भागात वाचु शकता. धन्यवाद मित्रांनो!!

[email protected]

This story जिवलग मित्राच लग्न ५ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page